วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 355 – Suppressing with power

Tale of the demon and god novel Chapter 355 – Suppressing with power

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 355 กดดันด้วยอำนาจ


บทที่ 355 กดดันด้วยอำนาจ

Huang Yu and Nanmen Tianhai were stunned at Venerable Flameless’s words as they stared at him.
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ถึงกับตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของจ้าวไร้โทสะขณะที่พวกเขาจ้องมองไปที่จ้าวไร้โทสะ.

At first, both elders thought that Venerable Flameless was just trying to test Nie Li’s strength. They never thought that Ye Chong would actually want to kill Nie Li. It was a little too much. However, neither of them were in a position to expose the matter. Although they were Elders of the Divine Feathers Sect, Venerable Flameless was still Hierarch Skycloud’s disciple. In terms of position, Venerable Flameless ranked higher than the two of them.
ตอนแรก,ผู้อาวุโสทั้งสองคิดว่าจ้าวไร้โทสะแค่เพียงต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีเท่านั้น.พวกเขาไม่คิดเลยว่าเหย่สงนั้นจริงๆแล้วต้องการที่จะสังหารเนี่ยหลี.มันเป็นการทำที่มากไปหน่อย.อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าว.แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้อาวุโสของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.จ้าวไร้โทสะนั้นก็ยังเป็นลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอย.ในแง่ของตำแหน่งแล้ว,จ้าวไร้โทสะยังสูงกว่าพวกเขาทั้งสองคน


No matter what, Huang Yu and Nanmen Tianhai couldn’t just stand by and witness Nie Li being killed before their eyes!
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ไม่สามารถทำแค่เพียงยืนและเป็นพยานให้เนี่ยหลี่ก่อนที่เขาจะถูกสังหารต่อหน้าต่อตา

Venerable Flameless coldly snorted and said in a loud voice, “Ye Chong acted by himself and was too heavy with his attacks during the battle. Someone, drag him down and lock him up. He’ll be handled by the Enforcement Hall!”
จ้าวไร้โทสะแค่นเสียงเย็นชาและพุดด้วยเสียงดัง" เหย่สงได้กระทำการด้วยตัวเขาเองและทำการโจมตีที่รุนแรงระหว่างการต่อสู้.ใครก็ได้,ลากเขาลงมาและจับกุมเขา.เขาจะต้องถูกนำไปยังห้องสอบสวน!"

Several people jumped up onto the stage like wolves and tigers. They detained Ye Chong and took him away.
คนหลายคนก็กระโดดขึ้นไปบนเวทีเหมือนกับหมาป่าและเสือ.พวกเขาคุมตัวเหย่ส่งและนำเขาออกไป

Huang Yu immediately tried to stop Venerable Flameless. “Venerable Flameless, this situation doesn’t seem too good. Although Ye Chong was a little heavy with his attacks, he didn’t injure Nie Li very much!” Huang Yu vaguely guessed Venerable Flameless’s intentions; this man was trying to destroy the bridge after he’d crossed the river. Venerable Flameless’s methods were indeed ruthless!
หวงหยูพยายามที่จะหยุดจ้าวไร้โทสะทันที"จ้าวไร้โทสะ.ด้วยสถานะการตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ดีนัก.แม้ว่าเหย่สงจะได้ทำการโจมตีหนักหน่วงเล็กน้อย.เขาก็ไม่ได้ทำให้เนี่ยหลีบาดเจ็บมากนัก" หวงหยูคาดเดาไอ้อย่างรางๆในความตั้งใจของจ้าวไร้โทสะ,ชายคนนี้พยายามที่จะทำลายสะพานหลังจากที่เขานั้นได้ข้ามแม่น้ำแล้ว.จ้าวไร้โทสะนั้นใช้วิธีที่โหดร้ายจริงๆ

“Ye Chong disobeyed orders and took his own initiatives. Luckily, Nie Li wasn’t hurt too badly. If that’d happened, his offence would be simply unforgivable!” Venerable Flameless coldly snorted in raged.
"เหย่สงนั้นขัดคำสั่งและทำมันด้วยตัวของเขาเอง.โชคดีที่,เนี่ยหลีไม่ได้บาดเจ็บหนักมาก.ถ้ามันเกิดขึ้น,การกระทำที่ผิดกฎของเขานั้นไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เลย!" จ้าวไร้โทสะแค่นเสียงอย่างเย็นชาในความโกรธเกรี้ยว


