วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 356 – I Quit

Tale of the demon and god novel Chapter 356 – I Quit

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 356  ข้าขอถอนตัว


บทที่ 356  ข้าขอถอนตัว

Although Venerable Flameless had told him to be lenient, how could Guo Huai not understand Venerable Flameless’s real meaning behind those words?
แม้ว่าจ้าวไร้โทสะจะบอกเขาให้ออมมือ,กัวหวยจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของจ้าวไร้โทสะที่ซ่อนไว้อยู่ข้างในได้อย่างไร?

“Yes!” Guo Huai respectfully replied. He looked at Nie Li, who was standing afar. A trace of ruthlessness flashed across his eyes.
"ขอรับ!" กัวหวย ตอบกลับด้วยความเคารพ.เขามองไปที่เนี่ยหลี,คนที่ยืนอยู่ไกลออกไป.ร่องรอยแห่งความโหดร้ายผ่านเข้ามาสายตาของเขา.

Compared to Ye Chong, Guo Huai was clearly trusted more by Venerable Flameless. Guo Huai was directly under his command. Even if he asked Guo Huai to go kill himself, Guo Huai definitely wouldn’t furrow his brows!
เปรียบเทียบกับเหย่สง,กัวหวย นั้นได้รับความไว้วางใจอย่างชัดเจนอย่างมากจากจ้าวไร้โทสะ.กัวหวย อยู่ภายใต้การควบคุมของจ้าวไร้โทสะถึงแม้ว่าเขาจะขอให้ไปสังหารเขาเอง,กัวหวยก็คงจะไม่ลังเลอย่างแน่นอน!

Huang Yu and Nanmen Tianhai were shocked when they heard Venerable Flameless’s words. Guo Huai had already reached 9-fate. Even if Nie Li had a Dragon Bloodline God Level demon spirit, he was still only a 4-fate. How could he possibly defeat a 9-fate? Not to mention that Guo Huai had been meticulously nurtured by Venerable Flameless. Therefore, he was stronger than an ordinary 9-fate.
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ต่างพากันตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของจ้าวไร้โทสะ.กัวหวยนั้นมีระดับ 9 ลิขิตเรียบร้อยแล้ว.ถึงแม้ว่าเนี่ยหลี่จะมีจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า,เขาก็ยังคงมีระดับเพียง 4 ลิขิต,จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะสามารถล้มระดับ 9 ลิขิตได้?ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากัวหวยนั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากจ้าวไร้โทสะ.ดังนั้นเขาจะต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่าระดับ 9 ลิขิตทั่วไป.

“Absolutely not!” Huang Yu immediately sounded out. He couldn’t figure out why Venerable Flameless was so desperate to deal with Nie Li, but he was doing it without any sense of restraint.
"ไม่อย่างแน่นอน! " หวงหยูพูดออกมาเสียงดัง.ถึงเขาจะไม่สามารถระบุได้ว่า เหตุใดจ้าวไร้โทสะจึงต้องจัดการกับเนี่ยหลีอย่างไม่คิดชีวิต,แต่เขาก็ต้องทำ โดยไม่อาจข่มใจ 

Huang Yu didn’t know that Venerable Flameless had already sensed Nie Li’s shocking potential. He was afraid that Hierarch Skycloud would soon place heavy regards on Nie Li and focus his attention to nurturing the boy. Since the fact that he’d already ordered Ye Chong to kill Nie Li was already exposed, he’d rather go all out. If he missed this chance, he wouldn’t have another opportunity!
หวงหยูไม่รู้ว่าจ้าวไร้โทสะนั้นได้รับรู้ตกตะลึงในศักยภาพของเนี่ยหลี.เขาจึงได้กลัวว่านักบุญเมฆาล่องลอยจะยิ่งเทอดทูนเนี่ยหลี่และมุ่งความสนใจในการทะนุถนอมเด็กอย่างเขา.เมื่อความจริงที่เขาได้สั่งให้เหย่สงสังหารเนียหลีถูกเปิดเผยออกมา,เขาจึงต้องทุ่มหมดหน้าตัก,ถ้าเขาพลาดโอกาสนี้แล้ว,เขาอาจจะไม่มีโอกาสที่ดีอื่นอีกแล้ว.


