วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 353 – The Third Demon Spirit

Tale of the demon and god novel Chapter 353 – The Third Demon Spirit

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 353 จิตวิญญาณอสูรตัวที่สาม


บทที่ 353 จิตวิญญาณอสูรตัวที่สาม

*Boom!*
*บูมม!*

The black and white sphere of light instantly exploded upon collision. A powerful surge of energy were unleashed as it hit the Frost Dragon Beast that nearly sent it flying.
ลูกบอลแสงดำและขาวระเบิดในทันทีเมื่อมันปะทะกัน.พลังงานอันทรงพลังก็พลุ้งพล่านและปลดปล่อยออกมาขณะที่มันชนสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ๆส่งผลให้มันลอยออกไป.


Although Nie Li was still a 4-fate, his Yin-Yang Blast could unleash power that was several times greater.
แม้ว่าเนี่ยหลี่จะอยู่แค่ ระดับ 4 ลิขิต,ระเบิดหยินหยางของเขาก็สามารถที่จะปลดปล่อยพลังออกมาหลายเท่าเป็นอย่างมาก.

The Frost Dragon Beast furiously roared and brandished icicles towards Nie Li, who’d merged with the Fanged Panda.
สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากคำรามออกมาพร้อมกลับกวัดแกว่งเสาน้ำแข็งไปยังเนี่ยหลี,ที่รวมร่างเข้ากับแพนด้าเขี้ยวอสูร.

*Woosh!*
*วูซซ!*


Nie Li once again, disappeared by merging with the Shadow Devil.
เนี่ยหลี่ทำมันอีกครั้ง,หายตัวไปโดยรวมร่างเข้ากับจิตรอสูรเงาพราย

The switch was smooth and natural.
การสับเปลี่ยนนี้ช่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ

Although the Frost Dragon Beast’s combat ability was greater and far surpassed Nie Li’s, it still couldn’t put a scratch on him, for the time being.
แม้ว่าสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่มากมายและเหนือยิ่งกว่าเนี่ยหลี่มากนัก,มันยังไม่สามารถที่จะขีดข่วนเขาได้,ตั้งแต่ที่เริ่มต่อสู้


*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Icicles and Yin-Yang Blasts clashed and a frightening shock wave rolled out.
เสาน้ำแข็งและระเบิดหยินหยางชนกันทำให้คลื่นพลังที่น่าสะพรึงกลัวหมุนม้วนออกมา.

The students of the East District dumbfoundedly stared at the battle between Nie Li and the Frost Dragon Beast.
เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกต่างตกตะลึงจ้องมองไปที่การต่อสู้ระหว่างเนี่ยหลีและสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง

Before the battle began, they were in extreme doubt of Nie Li’s strength. They felt that once the real fight started, Nie Li would definitely lose within three moves! However, the truth far surpassed their expectations. Although Nie Li didn’t display as much strength as Ye Chong, he responded calmly under the barrage of attacks and didn’t seem to be disadvantaged in the least.
ก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้น,พวกเขาต่างสงสัยเป็นอย่างมากในความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี.พวกเขารู้สึกว่าเมื่อการต่อสู้จริงเริ่มขึ้น,เนี่ยหลี่จะต้องพายแพ้อย่างแน่นอนภายใน 3 กระบวนท่า!อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงนั้นเหนือกว่าเป็นอย่างมากกับความคาดหมายของพวกเขา.แม้ว่าเนี่ยหลี่จะยังไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งมากนักเหมือนกับเหย่สง,เขาก็ยังคงสงบนิ่งภายใต้การป้องกันการโจมตีและไม่เหมือนว่าจะไม่มีโอกาสซะทีเดียว

“This kid is actually integrated with two demon spirits at the same time?!”
"เจ้าเด็กนี้รวมร่างจริงกับจิตวิญญาณอสูร 2 ตัว ในเวลาเดียวกันรึ?!"

Both Huang Yu and Nanmen Tianhai were astonished. They’d never seen anyone capable of such a feat before!
ทั้งหวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ ต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมาก.พวกเขาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีคนที่สามารถทำมันสำเร็จได้มาก่อน!

