วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 352 – Frost Dragon Beast

Tale of the demon and god novel Chapter 352 – Frost Dragon Beast

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 352 สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง


บทที่ 352 สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง


“Now, we’ll choose Nie Li’s next opponents to test his true strength!” Nanmen Tianhai solemnly said. “In this competition, artifacts above Grade 3 are not allowed!”
"ตอนนี้,พวกเราจะเลือกคู่ต่อสู้ให้กับเนี่ยหลี่เพื่อทดสอบความแข่งแกร่งที่แท้จริงของเขา!" หนานเหมิน เทียนไห่พูดออกมาอย่างเคร่งขรึม. "ในการต่อสู้ครั้งนี้,ศิลปะวัตถุที่เหนือกว่าระดับ 3 ไม่อนุญาตให้ใช้!."

Nie Li frowned upon hearing Nanmen Tianhai’s words.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดของหนานเหมินเทียนไห่

Lu Piao and Gu Bei exchanged glances.
หลู่เปียวและกู่เป่ยต่างสบตากัน

“There wasn’t such a rule before!”
"มันไม่เคยมีกฏเช่นนี้มาก่อนเลย!"


“Is someone trying to make things difficult for Nie Li?” Gu Bei raised his guard.
"มีบางคนพยายามที่จะสร้างความลำบากแก่เนี่ยหลี่อย่างนั้นรึ?" กู่เป่ยเอ่ยปกป้อง

Nie Li had a rough idea of what was going on. Venerable Flameless probably did something. However, he couldn’t back off at a time like this. If he did, then people would say that he’d only relied on artifacts to win, and didn’t have any genuine strength.
เนี่ยหลี่ได้สรุปคร่าวๆได้ว่าเกิดอะไรขึ้น.จ้าวไร้โทสะอาจจะทำอะไรบางสิ่ง,ถึงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถที่จะถอยหลังในเวลาเช่นนี้ได้.ถ้าเขาทำเช่นนั้น.งั้นทุกคนก็จะพูดกันว่าเขานั้นใช้แค่เพียงศิลปะวัตถุเพื่อชนะและไม่ได้มีความแข็งแกร่งที่แท้จริงเลย.


Although this competition within the East District wasn’t terribly significant, there were probably many higher-ups who were paying close attention to it. If they fixed a negative impression of him today, then it’d only hurt him once he started competing for the Sect Master’s position.
แม้ว่าการแข่งขันภายในเขตตะวันออกไม่ได้มีความหมายสักเท่าใด,แต่ก็อาจจะมีผุ้อาวุโสหลายคนที่ให้ความสนใจกับมันอย่างใกล้ชิด.ถ้าพวกเขาประสบกับความรู้สึกเชิงลบกับเขาในวันนี้.มันอาจจะทำให้พวกเขาคั่งแค้นใจเมื่อเขาเริ่มที่จะต่อสู้ในตำแหน่งผู้นำนิกาย

Since someone else was going to choose his opponent for him, then it looked like Nie Li wasn’t going to have his own freedom to act anymore.
เมื่อคนใดคนหนึ่งได้เลือกคู่ต่อสู้ให้กับเขา,ดังนั้นมันดูเหมือนว่าเนี่ยหลี่ไม่สามารถที่จะมีอิสระในการกระทำของเขาอีกต่อไป.


Nie Li looked at Huang Yu and Nanmen Tianhai and asked, “How many opponents will the two Elders arrange for me?” If they sent an endless river of opponents, then Nie Li would just get annoyed to death!
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่หวงหยูและหนานเหมิงเทียนไห่ และถามว่า"มีจำนวนเท่าไหร่ของคู่ต่อสู้ที่ผู้อาวุโสได้จัดเตรียมสำหรับข้า?" ถ้าพวกเขาส่งคู่ต่อสู้หลั่งไหลมาไม่มีสิ้นสุด,งั้นเนี่ยหลีคงจะได้รับความโกรธเกรี้ยวจนตาย!

