วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 348 – Challenge

Tale of the demon and god novel Chapter 348 – Challenge

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 348 ท้าดวล


บทที่ 348 ท้าดวล

East District
เขตตะวันออก

The East District’s quota was full. The lineup had already been decided.
โควต้าไปฝั่งตะวันออกได้เต็มแล้ว.โดยได้ตัดสินผู้ได้รับเลือกเรียบร้อยแล้ว

Nie Li, Gu Bei, Lu Piao, Long Yuyin, and another youth called Xue Yu. A total of five people.
เนี่ยหลี,กู่เป่ย,หลู่เปียว,หลงยู่หยิ๋น,และชายหนุ่มอีกคนที่ชื่อ ซิว หยู รวมแล้ว 5 คน

Originally, Jin Yan was confident that he’d make the selection for the East District too. However, the youth named Xue Yu had suddenly appeared from nowhere and surpassed him in cultivation. Jin Yan had been unexpectedly replaced. He was in a rage; however, the matter was already settled. There was nothing he could do.
แต่เดิมนั้น,จิน หยาน มันใจว่าเขาจะสามารถถูกเลือกให้ไปฝั่งตะวันออกด้วย,อย่างไรก็ตาม,ชายหนุ่มชื่อ ซิว หยู กับปรากฏมาจากใหนไม่รู้และสามารถที่จะบ่มเพาะพลังได้เหนือกว่าเขา,จินหยานคาดไม่ถึงเลยว่าจะถูกแทนที่.เขาเต็มไปด้วยความโกรธอย่างมาก.อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวได้จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว.มันจึงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีก“Nie Li, I heard that someone called Xue Yu is also entering the East District with us. So, why is it that we have no idea who he is?” Lu Piao asked in confusion. He hadn’t even known that there was such a person in their class.
"เนี่ยหลี่,ข้าเคยได้ยินว่า มีคนชื่อซิ่วหยูก็ได้เข้าร่วมในเขตตะวันออกพร้อมกับพวกเรา.ดังนั้น,ทำใมพวกเราถึงไม่มีรุ้เลยว่าเขาเป็นใครกัน?" หลู่เปียวถามด้วยความสับสน.เขาไม่เคยรู้เลยว่ามีบุคคลคนนี้อยู่ในชั้นเรียนด้วย

Even Nie Li only knew that Xue Yu was a quiet individual who never spoke with anyone else. He wasn’t terribly powerful either. However, he’d emerged from nowhere, surpassed Jin Yan, and earned the qualifications to enter the East District with the rest of them.
แม้ว่าเนี่ยหลี่จะรู้แค่เพียงว่า ซิว หยูเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเก็บตัวไม่ค่อยสนทนากับใคร.เขาก็ไม่ได้ทรงพลังอะไรมากนัก อย่างไรก็ตาม.เขากลับสามารถปรากฏตัวออกมาจากไหนไม่รู้และเหนือกว่าจินหยาน ได้,และได้รับการคัดเลือกให้เขาไปยังเขตตะวันออกกับพวกเขา


“He isn’t an ordinary person,” Nie Li said after a brief silence. “Get Li Xingyun to investigate him. In the meantime, try not to incur any grudge with him.”
"เขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน"เนี่ยหลี่พูดหลังจากเงียบอยู่ชั่วขณะ"ให้หลี่ชิงหยุนตรวจสอบเขา.ในระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจจะเป็นการดีกว่า"

“Okay.” Lu Piao nodded.
"ตกลง" หลุ่เปียวพยักหน้า.