Everyone originally believed that Nie Li had only relied on artifacts to win against the 6-fate Murong Yu. But now, they realised that Nie Li had actually been concealing his strength. If those two Elders hadn’t forced Nie Li to put away his artifacts, then he probably wouldn’t have had to expose his strength to them.
แต่เดิมนั้นทุกๆคนเชื่อว่าเนี่ยหลี่อาศัยแค่เพียงศิลปะวัตถุในการชนะมู่หลงหยู่ที่มี 6 ลิขิตวิญญาณ.แต่ตอนนี้.พวกเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าเนี่ยหลี่นั้นจริงๆแล้วได้ปกปิดความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้.ถ้าเหล่าผู้อาวุโสทั้งสองไม่บังคับให้เนี่ยหลี่นำศิลปะวัตถุออกไป,ไม่งั้นเขาคงจะไม่เปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาออกมาให้เห็น.


Nie Li’s talent excited them greatly.
They wondered whether Nie Li’s ability to integrate with two demon spirits was due to an abnormal physique.
พรสวรรค์ของเนี่ยหลี่กระตุ้นพวกเขาเป็นอย่างมาก พวกเขาสงสัยว่าความสามารถของเนี่ยหลี่ที่รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรสองตัวได้นั้นต้องเกิดจากความผิดปรกติของร่างกายเป็นแน่

The battle escalated to its climax.
การต่อสู้เริ่มที่จะไปถึงจุดสุดยอด.

Two ice dragons circled in the sky, targeting Nie Li. The air instantly froze whenever one of them passed by.
เสาน้ำแข็งสองต้นที่อยู่บนท้องฟ้า,จุดหมายที่เนี่ยหลี่.อากาศแข็งตัวขึ้นมาทันทีเมื่อหนึ่งในพวกมันเคลื่อนผ่าน.

The Frost Dragon Beast tried various powerful moves to catch Nie Li in an icy deathtrap.
สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งพยายามใช้พลังงานต่างๆเพื่อที่จะจับเนี่ยหลี่ด้วยกับดักน้ำแข็งแห่งความตาย.

The pressure on Nie Li bore down harder and harder. After all, this Frost Dragon Beast had an Extraordinary Level growth rate. Furthermore, Ye Chong himself was a 6-fate. Therefore, Nie Li’s Yin-Yang Blast only managed to scratch the Frost Dragon Beast; it couldn’t cause any real damage.
ความกดดันได้กดลงที่เนี่ยหลี่หนักขึ้นและหนักขึ้น.ต้องไม่ลืมว่า,สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์.นอกจากนี้,ด้วยตัวของเหย่สงเองก็มีระดับ 6 ลิขิต.ดังนั้น,ระเบิดหยินหยางของเนี่ยหลี่จึงไม่ทำให้เกิดแม้แต่รอยขีดข่วนให้กับสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง,มันไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายจริงได้เลย.


Venerable Flameless was focused on Nie Li with an expression on his face that was as cold as ice. No wonder Hierarch Skycloud regarded Nie Li with such importance. So Nie Li really did have shocking talent. Back then, when Venerable Flameless himself was at Nie Li’s age, he’d barely just stepped into the Heavenly Fate Realm!
จ้าวไร้โทสะนั้นมุ่งเน้นไปที่เนี่ยหลี่ด้วยการแสดงออกทางสีหน้าที่เย็นราวกับน้ำแข็ง.ไม่สงสัยเลยว่านักบุญเมฆาล่องลอยนั้นเทอดทูนเนี่ยหลียังกับของสำคัญ.ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลี่ไม่ได้มีแค่พรสวรรค์ที่น่าตกใจเท่านั้น,เมื่อก่อนนั้นตอนที่จ้าวไร้โทสะอายุเท่ากับเนี่ยหลี่,เขาเพิ่งจะก้าวไปยังระดับลิขิตสวรรค์เท่านั้น.

However, the current Nie Li could steadily confront a 6-fate expert!
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่ในตอนนี้สามารถที่จะเผชิญหน้ากับผู้เชียวชาญระดับ 6 ลิขิตได้

Furthermore, Nie Li had integrated with two different demon spirits at the same time!
นอกจากนี้,เนี่ยหลี่ยังรวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรที่แตกต่างสองตัวในเวลาเดียวกันด้วย.

