วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 358 – Probe

Tale of the demon and god novel Chapter 358 – Probe

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 358 ตรวจสอบ


บทที่ 358 ตรวจสอบ

“Master Nie Li, please don’t be rash!” Long Yuyin’s brows were tightly knit as the concern on her face expressed itself in speech. This was the first time she’d ever displayed concern for someone.
"อาจารย์เนี่ยหลี,กรุณาอย่าได้ผลีผลาม!" หลงยู่หยิ๋นขมวดคิ้วแน่นขณะที่ใบหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยความกังวลจนไม่สามารถพูดออกมาได้.นี่เป็นครั้งแรกที่เธอนั้นได้แสดงอาการกังวลต่อใครคนอื่น.

Xiao Yu glanced at Long Yuyin. He couldn’t help snorting and turning his head away. Nie Li was still claiming that he wasn’t committing adultery with Long Yuyin? As if he’d buy that! However, he didn’t want Nie Li to risk his life either. Although he was worrying in his heart, he didn’t say anything.
เซี่ยวหยู่ชำเลืองไปที่หลงยู่หยิ๋น.เขาอดไม่ได้ที่จะแค่นเสียงและเบือนหน้าหนี.เนี่ยหลีเขายังอ้างว่าเขานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหลงยู่หยิ๋นอีกอย่างนั้นรึ?ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้น!แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้เนี่ยหลีนั้นเอาชีวิตไปเสี่ยงเหมือนกัน.แม้ว่าเขาจะมีความกังวลในหัวใจก็ตาม,เขาก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้.


Lu Piao and Gu Bei both spoke up after Long Yuyin. “Nie Li, you don’t need to fight with him at all! You’re only a 4-fate and he’s already 9-fate!”
หลู่เพียวและกู่เป่ยทั้งคุ่ต่างพูดขึ้นหลังหลงยู่หยิ๋น "เนี่ยหลี,เจ้าไม่จำเป็นที่จะต่อสู้กับเขาเลย! เจ้ามีแค่เพียง 4 ลิขิตและเขามีระดับถึง 9 ลิขิต!"


“I have my own plans!” Nie Li lightly smiled in reply.
"ข้ามีแผนของข้า!" เนี่ยหลียิ้มเล็กน้อยกลับไป.

When everyone saw how calm Nie Li was acting, whether if it’s Lu Piao, Gu Bei, or Li Xingyun, they were all a little puzzled. Was Nie Li really that confident in this?
เมื่อทุกๆคนเห็นว่าเนี่ยหลีนั้นมีท่าทางที่สงบอยู่ได้อย่างไร,หรือไม่ทั้งหลู่เพียว,กู่เป่ย,หรือหลี่ชิงหยุน,พวกเขาทั้งหมดอาจจะคิดมากไปเอง.จริงๆแล้วเนี่ยหลี่มีความเชื่อมั่นอยู่แล้วรึ?

Venerable Flameless slightly narrowed his eyes. So Nie Li had actually agreed to this. Was he just being egotistic or did he really have the means to back it up? Nie Li’s one-eighty had happened too fast. Venerable Flameless vaguely sensed an abnormality.
 จ้าวไร้โทสะหรี่ตาลงเล็กน้อย.งั้นเนี่ยหลี่ก็ยอมรับเรื่องนี้จริงสินะ.มันเป็นแค่เพียงความทะนงตัว หรือว่าจริงๆแล้ว เขามีวิธีการสนับสนุนอยู่กันแน่?เนี่ยหลีพลิกผันกลับตาลปัตรรวดเร็วเกินไป.จ้าวไร้โทสะรู้สึกคลุมเคลือถึงความไม่ปรกติ


Venerable Flameless looked up at the sky with a thoughtful expression. Then, his face turned sullen and he coldly snorted, “Guo Huai, go up and teach him a good lesson!”
จ้าวไร้โทสะจ้องมองไปที่ท้องฟ้าด้วยท่าทางครุ่นคิด.จากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมและแค่นเสียงอย่างเย็นชา "กัว หวย,ขึ้นไปและสั่งสอนบนเรียนดีๆให้กับเขา!"

“Yes!” Guo Huai’s voice was respectful as he jumped onto the stage.
"ขอรับ" เสียงที่แสดงความเคารพของกัวหวยขณะที่เขากระโดดขึ้นเวที.