In addition to the five of them, there were others who’d managed to enter the East District from the previous class and the class before that. Xiao Yu was also among them.
นอกจากพวกเขาที่เพิ่มเข้ามาแล้ว,ยังมีคนที่ได้ถูกส่งเข้ามายังเขตตะวันออกในห้องเรียนก่อนหน้านี้และห้องเรียนก่อนหน้านั้นอีก.ซึ่งก็มีเซี่ยวหยู๋ ในหมู่พวกเขาด้วย

East District’s Martial Field
สนามการต่อสู้เขตตะวันออก

This was an extremely wide field protected by layered barriers.
นี่เป็นสนามที่มีขนาดใหญ่และกว้างเป็นอย่างมากมากซึ่งมีชั้นของกำแพงป้องกันอยู่หลายชั้น

Five to six hundred students were gathered on the Martial Field. They were all students of the East District.
นักเรียนห้าถึงหกร้อยคนรวมตัวในสนามการต่อสู้นี้.พวกเขาล้วนแต่เป็นนักเรียนของเขตตะวันออก

A group of teachers were seated towards the front of the field, observing the sixty or so newcomers while discussing in soft voices. Huang Yu and Nanmen Tianhai were among them.
กลุ่มของอาจารย์ได้นั่งอยู่ทางด้านหน้าของสนาม,เพื่อที่จะสังเกตการณ์คน 60 คน ของคนที่มาใหม่ขณะที่พวกเขากำลังหารือกันอยู่ด้วยเสียงเบาๆ. หวง หยู่ และหนานเหมิน เทียนไห่ ก็อยู่ท่ามกล่างพวกเขา

“We have a total of sixty newcomers who’ve entered the East District. A few of them are actually quite decent.”
"เรามีนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเขตตะวันออกรวมหกสิบคนที่เข้ามายังเขตตะวันออก.มีไม่กี่คนในกลุ่มพวกเขาค่อนข้างมีความสามารถเหมาะสม"

“I heard that there are five geniuses from the newest class year! Gu Bei and Long Yuyin are among them. That Nie Li is included as well!”
"ข้าได้ยินว่า มีห้าอัจฉริยะจากชั้นเรียนล่าสุดของปีนี้! กู่เป่ยและหลงยู่หยินและในหมู่พวกเขา.เนี่ยหลีผู้นั้นก็รวมอยู่ด้วย!!"
Huang Yu sat in the middle, swept an eye over all the students, and smiled. “There are quite a few 5-grade Heaven Spiritual Roots in the newcomers’ class. Furthermore, both Gu Bei of the Gu Clan and Long Yuyin of the Dragonseal Family have integrated with Dragon Bloodline God Level demon spirits. That’s indeed outstanding!”
หวง หยู่ ที่นั่งอยู่ตรงกลาง,กวาดตามองไปยังเหล่านักเรียนและยิ้ม "มีนักเรียนเข้าใหม่ ขั้นรากวิญญาณสวรรค์ระดับห้าค่อนข้างมากในกลุ่มห้องผู้มาใหม่.นอกจากนี้,ทั้งกู่เป่ยของตระกูลกู่และหลงยู่หยิ๋นของตระกูลผนึกมังกรต่างได้ร่วมร่างกับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.นั่นจะต้องเป็นที่โดดเด่นอย่างแน่นอน!"

If they had Dragon Bloodline God Level demon spirits, then they’d have a huge chance to enter the Central District.
ถ้าพวกเขานั้นมีจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า,งั้นพวกเขาก็มีโอกาสสูงมากที่จะเข้าไปในเขตภาคกลางได้

Nanmen Tianhai tapped the table and the corner of his mouth slightly curled. “According to the East District’s rules, incoming students are required to challenge their seniors to remind themselves that there’s always someone stronger. Let the competition begin.”
หนานเหมิน เทียนไห่ เคาะโต๊ะและริมฝีปากของเขาก็ม้วนขึ้นเล็กน้อย"ตามกฏของเขตตะวันออก.นักเรียนที่มาใหม่นั้นจะต้องแข่งขันกับเหล่าศิษย์พี่ เพื่อที่จะตระหนักและเตือนตัวเองว่ายังมีผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตัวเอง. การแข่งขันเริ่มได้."