That’s why Venerable Flameless was being so hard on this and was ignoring both Huang Yu and Nanmen Tianhai’s arguments against him.
นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมจ้าวไร้โทสะถึงได้เริ่มที่จะบีบคั้นอย่างหนักและเพิกเฉยต่อทั้งหวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ที่โต้เถียงขัดขวางเขา.

Venerable Flameless released a powerful aura that pressured Huang Yu and Nanmen Tianhai. After all, Venerable Flameless was a Dao of Dragon Realm expert.
จ้าวไร้โทสะปลดปล่อยปราณที่ทรงพลังเพื่อที่จะกดดันหวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่.ต้องไม่ลืมว่า จ้าวไร้โทสะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.

Both Huang Yu and Nanmen Tianhai were enraged at Venerable Flameless’s overbearing and unreasonable behaviour. However, they couldn’t stop him either; the difference in their strengths was too huge.
ทั้งหวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ ต่างโกรธเกรี้ยวในพฤติกรรมความเอาแต่ใจและไร้เหตุผลของจ้าวไร้โทสะ.อย่างไรก็ตาม,พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้.ความแตกต่างในความแข็งแกร่งของพวกเขามีมากจนเกินไป

Nie Li overheard the dispute between Venerable Flameless, Huang Yu, and Nanmen Tianhai. He nimbly jumped off the stage, put on his Grade 6 Artifacts, and twisted his mouth in disdain. “I refuse this battle! I quit!”
เนี่ยหลีเดินไปข้างหน้าที่เกิดการโต้เถียงระหว่างจ้าวไร้โทสะ,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่.เขากระโดดอย่างคล่องแคล่วออกมาจากเวที,สวมใส่ศิลปะวัตถุระดับ 6 และบิดปากของเขาด้วยความเหยียดหยัน"ข้าขอปฏิเสธในการต่อสู้!ข้าขอถอนตัว!"

At Nie Li’s words, all the students of the East District were stunned. A few of them couldn’t help laughing out loud.
ขณะที่เนี่ยหลีพูด,เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกต่างตกตะลึง.หลายคนในพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเสียงดัง


In fact, everyone’s attention had been focused on Venerable Flameless, Huang Yu, and Nanmen Tianhai. They all understood that the two elders couldn’t win against the Venerable Flameless and they believed that Nie Li was doomed. However, they never expected Nie Li to say such shameless words.
ในความเป็นจริง,ทุกๆคนต่างมุ่งความสนใจของเขาไปที่จ้าวไร้โทสะ,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่.พวกเขาเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้อาวุโสทั้งสองไม่สามารถที่จะชนะการโต้เถียงกับจ้าวไร้โทสะและพวกเขาเชื่อว่าเนี่ยหลี่นั้นถึงคราวเคราะห์เป็นแน่.อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าเนี่ยหลีจะพูดออกมาด้วยคำพูดที่หน้าอายเช่นนั้น.

That’s right! If he knew that this battle was just a deathmatch, then why couldn’t he reject it?
เป็นเรื่องที่ถูกต้อง!ถ้าเขาจะคิดว่าการต่อสู้นี้เป็นแค่เพียงการจับคู่แห่งความตาย,งั้นทำไมจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้ล่ะ?

This match wasn’t fair to begin; even if Nie Li rejected it, what could they do to Nie Li? Both Elder Huang Yu and Elder Nanmen Tianhai definitely wouldn’t punish Nie Li.
การจับคู่นี้ไม่ยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้น,ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีจะปฏิเสธมัน,มีอะไรที่พวกเขาจะทำอะไรเนี่ยหลีได้ล่ะ?ทั้งอาวุโสหวงหยูและอาวุโสหนานเหมินเทียนไหไม่สามารถที่จะลงโทษเขาได้อย่างแน่นอน

“Venerable Flameless, since the student himself doesn’t want to participate in it, then we should just let this matter go!” Huang Yu said.
"จ้าวไร้โทสะ,เมือนักเรียนเขาไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว,งั้นพวกเราควรที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปนะ!" หวงหยูพูด