Nie Li put away his artifacts and jumped onto the stage as well. This time, he was facing a strong opponent like Guo Huai. Nie Li inhaled a deep breath and began mobilising his fate soul. A blazing fighting spirit flashed through his eyes. He didn’t know what his chances of winning were, but he was definitely going to give his best out there.
เนี่ยหลีเก็บศิลปะวัตถุของเขาและกระโดดขึ้นเวทีเหมือนกัน.เวลานี้.เขาได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งกร่งดั่งเช่นกัวหวย.เนียหลีหายใจเข้าลึกและเริ่มที่จะรวบรวมลิขิตวิญญาณของเขา.จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ลุกโชนเข้ามาในตาของเขา.เขาไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสชนะได้. แต่เขาจะทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้.
Guo Huai coldly looked down on Nie Li. An overwhelming aura surged from him.
กัวหวยจ้องมองอย่างเย็นชาไปยังเนี่ยหลี.ปราณที่ล้นหลามพลั่งพรูออกจากตัวเขา.

“I’ll admit that I unestimated you earlier. With your strength at 4-fate, you actually won against Ye Chong. However, you will definitely lose against me!” Guo Huai proudly stared down Nie Li as a surge of powerful aura emanated from him.
"ข้ายอมรับว่าได้ประเมินเจ้าต่ำไปก่อนหน้านี้.ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้า 4 ลิขิต.เจ้าสามารถชนะเหย่สงได้,อย่างไรก็ตาม,เจ้าจะต้องพ่ายแพ้ข้าอย่างแน่นอน!" กัวหวยกล่าวอย่างภูมิใจและจ้องมองลงไปที่เนี่ยหลีขณะที่ปราณทีทรงพลังพลั่งพรูออกมาจากตัวเขา


“How will we know if we don’t fight?” The corner of Nie Li’s mouth twitched as a chilly light revealed itself in his eyes.
"เจ้าจะรู้ได้อย่างไรหากพวกเราไม่สู้กัน?"ที่มุมปากของเนี่ยหลียกขึ้นขณะที่เผยแสดงความเย็นเยือกภายในตาของเขา.

Guo Huai’s brows slightly twitched. He never thought that Nie Li would be so arrogant before him!
คิ้วของกัวหวยกระตุกเล็กน้อย.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลี่นั้นจะอวดดีต่อหน้าเขา.

“Such arrogant confidence. I hope you won’t lose too quickly!” Guo Huai coldy snorted.
"ช่างมั่นใจและอวดดีนัก.ข้าหวังว่าจะไม่แพ้ไปอย่างรวดเร็วซะล่ะ!"กัวหวยแค่นเสียงอย่างเย็นชา

The students of the East District couldn’t shift their eyes from the two people on the stage. Nie Li knew that Guo Huai Didn’t have any good intentions, but he still willingly challenged him. This aroused the interest within their hearts. Nie Li was only a 4-fate. Did he really have any chances of winning against a 9-fate?
เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกไม่สามารถที่จะย้ายสายตาของพวกเขาออกจากทั้งคู่บนเวที,เนี่ยหลีรู้ว่ากัวหวยนั้นไม่ได้มีเจตนาที่ดีนัก,แต่เขาก็ยังยินดีที่จะท้าดวลกับเขา.นี่จึงเป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจภายในจิตใจของพวกเขา.เนี่ยหลีอยู่แค่เพียงระดับ 4 ลิขิต.แล้วเขาจะมีโอกาสที่จะชนะระดับ 9 ลิขิตได้อย่างไร?

Long Yuyin, Gu Bei, Xiao Yu, and the other spectators all anxiously watched the stage. They were worried for Nie Li’s safety. After all, he was just at 4-fate.
หลงยู่หยิน,กู่เป่ย,เซี่ยวหยู๋และเหล่าผู้ชมทั้งหมดต่างใจจดใจจ่อมองอยู่บนเวที.พวกเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเนี่ยหลี,ต้องไม่ลืมว่าเขาอยู่แค่เพียงแค่ระดับ 4 ลิขิต.