Nanmen Tianhai paused for a moment, as if he was waiting for someone else’s reply. Then he said, “Just two opponents.”
หนานเหมิน เทียนไห่ หยุดอยู่ชั่วขณะ,ขณะที่เขานั้นรอใครบางคนตอบอยู่.จากนั้นเขาก็พูดออกมาว่า"เพียงสองคู่ต่อสู้"

Nie Li nodded. “Understood.”
เนี่ยหลีพยักหน้า "ข้าเข้าใจแล้ว"

Since they were only sending two, that meant that those two had extreme confidence in their own strengths. However, the opponent should still underestimate Nie Li’s strength to a certain degree!
เมื่อพวกเขาส่งคนมาแค่เพียงสองคน,นั่นหมายความว่าทั้งสองคนนั้นคงจะได้รับความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากในความของแกร่งของพวกเขา.อย่างไรก็ตาม,คู่ต่อสู้คงจะยังไม่สามารถที่จะประเมินความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่ในระดับที่แน่นอนได้

The students of the East District focused their attention in Nie Li’s direction. They had no idea who Elder Nanmen Tianhai was going to send to deal with Nie Li. They couldn’t help the expectations that were rising in their hearts.
เหล่านักเรียนจากเขตตะวันออกต่างมุ่งความสนใจมายังทิศที่เนี่ยหลี่อยู่.พวกเขาไม่รู้เลยว่าผู้อาวุโสหนานเหมิน เทียนไห่จะส่งใครมาต่อสู้กับเนี่ยหลี่.พวกเขาอดไม่ได้ที่จะคาดหวังซึ่งมันได้โผล่ขึ้นมาในหัวใจของพวกเขา

If Nie Li couldn’t use artifacts, then he’d definitely get a merciless beating. Right?
ถ้าเนี่ยหลี่ไม่สามารถที่จะใช้ศิลปะวัตถุได้แล้ว,งั้นเขาจะต้องถูกอัดอย่างไร้ปราณี.ใช่ใหม?

Every newcomer to the East District should be taught a ruthless lesson. Otherwise, they won’t know how to show respect!
ทุกๆคนของเหล่าผู้มาใหม่ที่มายังเขตตะวันออกควรที่จะได้รับการสั่งสอนในบนเรียนอันโหดร้าย.มิเช่นนั้น,พวกเขาจะไม่รับรู้ถึงการแสดงความเคารพ!

A well-built youth in his twenties leapt onto the stage.
ชายหนุ่มรูปร่างกำยำคนหนึ่งอายุเขาประมาณยี่สิบปีกระโดดขึ้นมาบนเวที.


“It’s Ye Chong! His ranking is even above Murong Yu’s. To think that they’d send such a high level opponent in one go! This is definitely going to be a miserable experience for Nie Li!”
"นั่นมัน เหย่ สง! อันดับของเขานั้นเหนือกว่ามู่หลงหยู่ซะอีก.ความคิดพวกเขานั้นต้องการที่จะส่งคนที่มีระดับสูงเพื่อมาต่อสู้ครั้งนี้เลยรึ! นี่ต้องเป็นการมอบประสบการณ์ที่ไม่ปราณีต่อเนี่ยหลี่แน่ๆ!"

“Even Murong Yu wasn’t Nie Li’s proper opponent. So of course the two elders aren’t going to send anyone weaker!” One of the East District student sneered, “There’s a price to pay for winning by relying on artifacts!”
"แม้แต่มู่หลงหยู่ ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรของเนี่ยหลี่.ดังนั้นแน่นอนว่า ผู้อาวุโสทั้งสองต้องไม่ส่งคนที่อ่อนแอมาอย่างแน่นอน!" หนึ่งในนักเรียนเขตตะวันออกหัวเราะเยาะ,"นี่จะต้องเป็นการจ่ายบทเรียนอันสาสมกับการที่ชนะด้วยศิลปะวัตถุซินะ!"