Venerable Flameless’s expression turned dull. This Nie Li was even harder to deal with than he’d expected. In the first battle, Venerable Flameless had wanted to use Ye Chong to deal with Nie Li; that wouldn’t have caused too big of a wave. However, he never expected Nie Li to have integrated with a God Level Bloodwing Saint Jiao-dragon!
จ้าวไร้โทสะถึงกับยืนเซ่อ เจ้าเนี่ยหลีคนนี้จัดการได้ยากกว่าที่คิด,ในการต่อสู้ครั้งแรกนั้น,จ้าวไร้โทสะต้องการที่จะใช้ให้เหย่สงจัดการเนี่ยหลี,นั่นจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบใหญ่โตนัก,แต่ถึงอย่างไร,เขาก็ไม่คาดเลยว่าเนี่ยหลีจะรวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิตที่มีอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.


In the entire Divine Feathers Sect, how many people had integrated with a Dragon Bloodline God Level demon spirit? If Venerable Flameless had known of this earlier, he would’ve sent Guo Huai up for the first match!
ทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้น,มีคนกี่คนกันที่ได้ร่วมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า?ถ้าจ้าวไร้โทสะรู้เรื่องนี้ก่อนหน้า,เขาจะต้องส่งกัวหวยลงไปตั้งแต่การจับคู่ครั้งแรกแน่!

But now that he wanted to send Guo Huai up for the second match, he never expected Nie Li to quit!
แต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะส่ง กัวหวย ลงไปในการจับคู่ที่สอง,เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะขอถอนตัว!

“But I’m also willing to go up and fight him!” Nie Li pointed at Guo Huai as he continued, “But I want to wear my artifacts! Why shouldn’t I be allowed to use my own artifacts? What kind of stupid rule is that?”
"แต่ข้าก็ยินดีที่จะขึ้นไปและต่อสู้กับเขาเหมือนกัน" เนี่ยหลีได้ชี้ไปที่กัวหวยขณะที่เขาพูดต่อ"แต่ข้าต้องการที่จะสวมศิลปะวัตถุของข้า!ทำใมข้าจึงไม่ควรที่จะใช้ศิลปะวัตถุของข้าเองล่ะ?นั่นเป็นกฎที่โง่เง่าแบบใหนกัน?"

Hearing Nie Li’s words, students of the East District exchanged glances. They’d all heard through whispers and private discussions that Nie Li’s armour was a set of Grade 6 artifacts!
เมื่อได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี,เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกต่างมองหน้ากัน.พวกเขาทั้งหมดได้แต่กระซิบกระซาบและแอบคุยกันเกี่ยวกับชุดเกราะของเนี่ยหลี่ที่เป็นศิลปะวัตถุระดับ 6!
If he went on stage with his artifacts, there’d be no fight at all!
ถ้าเขาต้องขึ้นไปด้วยศิลปะวัตถุของเขา,นั่นคงจะไม่ใช่การต่อสู้เลยล่ะ!

Even if Nie Li stood there and allowed Guo Huai to hit him, Gu Huai still wouldn’t be able to penetrate a set of Grade 6 artifact armour! Even a Heavenly Axis Realm expert might not be able to break through that armour, forget about a Heavenly Fate Realm!
ถึงแม้ว่าเนี่ยหลี่จะยืนอยู่และปล่อยให้กัวหวยโจมตีเขา.กัวหวยก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะชุดเกราะศิลปะวัตถุระดับ 6 เข้าไปได้!แม้แต่ผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์ยังไม่สามารถที่จะทะลวงผ่านเกราะนั่นได้เลย,นึกไม่ออกเลยสำหรับระดับระดับลิขิตสวรรค์!

“If I’m not allowed to wear my artifacts, then I quit. At most, I’ll just give up going to the East District and return to the West!” Nie Li shrugged. He was like a dead pig — stubborn and unafraid of the boiling water.
"ถ้าข้าไม่สามารถที่จะสวมศิลปะวัตถุของเข้าแล้วล่ะก็,งั้นข้าขอถอนตัว,อย่างน้อยข้าก็แค่ยอมแพ้ที่จะเป็นเขตตะวันออกและกลับไปยังเขตตะวันตกเท่านั้น! " เนี่ยหลียักไหล่,เขาทำเหมือนกับหมูตายย่อมจะดื้อร้นและไม่กลัวน้ำร้อน.

