วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 346 – Slashing the Price

Tale of the demon and god novel Chapter 346 – Slashing the Price

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 346 - การหั่นราคา


บทที่ 346 - การหั่นราคา

“My name is Cai Die. May I ask what the four Young Masters are looking to buy?” A sweet and cute girl sat down before Nie Li and the other three. Her voice softened the bones of those who heard it.
"ข้ามีนามว่า ไฉ่ เตีย.ข้าขอใคร่ถามว่านายน้อยทั้ง 4 กำลังต้องการซื้อสิ่งใด?" หญิงสาวน่ารักและหวานหยาดย้อยนั่งข้างๆก่อนเนี่ยหลี่และเหล่าคนทั้ง 3. เธอมีเสียงที่ทำให้อ่อนระทวยเมื่อได้ยิน


“The Celestial Treasure Pavilion really knows how to do business. They sent such a beauty over! It’ll probably be impossible for us to not spend money!” Gu Bei laughed.
"หอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์ช่างรู้ความซะจริงที่จะทำธุรกิจ.พวกเขาถึงได้ส่งสาวงามเช่นนี้มา!มันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเราที่จะไม่ใช้จ่ายเงิน!" กู่เป่ยหัวเราะ

“Young Master is flattering me. How could Cai Die’s appearance possibly warrant such high praise?” the girl said a little bashfully.
"นายน้อยช่างยกยอข้ายิ่งนัก .ไฉนเลยที่ ไฉ่ เตียจะทานทนได้กับคำชื่นชมเช่นนั้น?"หญิงสาวพูดด้วยท่าทางเหนียมอายเล็กน้อยGu Bei once again, showed his colours as a hedonist. He looked a little lustful, which made Cai Die’s face boil.
เมื่อกู่เป่ยออกลาย กลายเป็นชายหนุ่มจ้าวสำราญอีกครั้ง.เขาแสดงออกด้วยสายตาเจ้าชู้เล็กน้อย,ซึ่งทำให้ ไฉ่เตีย ถึงกับใบหน้าร้อนผ่าวเลยทีเดียว.

“Enough. Let’s talk about serious matters.” Nie Li sighed as he patted Gu Bei’s shoulder.
"พอแค่นี้ดีกว่า.มาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มีสาระได้แล้ว"เนี่ยหลี่ถอนหายใจและตบไปที่ไหล่ของกุ่เป่ย

Nie Li looked at Cai Die and asked, “Miss Cai Die, I wish to purchase several artifacts of Grade 6 and above. What sort of goods do you have that would fit that description?”
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่ไฉ่เตียและถาม "แม่นาง ไฉ่เตีย,ข้าปรารถนาที่จะซื้อศิลปะวัตถุระดับ 6 และเหนือกว่านั้น.ช่วยบอกรายการที่เจ้ามีอยู่และความสามารถพร้อมรายละเอียดของมันได้หรือไม่?


“Artifacts of Grade 6 and above?” Cai Die was slightly stunned. A single Grade 6 artifact was worth tens of thousand of spiritual stones! They only had a few dozen of them in the entire Celestial Treasure Pavilion. As for those that are ranked above Grade 6, they had even fewer. And the first thing that Nie Li had said, when he opened his mouth, was that he wanted to purchase several?
"ศิลปะวัตถุระดับ 6 หรือเหนือกว่ารึ?" ไฉ่เตียถึงกลับตกตะลึงเล็กน้อย.เพียงแค่ศิลปะวัตถุระดับ 6 ชิ้นเดียวนั้นก็มีมูลค่าหลายหมื่นหินจิตวิญญาณแล้ว!พวกเขามีแค่เพียงไม่กี่ 10 ชิ้นของพวกมันที่อยู่ภายในหอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์แห่งนี้.ขณะที่ระดับมากกว่า 6 นั้น.พวกเรามีเพียงแค่ไม่กี่ชิ้น.และจากสิ่งที่เนี่ยหลี่พูดนั้น,เมื่อเขาพูดออกมาอย่างนั้น,เขานั้นต้องการที่จะซื้อเป็นสิบๆอย่างนั้นรึ?