Nie Li constantly shifted the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting around in his soul realm and felt the Heavenly Energy nourish him. That vine began to rapidly grow as a surge of powerful aura burst forth from Nie Li’s body.
เนี่ยหลีเคลื่อนจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาไปรอบๆอย่างมั่นคงในเขตแดนวิญญาณของเขาและรู้สึกได้ว่าพลังงานสวรรค์เริ่มที่จะออกมาหล่อเลี้ยงเขา.เถาว์พลังเริ่มที่จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ปราณที่ทรงพลังพลุ้งพล่านระเบิดและไหลออกมาจากร่างกายของเนี่ยหลี.


“Hmph!” Guo Huai sensed the boundless energy that was coming from Nie Li, and a trace of astonishment flashed through his eyes, followed by a cold snort. The Heavenly Energy around Guo Huai gradually formed into a heavy sword, one meter long.
"ฮีมม!" กัวหวยรู้สึกถึงพลังที่ไร้ขอบเขตออกมาจากเนี่ยหลีและร่องรอยแห่งความประหลาดใจก็ผ่านเข้ามาในสายตาของเขา,ตามมาด้วยเสียงหายใจที่เยือกเย็นและรุนแรง.พลังงานสวรรค์ที่อยู่รอบๆกัวหวย เริ่มที่จะรวมตัวกันกลายเป็นกระบี่หนา,ยาวหนึ่งเมตร

*Ohmnnnn!* *Ohmnnnn!* *Ohmnnnn!*
*อ๊ากก!* *อ๊ากก!* *อ๊ากก!*The heavy sword trembled as countless wind blades formed around it and left deep marks on the ground.
กระบี่หนานั้นสั่นไปมาขณะที่ลมจากคมกระบี่ก็รวมตัวขึ้นจากมันและถลำหลุดออกมาสร้างรอยขึ้นบนพื้น.

Both of their auras rose rapidly as an invisible wind raged on the stage. The nearby students couldn’t help taking a step back as their faces turned pale.
ปราณของพวกเขาทั้งสองถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วขณะเกิดลมที่มองไม่เห็นโหมกระหน่ำขึ้นบนเวที.เหล่านักเรียนที่อยู่ใกล้อดไม่ได้ที่จะถอยหลังออกมาพร้อมกับใบหน้าของพวกเขาถึงกับเปลี่ยนเป็นขาวซีด

Who would’ve thought that both their strengths had already reached such frightening heights?
ใครจะคิดว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองนั้นจะไปถึงระดับที่สูงจนน่าสะพรึงกันล่ะ?

“Let’s see how capable you are!” Guo Huai took a heavy step that left an afterimage, brandished his sword, and slashed towards Nie Li. His sonic winds filled the skies.
"ขอดูหน่อยซิว่าเจ้าจะรับมืออย่างไร!" กัวหวยก้าวอย่างหนักจนกลายเป็นภาพติดตา,กวัดแก่วงกระบี่ของเขา,และฟาดไปยังเนี่ยหลี.เสียงคลื่นสายลมดังไปทั่วท้องฟ้า.

*Rumble!* *Rumble!* *Rumble!*
*เพล๊ง!* *เพล๊ง!* *เพล๊ง!*


As everyone looked on, Guo Huai pounced towards Nie Li like a bloodthirsty beast.
ขณะที่ทุกคนต่างมองไปที่กัวหวยกระโจนไปหาเนี่ยหลีเหมือนกับสัตว์ร้ายที่กระหายเลือด

The compacted gale raged like a waterfall. Whenever one of the sonic blades passed by, it left a long and deep crack on the solid rock of the battle stage.
ด้วยพายุที่อัดแน่นโหมกระหน่ำเหมือนดั่งน้ำตก.เมื่อไหร่ก็ตามที่หนึ่งในคมดาบสายลมได้เคลื่อนที่ผ่าน.มันจะสร้างรอยยาวและลึกแตกกระจายเป็นหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยขึ้นที่เวทีต่อสู้

Even without merging with their demon spirits, they were actually already so strong!
แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสุร,พวกเขาก็ช่างแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก!