Lu Piao, Gu Bei, and the others all laughed when they heard Nie Li’s words. That’s right! Since Venerable Flameless was shamelessly trying to suppress Nie Li with his power, then why couldn’t Nie Li play shameless as well?
หลู่เพียว,กู่เป่ยและคนทั้งหมดต่างหัวเราะออกมาเมื่อพวกเขานั้นได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี.นั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง! เมื่อจ้าวไร้โทสะได้พยายามใช้วิธีที่น่าอายในการกดดันเนี่ยหลี่ด้วยอำนาจ.งั้นทำไมเขาจะไม่ใช้วิธีการที่น่าอายเหมือนกันล่ะ?

Venerable Flameless was extremely enraged; however, there was nothing he could do to Nie Li. What could he do? Forcefully drag Nie Li onto the stage?
จ้าวไร้โทสะรู้สึกโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมาก,อย่างไรก็ตาม,ไม่มีทางที่เขาจะสามารถทำอะไรเนี่ยหลี่ได้,อะไรที่จะทำให้เขาทำมันได้ล่ะ?ที่จะบังคับลากเนี่ยหลีขึ้นไปบนเวทีได้ล่ะ?

Huang Yu and Nanmen Tianhai exchanged glances and smiled. That Nie Li kid was quite quick-witted. If they could manage to send Venerable Flameless away today, then the two of them would definitely wouldn’t punish Nie Li for his refusal. After all, Venerable Flameless had gone a little too far.
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ต่างสบตากันและยิ้ม.เจ้าเด็กเนี่ยหลี่นี้ช่างมีเชาวน์ปัญญา.ถ้าเขาสามารถที่จะจัดการนำจ้าวไร้โทสะออกไปในวันนี้.ดังนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะลงโทษเนี่ยหลีที่ปฏิเสธได้อย่างแน่นอน.ต้องไม่ลืมว่าจ้าวไร้โทสะนั้นได้ใช้วิธีที่มากจนเกินไป

From a distance away, Situ Beiyan laughed. “I like that kid’s personality. Long Tianming, that boy might not have any power, but I’m afraid that it won’t be easy for you to suppress him!”
จากระยะที่ไกลออกไป,ซือถูเป่ยหยานหัวเราะออกมา "ข้ารู้สึกชอบบุคลิกของเด็กนี้.หลงเทียนหมิง,เจ้าเด็กนี้อาจจะไม่มีอำนาจใดๆ,แต่ข้ากลัวว่ามันคงไม่ง่ายนักที่จะจัดการเขาได้!"

Long Tianming glanced at Nie Li with a deep expression as he coldly laughed. “Not necessarily. That kid has a sharp, but petty mind! A true expert would never play such methods!”
หลงเทียนหมิงเหลือบมองไปที่เนี่ยหลีด้วยท่าทางที่ลุ่มลึกขณะที่เขาหัวเราะอย่างเย็นชา"ไม่มีความจำเป็น.เจ้าเด็กนั้นอาจจะฉลาด,แต่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับข้า!ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงต้องไม่เกี่ยงวิธีการ!"

“Expert?” Situ Beiyan lightly smiled, “How could you call Nie Li any sort of expert? He arrived at the Skysoul Institute only a year ago, and is only at the Heavenly Fate Realm, but he could still render you in such a state. Long Tianming, somehow, I feel that you won’t be able to win against him!”
"ผู้เชียวชาญรึ?" ซือถูเป่ยหยานยิ้มเล็กน้อย"เจ้าไม่ได้จัดว่าเนี่ยหลี่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออย่างไร?เขาเดินทางมายังสถาบันวิญญาณสวรรค์เพียงแค่ปีเดียว,และมีเพียงแค่ระดับลิขิตสวรรค์,แต่ยังสามารถที่จะกระทำให้เจ้าอยู่ในภาวะเช่นนี้.อย่างใดก็ตาม,ข้ารู้สึกว่าเจ้ายังไม่สามารถที่จะชนะเขาได้!"
Long Tianming coldly looked at Situ Beiyan, who was clearly rejoicing at his misfortune. But it was as he’d said — that Nie Li was full of surprises.
หลงเทียนหมิงจ้องอย่างเย็นชาไปที่ซือถูเป่ยหยาน,คนที่ยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นความโชคร้ายของเขา,แต่มันก็เป็นอย่างที่เขาพูด__เจ้าเนี่ยหลีคนนั้น เต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจ.