A set of Grade 6 artifact armour was so tough that even a Heavenly Axis Realm expert would have a hard time breaking through it. As for artifacts of higher grades, you could only find them in the legendary Gods Craft Pavilion. It’d be impossible to find them so close to the Divine Feathers Sect.
ชุดของเสื้อเกาะศิลปะวัตถุระดับ 6  สามารถทนได้แม้แต่ผุ้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์เลย และมันไม่ง่ายนักที่จะเจาะทะลุมันได้.ขณะที่เปรียบเทียบกับศิลปะวัตถุระดับสูงอื่นๆ,ท่านสามารถพบมันได้แค่เพียงหอสินค้าตำนานเทพช่างฝีมือเท่านั้น.มันไม่สามารถที่จะพบได้ง่ายนักที่นิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้

Li Yufeng sat to the side, acting a little absent-minded.
หลี่ หยูเฟิงที่นั่งอยู่ข้างๆ,แสดงท่าทางเหม่อลอยเล็กน้อย

The girl who sat before him called to him. “Young Master, do you still want this artifact?”
หญิงสาวที่นั่งอยู่หน้าพวกเขาเรียกกล่าวออกไปว่า"นายน้อย.ท่านยังต้องการศิลปะวัตถุชินนี้ใหม?."

“This artifact is a little expensive. Bring out a different one!” Li Yufeng shook his head and appeared a little embarrassed. The Grade 6 artifact before him cost over fifty thousand spiritual stones. So pricy! If he purchased it, he wouldn’t have very many spiritual stones left over.
"ศิลปะวัตถุชิ้นนี้อาจจะแพงสักเล็กน้อย.นำมันออกมาชิ้นหนึ่ง!" หลี่ หยูเฟิง ส่ายหัวเล็กน้อยและแสดงถึงท่าทางอักอ่วนนิดหน่อย.ศิลปะวัตถุที่อยุ่ต่อหน้าเขานั้นมีราคาถึง 50,000 หินจิตวิญญาณ.ราคาแพงเป็นอย่างมาก!ถ้าเขาซื้อมันแล้ว.เขาก็จะไม่มีหินวิญญาณมากพอที่จะซื้อชิ้นอื่นที่เหลือ

“Oh.” That girl appeared a little disappointed as she continued, “If Young Master still wants to see the other artifacts, then Wu Die will bring them out for you!”
"โอ้ว." หญิงสาวแสดงอาการผิดหวังเล็กน้อยขณะที่เธอยังพูดต่อ"ถ้านายน้อยยังต้องการดูศิลปะวัตถุชิ้นอื่นอีก,ถ้างั้น หวู่ เตีย จะนำมันออกมาให้ท่าน"
Li Yufeng looked up at the walls, which were filled with artifacts. The lowest-graded among them was a Grade 5. His gaze fell on one of the Grade 5 artifacts as he said, “Miss Wu Die, bring me that piece!”
หลี่ หยูเฟิงมองไปที่ผนัง,ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัตถุ.ระดับต่ำที่สุดของพวกมันนั้นมีระดับ 5 .เขาจ้องมองไปที่ศิลปะวัตถุที่มีระดับ 5 และพูดออกมาว่า"แม่นาง หวู่ เตีย.ข้าข้าดูว่านั่นราคาเท่าไหร่!"