When Nie Li and his group reached the Martial Field, they were informed that every new class of students was required to challenge their senior class. Such was the rule of the East District.
เมื่อเนี่ยหลี่และกลุ่มของเขามาถึงสนามการต่อสู้,พวกเขาก็ได้รับแจ้งว่าเหล่านักเรียนใหม่นั้นต้องท้าทายแข่งขันกับเหล่าศิษย์พี่.ซึ่งเป็นกฎของเขตตะวันออก

You could call it a show of strength. This event was intended to force the newcomers to put away their pride and focus on learning and cultivating once they entered the East District.
เจ้าควรที่จะเรียกมันว่าการแสดงความแข็งแกร่ง.นี้เป็นเทศการที่มีจุดประสงค์ที่จะต่อสู้ของผู้มาใหม่เพื่อที่จะได้นำความภาคภูมิใจของเขาเพื่อที่จะไปมุ่งเน้นในการเรียนรู้และบ่มเพาะพลังเมื่อพวกเขาได้เข้ามายังเขตตะวันออก

Nie Li swept an eye over the other students of the East District. There were quite a few familiar faces. Li Xingyun was there. So was Murong Yu.
เนี่ยหลี่กวาดสายตาของเขาไปยังเหล่านักเรียนของเขตตะวันออก.มีบางส่วนที่ค่อนข้างคุ้นหน้ากันดี.หลี่ชิงหยุนก็อยู่ตรงนั้น รวมทั้งมู่หลงยู่ด้วย

Murong Yu’s cold and prideful gaze fell onto Nie Li and his group and coldly snorted. He nevered expect to meet Nie Li and his group again so quickly. Enemies on a narrow road indeed.
มู่หลงหยู่จ้องมองอย่างเย็นชาและหยิ่งทรนงไปยังเนี่ยหลี่และกลุ่มของเขาและแค่นเสียงอย่างเย็นชา.เขาไม่คาดคิดเลยว่าจะได้พบเนี่ยหลีและกลุ่มของเขาอีกครั้งอย่างรวดเร็ว.เจอศัตรูบนทางที่แคบจริงๆ

Gu Bei gave Nie Li a brief introduction on the East District. “There are approximately six hundred students in the East District. The East District ranks its disciples. We’re part of the newest class. The first genius from the class before ours is Murong Yu, ranked one hundred thirty-two. The genius from the class before his is Li Xingyun, ranked seventy-eight. Gu Heng is from the class before that, and he’s already entered the Central District. Only a few dozen people are qualified to enter the Central District. The rest stay in the East District, until they reach the Heavenly Star Realm and become inner disciples of the Divine Feathers Sect. After that, they’re dispatched on missions to various locations. Of course, a lot of people also receive various other offers.”
กู่เป่ยให้ข้อมูลแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับเขตตะวันออกแก่เนี่ยหลี่"มีนักเรียนประมาณ 600 คนในเขตตะวันออก.เขตตะวันออกมีการจัดอันดับระหว่างศิษย์.พวกเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของห้องนักเรียนใหม่.อัจฉริยะอันดับ 1 ของห้องก่อนพวกเราคือ มู่หลงยู่ อยู่ในอันดับที่ 132. อัจฉริยะของห้องก่อนนี้อีกเป็น หลี่ชิงหยุน,อันดับ 78. กู่เหิงจากห้องเรียนก่อนหน้านี้อีก,และเขาได้เข้าไปยังเขตภาคกลางเรียบร้อยแล้ว.มีเพียงแค่ไม่กี่ 10 คนที่จะมีคุณสมบัติให้เข้าไปยังดินแดนภาคกลาง,ส่วนพวกอื่นๆต้องอยู่ในเขตตะวันออกนี้จนกว่าพวกเขานั้นจะไปถึงระดับดาวสวรรค์และก็จะกลายเป็นลูกศิษย์ภายในของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.หลังจากนั้น พวกเขาก็จะถูกส่งไปปฏิบัติงานยังสถานที่ต่างๆ.แน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากเหล่านี้ต่างก็ได้รับข้อเสนอต่างๆเข้ามาอีกมากมาย"