Venerable Flameless glanced back at Nie Li in contempt and said, “You’re showing such fear in a match between newcomers? How can a coward like you be fit to become Hierarch Skycloud’s disciple?”
จ้าวไร้โทสะชำเลืองกลับไปมองเนียหลีที่ดูหมิ่นและพูดออกมาว่า"เจ้ากำลังแสดงความกลัวการจับคู่ของเหล่าผู้มาใหม่อย่างนั้นรึ? คนขี้ขลาดอย่างเจ้าเหมาะที่จะกลายมาเป็นศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอยอย่างนั้นรึ?"


“So what? Hierarch Skycloud wanted to accept me as a disciple. It’s none of Venerable Flameless’s business! Furthermore, I want Venerable Flameless to know that I’m only a 4-fate; yet, you arranged a 9-fate for me. Who’s the scoundrel now? You should be in the Dao of Dragon Realm right now, so why don’t I arrange a Martial Ancestor Realm opponent for you? If you can beat them, then you’re capable!” Nie Li sneered.
"แล้วมันยังไงล่ะ?นักบุญเมฆาล่องลอยต้องการรับข้าเป็นศิษย์นั้น.มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจ้าวไร้โทสะเลย! นอกจานี้จ้าวไร้โทสะก็รู้ว่าข้านั้นมีระดับแค่เพียง 4 ลิขิตวิญญาณ,ท่านยังได้จัดเตรียมระดับ 9 ลิขิตสำหรับข้า.ใครกันที่เป็นวายร้ายกันแน่ในตอนนี้?ตอนนี้ท่านมีระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,ดังนั้นทำไมไม่จัดเตรียมผู้เชียวชาญระดับเทพสงครามมาเป็นคู่ต่อสู้ของท่านกันล่ะ? ถ้าหากท่านสามารถจัดการพวกเขาได้,งั้นข้าก็สามารถที่จะทำได้!"เนี่ยหลีเยาะเย้ย

The students of the East District couldn’t help laughing at Nie Li’s words.
เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกอดที่จะหัวเราะในคำพูดของเนี่ยหลีไม่ได้.

The laughter was peeling away at Venerable Flameless’s face. As Hierarch Skycloud’s disciple, he usually lived like a prince. Who among his own generation wouldn’t dare to give him any face? Who dared to speak such words to him? But today, Nie Li’s words had left him without much face.
ผู้คนหัวเราะทำให้จ้าวไร้โทสะหน้าแตกยับ.ขณะที่เขาเป็นศิษย์นักบุญเมฆาล่องลอยนั้น.เขานั้นได้ใช้ชีวิตดั่งเจ้าชาย.ในรุ่นเดียวกัน จะมีผู้ใดกล้าไม่ไว้หน้าแก่เขา?ใครจะกล้าที่จะพูดวาจาเช่นนี้กับเขากัน?แต่วันนี้,คำพูดของเนี่ยหลีนั้นกับไม่ไว้หน้าของเขาเป็นอย่างมาก.


“If you like playing around, then go play with yourself. I’m not staying!” Nie Li walked towards Gu Bei, Lu Piao, and the rest with light steps.
"ถ้าท่านต้องการที่จะเล่นอะไรงี่เง่าเช่นนี้,งั้นท่านก็ไปเล่นเอง,ข้าคงไม่สามารถทนมันได้!"เนี่ยหลีเดินไปหากู่เป่ยและหลุ่เพียวและพวกของเขา ด้วยการก้าวช้าๆ