These seniors of the East District definitely couldn’t stand there after watching one of their own get beaten by a newcomer.
แน่นอนว่าเหล่าศิษย์พี่จากเขตตะวันออกไม่สามารถทีจะทนอยู่ได้หลังจากที่ได้ชมหนึ่งในพวกเขาโดนสยบโดยผู้มาใหม่.

Since that was the situation, then Nie Li probably wouldn’t be able to get out of this!
ด้วยสถานะการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้,ดังนั้นเนี่ยหลี่อาจจะไม่สามารถที่จะออกไปจากเรื่องดังกล่าวได้.

Nie Li put away his artifacts, changed into a new set of clothes, and leapt onto the stage. He exchanged looks with Ye Chong.
เนี่ยหลีเก็บศิลปะวัตถุของเขา,เปลี่ยนเป็นชุดใหม่,และกระโดดขึ้นเวที.เขาหันไปสบตากับ เหย่ สง.

Venerable Flameless transmitted his voice to Ye Chong and said, “Ye Chong, there’s no need to hold back. Go ahead and kill him. I’ll take responsibility!”
จ้าวไร้โทสะ ส่งเสียงของเขาไปที่เหย่สงและพูดว่า "เหย่สง ไม่ต้องออมมือ.จัดการให้เต็มทีและสังหารเขาซะ.ข้าจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง!"

Venerable Flameless didn’t know if Nie Li had a fate soul in the Soul Hall. If Nie Li didn’t, then he was definitely doomed! Flamess could use Ye Chong to remove Nie Li from the picture entirely. As for what came afterwards, as far as Venerable Flameless was concerned, Ye Chong could be easily sacrificed.
จ้าวไร้โทสะนั้นไม่รู้ถ้าเนี่ยหลี่ได้วางลิขิตวิญญาณไว้ที่ห้องโถงวิญญาณแล้ว หากเขาไม่ได้วางไว้แล้วล่ะก็ งั้นก็เป็นคราวเคราะห์ของเขาอย่างแน่นอน! ไร้โทสะต้องการที่จะใช้ เหย่ สงเพื่อที่จะลบเนี่ยหลี่ออกไปจากภาพรวมทั้งหมด.เกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างที่จะตามมา,เท่าที่จ้าวไร้โทสะจะทำใด้. เย่ สงจึงกลายเป็นผู้เสียสละอย่างง่ายดาย

Ye Chong’s heart shook upon hearing Venerable Flameless’s words. He never thought that Venerable Flameless would actually want to kill Nie Li. The punishment for killing someone inside the Skysoul Institute was extremely severe. Perpetrators would be locked inside the ice house. However, Ye Chong couldn’t disobey Venerable Flameless’s instructions. He lightly cups his hands towards Nie Li and said, “Excuse me!”
เหย่ สง หัวใจเต้นไปมาเมื่อได้ยินคำพูดของจ้าวไร้โทสะ.เขาไม่คาดคิดเลยว่าจ้าวไร้โทสะจริงๆแล้วต้องการที่จะสังหารเนี่ยหลี.บทลงโทษสำหรับคนที่สังหารคนอื่นภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์นั้นจะรุนแรงเป็นอย่างมาก.ผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกขังอยู่ในบ้านน้ำแข็ง.อย่างไรก็ตาม,เหย่สงก็ไม่สามารถขัดคำสั่งของจ้าวไร้โทสะได้.เขาป้องมือคารวะไปที่เนี่ยหลี่และพูดว่า "ขออภัยด้วย!"

An imposing manner exploded from Ye Chong. His aura rose rapidly.
ด้วยมารยาทอันงดงามได้ปะทุออกมาจากเหย่สงปราณพลังของเขากระจายออกมาอย่างรวดเร็ว


Nie Li felt pressured as he looked at Ye Chong. Ye Chong’s eyes glazed over with bloodlust. Nie Li’s heart shivered as he understood what was going on. Ye Chong was trying to kill him on the martial field! Nie Li didn’t have any grudges with him, so why was he trying to kill Nie Li?
เนี่ยหลี่รับรู้ได้ถึงความกดดันขณะที่เขานั้นจ้องมองไปที่เหย่สง.สายตาของเหย่สงฉายออกมาด้วยความกระหายเลือด.หัวใจของเนี่ยหลีสั่นไหวขณะที่เขาเข้าใจได้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้น.เหย่สงคงจะพยายามจะสังหารเขาบนลานต่อสู้!เนี่ยหลี่นั้นหาได้ขุ่นเคืองใจกับเขาดังนั้นทำไมเขาจึงได้พยายามที่จะสังหารเนี่ยหลี่กัน?