Long Yuyin, who was next to him added on. She wore a neat and tight-fitting set of clothes as fighting spirit surged from her. “Those who are invited to join the Central District are all formidable geniuses. There’s a requirement if you want to become the Patriarch of a family or even the Sect Master, you must enter the Central District! The students of the Central District are personally taught by the five strongest Martial Ancestor Realm experts of the Divine Feathers Sect!”
หลงยู่หยิ๋น,เธอเป็นคนที่จะตามเขาเข้าไปด้วย.เธอสวมชุดที่เรียบร้อยและแน่นกระชับขณะที่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ได้แผ่ออกมาจากเธอ"เหล่าคนที่จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมเขตภาคกลางนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอัจฉริยะที่น่าสะพรึงกลัว.เป็นความต้องการอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเจ้าต้องการที่จะเป็นผู้นำตระกูลหรือแม้แต่ผู้นำนิกาย,เจ้าต้องเข้าไปยังเขตภาคกลาง! เหล่านักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลางนั้นพวกเขาจะได้รับการสั่งสอนส่วนตัวโดยเหล่าบุคคลที่แข็งที่สุด 5 ผู้เชียวชาญระดับเทพสงครามของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ"

Nie Li nodded. He’d already known this from his previous life.
เนี่ยหลี่พยักหน้า.เขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วจากชีวิตที่แล้วของเขา.

The only way to enter the Central District was the keep challenging the top ten, until they got chosen!
มีเพียงแค่วิธีเดียวที่จะเข้าไปอยู่ในเขตภาคกลางคือต้องรักษาอันดับการต่อสู้ให้อยู่ใน 10 อันดับ,จนกว่าพวกเขาจะถูกเลือก!

However, those ranked in the top ten were experts who were older. Even Li Xingyun was only seventy-eighth. Of course, Li Xingyun’s rank was back when he had that Dragon Bloodline Extraordinary Level demon spirit. Now that he had a God Level one, his ranking would probably move even higher. However, Li Xingyun didn’t plan to reveal his demon spirit just yet.
อย่างไรก็ตาม,ใน 10 อันดับนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุมาก.แม้ว่าหลี่ชิงหยุนนั้นจะมีอันดับที่ 78.แน่นอนว่าอันดับของเขานั้นต้องถอยหลังเมื่อเขามีแค่เพียงจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์.ตอนนี้เขานั้นมีอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าแล้ว,อันดับของเขาคงจะเพิ่มขึ้นและสูงกว่าเดิม.อย่างไรก็ตาม,หลี่ชิงหยุนก็ยังไม่มีแผนที่จะเปิดเผยจิตวิญญาณของเขาตอนนี้.

The current students of the East District looked upon the newcomers with smiles filled with bad intentions. Back when they themselves entered the East District, they’d been taught a lesson so miserable that they couldn’t even bear to recollect it. Now, it was their turn to teach the new students.
เหล่านักเรียนที่อยู่ในเขตตะวันออกปัจจุบันจ้องมองไปที่เหล่าผู้มาใหม่ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายไม่ดีนัก.ก่อนนี้เมื่อพวกเขานั้นเข้ามายังเขตตะวันออก,พวกเขาก็ถูกสอนบทเรียนที่น่าอนาจเป็นอย่างมากจนพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะแบกรับและจำมันไว้ได้.ตอนนี้ถึงตาพวกเขาแล้วที่จะสั่งสอนนักเรียนใหม่.