Nie Li’s side of the table wasn’t bothered by Li Yufeng whatsoever. They simply continued chatting amongst themselves.
ส่วนฝั่งด้านโต๊ะของเนี่ยหลี่หาได้สนใจเกี่ยวกับหลี่ หยูเฟิงแต่อย่างใด.พวกเขายังคงพูดกันระหว่างพวกเขาอยู่

“Things like artifacts are easily stolen if you get killed. However, if you have a Grade 6 artifact, then even a Heavenly Axis Realm expert won’t have an easy time killing you. As for the Dao of Dragon Realm experts, they generally won’t appear this close to the Divine Feathers Sect. They’d definitely head out deeper in the outside world!” said Gu Bei.
"สิ่งที่เรียกว่าศิลปะวัตถุนั้นง่ายต่อการถูกขโมยได้เมื่อเจ้าโดนสังหาร.อย่างไรก็ตามถ้าเจ้ามีศิลปะวัตถุระดับ 6 .ดังนั้นแม้แต่ผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์ยังไม่ง่ายนักที่จะสังหารเจ้า.ขณะที่ผู้เชียวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรนั่นปรกติจะไม่อยู่ใกล้แถวนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังส่วนที่ลึกในดินแดนนอกโลกอย่างแน่นอน."กู่เป่ยพูด

Li Xingyun looked at Nie Li as he smiled, “Let’s hear Nie Li’s opinion.”
หลี่ชิงหยุนมองไปที่เนี่ยหลี่ขณะที่เขายิ้ม"ขอฟังความคิดเห็นของเนี่ยหลี่"

Nie Li said, “Since we’re planning to buy something, then of course we’ll buy a set for everyone. Not just for myself!”
เนี่ยหลี่พูด"เมื่อพวกเรานั้นมีแผนที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเป็นการแน่นอนที่พวกเราจะต้องซื้อ 1 ชุดสำหรับทุกๆคน.ไม่ใช่แค่เพียงข้า!"

Everyone was stunned as they looked at Nie Li. A set of Grade 6 artifacts was worth tens of thousands of spiritual stones. And Nie Li planned to buy several? He was going to buy a set for each of them?
ทุกคนคนถึงกับตกตะลึงขณะที่พวกเขามองไปที่เนี่ยหลี่. 1 ชุดศิลปะวัตถุนั้นมีค่าหลาย 10,000 หินจิตวิญญาณ.และเนี่ยหลี่ยังมีแผนที่จะซื้ออีกหลายอันอย่างนั้นรึ? เขายังต้องการที่จะซื้อ 1 ชุดสำหรับพวกเขาทุกคนอย่างนั้นรึ?


Nie Li swept an eye over the nearby wall, observing the artifacts on display. Then, he pointed to one in the distance and said, “Miss Cai Die, please bring that artifact to me!”
เนี่ยหลี่กวาดสายตามองไปยังผนังที่อยู่ใกล้,ตรวจสอบศิลปะวัตถุที่แสดงอยู่.จากนั้น,เขาก็ชี้ไปยัง 1 อันที่อยู่ใกล้เคียงเขาและพูดว่า" แม่นาง ไฉ่ เตีย,รบกวนนำศิลปะวัตถุนั้นมาให้ข้า"

That was a Grade 6 artifact — Meteorite Sword.
นั่นเป็นศิลปะวัตถุระดับ 6 - กระบี่ดาวตก

“Young Master truly has good taste. This is a Grade 6 artifact — Meteorite Sword. It’s definitely the best among our Grade 6 artifacts. Its sharpness can even cut through ordinary Grade 6 armour!” Cai Die smiled. She gracefully removed the Meteorite Sword from the wall and carried it to the table.
"นายน้อยรสนิยมดียิ่งนัก.นี่เป็นศิลปะวัตถุระดับ 6 -กระบี่ดาวตก.มันเป็นชิ้นที่ดีเตียมท่ามกลางศิลปะวัตถุระดับ 6 ด้วยกันอย่างแน่นอน.มันแหลมคมเป็นอย่างมากมันสามารถตัดได้แม้แต่ชุดเกราะธรรมดาระดับ 6 เลย!" ไฉ่ เตีย ยิ้มอย่างสง่างามและนำกระบี่ดาวตกมาจากผนังและวางมันไว้บนโต๊ะ

“It’s a good sword.” Gu Bei appraised the chilling sharpness of the sword and his eyes lit up. Since he practised sword intent, he was naturally fond of swords.
"มันเป็นกระบี่ที่ดีเลยทีเดียว"กู่เป่ยประเมินความบางและคมของกระบี่ดังกล่าวแล้วสายตาของเขาถึงกับเบิกกว้าง.เมื่อเขานั้นกำลังฝึกเจตจำนงแห่งกระบี่.เป็นธรรมดาที่เขานั้นจะติดอกติดใจในตัวของกระบี่.