The more talent Nie Li possessed, the higher Hierarch Skycloud would regard him; therefore, Venerable Flameless had all the more reason to kill him! Venerable Flameless could sense that Nie Li would steal everything that belonged to him!
พรสวรรค์มากมายทีเนี่ยหลี่ครอบครอง,ผู้อาวุโสระดับสูงนักบุญเมฆาล่องลอยถึงได้เทอดทูนเขานัก,ดังนั้น,จ้าวไร้โทสะจึงได้มีเหตุผลมากมายที่จะสังหารเขา! จ้าวไร้โทสะนั้นสามารถรับรู้ได้เลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะขโมยทุกๆสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของไป.

“Ye Chong, kill him quickly. You have fifteen minutes. Otherwise, you’re on your own!” Venerable Flameless furiously transmitted his voice over to Ye Chong.
"เย่สง,สังหารเขาโดยเร็ว.เจ้ามีเวลาสิบห้านาที.หาไม่ เจ้าก็หาทางรอดเอาเอง!"จ้าวไร้โทสะส่งเสียงทางลมปราณไปยังเหย่สงอย่างเกรี้ยวกราด

Ye Chong felt depress within his heart. He’d already merged with his Frost Dragon Beast, but Nie Li was still as slippery as a mudskipper. It didn’t matter how he attacked, he still couldn’t catch Nie Li.
เหย่สงรู้สึกเสียใจภายในหัวใจของเขา.เขาได้รวมร่างเรียบร้อยเข้ากับสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง,แต่เนี่ยหลี่ยังคงลื่นราวกับปลาไหล.มันคงไม่สำคัญแล้วว่าเขาจะโจมตีเนี่ยหลี่อย่างไร,เขายังไม่สามารถที่จะจับเนี่ยหลี่ได้เลย

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

Several ice dragons circled the sky, continuously launching attacks. Icicles rained down in a storm, but they were still unable to capture Nie Li’s location. Suddenly, an idea formed in Ye Chong’s mind. With a roar, the ice suddenly formed a huge square room, enveloping the entire field.
มังกรน้ำแข็งเป็นสิบๆหมุนเคล้งบนท้องฟ้า,เริ่มการโจมตีอย่างต่อเนื่อง.แท่งน้ำแข็งหล่นลงมาอย่างกับพายุ,แต่พวกมันก็ยังไม่สามารถที่จะจับตำแน่งของเนี่ยหลี่ได้.ทันใดนั้นก็มีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในความคิดของเหย่สง.ด้วยการคำราม,น้ำแข็งก็รวมตัวเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมรอบไปทั่วทั้งลานต่อสู้

Ice walls rapidly formed one after another.
กำแพงน้ำแข็งก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทีละอันๆ

Just as Nie Li released his void-form, an ice dragon drilled out from the wall and attacked him.
ขณะที่เนี่ยหลีเผยร่างจริงออกมา,มังกรน้ำแข็งก็เจาะออกมาจากผนังน้ำแข็งและโจมตีเขา

A huge explosion sounded as that ice dragon hit Nie Li and sent him flying out. Nie Li tasted sweetness in his throat and coughed up some fresh blood.
ระเบิดขนาดใหญ่ส่งเสียงดังออกมาขณะที่มังกรน้ำแข็งชนเนี่ยหลีและส่งเขาให้ลอยออกไป.เนี่ยหลี่ลิ้มรสความหวานภายในลำคอและกระอักออกมาเป็นเลือดสดๆ
He tumbled a few times in the air before he landed on the ice. His chest heaved up and down. If he hadn’t guarded his weak point, that attack probably would’ve taken his life. If Nie Li continued to fight with just the Shadow Devil and Fanged Panda, then he’d never win against Ye Chong and his Frost Dragon Beast!
เขาล้มกลิ้งไปหลายรอบบนอากาศก่อนที่จะเขาจะหล่นลงไปบนน้ำแข็ง.เขาหายใจเข้าและออก.ถ้าเขาไม่ได้ปกป้องจุดอ่อนเอาไว้,การโจมตีนั่นอาจจะเอาชีวิตของเขาไปก็ได้.ถ้าเนี่ยหลียังคงต่อสู้ต่อไปโดยใช้แค่เพียงจิตอสูรเงาพรายและเขี้ยวอสูรแพนด้าต่อไปล่ะก็,งั้นเขาคงไม่สามารถที่จะชนะเหย่สงที่มีสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งแน่