Nanmen Tianhai’s voice echoed through the Martial Field. “The seniors of the East District have gathered. You newcomers may pick who to challenge. Everyone has five chances to challenge! There are no restrictions to the duels, except for killing!”
หนานเหมิน เทียนไห่ส่งเสียงก้องไปทั่วทั้งลานต่อสู้"เหล่าศิษย์พี่ของเขตตะวันออกที่มาชุมนุมกันที่นี่.เหล่านักเรียนใหม่นั้นสามารถที่จะเลือกใครก็ได้มาเป็นคู่ต่อสู้.ทุกๆคนมีโอกาส 5 ครั้งที่จะถูกเลือกให้เป็นคู่ต่อสู้!ไม่มีข้อจำกัดในการต่อสู้,ยกเว้นการสังหารกัน!"

Each person could challenge up to five times. The new students exchanged glances. Of course they’d challenge the weak ones. Although they didn’t know their seniors’ ranks, they could roughly sense their auras to determine their strength.
แต่ละคนนั้นสามารถที่จะถูกท้าทายได้ 5 ครั้ง,เหล่านักเรียนใหม่ต่างสบตากัน.แน่นอนพวกเขาควรที่จะเลือกคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่า.แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ถึงระดับของเหล่าศิษย์พี่,พวกเขาก็สามารถรับรู้ได้จากปราณในการตัดสินความแข็งแกร่ง.

After a few moments, the first challenge was made.
หลังจากชั่วระยะเวลาไม่นาน,การท้าทายแรกก็ได้เริ่มขึ้น.

Nie Li, Gu Bei, and Lu Piao exchanged glances.
เนี่ยหลี่,กู่เป่ย,และหลู่เปียว ต่างสบตากัน.

“Nie Li, who should we leave Murong Yu to?” Gu Bei and Lu Piao both looked eager.
"เนี่ยหลี่,เจ้าควรที่จะให้เราจัดการมู่หลงหยู่ใหม?" กู่เป่ยและหลู่เปียวทั้งคู่ต่างกระหายที่จะสู้

“Let me do it. I still haven’t paid him back for the Ghastly Ruins!” Nie Li glared at Murong Yu in the distance and narrowed his eyes.
"ปล่อยให้ข้าทำเอง.ข้ายังไม่ได้ชดใช้เขาจากซากปรักหักพังภูติโบราณเลย!" เนี่ยหลี่ชำเลืองไปที่มู่หลงยู่ในระยะไกลและหรี่ตาลง

Murong Yu noticed that Nie Li was looking at him, and he couldn’t help sneering. He didn’t actually believe that Ni Li would dare to challenge him. Murong Yu’s cultivation was already 6-fate. He didn’t know what Nie Li’s cultivation was, but he figured that there’d still be a wide gap between them.
มู่หลงหยู่สังเกตเห็นว่าเนี่ยหลี่นั้นจ้องมองมาที่เขา,เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มเยาะ.เขาไม่ได้เชื่อจริงจังว่า เนี่ยหลีจะกล้าท้าทายเขา.การบ่มเพาะพลังของมู่หลงหยู่นั้นไปถึงระดับ6 ลิขิตแล้ว.เขาไม่รู้เลยว่าการบ่มเพาะพลังของเนี่ยหลี่นั้นเป็นอย่างไร,แต่เขาบอกได้ว่ายังคงห่างกันไกลอยู่กับเขา

Nie Li pointed at Murong Yu as he said calmly, “I want to challenge him!”
เนี่ยหลี่ชี้ไปที่มู่หลงหยู่ขณะที่เขาพูดอย่างสงบ "ข้าต้องการที่จะท้าดวลกับเขา!"

The students nearby all looked at Nie Li in shock. This kid wanted to challenge Murong Yu? That was unbelievable! Murong Yu was the genius of the previous year and could easily move into the East District’s top two hundred! There was no way a normal student could challenge him. They’d definitely lose.
นักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงต่างมองไปที่เนี่ยหลี่ด้วยความตกตะลึง.เจ้าเด็กนี่ต้องการที่จะท้าดวลมู่หลงหยู่อย่างนั้นรึ? ไม่อยากจะเชื่อเลย! มู่หลงหยู่นั้นเป็นอัจฉริยะของปีทีแล้วและยังสามารถเข้าไปใน 200 อันดับได้อย่างง่ายดาย!ไม่มีทางที่นักเรียนธรรมดาจะสามารถดวลกับเขาได้.เขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน.

