วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 354 – The Center of Attention

Tale of the demon and god novel Chapter 354 – The Center of Attention

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 354 ศูนย์รวมแห่งความสนใจ


บทที่ 354 ศูนย์รวมแห่งความสนใจ


The Bloodwing Saint Jiao-dragon is considered an emperor-level existence among Dragon Bloodline demon beasts.
เทพมังกรวารีปีกโลหิตถูกพิจารณาให้เป็นสิ่งมีชิวิตระดับจักรพรรดิ์ท่ามกลางสัตว์อสูรสายเลือดมังกร.

Not to mention that this one had a God Level growth rate!
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันเป็นหนึ่งในอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า

The Bloodwing Saint Jiao-dragon’s scales were black, with dark red energy surging violently throughout its body.
เกล็ดของเทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นมีสีดำ,มีพลังสีแดงเข้มแผ่ออกมาอย่างรุนแรงจากร่างกายตลอดเวลา


That Dragon Bloodline God Level demon spirit alone was already enough to get Nie Li listed as one of the most important members of the Divine Feathers Sect’s younger generations.
จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เนี่ยหลี่เข้าไปอยู่ในรายการสมาชิกคนสำคัญของเหล่าคนรุ่นใหม่ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ

This Bloodwing Saint Jiao Dragon was three times larger than the Frost Dragon Beast. Its majestic energy bore down on the Frost Dragon Beast so heavily that it was unable to breathe.
เทพมังกรวารีปีกโลหิตมีขนาดใหญ่เป็นสามเท่าของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง.มันมีพลังที่น่าเกรงขามยิ่งและกดลงไปที่สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะหายใจออกมาได้เลยทีเดียว

Even though Nie Li was only a 4-fate, his Dragon Bloodline God Level demon spirit allowed him to disregard two to three levels!
แม้ว่าเนี่ยหลี่จะมีเพียงแค่ 4 ลิขิต,จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของเขา ทำให้เขามองข้ามชั้นไป สองถึงสามระดับทีเดียว!

Venerable Flameless tightly clenched his fist at the scene. Nie Li had integrated with a third demon spirit; furthermore, it was one with a Dragon Bloodline God Level growth rate! It seems that he’d been underestimating Nie Li; he never expected Nie Li to red have so many cards up his sleeve!
จ้าวไร้โทสะกำหมัดของเขาแน่นเมื่อเห็นฉากดังกล่าว,เนี่ยหลี่ได้รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรถึงสามตัว,นอกจากนี้,หนึ่งในนั้นยังมีสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบระดับพระเจ้า!มันดูเหมือนว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะประเมินอะไรเนี่ยหลี่ได้เลย,เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะมีไพ่ตายในมือจำนวนมาก!.

Now he understood why Hierarch Skycloud regarded Nie Li so heavily. This boy had so much potential! When he grew up, he’d probably become the most powerful existence within the entirety of the Divine Feathers Sect.
ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมนักบุญเมฆาล่องลอยถึงได้เทอดทูนเนี่ยหลี่เป็นอย่างมาก,เด็กชายคนนี้นั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก! เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้น,เขาอาจจะกลายมาเป็นคนที่ทรงพลังอย่างมากภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้.

One thousand years ago, before the Divine Feathers Sect began its decline, an extraordinary genius ancestor rose up like a comet and brought the Divine Feathers Sect to the most dazzling pinnacle among the hundreds of major sects. Even after the great destruction, the Divine Feathers Sect still managed to exist.
หนึ่งพันปีที่ผ่านมา,ก่อนที่นิกายขนนกแห่งทวยเทพจะตกต่ำ,เหล่าอัจฉริยะบรรพบุรุษที่ไม่ธรรมดาได้ผุดขึ้นมาอย่างกับดาวหางและนำพานิกายขนนกแห่งทวยเทพไปยังจุดสูงสุดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาในหมู่ของนิกายหลัก.แม้ว่าจะผ่านมาในช่วงหลังจากการทำลายล้างครั้งใหญ่,นิกายขนนกแห่งทวยเทพก็ยังคงสามารถที่จะดำรงอยู่ได้.