“How can the East District be a place where you can come and go as freely as you want?” Venerable Flameless’s eyes narrowed as a ferocious light flashed through his eyes. He pointed at Nie Li and spoke in a loud voice, “Recently, I’ve found out that Nie Li is a spy from the Demon God’s Sect. You might be able to hide it from Hierarch Skycloud, but don’t even dream about hiding it from me! I’ll definitely expose you sooner or later!”
"เจ้าต้องการวิธีที่สามารถไปไหนมาไหนในสถานที่ของเขตตะวันออกอย่างอย่างอิสระและตามที่เจ้าต้องการได้อย่างไร?"สายตาของจ้าวไร้โทสะหรี่ลงขณะที่มันมีประกายแสงแห่งความดุร้ายในสายตาของเขา.เขาชี้ไปยังเนี่ยหลีและพูดออกมาด้วยเสียงอันดัง"เมื่อเร็วๆนี้,ข้าได้พบว่าเนี่ยหลี่นั้นเป็นสายลับของนิกายเทพอสูร.เจ้าอาจจะปกปิดต่อนักบุญเมฆาล่องลอยได้ แต่อย่าฝันว่าจะปิดข้าได้ ข้าจะเปิดโปงเจ้าได้แน่ไม่ช้าก็เร็ว!"

Everyone was slightly stunned at Venerable Flameless’s words.
ทุกๆคนต่างตกตะลึงเล็กน้อยกับคำพูดของจ้าวไร้โทสะ.


He was simply extremely vicious. At the same time, he’d thoroughly dragged Nie Li into the heart of the struggle.
เขาเป็นคนที่ชั่วร้ายจนเกินไป.ในขณะเดียวกัน เขาได้ลากเนี่ยหลีเข้าสู่ใจกลางของการขับเคี่ยว
“That’s why I’m aiming at Nie Li! I’ve realised his intentions, so I’m trying to get rid of the spy. My actions may have been a little overboard, but my loyalty towards the Divine Feathers Sect is known by the Heavens and the Earth!” Venerable Flameless proudly puffed his chest and said with self-righteousness.
"นั่นเป็นเหตุผลว่าทำใมข้าถึงได้เล็งไปที่เนี่ยหลี่!ข้าต้องการที่จะเปิดเผยความตั้งใจของเขา,ดังนั้นข้าถึงต้องการที่จะกำจัดสายลับ,การกระทำของข้าที่ทำนี้มันยังน้อยเกินไป,หากแต่ข้านั้นจงรักภัคดีต่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพ ทั่วทั้งสวรรค์และโลกต่างรู้ดี!"

When Gu Bei, Lu Piao, Li Xingyun, and the rest all heard Venerable Flameless’s words, rage was displayed on their faces. Venerable Flameless was obviously making stuff up! This was just venomous slandering!

เมื่อ กู่เป่ย,หลู่เพียว,หลี่ชิงหยุน,และพรรคพวกของเขาได้ยินจ้าวไร้โทสะพูดแล้ว,ความโกรธก็ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของพวกเขา,จ้าวไร้โทสะนั้นช่างเป็นคนที่ชอบปั้นน้ำจริงๆ!นี่มันเป็นแค่เพียงการมุ่งใส่ร้ายเท่านั้นเอง!ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)45 ความคิดเห็น:

 1. โต้วาทีมันส์กันเลยทีเดียว 555555

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยอย่างแรง5555

   ลบ
  2. เห็นด้วยอย่างแรง5555

   ลบ
 2. ขอบคุณมากครับ ลุ้นว่าจะจบยังไง

  ตอบลบ
 3. ยิ่งอ่าน ยิ่งหมั่นไส
  เฝ้ารอตอนที่เจ้าไร้โทสะโดนเอาคืนอยู่ครับ จะสะใจมาก
  รบกวนผู้แปลด้วยนะครับ (ค้างๆ 555)
  เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ พระเอก มีไหวพริบดีมากจริงๆ

  ตอบลบ
 5. เรื่องนี้ถึงครูเมฆาแน่.................

  ตอบลบ
 6. ตอนไหนมันจะตายสักที

  ตอบลบ
 7. แอบอ้างนามจอมยุทธปู้จิ้งอวิ๋น หึ เด่วๆๆได้เรื่อง อ๊ะ!!เด่วนะกุอินกะเรื่องไหนหนิ555 .....ขรำๆเน้อ ขอบคุณค๊าบผ๊ม

  ตอบลบ
 8. โอ้ยยยค้างอย่าวแรง ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ยั่วยุ น่าดู เซง ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 10. คืนนี้จะนอนไ่ม่หลับเอานะสง
  สารเถอะพรีสสสสส