As newcomers, it’d be enough for them to challenge the tails of the East District rankings. But Nie Li wanted to start by challenging Murong Yu. Wasn’t he overestimating himself a little too much?
สำหรับผู้มาใหม่นั้น,มันเพียงพอแล้วที่พวกเขาจะท้าดวลกับพวกหางแถวของระดับเขตตะวันออก.แต่เนี่ยหลี่กลับต้องการที่จะเริ่มท้าดวลกับมู่หลงหยู่.เขาไม่ได้ประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือไม่?

Murong Yu was in disbelief at Nie Li’s words. To think that Nie Li would actually dare challenge him. This kid was asking for a beating! Murong Yu laughed and said, “Since Junior Brother Nie Li is having such thoughts, then I’ll give you some guidance!”
มู่หลงยู่ไม่อยากจะเชื่อในคำพูดของเนี่ยหลี่.ด้วยความคิดของเนี่ยหลี่กล้าที่จะมาท้าดวลกับเขา.เจ้าเด็กนี้ขอให้เขาปราบ! มู่หลงหยู่หัวเราะและพูดออกไปว่า"เมื่อศิษย์น้องเนี่ยหลี่ต้องการเช่นนั้นงั้นข้าจะขอชี้แนะเจ้าแล้วกัน!

On the contrary, his eyes flashed with ferocious rays of light. He still regretted letting Nie Li run last time. He’d been thinking of teaching Nie Li another lesson, but he’d never had a chance to do so. But since Nie Li was serving himself up to Murong Yu’s doorstep, then of course he wouldn’t hold back!

ในทางตรงข้าม,สายตาของเขานั้นเป็นประกายด้วยรังสีแห่งความดุร้าย.เขายังเศร้าใจที่ปล่อยให้เนี่ยหลี่นั้นหนีไปได้เมื่อครั้งก่อน.เขายังคิดที่จะสอนบทเรียนบางอย่างให้กับเนี่ยหลี่อยู่,แต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นเลย.แต่เมื่อเนี่ยหลี่นั้นมาบริการให้เขาจนถึงที่ ถึงประตูหน้าบ้านของมู่หลงหยู่เลย,ดังนั้นแน่นอนอยู่แล้วที่เขานั้นจะไม่ยอมปล่อยมันไปที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)58 ความคิดเห็น:

 1. ตั้งหน้าตั้งตารอ ได้อ่านแว้วสำหรับวันนี้. ขอบคุงกรา๊าฟ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆครับบ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ วันนี้ของอีกซักตอนน่ะครับ

  ตอบลบ
 4. ค้างๆๆๆ ต่อเร็วๆนน่าๆ ขอบคุณจ้า

  ตอบลบ
 5. Jin Yan = จิ้นหยาน

  เห็นว่าไม่ค่อยมีพื้นฐานในการอ่านพินอิน (คำอ่านเสียงภาษาจีน) ขอเสริมตรงนี้ครับ
  a = อะ, อา
  e = เออะ, เออ
  i = อิ, อี
  o = โอะ, โอ
  u = อุ

  ยังมีเสียงสระผสม ซึ่งจะไม่กล่าวถึงตอนนี้ก่อนครับ
  เน้นอีกครั้งว่า จีนกลางไม่มีสระแอ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. called = เรียกว่า, ชื่อ
   ประโยคข้างล่างนี้ also ใช้ขยายประโยคที่ตามมา ไม่ได้ขยาย called ซึ่งอยู่ข้างหน้า

   I heard that someone called Xue Yu is also entering the East District with us.
   ข้าเคยได้ยินว่า มีคนชื่อซิ่วหยูก็ได้เข้าร่วมในเขตตะวันออกพร้อมกับพวกเรา