In the past few hundred years, the Divine Feathers Sect had begun to decline . A few of the sect’s major figures sought the chance to reverse the decline; they desired it’s so badly that they were even willing to nurture a few geniuses. Nie Li had only entered the Divine Feathers Sect a short time ago, but he’d already risen with such frightening speed. It was easier for others who had connections.
ในหลายร้อยปีที่ผ่านมา,นิกายขนนกแห่งทวยเทพเริ่มตกต่ำลง.บางนิกายหลักเริ่มค้นหาคนที่จะสามารถปรับเปลี่ยนความตกต่ำนี้,พวกเขาปรารถนาอย่างมากและยินดีที่จะทะนุถนอมเหล่าอัจฉริยะจำนวนน้อยนี้.เนี่ยหลี่นั้นเพียงแค่เข้ามายังนิกายขนนกแห่งทวยเทพในเวลาสั้นๆ,แต่เขากลับทะยานขึ้นมาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวยิ่ง,มันเป็นการง่ายยสำหรับคนอื่นที่จะเข้าไปติดต่อเขา

Hierarch Skycloud would definitely nurture Nie Li, regardless of anything else. Who knew? He might even pass the [Skycloud] cultivation technique onto him!
นักบุญเมฆาล่องลอยต้องการทะนุถนอมเนี่ยหลี่,ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นๆ.ใครจะรู้?เขาอาจจะมอบเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เมฆาล่องลอย] ให้กับเขาก็ได้.

The [Skycloud] cultivation technique was different from other techniques because it was always passed down to a single person! If Nie Li ended up learning the [Skycloud] technique, Venerable Flameless would feel extremely wronged. After all he was the one who’d followed Hierarch Skycloud for so many years!
เทคนิคบ่มเพาะพลัง[เมฆาล่องลอย]แตกต่างจาการเทคนิคอื่นๆเพาะว่ามันจะสามารถส่งต่อให้ได้คนเดียวเท่านั้น!ถ้าเนี่ยหลีร่ำเรียนเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เมฆาล่องลอย]ได้สำเร็จ,จ้าวไร้โทสะก็จะรู้สึกผิดพลาดอย่างรมาก,ต้องไม่ลืมว่าเขานั้นเป็นคนหนึ่งที่ติดตามนักบุญเมฆาล่องล่อยมาตั้งหลายปี


A trace of ruthlessness flashed through Venerable Flameless’s eyes. No matter what, he had to ruthlessly suppress Nie Li before he rose up!
ร่องรอยแห่งความดุร้ายผ่านเข้ามาในตาของเจ้าไร้โทสะ,ไม่ว่าอย่างไร,เขาต้องกำหราบเนี่ยหลีอย่างไร้ปราณีก่อนที่เขาจะเป็นที่รู้จัก!

Simultaneously, Long Tianming was also having similar thoughts. He’d already done so many things to climb closer to his goal, step by step. But Nie Li had suddenly emerged and caused sudden changes that it made him feel uneasy.
ขณะเดียวกัน,หลงเทียนหมิงก็มีความคิดที่เหมือนกัน,เขาได้ทำไปแล้วหลายสิ่งเหลือเกิน เพื่อที่จะทะยานเข้าใกล้จุดหมายของตน,ทีละก้าวๆ,แต่เนี่ยหลี่โผล่ออกมาในทันทีและเป็นเหตุให้เปลี่ยนมันฉับพลันทำให้เขานั้นรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมาก

He definitely wouldn’t allow anyone to destroy his plans!
เขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายแผนของเขาอย่างแน่นอน!

Luckily, Venerable Flameless had sent people to test Nie Li’s strength. Otherwise, Long Tianming would’ve been in the dark, unaware of Nie Li’s potential and not still placed him with any regard. When the time came, when Nie Li truly threatened him, then it’d already be too late. He had to remove Nie Li immediately!
โชคดี,จ้าวไร้โทสะได้ส่งคนไปทดสอบความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่.ไม่เช่นนั้น,หลงเทียนหมิงยังคงอยุ่ในความมืด,ไม่ได้ระวังศักยภาพของเนี่ยหลี่และยังไม่ได้ให้ความสนใจในตัวเขา.เมื่อเวลามาถึงเมื่อเนี่ยหลีสามารถที่จะคุกคามเขาได้,เมื่อนั้นมันก็คงสายไปเรียบร้อยแล้ว.เขาจะต้องกำจัดเนี่ยหลี่ให้ได้โดยเร็ว.