“Since we’ve already come this far, let this test come to an end!” Nanmen Tianhai said. Even if they had to sacrifice Ye Chong, they absolutely couldn’t sacrifice Nie Li!
"เมื่อพวกเราได้ผ่านมาไกลขนาดนี้แล้ว,ควรปล่อยให้การทดสอบได้สิ้นสุด!"หนานเหมินเทียนไห่พูด.แม้ว่าพวกเขาจะเสียสละเหย่สงได้.แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะเสียสละเนี่ยหลีได้อย่างแน่นอน

“How is this acceptable?” Venerable Flameless overruled him on the spot. “Earlier on, the two Elders already said that you’d arrange two tests for Nie Li. How could you go back on your word?”
"จะให้ยอมรับได้อย่างไร?"จ้าวไร้โทสะยกประเด็นมาหักล้าง "ก่อนหน้านี้,ผุ้อาวุโสทั้งสองได้พูดเสนอสองการทดสอบสำหรับเนี่ยหลี.พวกท่านจะกลับคำได้อย่างไรกัน?"

Gu Bei, Lu Piao, and the rest all heard their conversation and understood what was going on. So this Venerable Flameless was trying to harm Nie Li!
กู่เป่ย,หลู่เพียวและพวกเขาได้ยินบทสนทนาของพวกเขาและเข้าใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น.มันเหมือนกับว่าจ้าวไร้โทสะนั้นกำลังพยายามที่จะทำอันตรายเนี่ยหลี!

They had no idea how Nie Li had offended Venerable Flameless!
พวกเขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลีนั้นได้ไปทำร้ายจ้าวไร้โทสะอย่างไร!

Li Xingyun stood out and said in a loud voice, “Venerable Flameless, according to the rules, newcomer disciples can pick their own opponents. There has never been a case like this, where their opponents were arranged for them! Even if it’s allowed, isn’t arranging an opponent like Ye Chong at the get-go a little too much?”
หลี่ชิงหยุนลุกออกมาและพูดด้วยเสียงอันดัง"จ้าวไร้โทสะ,เกี่ยวกับกฎนั้น เหล่าศิษย์ผู้มาใหม่สามารถที่จะเลือกคู่ต่อสู้ของตัวเองได้.ไม่เคยมีกรณีอย่างนี้ที่คู่ต่อสู้ของพวกเขาได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้!แม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถยอมได้.ไม่ใช่ว่าการจัดเตรียมคู่ต่อสู้อย่างเหย่สงตั้งแต่เริ่มต้นจะไม่มากเกินไปอย่างนั้นรึ?

Venerable Flameless coldly snorted at Li Xingyun’s words. “Ignorant kid. I’m talking to Huang Yu and Nanmen Tianhai, the two Elders. How is there any room for you to interrupt?’
จ้าวไร้โทสะแค่นเสียงอย่างเย็นชาไปที่คำพูดของหลี่ชิงหยุน"เจ้าเด็กอวดดี.ข้ากำลังคุยอยู่กับหวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่, ผู้อาวุโสทั้งสอง.นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าที่จะสามามารถเข้ามาพูดแทรกได้อย่างไร?"

Venerable Flameless was being overbearing as Li Xingyun said indignantly, “Is Venerable Flameless going to suppress others with power?”
จ้าวไร้โทสะนั้นเริ่มที่จะเอาแต่ใจขณะที่หลี่ชิงหยุนพูดออกมาอย่างไม่พอใจว่า"หรือว่าจ้าวไร้โทสะกำลังจะกดดันคนอื่นด้วยอำนาจอย่างนั้นรึ?