   ลบ
  2. 500-600 นักเรียน = นักเรียนห้าถึงหกร้อยคน

   We have a total of sixty newcomers who’ve entered the East District.
   เรามีนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเขตตะวันออกรวมหกสิบคน

   การแปลที่ดี จะไม่ใส่ตัวเลขให้สะดุดการอ่าน ดูจากภาคภาษาอังกฤษ ที่แปลมาจากภาษาจีนก็ได้ครับ น้อยครั้งที่จะมีตัวเลขให้เห็น

   ลบ
  3. Nanmen = หนานเหมิน
   เสียงสระพินอิน อธิบายไว้แล้วข้างบนครับ

   ลบ
  4. there are = มี

   I heard that there are five geniuses from the newest class year!
   ข้าได้ยินว่า มีห้าอัจฉริยะจากชั้นเรียนล่าสุด!

   That Nie Li is included as well!
   เนี่ยหลีผู้นั้นก็รวมอยู่ด้วย!

   ลบ
  5. There are = มี (ไม่ใช่ พวกเขามี)

   There are quite a few 5-grade Heaven Spiritual Roots in the newcomers’ class.
   มีนักเรียนเข้าใหม่ ขั้นรากวิญญาณสวรรค์ระดับห้าค่อนข้างมาก

   ลบ
  6. According to the East District’s rules
   ตามกฏของเขตตะวันออก

   ลบ
  7. was required = ต้อง

   was required to challenge
   ต้องท้าทาย

   ลบ
  8. and he couldn’t help sneering.
   เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มเยาะ

   He didn’t actually believe that Ni Li would dare to challenge him.
   เขาไม่ได้เชื่อจริงจังว่า เนี่ยหลีจะกล้าท้าทายเขา

   ลบ
  9. ขอบคุณครับ สวยงามมาก

   ลบ
 6. ขอบคุณคร๊าาบบบ ติดงอมแงมเลย

  ตอบลบ
 7. จะ+กันแล้ว > ขอบคุนนะครับ

  ตอบลบ
 8. รอไม่ไหวแล้วคับ ขอตอนต่อไปเลยได้มั้ยคับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณคับ ตอนหน้ามันส์แน่ๆ ฮ่าฟ

  ตอบลบ
 10. เหมือนรอกินข้าวหิวมาตั้งแต่เช้าละอย่าลืมมื้อเย็นนะครับขอบคุณมากๆๆ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้แปลครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณคับ ตอนต่อไปมันแน่นวลล

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้แปลครับ

  ตอบลบ
 15. มันแน่ตอนหน้าาา


  // ขอบคุณคร้าบบบบ

  ตอบลบ
 16. ค้างคามากรอตอนหน้า ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณครับ แบบว่าตอนนี้ค้าาาาาาางสุดๆอยากอ่านอีกซักตอนมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  ตอบลบ
 18. เป็นกำลังใจให้คับ อยากให้แปลวันล่ะ 2 ตอนเลย..ติดมากกกก

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณครับ วันวันไม่ได้ทำไรเลย กดแต่โหลดหน้านี้ใหม่ หน้านี้ใหม่ ดูว่ามะไรต้อนต่อไปจะมา

  ตอบลบ
 20. เนีายหลี่จะใช้มังกรแระ

  ตอบลบ
 21. 555 เดี๋ยวหน้าแหกไม่รับเย็บแน่ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. วันนี้ได้อ่าน 2 ตอนเลย ขอบคุณมากครับ
  (แต่ตอนล่าสุดนี้ ค้าง ถึงนอนไม่หลับแน่ๆเลย)

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณคร๊าบ ค้างมากอยากอ่านตอนหน้าฝุดๆ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณคร๊าบ ค้างมากอยากอ่านตอนหน้าฝุดๆ

  ตอบลบ
 25. หน้าแหกแจกโชคละพ่อหนุ่ม

  ตอบลบ