“How many spiritual stones for this sword?” Nie Li asked Cai Die.
"กระบี่นี่ต้องใช้หินจิตวิญญาณเท่าไหร่อย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลี่ถามไฉ่ เตีย

Cai Die pursed her lips and smiled. “This Meteorite Sword costs seventy-six thousand spiritual stones!”
ไฉ่ เตียเม้มริมฝีปากและยิ้มออกมา"กระบี่ดาวตกนี้มีราคาอยู่ที่ 75,000 หินจิตวิญญาณ!"

Seventy-six thousand spiritual stones? Their hearts shook. This sword was barbarically expensive.
75,000 หินจิตวิญญาณอย่างนั้นรึ?หัวใจของพวกเขาถึงกับสั่นไปมา.กระบี่เล่มนี้มีราคาที่แพงทีเดียว

At Cai Die’s words, Nie Li smiled. “Mis Cai Die, would you sell it for thirty-six thousand spiritual stones? If you’re willing, we’ll take it!”
ขณะที่ ไฉ่เตียพูด,เนี่ยหลี่ก็ยิ้ม" แม่นางไฉ่เตีย,เจ้าจะขายให้พวกเราในราคา36,000 หินจิตวิญญาณได้หรือไม่?ถ้าเจ้ายินดี.พวกเราจะซื้อมัน.

Cai Die was momentarily stunned by Nie Li’s words. This Meteorite Sword’s retail price was seventy-six thousand spiritual stones; however, it’s base price was roughly thirty-five thousand spiritual stones. It was the Celestial Treasure Pavilion’s bottom-line for this sword.
ไฉ่เตีย ตกตะลึงไปชั่วขณะกับคำพูดของเนี่ยหลี่.กระบี่ดาวตกนั้นมีราคาขายปลีกอยู่ที่ 76,000 หินจิตวิญญาณ,อย่างไรก็ตามราคาหลักของมันนั้นอยู่แค่เพียง 35,000 หินจิตวิญญาณ มันเป็นราคาต่ำสุดของกระบี่เล่มนี้ที่ หอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์ได้ตั้งไว้

A normally extravagant child who could afford the Meteorite sword would start slashing at the price with a pale face. However, they wouldn’t slash it so ruthlessly like Nie Li had. He was too formidable and slashed it down to half price in one go! That was their lowest possible selling price. Cai Die was still unable to snap out of it.
เป็นเรื่องปรกติของเด็กที่จะมักใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพวกเขาสามารถที่จะซื้อกระบี่ดาวตกได้มันจึงต้องเริ่มต้นการหั่นราคาจนหน้าซีดเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้กับเนี่ยหลี.เขาเป็นคนที่น่า สะพรึงกลัวเป็นอย่างมากที่หั่นราคาที่เจ็บแสบนั้นลงไปถึงครึ่งหนึ่งในครั้งแรกเลย!จนเรียกได้ว่าอาจจะเป็นราคาขายที่ต่ำที่สุดก็ว่าได้.ไฉ่ เตีย นั้นยังไม่กล้าที่จะปล่อยมันออกมาเลย


“Young Master, I’m afraid that our Celestial Treasure Pavilion cannot accept this price.” Cai Die pretended to be in a difficult position.
"นายน้อย,ข้าเกรงว่าทางหอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์ของเราจะไม่สามารถยอมรับราคานั้นได้"ไฉ่เตีย แกล้งทำเป็นว่ายากที่จะตัดใจได้