“As a member of the East District, you’re disrespecting your elders? How dare you say that I’m suppressing others with power?! I wonder what your teachers are teaching you?” Venerable Flameless’s cold and severe expression swept over the few teachers of the East District. Those teachers all shifted their eyes away.
"ในฐานะที่เจ้าเป็นศิษย์คนหนึ่งในเขตตะวันออก,เจ้าไม่เคารพผู้อาวุโสเลยอย่างนั้นรึ?เจ้ากล้าที่จะพูดว่าข้านั้นกดดันคนอื่นด้วยอำนาจอย่างนั้นรึ?ข้าสงสัยว่าอาจารย์ของเจ้าจะไม่เคยสั่งสอนเจ้าใช่ใหม?" เจ้าไร้โทสะเย็นชาและกวาดสายตาอย่างเอาจริงเอาจังไปยังอาจารย์หลายคนจากเขตตะวันออก.เหล่าอาจารย์ทั้งหมดต่างเบือนหน้าหนีสายตาของเขา

Venerable Flameless was Hierarch Skycloud’s disciple. How could they dare to say anything?
จ้าวไร้โทสะเป็นลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอย.พวกเขาจะกล้าพูดอะไรได้อย่างไร?

Li Xingyun felt indignant within his heart. There was no way he could say anything more. He racked his brains for a way to save Nie Li.
หลี่ชิงหยุนรู้สึกไม่พอใจในหัวใจของเขา.ไม่มีทางที่เขาจะสามารถพูดอะไรได้มากว่านี้.เขาเค้นสมองหาทางช่วยเนี่ยหลี.

By now, all the students of the East District understood what was going on. So everything had been arranged by Venerable Flameless. Every one of them was extremely intelligent; therefore, they could tell that Venerable Flameless was definitely trying to suppress Nie Li! It seemed that Nie Li have somehow offended Venerable Flameless!
ณ ตอนนี้,เหล่านักเรียนของภาคตะวันออกเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น.งั้นทุกๆอย่างนั้นได้ถูกจัดการโดยจ้าวไร้โทสะ.ทุกๆคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมาก,ดังนั้น,พวกเขาสามารถบอกได้ว่าจ้าวไร้โทสะนั้นพยายามที่จะจัดการเนี่ยหลี่อย่างแน่นอน! มันเหมือนว่าเนี่ยหลี่นั้นจะได้ละเมิดอะไรบางอย่างจ้าวไร้โทสะมา!

Since Ye Chong had been dragged away, they could tell that Venerable Flameless wasn’t trying to teach Nie Li a lesson; he was trying to kill Nie Li and push all the blame onto Ye Chong! They all sighed in their hearts. Venerable Flameless was simply too ruthless.
ตั้งแต่ที่เหย่สงนั้นถูกลากออกไป,พวกเขาก็สามารถบอกได้ว่าจ้าวไร้โทสะไม่ได้พยายามที่จะสอนบทเรียนเนี่ยหลี,เขาพยายามที่จะสังหารเนี่ยหลีและผลักข้อกล่าวหาทั้งหมดไปยังเหย่สง! พวกเขาต่างถอนหายใจในใจพวกเขา.จ้าวไร้โทสะนั้นช่างโหดร้ายยิ่งนัก.

Luckily, Nie Li possessed the Bloodwing Saint Jiao-dragon. Otherwise, he would’ve died in grievance on the stage!
โชคดี,เนี่ยหลีนั้นครอบครองเทพมังกรวารีปีกโลหิต.ไม่เช่นนั้น.เขาอาจจะตายพร้อมกับความโศกเศร้าบนเวทีแล้ว!

Some of the East District’s students weren’t too bothered about it, since it was none of their business, while some students felt indignant; after all, with Venerable Flameless’s identity, suppressing a newcomer genius was too inappropriate.
นักเรียนบางคนในเขตตะวันออกก็หาได้ใส่ใจกับเรื่องดังกล่าวมากนัก,เมื่อมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของพวกเขาขณะที่นักเรียนบางคนก็รู้สึกไม่พอใจ,ต้องไม่ลืมว่าด้วยสถานะของจ้าวไร้โทสะนั้น,การกำจัดอัจฉริยะผู้มาใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างมาก

However, with Venerable Flameless’s identity and status, the others couldn’t say anything. Even if they did, it’d be useless.
อย่างไรก็ตามด้วยตัวตนและสถานะของจ้าวไร้โทสะ,คนอื่นๆจึงไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้.แม้ว่าพวกเขาจะทำมันก็คงไร้ซึ้งประโยชน์ใดๆ