Nie Li looked at the Frost Dragon Beast before him. It looked like he had to show his true abilities now!
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งที่อยู่ต่อหน้าเขา.มันดูเหมือนว่ามันเขานั้นต้องแสดงพลังที่แท้จริงออกมาแล้วในตอนนี้

Ye Chong, still in his Frost Dragon Beast form, coldly stared down at Nie Li. Although Venerable Flameless had ordered him to kill Nie Li, there was still conflict and hesitation inside his heart. After all, he was going to kill someone inside the Skysoul Institute, so he’d definitely suffer a severe punishment!
เหย่สง,ยังคงรูปแบบสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งของเขา,จ้องมางอย่างเย็นชาไปยังเนี่ยหลี่.แม้ว่า จ้าวไร้โทสะจะสั่งให้เขาสังหารเนี่ยหลี,มันก็ยังมีความขัดเกี่ยวกับความลังเลภายในใจของเขาอยู่,ต้องไม่ลืมว่าเขาต้องสังหารคนภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์,ดังนั้นแน่นอนว่าเขาต้องได้รับการลงโทษอย่างหนักเลยทีเดียว!.

However, Ye Chong didn’t dare to disobey Venerable Flameless. Those consequences were even heavier than what he’d suffer by killing Nie Li.
อย่างไรก็ตาม,เหย่สงไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งของจ้าวไร้โทสะได้.ด้วยผลลัพท์ที่จะตามมานั้นหนักหนาเกินเกว่าที่เขาต้องทนทุกข์ในการสังหารเนี่ยหลีซะอีก.
His parents and his wife were in Venerable Flameless’s hands!
ครอบครัวของเขาและภรรยาของเขานั้นอยู่ในกำมือของเจ้าไร้โทสะ

“Die!” A blazing killing intent burst forth from Ye Chong. Icicles grew out from the surrounding walls and shot themselves at Nie Li.
"ตาย!"เจตจำนงแห่งการฆ่าฟันระเบิดออกมาจากเหย่ สง.เสาน้ำแข็งพุ่งหลาวมาจากทุกทิศทุกทางจากำแพงยิงไปยังเนี่ยหลี่

At the sight of this, Huang Yu and Nanmen Tianhai were shocked.
เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ถึงกับตกตะลึง

“Not good!”
"ไม่ได้การล่ะ!"

They never expected that Ye Chong would want to kill Nie Li!
พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่า เหย่สงนั้นจะต้องการสังหารเนี่ยหลี!.

Ye Chong’s Profound Frost Icicles was a killing move. Since Nie Li was only a 4-fate , and had suffered injuries on top of that, dodging looked impossible.
เสาน้ำแข็งที่หนาแน่นของเหย่สงนั้นสามารถที่จะสังหารคนได้เพียงการโจมตีเดียว,เมื่อเนี่ยหลีนั้นอยู่แค่เพียงระดับ 4 ลิขิต,และยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้รับบาดเจ็บด้วย,การจะหลบนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้.


Nei Li was a genius who they’d found with great difficulty. How could they let him die in a place like this?
เนี่ยหลีนั้นเป็นอัจฉริยะที่พวกเขานั้นพบได้อย่างยากลำบาก,พวกเขาจะต้องปล่อยให้เขาตายในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร?

However, there wasn’t any time for them to save him. Ye Chong’s actions had come without warning.
อย่างไรก็ตาม,ไม่มีเวลาที่พวกเขานั้นจะช่วยได้แล้ว,การโจมตีของเหย่สงนั้นได้ไร้ซึ่งการบอกกล่าวใดๆ.