It was a good thing that Venerable Flameless appeared first, instead of Long Tianming himself. Otherwise, he would’ve had to personally suppress Nie Li. In the past, Long Tianming believed that Situ Beiyan was his greatest threat; now, he realised that his greatest threat was Nie Li!
มันเป็นเรื่องดีที่จ้าวไร้โทสะได้ทำให้เขารู้ตัวก่อน,แทนที่จะเป็นหลงเทียนหมิงเอง.มิเช่นนั้น.เขาคงจะไม่สามารถที่จะจัดการเนี่ยหลี่ได้ด้วยตัวคนเดียว.ในอดีตนั้นหลงเทียนหมิงเชื่อว่า ซือถูเป่ยหยานนั้นเป็นคนที่จะคุกคามเขาเป็นอย่างมาก,ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนที่จะคุกคามเขานั้นคือเนี่ยหลี่นั่นเอง!

Situ Beiyan also looked into the distance at Nie Li with a deep expression as he lightly muttered to himself. He never expected the situation to turn out like this.
ซือถู เป่ยหยานจ้องมองจากระยะไกลไปที่เนี่ยหลี่เหมือนกันด้วยท่าทางไม่สามารถหยั่งได้ขณะที่เขานั้นบ่นพึมพรำเล็กน้อยกับตัวเอง.เขาไม่คาดคิดเลยว่าสถานะการจะออกมาเป็นเช่นนี้.

Long Tianming sipped a mouthful of tea, looked at Situ Beiyan, and said, “Situ Beiyan, I believe that perhaps we can put aside our conflict, for now. You should’ve also realised his potential. If he grows up, he’ll definitely threaten your position as the Sect Master’s successor!”
หลงเทียนหมิงจิบชาคำหนึ่ง,ก่อนที่เขาจะมองไปที่ซือถูเป่ยหยานและพูดว่า "ซือถู เป่ยหยาน,ข้าเชื่อว่าบางทีพวกเราคงจะถือว่าเขาเป็นคู่แข่งของเราแล้วล่ะตอนนี้.เจ้าคงจะตระหนักได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเขาเหมือนกันแล้ว.ถ้าเขาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วล่ะก็,เขาจะต้องคุกคามตำแหน่งของเจ้าที่จะเป็นผู้สืบทอดผู้นำนิกายแล้วล่ะ

At Long Tianming’s words, Situ Beiyan shook his head and said, “Long Tianming, I understand what you’re trying to say, but you’ve judged me wrongly. The reason I’m fighting against you isn’t because I want the Sect Master’s position. I want to see, between you and me, which of us is more suitable for that position. If there’s a newcomer, I definitely won’t suppress him. Who knows, he might become like that ancestor and lead the Divine Feathers Sect towards glory! So why should I suppress him?”
ขณะที่หลงเทียนหมิงพูด,ซือถูเป่ยหยานก็พูดออกมา"หลงเทียนหมิง,ข้าเข้าใจในสิ่งที่เจ้าพูด,แต่เจ้าคงจะเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะ.เหตุผลที่ข้านั้นได้ต่อสู้กับเจ้าไม่ใช่ว่าข้าต้องการตำแหน่งผู้นำนิกาย.ข้าต้องการจะรู้ว่าระหว่างเจ้ากับข้า,คนใหนที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว.ถ้ามีคนมาใหม่ข้าไม่จำเป็นต้องกำจัดเขาแน่นอน.ใครจะรู้ เขาอาจจะเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเราที่นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพไปสู่ความรุ่งโรจน์!ดังนั้นทำไมข้าต้องกำจัดเขาด้วยล่ะ?"