Huang Yu and Nanmen Tianhai were both a little enraged. Venerable Flameless was suppressing others with his power, but even as Elders, there was nothing they could do. Venerable Flameless had already claimed that he wasn’t the one who ordered Ye Chong to kill Nie Li; therefore, there was nothing they could do. However, they absolutely wouldn’t allow Nie Li to suffer another round. If they allowed that to happen, Venerable Flameless would definitely arrange an opponent that Nie Li would be unable to win against.
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ทั้งคู่เริ่มจะโกรธเกรี้ยว.จ้าวไร้โทสะนั้นกดดันคนอื่นๆด้วยอำนาจของเขา.แม้จะเป็นอาวุโสอย่างพวกเขา,ก็ไม่มีสิ่งที่พวกเขาทำได้.จ้าวไร้โทสะนั้นได้คุกคามพวกเขาเรียบร้อยแล้ว นั่นจึงทำให้เขาไม่ใช่คนที่ได้ออกคำสั่งให้เหย่สงไปสังหารเนี่ยหลี,ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะทำได้เลย,อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่ยอมให้เนี่ยหลี่ได้รับบาดเจ็บกับการต่อสู้รอบต่อไปอย่างแน่นอน.ถ้าพวกเขายอมให้มันเกิดขึ้นล่ะก็,จ้าวไร้โทสะจะต้องจัดเตรียมคู่ต่อสู้ที่เนี่ยหลี่ไม่สามารถที่จะชนะการต่อสู้ได้อย่างแน่นอน.

Nie Li looked at Venerable Flameless, Huang Yu and Nanmen Tianhai, who were arguing with one another. Venerable Flameless’s intentions were very obvious. Nie Li felt rather touched that the two elders, Huang Yu and Nanmen Tianhai, were speaking up on his behalf. He glanced at Venerable Flameless. Since he’d already displayed his Bloodwing Saint Jiao-dragon, Venerable Flameless was probably even more desperate to get rid of him!
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่จ้าวไร้โทสะ,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่.ที่กำลังโต้เดียงกับอีกคนหนึ่ง.ความตั้งใจของจ้าวไร้โทสะนั้นเห็นได้ชัดเจนมาก.เนี่ยหลีรุ้สึกค่อนข้างประทับใจในสองผู้อาวุโส,หวงหยุ่และหนานเหมินเทียนไห่,ที่พูดเพื่อที่จะช่วยเหลือเขา.เขาเหลือบตามองจ้าวไร้โทสะ.เมือเขาได้แสดงเทพมังกรวารีปีกโลหิตเรียบร้อยแล้ว,จ้าวไร้โทสะอาจจะเริ่มเข้าตาจนที่จะกำจัดเขา!

However, even if Hierarch Skycloud didn’t know of the situation right now, he’d still learn about it sooner or later. When that time came, it’d be even harder for Venerable Flameless to obtain Hierarch Skycloud’s trust!
อย่างไรก็ตาม,แม้ว่านักบุญเมฆาล่องลอยจะไม่ได้รู้สถานะการในตอนนี้,เขาก็ยังคงจะรู้มันในเร็วๆนี้หรือไม่ก็ในเวลาต่อมา.เมื่อเวลานั้นมาถึง.มันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับจ้าวไร้โทสะที่จะได้รับความเชื่อใจจากนักบุญเมฆาล่องลอย!

Nie Li knew everything about Venerable Flameless from Venerable Redsoul. Venerable Flameless’s father had once saved Hierarch Skycloud’s life. Perhaps Hierarch Skycloud probably would not do anything to Venerable Flameless; however, what Venerable Flameless sought would probably move even further from his grasp.
เนี่ยหลีนั้นรู้ทุกๆสิ่งเกี่ยวกับจ้าวไร้โทสะจากจ้าวแห่งวิญญาณแดง. บิดาของจ้าวไร้โทสะนั้นเคยช่วยชีวิตนักบุญเมฆาล่องลอยครั้งหนึ่ง.บางทีนักบุญเมฆาล่องลอยอาจจะไม่ทำอะไรกับจ้าวไร้โทสะก็ได้,อย่างไรก็ตาม จ้าวไร้โทสะอาจหาทางกระทำนอกเหนือการรับรู้ของเขาก็เป็นได้