Although Gu Bei, Lu Piao, and the rest were aware that Nie Li still had many cards up his sleeve, even they couldn’t help feeling their hearts tense up. The other party had no other motive but to kill Nie Li! Futhermore, Nie Li still hadn’t placed his fate soul in the Soul Hall. If he died here, there to be too much grief! Their eyes all turned red. If Nie Li was killed here, they’d definitely make some someone pay the price, disregarding all consequences.
แม้ว่ากู่เป่ยและหลู่เปียว,และพวกของเขาจะตระหนักได้ว่าเนี่ยหลี่นั้นยังมีไพ่ตายซ่อนไว้อยู่,แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็อดไม่ได้เลยที่จะรู้สึกกดดันในใจ.กลุ่มอื่นๆไม่น่าจะมีแรงจูงใจในการสังหารเนี่ยหลี่!นอกจากนี้เนี่ยหลี่ยังไม่ได้วางลิขิตวิญญาณของเขาไว้ที่ห้องโถงวิญญาณ.ถ้าเขาตายที่นี่,คงมีแต่ความเศร้าโศกมากมายนัก!ดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว.ถ้าเนี่ยหลี่โดนสังหารที่นี่.พวกเขาต้องให้ใครสักคนจ่ายคืนอย่างสาสมอย่างแน่นอน.โดยไม่ใส่ใจอะไรก็ตามที่จะตามมา

The students of the East District also felt that this was rather unexpected. After all, the point of this competition was just to spar. Although the newcomers would always receive awful beatings, no one was ever killed onstage.
เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่คาดฝัน.ต้องไม่ลืมว่าเกี่ยวกับการแข่งขันนี้เป็นแค่เพียงการซ้อมต่อสู้.แม้ว่าผู้มาใหม่นั้นจะได้รับการสยบอย่างน่ากลัว,ไม่มีใครเลยสักคนที่จะโดนสังหารบนเทวี

What was wrong with Ye Chong? Did he have any deep grudges with Nie Li?
มีอะไรผิดปรกติกับเหย่สงอย่างนั้นรึ?เขามีความแค้นอะไรกับเนี่ยหลียังงั้นรึ?

Just as the icicles were about to pierce Nie Li’s body, he roared furiously and merged with his Bloodwing Saint Jiao-dragon. His body instantly swelled and grew pitch-black scales.
ขณะที่เสาน้ำแข็งนั้นได้พุ่งไปยังร่างกายของเนี่ยหลี่,เขาก็คำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวและรวมร่างเข้ากับเทพมังกรวารีปีกโลหิต.ร่างการของเขาขยายขึ้นมาทันทีและเปลี่ยนเป็นเกล็ดสีดำทมิฬ

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

The icicles collided with the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s scales and exploded into ice fragments.
แท่งน้ำแข็งชนเข้ากับเกล็ดของเทพมังกรวารีปีกโลหิตและระเบิดออกมาเป็นเศษน้ำแข็ง

Nie Li had estimated the Profound Frost Icicles’ penetration power with extreme accuracy. Although the icicles had caused him a little damage, they were still insufficient to penetrate his scales.
เนี่ยหลี่ได้ประเมินความหนาแน่นของแท่งน้ำแข็งแล้วมีแรงเจาะที่ทรงพลังและแม่นยำเป็นอย่างมาก.แม้ว่าแท่งน้ำแข็งนั้นจะเป็นเหตุให้เขาบาดเจ็บเล็กน้อย,แต่มันยังไม่เพียงพอที่จะเจาะเกล็กของเขาได้

The titanic Bloodwing Saint Jiao-dragon shattered the surrounding ice walls as it emitted a faint luster from its pitch-black scales. Its huge wings were filled with a surging energy that caused the spectators’ hearts to beat wildly. Those bronze eyes coldly looked down on the Frost Dragon Beast.
เทพมังกรวารีปีกโลหิตขนาดมหึมาได้ทำให้กำแพงน้ำแข็งรอบๆแตกเป็นเสี่ยงๆขณะที่มันสะท้อนแสงของเงาจางๆที่ปล่อยออกมาจากเกล็ดดำทมิฬ.ปีกขนาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่พลุ่งพล่านเป็นเหตุให้หัวใจของเหล่าผู้ชมเต้นไม่เป็นจังหวะ.สายตาสีทองสัมฤทธิ์อันเย็นเยียบจ้องมองลงไปยังสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง.


It’s actually the…
จริงๆแล้วมันคือ....
Bloodwing Saint Jiao-dragon!
เทพมังกรวารีปีกโลหิต

Not to mention that it was one with a God Level growth rate!
ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่ามันเป็นหนึ่งในอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้า!

Oh Heavens!
โอ้! สวรรค์!