Long Tianming sneered, “Situ Beiyan, you must be joking. Are you that impartial? If Hierarch Skycloud says it, I’d definitely believe it. But coming from you, do you really think that I’d believe it?”
หลงเทียนหมิงเยอะเย้ย"ซือถู เป่ยหยาน,เจ้ากำลังล้อเล่น.นั่นเป็นคุณธรรมของเจ้าอย่างนั้นรึ?ถ้านักบุญเมฆาล่องลอยพูดอย่างนั้น,ข้าต้องเชื่ออย่างแน่นอน,แต่มันกลับได้ยินจากเจ้า,เจ้าคิดจริงๆรึว่าข้าจะเชื่อกับคำพูดดังกล่าว?"

Situ Beiyan shrugged. “Forget it then! Anyways, I won’t lay a hand on this matter!”
ซือถูเป่ยหยาน ยักไหล่."งั้นก็ลืมมันเถอะ! ข้าจะไม่ยื่นมือไปยุ่งกับเรื่องดังกล่าว!

Long Tianming was inwardly angered. Situ Beiyan was obviously planning to watch from the sideline. He probably wanted to benefit from others’ disputes! However, Long Tianming was also rather helpless in this situation. Even if Situ Beiyan didn’t do anything, was Long Tianming just going to allow Nie Li grow up into his greatest threat?
หลงเทียนหมิงรู้สึกโกรธอยู่ในใจ.ซือถู เป่ยหยานนั้นมีแผนแน่ชัดที่จับตาอยู่ข้างๆ.เขาอาจจะได้ผลประโยชน์จากคนอื่นนั้นขัดแย้งกัน! อย่างไรก็ตามหลงเทียนหมิงรู้สึกเหมือนกันค่อนข้างไร้ประโยชน์ในสถานการณ์ตอนนี้.แม้ถ้าซือถู เป่ยหยานไม่สามารถทำอะไรได้,หลงเทียนหมิงจะปล่อยให้เนี่ยหลีนั้นเติบโตจนคุกคามเขาได้อย่างนั้นรึ?

Presently, Nie Li, who was merged with his Bloodwing Saint Jiao-dragon, was moving closer to the Frost Dragon Beast, step by step.
ในเวลานี้,เนี่ยหลีคนที่รวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิตได้เคลื่อนที่เข้าไปใกล้สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง,ทีละก้าวๆ

*Bang!* *Bang!* *Bang!*
*เพล้ง!* *เพล้ง!* *เพล้ง!*


The ice walls instantly shattered when he came in contact with them.
กำแพงน้ำแข็งแตกละเอียดในทันทีเมื่อเขาเข้าไปสัมผัสกับพวกมัน

Ye Chong felt a suffocating pressure as he beheld the Bloodwing Saint Jiao-dragon that was approaching him. However, there was a kind of relief within his heart. It wasn’t that he was disobeying Venerable Flameless’s orders; it was that he couldn’t accomplish them at all!
เหย่สงรู้สึกหายใจลำบากจากแรงกดดันขณะที่เขาจ้องมองเทพมังกรวารีปีกโลหิตที่อยู่ต่อหน้าเขา.อย่างไรก็ตามมีส่วนของความโล่งอกภายในใจของเขา.มันไม่ใช่ว่าเขานั้นได้ขัดคำสั่งของจ้าวไร้โทสะแล้ว,มันกลายเป็นว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะทำมันให้สำเร็จได้นั่นเอง


Ye Chong also understood that Venerable Flameless was trying to deal with Nie Li. Luckily, he hadn’t become Venerable Flameless’s scapegoat. Otherwise, as punishment for killing a talented genius of the Divine Feathers Sect, he’d probably have to spend his next life in a cage as well.
เหย่สงเข้าใจเหมือนกันว่าจ้าวไร้โทสะนั้นพยายามให้จัดการกับเนี่ยหลี,ช่างโชคดีนัก,เขาไม่ต้องกลายเป็นแพะรับบาปของจ้าวไร้โทสะแล้ว.ไม่เช่นนั้นขณะทีการลงโทษคนที่สังหารอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,เขาอาจจะต้องใช้ชีวิตของเขาต่อไปในกรงเหมือนกัน

However, he still had to pretend to make a final struggle!
อย่างไรก็ตาม,เขายังต้องแสร้งแสดงละครต่อเพื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้าย.