As for the [Skycloud] cultivation technique, Nie Li wasn’t interested in it in the slightest. Although the [Skycloud] cultivation technique was indeed powerful, it was still inferior to his [Heavenly God] cultivation technique!
ในส่วนของเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เมฆาล่องลอย],เนี่ยหลี่ไม่ได้มีความสนใจมันเลยแม้แต่น้อย,แม้ว่าเทคนิคการบ่มเพาะพลัง [เมฆาล่องลอย]นั้นจะทรงพลังเป็นอย่างมากจริงๆ,แต่มันก็ยังด้วยกว่าเทคนิคบ่มเพาะพลัง [เทพวิถีฟ้า]ของเขาอยู่.Although Nie Li knew that he’d have even more enemies in the future and that one of his trump cards, the Bloodwing Saint Jiao-dragon, was already revealed, his only options was to battle!
แม้ว่าเนี่ยหลีจะรับรู้ว่าเขาจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาในอนาคตเป็นจำนวนมากเมื่อเขาได้เปิดไพ่ในมือออกมา, เทพมังกรวารีปีกโลหิตได้ถูกเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้ว.ตัวเลือกเดียวของเขามีเพียงต้องต่อสู้.
He couldn’t back down now!
เขาไม่สามารถถอยหลังได้แล้วตอนนี้!

He wanted to charge into the Central District and become one of the Sect Master’s successor candidates. Only then would he have more time. Therefore, he had to charge forward!
เขาต้องการที่จะมุ่งไปยังเขตภาคกลางและกลายเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกาย.แค่เพียงเขาตอนนี้ไม่มีเวลามากนัก.ดังนั้น.เขาจึงต้องมุ่งไปข้างหน้า!

The next battle was probably unavoidable. Nie Li immediately consumed several elixirs, readjusted his cultivation, and recovered his injuries. After experiencing that huge battle, his cultivation seemed to have improved and was approaching 5-fate. The fifth fate soul was also slowly being formed.
การต่อสู้รอบต่อไปอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้.เนี่ยหลี่ได้ดื่มน้ำทิพย์ในทันที.ปรับการบ่มเพาะพลังของเขาใหม่,และรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเอง.หลังจากประสบกับการต่อสู้ใหญ่,การบ่มเพาะพลังของเขาดูเหมือนมันจะพัฒนาเข้าไปใกล้กับระดับ 5 ลิขิต.ลิขิตวิญญาณที่ห้านั้นค่อยๆที่จะสร้างรูปร่างขึ้นมาอย่างช้าๆอยู่เหมือนกัน.

If he could reach 5-fate, then he’d have an even better chance of winning!
ถ้าเขาสามารถที่จะไปถึง 5 ลิขิต,งั้นเขาจะสามารถมีโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในชัยชนะได้!

Nie Li madly mobilised the Heavenly Energy within his body and as the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting continued revolving within his soul realm. An endless river of Heavenly Energy flowed out from it. It only took a brief moment to fill up Nie Li’s soul realm. He felt the wounds on his body recover and his strength had also increased.
เนี่ยหลี่ระดมพลังงานสวรรค์อย่างบ้าคลั่งภายในร่างกายและขณะที่จิตรกรรมหมืนแม่น้ำและขุนเขาได้โคจรไปรอบๆภายในเขตแดนวิญญาณของเขา.พลังงานสวรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุดไหลบ่าออกมาจากตัวมัน.ดูเหมือนว่าจะแค่ชั่วขณะก็สามารถเติมเต็มเขตแดนวิญญาณของเขา.เขารู้สึกว่าบานแผลภายในตัวเขาเริ่มได้รับการฟื้นฟูและความแข็งแกร่งของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกัน.

However, trying to break through to 5-fate was still too difficult.
อย่างไรก็ตาม,การพยายามที่จะทะลวงผ่าน 5 ลิขิตนั้นยังคงเป็นเริ่งที่ยากเกินไป
Venerable Flameless glanced at Nie Li, who was focusing on healing while seated, and snorted. He looked at Huang Yu and Nanmen Tianhai, and said, “ Nie Li is my Junior Brother. As his Senior Brother, it’s absolutely normal for me to try and understand his strength. I’ve already chosen an opponent for him. There’s no need for more words!”
จ้าวไร้โทสะเหลือบมองไปที่เนี่ยหลี,คนที่กำลังมุ่งเน้นในการรักษาตัวเองขณะที่เขานั่งอยู่ พร้อมกับแค่นเสียง.เขาจ้องไปที่หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่.และพูดว่า"เนี่ยหลีเป็นศิษย์น้องของข้า.ขณะที่ศิษย์พี่อย่างข้า,มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะพยายามและเข้าใจความแข็งแกร่งของเขา.ข้าได้เลือกคู่ต่อสู้ให้เขาเรียบร้อยแล้ว.ไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรมาก!"