If you killed someone inside the Skysoul Institute grounds, the punishment would be extremely severe. Even if it was just an accident during a competition. However, Ye Chong had still decided to do it. It looked like Venerable Flameless had issued death commands to Ye Chong!
ถ้าเจ้าสังหารใครในพื้นที่ของสถานบันวิญญาณสวรรค์,ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษอย่างรุนแรง.แม้ว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตระหว่างการแข่งขันก็ตาม.อย่างไรก็ตาม,เหย่สงยังคงตัดสินใจที่จะทำมัน.มันดูเหมือนว่าจ้าวไร้โทสะได้ปล่อยคำสั่งตายให้กับเหย่สง.

Because Nie Li’s fate soul was still unstable, he hadn’t placed it in the Soul Hall! He couldn’t help raising his guard; Venerable Flameless definitely wasn’t going to let go until he achieved his goal!
เพราะลิขิตวิญญาณของเนี่ยหลีนั้นยังไม่คงที,เขาจึงไม่ได้นำมันไปไว้ที่ห้องโถงวิญญาณ!เขาไม่ได้มีสิ่งป้องกันแล้ว,จ้าวไร้โทสะไม่ต้องการปล่อยให้เขาไปจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จในจุดหมายของเขาอย่างแน่นอน!

Even if Ye Chong lost, Venerable Flameless could still send someone else up!
แม้ว่าเหย่สงจะพ่ายแพ้,จ้าวไร้โทสะก็ยังสามารถที่จะส่งคนอื่นมาอีกได้.

Ideas quickly flashed through Nie Li’s mind as he thought of how to deal with the situation. This was the first time he’d felt that his life was threatened, since coming to the Skysoul Institute. Indeed, attacks from hidden enemies are harder to defend against!
ประกายความคิดผ่านเข้ามาในจิตใจของเขาอย่างรวดเร็วขณะที่เขาคิดว่าจะสามารถต่อสู้กับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไร.นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยที่เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกคุกคาม,ตั้งแต่เขาเข้ามายังสถาบันวิญญาณสวรรค์.เป็นเรื่องจริงเลยที่ศัตรูที่ซ่อนอยู่นั้น ยากที่จะป้องกันได้!.

Boundless Heavenly Energy spiraled around Ye Chong, blowing like a tidal wave towards Nie Li. He took a step forward, as if he didn’t want to give Nie Li any time to react. He let out a low growl as icicles grew out from his body, turning him into a huge beast
พลังงานสวรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุดได้ลามออกมารอบตัวเหย่สง,พวยพุ่งเหมือนกับคลื่นขนาดใหญ่พุ่งไปที่เนี่ยหลี่.เขาเดินทีละก้าวไปข้างหน้า,ขณะที่เขานั้นไม่ต้องการที่จะให้เนี่ยหลี่นั้นไม่มีแม้แต่เวลาตอบโต้.เขาก็คำรามออกมาเบาๆขณะที่เสาน้ำแข็งก็ผุดออกมาจากร่างกายของเขา,เปลี่ยนให้เขานั้นกลายเป็นสัตว์อสูรขนาดใหญ่


*Rumble* *Rumble* *Rumble*!
*เปี้ยงง!* *เปี้ยงง!* *เปี้ยงง!*The Heavenly energy on the field surged strongly, as a bone piercing chill tried to freeze everything over. The flow of air instantly solidified, as if he’d just waded into a muddy pond.
พลังงานสวรรค์บนลานต่อสู้ได้พลุ่งพล่านและแข็งแกร่งยิ่ง,เหมือนกับความหนาวเย็นที่เจาะผ่านกระดูกพยายามที่จะแช่แข็งทุกอย่างให้หมด.ในทันทีที่อากาศพัดผ่านก็ตกผลึก,เหมือนดังว่าเขานั้นกำลังเดินลุยน้ำที่บ่อโคลนตม