The Frost Dragon Beast roared as it brandished its front limbs. Countless ice dragons soared towards Nie Li, who was transformed into the Bloodwing Saint Jiao-dragon.
สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งคำรามขณะที่กวัดแกว่งแขนด้านหน้าของมัน.มังกรน้ำแข็งนับไม่ถ้วนทะยานไปยังเนี่ยหลี่,คนที่ได้รวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิต.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


The ice dragons attacked the Bloodwing Saint Jiao-dragon, each shattering upon impact.
มังกรน้ำแข็งโจมตีไปที่เทพมังกรวารีปีกโลหิต,แต่ละอันแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆเมื่อเข้าปะทะ

The Bloodwing Saint Jiao-dragon’s physical strength was simply too powerful; it was so strong that the Frost Dragon Beast’s offensive ability was totally unable to break through its defenses!
ความแข็งแกร่งของร่างกายเทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากกว่าปกติ,มันแข็งแกร่งมากกว่าความสามารถในการโจมตีทั้งหมดของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งซี่งไม่สามารถที่จะเจาะการป้องกันไปได้

The Bloodwing Saint Jiao-dragon let out a low roar, clawed with his front limbs, smashing it at the Frost Dragon Beast in the chest. The Frost Dragon Beast suffered heavy injuries and was sent flying, until he collided into the barrier at the edge of the field.
เทพมังกรวารีปีกโลหิตแผดเสียงเบาๆออกมา,กรงเล็บที่อยู่แขนขาด้านหน้า,ฟาดไปที่หน้าอกของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง,สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและถูกส่งให้ลอยออกไป.จนกระทั่งเขานั้นกระทบเข้ากับกำแพงป้องกันที่ขอบสนามต่อสู้

The Frost Dragon Beast wailed as he landed on the ground and couldn’t get back up. The body rapidly shrank and returned to his human form.
สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งโอดครวญออกมาขณะที่เขานั้นหล่นลงบนพื้นและไม่สามารถที่จะคงสภาพอยู่ได้.ร่างกายของเขาหดตัวลงอย่างรวดเร็วและกลายร่างคืนเป็นรูปแบบมนุษย์


One strike from Nie Li caused Ye Chong to suffer such heavy injuries.
การโจมตีหนึ่งครั้งของเนี่ยหลี่เป็นเหตุให้เหย่สงได้รับบาดเจ็บสาหัส

A God Level growth rate Bloodwing Saint Jiao-dragon was seriously powerful.
จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า เทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นช่างทรงพลังอย่างมากนัก

The spectating students of the East District all revealed deep fear in their eyes. You really couldn’t provoke this newcomer. He’d just entered the East District, but he’d already defeated Murong Yu and Ye Chong. If he continued to grow, wouldn’t it be worse?
เหล่านักเรียนผู้ชมของเขตตะวันออกได้เผยแววตาแห่งความน่ากลัวออกมา.จริงๆพวกเขาไม่สามารถที่จะตอแยผู้มาใหม่.เขาเพียงแค่เข้ามาในเขตตะวันออก,แต่เขาก็สามารถที่จะล้มมู่หลงหยู่และเหย่สง.ถ้าเขายังคงเติบโตต่อไป,มันจะไม่ยิ่งแย่กว่านี้อีกรึ?

Nie Li rapidly returned to his human form. Although he’d merged with the Bloodwing Saint Jiao-dragon to suppress Ye Chong, he’d also suffered heavy injuries, and his Heavenly Energy was also critically depleted. He held his chest and breathed in mouthfuls of air.
เนี่ยหลี่กลับร่างเป็นรูปแบบมนุษย์อย่างรวดเร็ว.แม้ว่าเขานั้นจะรวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิตเพื่อกำราบเหย่สง,เขาก็ได้รับบาดเจ็บและพลังงานของเขานั้นก็กำลังเข้าขั้นวิกฤติเหมือนกัน.เขาเอามือกุมหน้าอกและสูดอากาศเข้ามา.