“This is my only offer. If you ask for any more spiritual stones, then I don’t want it anymore.” Nie Li laughed as he looked at Cai Die.
"ข้าต้องการราคานี้เท่านั้น.ถ้าเจ้าต้องการหินวิญญาณมากกว่านี้แล้วล่ะก็,งั้นข้าคงไม่ต้องการมันอีกต่อไป" เนี่ยหลีหัวเราะและจ้องมองไปที่ ไฉ่เตีย

Cai Die bitterly smiled. “Cough Cough Alright then. This Meteorite Sword has been sold to the Young Master for thirty-six thousand spiritual stones!” She didn’t know how to evaluate Nie Li anymore. If Nie Li had offered her thirty-four thousand spiritual stones, she definitely would’ve bargained with him, or refused to sell it at all. However, he’d offered thirty-six thousand, which was within the Celestial Treasure Pavilion’s price range. Therefore, she couldn’t push away such a customer.
ไฉ่ เตีย ยิ้มอย่างขมขื่น"ไอ ไอ ถ้าอย่างนั้น.กระบี่ดาวตกนี้ได้ถูกขายให้กับนายน้อยด้วยราคา 36,000 หินจิตวิญญาณ!" เธอไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลีนั้นสามารถที่จะประเมินสินค้านั้นได้อย่างไร.ถ้าเขาเสนอราคาที่ 34,000 หินจิตวิญญาณแล้วล่ะก็,เธอก็ต้องต่อรองกับเขาอีกอย่างแน่นอน หรืออาจต้องปฏิเสธการขายไปเลยทันที.อย่างไรก็ตาม,เขากับเสนอ 36,000 หินจิตวิญญาณ,ซึ่งมันเป็นราคาที่หอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์ยอมรับได้.ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถที่จะบอกปัดกับลูกค้าได้

Almost everyone, from Gu Bei to Li Xingyun, was dumbfounded. They didn’t know that you were allowed to bargain in the Celestial Treasure Pavilion. And Nie Li had cut the price in half. But what they were even more astonished over was the fact that Cai Die had actually agreed to that price.
เกือบทุกคน,ทั้งกู่เป่ยและหลี่ชิงหยุนต่างตกตะลึง.พวกเขาไม่รู้เลยว่าเขาสามารถที่จะต่อรองกับหอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์ได้.และเนี่ยหลี่ยังตัดราคาไปกว่าครึ่ง.แต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจไปมากยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่ ไฉ่เตียกับตกลงยอมรับในราคาดังกล่าว.


Meanwhile, Lu Piao wasn’t surprised in the least. Wasn’t it normal to cut the price by half?
ในขณะเดียวกัน,หลู่เปรียวหาได้ตกใจกับสิ่งดังกล่าวไม่.มันไม่ได้ปรกติอะไรที่จะตัดราคาลงครึ่งหนึ่งอย่างนั้นรึ?

“Alright then. I’ll take this Meteorite Sword for thirty-six thousand spiritual stones!” Nie Li smiled and tossed the sword to Gu Bei. “It’s yours!”
"ตกลงถ้างั้น.ข้าขอซื้อกระบี่ดาวตกในราคา 36,000 หินจิตวิญญาณ!"เนี่ยหลียิ้มและส่งมันให้กับกู่เป่ย"นั่นของเจ้า!"

“Thanks!” Gu Bei was extremely excited. There was finally a suitable sword for him.
"ขอบคุณ!" กู่เป่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมาก.ในที่สุดเขาก็มีกระบี่ที่เหมาะสมกับตัวของเขา.

Li Yufeng was also stunned at what’d just happened. So you were allowed bargain in the Celestial Treasure Pavilion?
หลี่ หยูเฟิง รู้สึกตกตะลึงเหมือนกันว่ามันเพิ่งเกิดอะไรขึ้น.หอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์ยอมให้ต่อสินค้าได้ขนาดนั้นเลยรึ?