Countless fragments of ice gathered with a speed visible to the eye, reflecting blue lights as they spun through the air. The ice gathered on the frontal limbs of the beast, spreading sharp chilling aura.
เศษส่วนของน้ำแข็งนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันมองเห็นได้อย่างรวดเร็วโดยสายตา,สะท้อนให้เห็นแสงสีน้ำเงินขณะที่พวกมันหมุนควงผ่านไปในอากาศ.แท่งน้ำแข็งได้มารวมตัวกันอยู่ที่ด้านหน้าของแขนขาสัตว์อสูร,ปราณที่แหลมคมหนาวเย็นแผ่กระจายออกมา


“It’s the Frost Dragon Beast!” At the sight of it, Huang Yu and Nanmen Tianhai were shocked. This Frost Dragon Beast also had an Extraordinary Level growth rate!
"นั่นมันสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง!"ด้วยสิ่งที่เห็น,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ ถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมาก.สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งเป็นสัตว์อสูรระดับอัตราการเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์!.

They couldn’t help glancing over at Venerable Flameless. If this really was just a test, then there wasn’t a need to send someone so strong from the get-go. Although Nie Li had won against Murong Yu, Venerable Flameless should’ve been able to tell that Nie Li had won by relying on artifacts!
พวกเขาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปยังจ้าวไร้โทสะ.ถ้าเป็นเพียงการทดสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องส่งคนแข็งแกร่งระดับนี้มาตั้งแต่แรก แม้ว่าเนี่ยหลี่จะชนะมู่หลงอยู่ได้,จ้าวไร้โทสะก็ควรที่รับรู้ได้ว่าเนี่ยหลี่ชนะได้ด้วยการอาศัยศิลปะวัตถุ!.

That Frost Dragon Beast took a step forward. A freezing energy quickly spread throughout the entire field. Nie Li felt as though even the Heavenly Energy within him had been frozen, as he found it difficult to take even a single step.
สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งได้เดินไปข้างหน้า.พลังงานแช่แข็งกระจายไปทั่วทั้งสนามอย่างรวดเร็ว.เนี่ยหลี่รู้สึกราวกับว่าแม้แต่วิญญาณสวรรค์ภายในตัวเขานั้นเริ่มที่จะแข็ง.ขณะที่เขาพบกับความยากลำบากแม้แต่จะก้าวขาออกไป

This was a suffocating ice aura!
นี่คือปราณน้ำแข็งทำทำให้หายใจลำบาก.

“Die!” Ferociousness flashed through the Frost Dragon Beast’s eyes as it waved its huge fist towards Nie Li.
"ตาย!"ประกายแห่งความดุร้ายได้ผ่านเข้าไปในตาของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งราวกับว่ามันเป็นคลื่นของหมัดขนาดใหญ่พุ่งไปยังเนี่ยหลี่.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Huge icicles rain down like a storm, engulfing Nie Li with an indescribably frightening energy.
น้ำแข็งขนาดมหึมาตกลงมาเหมือนกับพายุ,เขมือบเนี่ยหลี่ด้วยพลังงานที่น่าสะพรึ่งกลัวอย่างไม่สามารถที่จะอธิบายได้.

*Bang!*
*เพล้ง!*


The ground ruptured and cracks spread out. The Frost Dragon Beast’s huge fists had landed, shattering the ground into pieces.
พื้นดินแตกและแยกระจายออกมา.สัตว์อสูรมังกรแช่ได้ต่อยหมัดขนาดใหญ่ลงไป,ทำให้พื้นดินป่นปี้กลายเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆ.