Huang Yu stood up, lightly smiled, and said, “Nie Li has won this battle. Since he defeated Ye Chong without using any artifacts, both Elder Nanmen Tianhai and I have recognized his strength. It seems that he’s suffered some injuries from this battle, so he may return and rest for now!”
หวงหยูลุกขึ้นยืน,เผยยิ้มเล็กน้อย,และพูดออกมาว่า"เนี่ยหลี่ได้ชนะในการต่อสู้.เมื่อเขาเอาชนะเหย่สงได้โดยไร้ซึ่งศิลปะวัตถุใดๆ,ทั้งผู้อาวุโสหนานเหมินเทียนไห่และข้าได้ให้การยอมรับในความแข็งแกร่งของเขา.ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้,ดังนั้นเขาควรที่จะกลับเข้ามาและพักก่อนตอนนี้

Nanmen Tianhai had stood up as well. “Yes! Nie Li’s test ends here!”
หนานเหมินเทียนไห่ได้ลุกขึ้นยืนเหมือนกัน"ถูกต้องแล้ว!การทดสอบเนี่ยหลีได้จบแล้วตอนนี้!"

None of the East District’s students spoke a word upon hearing the announcement. Nie Li’s strength had already been clearly displayed before them. What else could they say?
ไม่มีนักเรียนคนใหนในเขตตะวันออกพูดออกมาสักคำเมื่อได้ยินประกาศดังกล่าว.ความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่นั้นได้เป็นที่ชัดแจ้งต่อหน้าพวกเขาแล้ว.ไม่มีอะไรเลยที่พวกเขาจะพูด?

“Wait!” A voice suddenly sounded as Venerable Flameless stood up. “Two elders, isn’t this ending a little sloppy?”

"รอก่อน!" ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังออกมาทันทีขณะที่จ้าวไร้โทสะลุกขึ้น "ผู้อาวุโสทั้งสอง, การยุติแบบนี้ไม่เลอะเลือนไปหน่อยรึ?"


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)61 ความคิดเห็น:

 1. และแล้วก็ได้อ่านสมใจอยากสำหรับวันนี้ ขอบคุณมั๊กๆมาก. (ขอสัก 2-3 ตอน)กำลังดีเลย. อิอิ. ถ้าสะดวกนะ ^_^

  ตอบลบ
 2. ออกเรวมากสุดยอด

  ตอบลบ
 3. เยี่ยมมากมายจริงๆครับ

  ตอบลบ
 4. เยี่ยมมากมายจริงๆครับ

  ตอบลบ
 5. จ้าวไร้โทสะยังจะหาเรื่องให้อีกหรอ ร้ายจริงๆ

  ตอบลบ
 6. เปลี่ยนชื่อจ้าวไร้โทสะ เป็นเจ้าแห่งโทสะได้มั้ยอ่ะ

  ตอบลบ
 7. อื้อหือ ยังเอาต่อเรอะไอจ้าวไร้โทสะ เนี่ยหลี่ตูบาดเจ็บนะเฟ้ยยยยย

  ตอบลบ
 8. งานเข้าเฮียเนียหลี่ แล้ววว

  ตอบลบ
 9. ขอบคุนคับ รอติดตามอยู่คับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุนคับ รอติดตามอยู่คับ

  ตอบลบ
 11. ชอบมากเรียนอยู่ผมก็อ่านได้

  ตอบลบ
 12. ชอบมากเรียนอยู่ผมก็อ่านได้

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากครับ ตอนนี้กำลังค้างเลยย

  ตอบลบ
 14. ต่อไป จ้าวไร้โทสะ ก็จะได้สมชื่อ ไร้โทสะ แน่ เจอเนี่ยลี่ฆ่าแน่

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. ขออีกสักตอนนะครับ สู้ๆนะครับอยากอ่าน

  ตอบลบ
 17. เจ้าไร้โทสะแม่งหาเรื่องเจ็บตัว

  ตอบลบ
 18. มันไร้โทสะตรงไหนเนีย .... เห็นแต่โทสะเต็มๆ .....ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 19. dark red = แดงเข้ม
  with dark red energy surging violently throughout its body.
  มีพลังสีแดงเข้มแผ่ออกมาอย่างรุนแรงจากร่างกาย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. disregard = เมินเฉย, มองข้าม

   his Dragon Bloodline God Level demon spirit allowed him to disregard two to three levels!
   จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของเขา ทำให้เขามองข้ามชั้นไป สองถึงสามระดับทีเดียว