Nie Li sensed the frightening energy heading towards himself, so he immediately merged with his Shadow Devil and disappeared. His sickle-like front limbs turned into chilling rays of light as they slashed towards Guo Huai.
เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งตรงมายังตัวเขา.ดังนั้นเขาจึงได้รวมร่างเข้ากับจิตอสูรเงาพรายในทันทีพร้อมหายตัวไป. เคียวที่อยู่แขนด้านหน้าเลี้ยวเป็นลำแสงที่เย็นยะเยือกขณะที่เขาฟาดลงไปที่กัวหวย.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


The speed of this battle wasn’t something that could be followed by the naked eye. In just a single moment, they’d already clashed dozens of times.
ด้วยความเร็วในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะมองตามด้วยตาเปล่าได้.ในเวลาเพียงแค่อึดใจ,พวกเขาก็ได้เข้าปะทะกันไปแล้วหลายสิบครั้ง.

Energies constantly exploded onstage.
พลังงานระเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องบนเวที.

Although Nie Li could make use of Shadow Devil’s frightening speed to match Guo Huai, he still felt a powerful pressure. Within the Heavenly Fate Realm, the difference between each fate soul was extremely large. Not to mention that there was a five fate souls’ worth of difference between them.
แม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะได้ใช้จิตอสูรเงาพรายที่มีความเร็วอันน่าสะพรึงกลัวในการต่อสู้กับกัวหวย,เขาก็ยังรู้สึกถึงความกดดันที่ทรงพลัง,ภายใต้ระดับลิขิตวิญญาณสวรรค์ยังมีความแตกต่างในแต่ละระดับของลิขิตวิญญาณซึ่งแตกต่างเป็นอย่างมาก.ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าความแตกต่างมีมากถึงห้าลิขิตนั้นจะมีความแตกต่างมากเท่าไหร่กันระหว่างพวกเขา

Overcoming such a handicap certainly wasn’t easy.
การจะเอาชนะคนที่มีระดับเหนือกว่ามากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก.

“Die!” The meter long sword in Guo Huai’s hands was aimed at Nie Li’s neck with rapid speed, as he tried to kill Nie Li in one strike.
"ตาย!"กระบี่ยาวหนึ่งเมตรในมือของกัวหวยได้เล็งไปที่คอของเนียหลีด้วยความเร็วสูง,ขณะที่เขาพยายามสังหารเนี่ยหลีด้วยการโจมตีเดียว.Void-form!
รูปแบบล่องหน!

Nie Li’s body had already disappeared, which made Guo Huai miss. After the attack landed on empty air, Nie Li’s silhouette reappeared.
ร่างกายของเนี่ยหลีก็หายไปในทันที,ทำให้กัวหวยพลาดเป้า.หลังจากที่โจมตีลงไปยังอากาศที่ว่างเปล่า,เนี่ยหลีก็ปรากฏออกมาเห็นหลังเงาๆ

The moment Nie Li reappeared, Guo Huai revealed a strange smile and kicked towards Nie Li’s chest. As they exchanged blows, Guo Huai had gradually discovered the Shadow Devil’s weakness: it was the instant he reappeared!
ชั่วระยะเวลาที่เนี่ยหลีปรากฏตัว,กัว หัว เผยรอยยิ้มที่พิลึกและเตะไปที่อกของเนี่ยหลี,ขณะที่เขาเปลี่ยนรูปแบบ.กัวหวยค่อยๆพบจุดอ่อนของจิตอสูรเงาพราย,มันเป็นชั่วอึดใจเดียวก่อนปรากฏกาย!

Nie Li saw that Guo Huai’s leg was almost upon him, so he furiously roared as his body expanded with rapid speed.
เนี่ยหลีเห็นลูกเตะของกัวหวยเกือบที่จะโดนเขา,ดังนั้นเขาก็คำรามออกมาด้วยความโกรธขณะที่ร่างกายของเขาขยายร่างออกมาด้วยความเร็ว

In that hair’s breadth of a moment, Nie Li had chosen to merge with the Bloodwing Saint Jiao-dragon.
ชั่วระยะเวลาอึดใจแค่ปลายเส้นผม,เนี่ยหลีได้เลือกรวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิต.