All of them, from Huang Yu, to Nanmen Tianhai, to Venerable Flameless, were all shocked. In the distance, Long Tianming abruptly stood up.

พวกเขาทั้งหมด,เริ่มจากหวงหยู,ไปยังหนานเหมินเทียนไห่,ไปยังจ้าวไร้โทสะ,ต่างพากันตกตะลึงเป็นอย่างมาก,ไกลออกไป,หลงเทียนหมิงลุกขึ้นยืนในทันที.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)66 ความคิดเห็น:

 1. คนแรกหลังลง2นาที่5555

  ตอบลบ
 2. ค้างไปอีกตอน. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับผม กำลังมันนน

  ตอบลบ
 4. ขอบคุนครับยิ่งอ่านยิ่งมัน ขอบคุนนะครับ

  ตอบลบ
 5. มาไวจริงๆ ขอบคุนคับ

  ตอบลบ
 6. อยากให้กลับมารวมทีมกันไวๆแร้วไล่ตื้บแม่ให้หมด

  ตอบลบ
 7. ถึงกับยืนขึ้นเลย

  ตอบลบ
 8. ผมนี้มาเฝ้ารอแต่เช้าเลย ขอบคุณครับมันส์มาก ติดขนาดต้องตามอ่านทุกวันเลย

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับช่วงนี้สนุกมากเลย

  ตอบลบ
 10. มันจิง ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. หลังจากเนี่ยหลีรวมร่าง กับเทพมังกรวารีปีกโลหิต ทุกคนต่างตกตะลึง แม้แต่คนอ่านยังต้องลุกขึ้น พร้อมตะโกนว่า ม่ายนะ จบตอนแล้วหรอนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 555 ช่ายเลยอารมณ์ยังงี้เลยคับ ฮาๆ

   ลบ
 12. ขอบคุณครับ มันมากเลยครับ พระเอกเก่งมาก

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณนะ

  พอบลูอายไวท์ดรากอนเปิดตัวก็จบซ่ะแล้ว

  ตอบลบ
 14. มันจริงๆ มันมากๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับ อยากอ่านต่อครับ อีกอันที่มาลงเยอะๆ รู้สึกแปลมั่วๆ ไงไม่รู้

  ตอบลบ
 16. อึ้งแดกเลยสิ.มรึง!

  ตอบลบ
 17. อึ้งแดกเลยสิ.มรึง!

  ตอบลบ
 18. #ผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยครับ!!!

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับช่วงนี้สนุกมากเลย

  ตอบลบ
 21. โหะ ๆ เอาคืนให้สาสมเลยเนี่ยหลี่ ฮ่า ๆ แค้นเว้ยเห้ย

  ตอบลบ
 22. on you're own = หาทางรอดเอาเอง (ไม่หนุนหลังต่อไป และในกรณีนี้ก็รวมถึง การฆ่าครอบครัวของเหย่สงด้วย)

  Otherwise, you’re on your own!
  หาไม่ เจ้าก็หาทางรอดเอาเอง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. mudskipper = ปลาตีน
   การแปลนั้นวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อความหมาย โดยหาสำนวนไทยที่เทียบเคียงมา ให้การอ่านไม่สะดุดครับ

   but Nie Li was still as slippery as a mudskipper.
   แต่เนี่ยหลีก็ยังคงเลื่นราวกับปลาไหล

   ลบ
  2. แต่เนี่ยหลีก็ยังคงลื่นราวกับปลาไหล

   สะกดผิดไปนิด

   ลบ
  3. นอกนั้นก็มีเล็กน้อย เช่น สายตาสีเงิน = สายตาสีทองสัมฤทธิ์

   พัฒนาขึ้นเยอะครับ รู้ด้วยว่า Jiao คือ มังกรวารี (มีฤทธิ์บันดาลฝน และน้ำท่วม)

   ลบ
  4. ขอบคุณครับ ช่วยได้เยอะเลย

   ลบ
 23. ขอบคุณครับ ค้างไปอีกตอนนนนน 5555+

  ตอบลบ
 24. มาแล้ว มังกร สนุกๆมากๆ ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 26. เป็นไงละ หลงเทียนหมิง ถึงกับ "ผมนี้ ลุกขึ้นยืนเลย"555
  ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