The spectators couldn’t help taking a step back and fearfully inhaling a mouthful of cold air as they sensed the frightening energy fluctuation.
เหล่าผู้ชมอดไม่ได้ที่จะถอยหลังออกมาและด้วยความตื่นตระหนกหายใจเข้ามาด้วยอากาศที่เย็นคำหนึ่งทำให้รู้สึกราวกับว่าเขานั้นรับรู้ได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของพลังงานที่ไม่คงที

Ye Chong was simply too frightening. That attack seemed even stronger than Murong Yu’s. Could Nie Li block it without his artifacts? Everyone focused their attention on Nie Li.
เหย่สงเป็นคนที่น่าสะพรึงกลัวมากเกินไปแล้ว.การโจมตีนั้นดูเหมือนว่ามันแข็งแกร่งยิ่งกว่ามู่หลงหยู่ซะอีก.เนี่ยหลี่จะสามารถป้องกันโดยไร้ซึ่งศิลปะวัตถุของเขาได้อย่างนั้นรึ?ทุกๆคนต่างมุ่งความสนใจไปยังเนี่ยหลี.

Ye Chong really was stronger than Murong Yu. It looks like Venerable Flameless wasn’t planning on giving Nie Li a single chance!
เหย่สงนั้นจริงๆแล้วแข็งแกร่งยิ่งกว่ามู่หลงหยู่.มันดูเหมือนว่าจ้าวไร้โทสะไม่ได้วางแผนให้กับเนียหลีได้มีโอกาสสักครั้งเลย!
The moment the Frost Dragon Beast’s huge fist was about to land on Nie Li’s body, he suddenly merged with the Shadow Devil, turned into a streak of light, and disappeared.
ชั่วระยะเวลาที่สัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งชกหมดของมันไปบนร่างกายของเนี่ยหลี,ทันใดนั้นเขาก็ได้รวมร่างเข้ากับจิตรอสูรเงาพราย,เปลี่ยนเป็นลำแสงและหายไป

*Boom!*
*บูมม!*

The Frost Dragon Beast’s fist landed and the frightening energy swept out with a thick layer of ice to instantly cover the ground. However, the attack missed.
หมัดของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งชกลงไปและพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวก็กวาดไปทั่วทำให้ทุกอย่างกลายเป็นชั้นน้ำแข็งหนาในทันที.อย่างไรก็ตามการโจมตีดังกล่าวก็พลาดเป้า.

Nie Li sensed the Frost Dragon Beast’s powerful strength, and understood that if he didn’t dodge, then the consequences would definitely be very severe! He quickly flew around to the back of the Frost Dragon Beast, instantly emerged with his Fanged Panda, and spat out a black and white sphere of light.
เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็งและรู้ว่าถ้าเขาไม่หลบแล้วงั้นผลที่ตามมานั้นจะต้องหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอน! เขาบินอย่างรวดเร็วไปข้างหลังของสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง,ทันใดนั้นเขาก็รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูร แพนด้าเขี้ยวอสูร,และพ่นลูกบอลสีดำและสีขาวออกมา

The sphere of light danced as it hurtled towards the Frost Dragon Beast.

ลูกบอลแสงลอยเคว้งไปในอากาศขณะที่มันพุ่งไปข้างหน้ากระทบกับสัตว์อสูรมังกรน้ำแข็ง


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)54 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ เอาอีก ๆ

  ตอบลบ
 3. โปรวันหยุดหรอ มาอีกตอนมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ (ไม่น่ามาอ่านตอนนี้เลยค้างมาก TT)

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ ถ้าจะให้ดีพรุ่งนี้ขอสิบตอนรวดเลยนะครับ อิอิ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ กำลังมันส์ เลยทีเดียว

  ตอบลบ
 7. สนุกสุดๆๆครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ มาหลายตอน อยากอ่านต่ออีก มันจนนอนไม่หลับแน่น

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณน้า สนุกมากกกกกกกกกกก

  ตอบลบ
 10. ค้างงงงงงงงงงงงงง

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมาก ยิ่งอ่านยิ่งสนุก

  ตอบลบ
 12. ชื่อแม้งตรงข้าม ไร้โทสะ แต่โกรธง่ายมาก

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากครับ ยิ่งอ่านยิ่งสนุก อีกซักตอนจะ Love Love มากเลย