With a *boom*, Guo Huai’s leg landed on the Bloodwing Saint Jiao-dragon and was rebounded. The corner of his mouth curled into a light smile. Indeed, Nie Li had chosen to merge with the Bloodwing Saint Jiao-dragon under the pressure! Everything had gone as Guo Huai had expected!
ด้วย"บูมม!" ลูกเตะของกัวหวยได้ลงไปที่เทพมังกรวารีปีกโลหิตและกระดอนออกมา.ที่มุมปากของเขายกขึ้นยิ้มเล็กน้อย.เนี่ยหลีได้เลือกรวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิตภายใต้ความกดดัน!ทุกๆอย่างเป็นดังที่กัวหวยนั้นหวังเอาไว้.
Nie Li’s body rapidly expanded to seven or eight meters in height. His scales were dark scarlet in colour and his massive wings blocked out the sunlight. Nie Li used his claws and attacked Guo Huai.
ร่างกายของเนี่ยหลีนั้นขยายออกมาอย่างรวดเร็วสูงถึงเจ็ดถึงแปดเมตร.เกล็ดของเขานั้นมีสีชาดเข็มและปีกขนาดใหญ่ของเขานั้นบดบังแสงแดดไปหมด.เนี่ยหลีได้ใช้กงเล็บของเขาโจมตีไปทีกัวหวย

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Nie Li’s front limbs kept smashing into empty ground as Guo Huai kept dodging as he tried to determine Nie Li’s strength. He was inwardly shocked. The God Level Bloodwing Saint Jiao-dragon was indeed powerful. The corner of Guo Huai’s mouth curled into a cold smile as he continued probing out Nie Li’s strength. Based on what he’d learned so far, Nie Li absolutely wouldn’t be able to win against him!
แขนหน้าของเนี่ยหลีนั้นได้ฟาดไปยังพื้นที่ว่างเปล่าขณะที่กัวหวยได้ทำการหลบออกมาและพยายามที่จะตรวจสอบความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี.เขาตกตะลึงภายในใจ.เทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นเป็นอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าที่ทรงพลังจริงๆ.ที่มุมปากของเขาขดขึ้นยิ้มอย่างเย็นชาขณะที่เขายังคงดำเนินการตรวจสอบความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่ต่อ.ด้วยประสบการณ์ของเขานั้น,แน่นอนว่าเนี่ยหลี่ไม่สามารถที่จะชนะเขาได้แน่

Nie Li snarled like an enraged tyrannosaurus as he turned the stage into a honeycomb. Although it looked like he was wildly attacking Guo Huai, in reality, his heart was extremely calm. With his vast battle experience, how could he not see what Guo Huai was doing?
เนี่ยหลีคำรามออกมาเหมือนกับสัตว์ป่าอันดุร้ายขณะที่เขาได้ทำให้เวทีกลายเป็นรูดังรังผึ้ง.แม้ว่าเขาจะโจมตีกัวหัวอย่างบ้าคลั่งก็ตาม,ในความเป็นจริงนั้น,ในใจเขากลับค่อนข้างสงบ.ด้วยประสบการณ์ต่อสู้ที่มากมาย.เขาจะไม่เห็นสิ่งที่กัวหวยนั้นทำได้อย่างไรกัน?

If Guo Huai was trying to probe his strength, then Nie Li would put on an act for him!
ถ้ากัวหวยนั้นพยายามที่จะตรวจสอบความแข็งแกร่งของเขาละก็,งั้นเนี่ยหลี่ก็จะแกล้งทำให้กับเขา
Nie Li mobilised the power of his Bloodwing Saint Jiao-dragon and sensed the Dragon Bloodline within.
เนี่ยหลีได้รวบรวมพลังจากเทพมังกรวารีปีกโลหิตและรับรู้ได้ถึงสายเลือดที่อยู่ภายใน.

He could’ve forced the Bloodwing Saint Jiao-dragon to mutate, but didn’t want to, because he still hadn’t to fully grasped its strength. Nie Li felt that this demon spirit held endless potential that had yet to be fully unleashed.
เขาสามารถที่จะบังคับให้เทพมังกรวารีปีกโลหิตกลายพันธ์ได้,แต่เขาไม่ต้องการทำเช่นนั้น,เพราะว่าเขายังไม่ต้องการแสดงความแข็งแกร่งเต็มทีออกมา.เนี่ยหลีรู้สึกว่าจิตวิญญาณอสุรของเขานั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่มีสิ้นสุดและยังมีอีกหลายสิ่งที่ยังเผยออกมาไม่เต็มที

As Nie Li controlled the Bloodwing Saint Jiao-dragon, he felt his soul realm surge rapidly. He was only a step away from 5-fate.
ขณะที่เขานั้นควบคุมเทพมังกรวารีปีกโลหิตอยู่นั้น,เขารู้สึกว่าเขตแดนวิญญาณของเขาพลุ้งพล่านอย่างรวดเร็ว.เขาเกือบที่จะก้าวไปยังลิขิตที่ 5

If he could form his fifth fate soul, then his strength would receive a huge increase!
ถ้าเขาสามารถที่จะรวบรวมลิขิตวิญญาณที่ห้าของเขาได้,งั้นความแข็งแกร่งของเขานั้นจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาล!