“Venerable Flameless, aren’t you being a little too much?” Huang Yu said with his brows furrowed.
"จ้าวไร้โทสะ,จ้าวไร้โทสะ,มันไม่มากเกินไปหน่อยรึ?" หวงหยูพูดและขมวดคิ้วเข้าหากัน

“Too much? This is part of our Skycloud Hall’s internal matters. Isn’t it beyond the control of the two elders?” Venerable Flameless coldly snorted.
"มากเกินไปรึ?นี่เป็นเรื่องส่วนหนึ่งภายในคฤหาสน์เมฆาของพวกเรา.มันอยู่ภายใต้การควบคุมของอาวุโสทั้งสองอย่างนั้นรึ?"จ้าวไร้โทสะแค่นเสียงอย่างเย็นชา

Huang Yu and Nanmen Tianhai couldn’t be certain if Nie Li’s test really was arranged by Hierarch Skycloud. However, they could guarantee that Hierarch Skycloud definitely wouldn’t lay a hand on Nie Li! They had to stop Venerable Flameless!
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ไม่อาจแน่ใจว่าการทดสอบเนี่ยหลี่ในครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นการจัดเตรียมโดยนักบุญเมฆาล่องลอย.อย่างไรก็ตาม,พวกเขาสามารถที่จะรับประกันว่านักบุญเมฆาล่องลอยไม่ต้องการที่จะทำอันตรายต่อเนี่ยหลี่อย่างแน่นอน! พวกเขาจึงต้องหยุดจ้าวไร้โทสะ!

Nanmen Tianhai solemnly said, “Venerable Flameless, if you insist on doing so, why don’t we go speak with Hierarch Skycloud?”
หนานเหมิน เทียนไห่ จึงพูดอย่างขึงขังว่า" จ้าวไร้โทสะ,ถ้าท่านยืนยันที่จะทำเรื่องดังกล่าว,ทำใมพวกเราไม่ไปพูดกันกับนักบุญเมฆาล่องลอยกันล่ะ?"

Venerable Flameless coldly swept an eye over Haung Yu and Nanmen Tianhai. These two old farts really were pissing him off quite a bit. He contemptuously snorted, “These two elders don’t need to speak any further in my matters!” He glanced at a East District student and said, “Guo Huai, go up and test Nie Li’s strength. Remember to be lenient!”

จ้าวไร้โทสะกวาดตามองอย่างเย็นชาไปยังหวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่.เจ้าแก่สองคนนี้ช่างยั่วโมโหเขาซะจริงเชียว.เขาแค่นเสียงอย่างเหยียดหยัน,"อาวุโสทั้งสองไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้อีกต่อไป"เขาเหลือบมองไปยังนักเรียนเขตตะวันออกและพูดไปว่า,"กัวหวย,เจ้าขึ้นไปและทดสอบความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี.อย่าลืมว่าให้มีความเมตตาด้วย!"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)57 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับบบบบบ อีก ๆ ๆๆ ๆ ๆๆ ๆ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณคับ มาเร็วดีจริงๆ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากนะครับ ถือได้ว่าวันหยุดนี้พิเศษสุดๆเลย ได้อ่านถึง สามตอน เช้า เย็น ก่อนนอน สุดๆไปเลย

  ตอบลบ
 4. มาเร็วดีมากกกกก ขอบคุณครับบ

  ตอบลบ
 5. รอๆ ช่วงนี้มาแต่ละตอนค้างมาก
  ขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 6. รอๆ ช่วงนี้มาแต่ละตอนค้างมาก
  ขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณกร๊าฟ. ยิ่งอ่านยิ่งสนุก