   ลบ
  2. but he’d already risen with such frightening speed.
   แต่เขากลับทะยานขึ้นมาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวยิ่ง

   ลบ
  3. end up = สำเร็จ

   If Nie Li ended up learning the [Skycloud] technique
   ถ้าเนี่ยหลีร่ำเรียนเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เมฆาล่องลอย]ได้สำเร็จ

   ลบ
  4. He’d already done so many things to climb closer to his goal
   เขาได้ทำไปแล้วหลายสิ่งเหลือเกิน เพื่อที่จะทะยานเข้าใกล้จุดหมายของตน

   ลบ
  5. ขอบคุณครับ งงหลายจุดเลย

   ลบ
 20. คือ เมิงจะเอาให้ตายให้ได้สินะท่านเจ้าฯ

  ขอบคุณนะ

  ตอบลบ
 21. เล่นพระเอกกุงอมเลย ยังไม่ยอมอีก สวสัยมีเบิ้ล ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. นี่ขนาดแม่งไร้โทสะน้ะ

  ตอบลบ
 23. สมกับเป็นโปรวันหยุดได้อ่านสองตอนสะใจ มากไม่มีค้างคา ขอบคุณท่านแปลมาก ไอ้เหี้ยไร้โทสะนี้ก้อเกินไป ชุดเทพทรูก้อไม่ให้ใส่ ยังจะให้สู้ต่ออีก รอบสามอีกหีอไงว่ะ อยากให้lท่านนักบุญเมฆาล่องลอย รู้เรื่องนี้จริงๆ มรึงได้ตายแน่

  ตอบลบ
 24. เกียดชิบไอ่พวกอิฉาตาร้อนคนอื่นนี้...มันมีทังชีวิตจริงทั้งกาตูน สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความชิบห่ยของตัวมันเอง สม...

  ตอบลบ
 25. เกียดชิบไอ่พวกอิฉาตาร้อนคนอื่นนี้...มันมีทังชีวิตจริงทั้งกาตูน สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความชิบห่ยของตัวมันเอง สม...

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณครับ รอติดตามตลอดเลยครับ

  ตอบลบ
 27. “Two elders, isn’t this ending a little sloppy?”
  "ผู้อาวุโสทั้งสอง, การยุติแบบนี้ไม่เลอะเลือนไปหน่อยรึ?"

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จากตอนที่แล้ว เพิ่งสังเกตว่า ไม่ได้แปลช่วงหนึ่ง หลังจากประโยคนี้
   "เย่สง,สังหารเขาโดยเร็ว.เจ้ามีเวลาสิบห้านาที.หาไม่ เจ้าก็หาทางรอดเอาเอง!"

   ถ้าพิจารณาดูดี ๆ แล้ว ไม่น่าสงสัยหรือครับ ว่าจ้าวไร้โทสะตะโกนออกมาอย่างนี้ ชาวบ้านชาวเมืองก็จะไม่รู้กันทั่วรึ
   ดังนั้นประโยคต่อมา ซึ่งไม่ได้แปลไว้ จึงเป็นการเฉลยว่า จ้าวไร้โทสะ ส่งข้อความไปอย่างไร

   Venerable Flameless furiously transmitted his voice over to Ye Chong.
   จ้าวไร้โทสะส่งเสียงทางลมปราณไปยังเหย่สงอย่างเกรี้ยวกราด

   ลบ
 28. ตั้งแต่เป็นลูกศิษย์นักบุญเมฆาล่องลอย รู้สึกจะงานเข้าไม่หยุดเลย ลาออกเถอะเนี่ยลี่

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 29. เขาจะไม่ยอมให้ใครอย่างแน่นอนที่จะมาทำลายแผนของเขา!

  แก้เป็น

  เขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายแผนของเขาอย่างแน่นอน!

  ดีกว่า

  ตอบลบ