Guo Huai blasted Heavenly Energy at Nie Li’s body as he kept sensing the strength of the Bloodwing Saint Jiao-dragon. He believed that he’d already grasped Nie Li’s strength, so he revealed a cold and proud smile on his face. “You have no chances of winning against me! Now, you can die in peace!”

กัวหวยระเบิดพลังงานสวรรค์ไปที่ร่างกายของเนี่ยหลีขณะที่เขาสามารถรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของเทพมังกรวารีปีกโลหิต.เขาเชื่อว่าเขานั้นได้เข้าใจในความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีเรียบร้อยแล้ว.ดังนั้นเขาจึงได้เผยความเย็นชาและยิ้มอย่างภาคภูมิบนใบหน้าของเขา."เจ้าไม่มีโอกาสที่จะชนะข้าได้! ตอนนี้,เจ้าจงตายอย่างสงบได้!"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)53 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ แต่ค้างมาก ตอนนี้

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ แต่ค้างมาก ตอนนี้

  ตอบลบ
 4. โอ้ว...มันชั่งผ่านไปใวเหลือเกิน..ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 5. ช่างน่าทึ่งยิ่งนัก

  ตอบลบ
 6. สนุกทุกตอนครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. means = วิธีการ
  back up = สนับสนุน

  Was he just being egotistic or did he really have the means to back it up?
  มันเป็นแค่เพียงความทะนงตัว หรือว่าจริงๆแล้ว เขามีวิธีการสนับสนุนอยู่กันแน่?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1-80 = 180 องศา ก็คือ เปลี่ยนความคิดพลิกเป็นตรงข้ามสุดขั้ว

   Nie Li’s one-eighty had happened too fast.
   เนี่ยหลีพลิกผันกลับตาลปัตรรวดเร็วเกินไป

   ลบ
  2. ขอบคุณครับ งงตั้งนาน

   ลบ
 8. น้องๆกัวหวยนะ อย่าให้พี่เนี่ยถึง5ลิขิตนะเดี่ยวรู้เลย รู้จักป่าวเนี่ยโอรสอะ 555

  ตอบลบ
 9. เดี๋ยวเนี่ยหลี่แปลงร่างเป็นมังกรยักษ์ตัวใหญ่โฮก

  ตอบลบ
 10. เดี๋ยวเนี่ยหลี่แปลงร่างเป็นมังกรยักษ์ตัวใหญ่โฮก

  ตอบลบ
 11. ค้างอะ. แต่ก็ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 12. ค้างอะ. แต่ก็ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับแอดเด็ดมาก

  ตอบลบ
 15. อ่านซำ้เป็นสิบ เเต่พอจบบทโครตค้าง เเต่ยังไงก็ขอนคูณคับ

  ตอบลบ
 16. อัพอีกทีตอนบ่ายพรุ่งนี้นะครับ ตอนนี้ง่วงมาก แปลได้แค่ครึ่งบท ขอนอนก่อนล่ะ(เดวกัวมีคนรอ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากมาย น่ารักมาก. ข่วงวันทำงานวันละตอนสำหรับเรามีความสุขมาก

   ลบ
 17. ขอบคุณมากครับ พักผ่อนมากๆนะครับ

  ตอบลบ
 18. อ๊าซซ! ข้าเสพติดนิยายเจ้าเสียแล้ว ขอคาราวะ

  ตอบลบ
 19. อยากอ่าน ตอนที่ 359ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับ ว้ากกกกกๆๆๆ อ้ากกกกก มันค้าง

  ตอบลบ
 20. อยากอ่าน ตอนที่ 359ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับ ว้ากกกกกๆๆๆ อ้ากกกกก มันค้าง

  ตอบลบ