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณค่ะ ชอบมากเลยค่ะ สนุมมาด้วย รออ่านตอนต่อไปอยู่นะค่ะ แปลผลงานออกมาให้อ่านอีกนะค่ะ

  ตอบลบ
 16. อ่านได้ไม่เบื่อเลยครับ สู้ๆต่อไปครับ

  ตอบลบ
 17. อีกสองตอน ได้ไหม อยากเหง เจ้ใหญ่ อิอิ ต้องทนรอถึงพุ่งนี้จะขาดใจ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ ค้างจัด

  ตอบลบ
 19. วันนี้อ่านตาแจะเลยสามตอน สงสัยไร้โทสะอ้าง อาจาร์ย หวังกำจัดเนี่ยหลีแน่ๆเสร็จงานมีเคลียกับอาจาร์ย

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ โอ้ย3ตอนสุดยอดดดดดดดดดด

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ โอ้ย3ตอนสุดยอดดดดดดดดดด

  ตอบลบ
 22. กำลังมันเลยขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณมากครับติดตามมาตลอดเลย

  ตอบลบ
 24. ฮือออ อ่านกี่ตอนก้อไม่เบื่อออ ติดตามๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 25. เยี่ยมมากมายเลยวันนี้

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณครับ คนเขียนก็เข้าใจเขียนให้พระเอกเข้าตาจนบ้างสนุกมากครับ

  ตอบลบ
 27. ผมนี่หยุดอ่านยาวสามวัน พอกลับมาตามมอ่าน55 สุดคุ้ม อิอิ ใครอดทนได้แบบผม จะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะยิ่งสนุกสุดๆเยอะเลยขอรับ คาราวะ คาราวะ

  ตอบลบ
 28. ขอขอบคุณมากๆเลยครับ วันนี้ได้อ่าน 3 ตอน สุดยอดมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณมากครับ แปลได้ดีมาก ชอบมากครับ

  ตอบลบ
 30. ควรอ่านทวนหลายรอบหาสำนวนแปร่ง ๆ ปรับให้เป็นสำนวนไทยครับ

  ศิลปะวัตถุที่เหนือกว่าระดับ 3 ไม่อนุญาตให้ใช้ = ไม่อนุญาตให้ใช้ศิลปะวัตถุเหนือกว่าระดับสาม
  "มีจำนวนเท่าไหร่ของคู่ต่อสู้ที่ผู้อาวุโสได้จัดเตรียมสำหรับข้า?" = "คู่ต่อสู้กี่คนที่ผู้อาวุโสทั้งสองจัดเตรียมสำหรับข้า"
  "เพียงสองคู่ต่อสู้" = "เพียงสองคน" (กล่าวถึงแล้ว ไม่ต้องกล่าวซ้ำจะลื่นไหลกว่าในภาษาไทย)
  ทุกๆคนของเหล่าผู้มาใหม่ = เหล่าผู้มาใหม่ทุกคน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Even = แม้แต่
   Even if = แม้ว่า

   Even Murong Yu wasn’t Nie Li’s proper opponent.
   แม้แต่มู่หลงหยู่ ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรของเนี่ยหลี่

   ลบ
  2. put away = เก็บ

   Nie Li put away his artifacts,
   เนี่ยหลีเก็บศิลปะวัตถุของเขา,

   ลบ
  3. hold back = ยั้งมือ, ออมมือ

   Ye Chong, there’s no need to hold back.
   เหย่สง ไม่ต้องออมมือ

   ลบ
  4. get-go = ตั้งแต่แรก

   If this really was just a test, then there wasn’t a need to send someone so strong from the get-go.
   ถ้าเป็นเพียงการทดสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องส่งคนแข็งแกร่งระดับนี้มาตั้งแต่แรก

   ลบ
 31. สวยงามขอบคุณครับ

  ตอบลบ