  ตอบลบ
 8. จะฆ่าพระเอกชัว เซ็งเป็ด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ขอขอบคุณ คุณผู้แปลมาก ผมรอคุณมาตลอดทั้งวัน ขอบคุณจริงๆ ผมไม่เคยคอมเม้นเลยตั้งแต่ตามอ่านมา ขอโทษและขอขอบคุณจริงๆ

  ตอบลบ
 10. มันทนไม่ไหวแล้วรีบๆแปลเถือดท่าน. ข้าข้อยใด้กลาว่ถึงท่านผู้อาวุโสที่กำลังแปลว่า. ขอบพระคุณมากสำหรับวันนี้.ข้าข้อยซึ้งถึงคำที่ท่านแปลแต่ข้าข้อยมิอาจแปลเองใด้.เพราะเจอภาษาข้าข้อยนั้น. . จบข่าว ไม่ไหวแปลเอง. งง มากกับสำนวน. 555. ขอบพระคุนอย่างสูงคับท่านผู้แปล.

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณอย่างแรง และขอบอกว่าสุดยอดมากๆเลยครับ วันนี้เป็นวันหยุด ได้อ่านถึง 3 ตอรเลยครับ

  ตอบลบ
 12. Venerable Flameless overruled him on the spot.
  จ้าวไร้โทสะยกประเด็นมาหักล้าง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. He racked his brains for a way to save Nie Li.
   เขาเค้นสมองหาทางช่วยเนี่ยหลี

   ลบ
  2. however, what Venerable Flameless sought would probably move even further from his grasp.
   อย่างไรก็ตาม จ้าวไร้โทสะอาจหาทางกระทำนอกเหนือการรับรู้ของเขาก็เป็นได้

   ลบ
 13. ขอบคุณมากคร้า

  ตอบลบ
 14. จ้าวไร้โทสะ แมร่งไม่ได้ตายดีแน่ จะเคยสมน้ำหน้าเมื่อเวลานั้นมาถึง ขอบคุณผู้แปลด้วยนะครับอินมากเลย

  ตอบลบ
 15. ขออีกตอนก่อนนอนน่ะคับถ้ามีพรุ่งนี้จะทำบุญแผ่เมตราไปให้ น่ะน่ะน่ะ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณอย่างแรงมาก

  ตอบลบ
 17. จากข่าวลือว่า ผู้เขียนเรื่องนี้ พักการเขียนไป

  ข่าวดีครับ เมื่อสักครู่ใหญ่ ๆ นี้เอง เวลาสามทุ่ม ยี่สิบสี่นาที ตามเวลาประเทศไทย
  ทากพิสดาร ผู้ประพันธ์ ได้โพสตอนล่าสุด (ภาษาจีน) ตอนที่ 441 แล้ว
  ผ่านมาจากตอนที่แล้วถึง 18 วัน

  ลองคิดดูว่าแฟน ๆ ที่นั่นจะลงแดงกันขนาดไหน
  และก็คงต้องรอกันไปอีกนานสำหรับตอนต่อไป...

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ เป็นข่าวดีมากๆมิงั้นคงได้ลงแดงเลยแร่ะ

   ลบ
  2. ขอบคุณครับ เป็นข่าวดีมากๆมิงั้นคงได้ลงแดงเลยแร่ะ

   ลบ
  3. ขอบคุณครับ เป็นข่าวดีมากๆมิงั้นคงได้ลงแดงเลยแร่ะ

   ลบ
  4. ข่าวดีเลย ขอให้ผู้ประพันธ์ ทำต่อไปนะครับ ถ้าจะจบก็เสียดาย ฮฺๆๆ

   ลบ
 18. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากๆครับ จ้าวไร้โทสะต้องอึ้งแน่ๆ รอลุ้น

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ แปลเร็วดีเยี่ยมครับ

  ตอบลบ
 21. Venerable Flameless, aren’t you being a little too much?

  จ้าวไร้โทสะ,นี่มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอ?

  ตอบลบ
 22. These two old farts really were pissing him off quite a bit.

  เจ้าแก่สองตัวนี้ช่างยั่วโมโหเขาซะจริงเชียว

  pissing off = ยั่วโมโห,ทำให้หงุดหงิด

  ตอบลบ
 23. หะ!!!กัวหวย! ถ้ากัวขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้

  ตอบลบ