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากค่ะ อ่านแปลดีกว่าเยอะเลยTT อ่านอังกฤษแล้วงงกับวลีมันมากๆเลย ขอบคุณมากๆนะคะ ที่เสียสละเวลามาแบ่งปัน

  ตอบลบ
 12. บทนี้กระหน่ำสำนวนยากเยอะมาก ดังนั้นที่ไม่เข้าใจนั้น เป็นเรื่องธรรมดาครับ

  desperate = ไม่คิดชีวิต (ในที่นี้)
  restraint = ข่มใจ

  He couldn’t figure out why Venerable Flameless was so desperate to deal with Nie Li
  ถึงเขาจะไม่สามารถระบุได้ว่า เหตุใดจ้าวไร้โทสะจึงต้องจัดการกับเนี่ยหลีอย่างไม่คิดชีวิต

  but he was doing it without any sense of restraint.
  แต่เขาก็ต้องทำ โดยไม่อาจข่มใจ (he ในที่นี้คือหวงหยู ไม่ใช่จ้าวไร้โทสะ ที่ทำคือ ตวาดห้ามออกไป)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. he’d rather go all out.
   เขาจึงต้องทุ่มหมดหน้าตัก

   ลบ
  2. หน้าอาย = น่าอาย

   Venerable Flameless’s expression turned dull. This Nie Li was even harder to deal with than he’d expected.
   จ้าวไร้โทสะถึงกับยืนเซ่อ เจ้าเนี่ยหลีคนนี้จัดการได้ยากกว่าที่คิด

   ลบ
  3. In the first battle, Venerable Flameless had wanted to use Ye Chong to deal with Nie Li
   ในการประลองครั้งแรกนั้น จ้าวไร้โทสะต้องการใช้ให้เหย่สงจัดการเนี่ยหลี (ประโยคนี้ไม่ต้องแก้ เขียนไว้เพื่อเรียงลำดับให้เข้าใจเท่านั้นครับ)

   that wouldn’t have caused too big of a wave.
   นั่นจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบใหญ่โตนัก

   ลบ
  4. that Nie Li was full of surprises.
   เจ้าเนี่ยหลีคนนั้น เต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจ

   ลบ
  5. peel away = ฉีกออก, แตกแยกออก
   peel away at someone's face = ทำให้หน้าแตก

   The laughter was peeling away at Venerable Flameless’s face.
   ผู้คนหัวเราะทำให้จ้าวไร้โทสะหน้าแตกยับ

   ลบ
  6. give him some face = ไว้หน้า (สำนวนจีน ที่กลายเป็นสำนวนภาษาอังกฤษ)

   Who among his own generation wouldn’t dare to give him any face?
   ในรุ่นเดียวกัน จะมีผู้ใดกล้าไม่ไว้หน้าแก่เขา?

   ลบ
  7. light steps = ก้าวช้าๆ

   Nie Li walked towards Gu Bei, Lu Piao, and the rest with light steps.
   เนี่ยหลีเดินไปหากู่เป่ยและหลุ่เพียวและพวกของเขา ด้วยการก้าวช้าๆ

   ลบ
  8. sooner or later = ไม่ช้าก็เร็ว

   You might be able to hide it from Hierarch Skycloud, but don’t even dream about hiding it from me! I’ll definitely expose you sooner or later!
   เจ้าอาจจะปกปิดต่อนักบุญเมฆาล่องลอยได้ แต่อย่าฝันว่าจะปิดข้าได้ ข้าจะเปิดโปงเจ้าได้แน่ไม่ช้าก็เร็ว

   ลบ
  9. heart = หัวใจ, ใจกลาง

   At the same time, he’d thoroughly dragged Nie Li into the heart of the struggle.
   ในขณะเดียวกัน เขาได้ลากเนี่ยหลีเข้าสู่ใจกลางของการขับเคี่ยว

   ลบ
  10. ขอบคุณอย่างแรงเลยครับ สวยงามมาก

   ลบ
 13. สรุปมันคือเจ้าไร้โทสะหรือเจ้าโทสะกันแน่อะ อารมณ์มาเต็มเลย

  ขอบคุณคนแปลและคนช่วยเกลาครับ ชอบ ๆ ได้ความรู้ดี

  ตอบลบ