“Young Master Li, this is a Grade 5 artifact — Frost Sting. The price is twelve thousand spiritual stones. What do you think?” Wu Die asked at Li Yufeng’s side.
"นายน้อยหลี่,นี่เป็นศิลปวัตถุระดับ 5 __เหล็กในแช่แข็ง.ราคาอยู่ที่ 20,000 หินจิตวิญญาณ.ท่านคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง?" หวู่ เตีย จ้องมองไปที่ฝั่งของหลี่ หยูเฟิง
“I’ll offer six thousand for this Frost Sting!” Li Yufeng opened his mouth without thinking. He was copying Nie Li’s bargaining style. The Celestial Treasure Pavilion was making way too much profit from these artifacts; therefore, slashing the price in half shouldn’t be a problem for them!
"ข้าขอเสนอราคาที่ 6000 หินจิตวิญญาณสำหรับเหล็กในแช่แข็ง" หลี่ หยูเฟิงเอ่ยปากพูดโดยไม่ได้คิดอะไร.เขาต้องการที่จะเลียนแบบเนี่ยหลี่ในการต่อรองราคา.หอแสดงสินค้าสมบัติสวรรค์นั้นสามารถทำกำไรได้จากเหล่าศิลปะวัตถุเป็นจำนวนมาก.ดังนั้นถ้าราคาหั่นลดลงมาสักครึ่งหนึ่งคงจะไม่มีปัญหาอะไรมากสำหรับพวกเขา!

Wu Die showed a dazed smile at Li Yufeng’s words and bitterly smiled, “Young Master Li, I’m afraid we cannot accept that price.”
หวู่ เตียส่งรอยยิ้มไปที่หลี่ หยูเฟิงและยิ้มให้อย่างขมขื่น"นายน้อยหลี่,ข้าเกรงว่าจะไม่สามารถยอมรับในราคานั้นได้"

“I’m only offering six thousand spiritual stones. Any more and I don’t want it!” Li Yufeng firmly said.
Wu Die restrained her expression as she started to put the Frost Sting away, and politely said, “Apologies, Young Master Li. The Frost Sting’s lowest possible price is twelve thousand spiritual stones.”
"ข้าของเสนอแค่เพียง 6000 หินจิตวิญญาณเท่านั้น.ถ้ามากกว่านี้ข้าคงไม่ต้องการมัน!" หลี่ หยูเฟิงยิ้มอย่างมั่นเหมาะ. หวู่ เตีย ยับยั้งความรู้สึกในกิริยาท่าทางของเธอไว้ขณะที่เธอนำเหล็กในแช่แข็งออกไป,และพูดอย่างสุภาพว่า"ต้องขออภัยนายน้อยหลี.เหล็กในแช่แข็งนั้นราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้คือ 12,000 หินจิตวิญญาณ.

At Wu Die’s words, Li Yufeng’s face turned black. Someone like Nie Li could slash the price in half and that girl had readily agreed to it. So why had Wu Die put the item away when he slashed the price?
เมื่อได้ยินคำพูดของ หวู่เตีย,หลี่ หยูเฟิงถึงกับมีใบหน้ามืดมน.ทำใมคนอย่างเนี่ยหลี่ถึงสามารถที่จะหั่นราคาที่เจ็บแสบนี้ได้ถึงครึ่งหนึ่งและหญิงสาวคนนั้นก็ยังยอมรับมันล่ะ.งั้นทำใมหวู่เตียถึงได้นำสินค้านั้นออกไปเมื่อเขาหั่นราคาดังกล่าวบ้างล่ะ?

Li Yufeng was extremely enraged in his heart, but he wasn’t in a position where he could flare up.
หลี่ หยูเฟิงรู้สึกเกรี้ยวโกรธเป็นอย่างมากในหัวใจของเขา,แต่เขานั้นอยู่ในสถานนะที่ไม่สามารถที่จะเดือดดาลขึ้นได้.

Wu Die couldn’t help secretly muttering to herself. This item only costs twelve thousand spiritual stones. As the first-in-line successor to the Ashen Flames Family, Li Yufeng actually had the nerve to ask for six thousand. As for Frost Sting, they definitely wouldn’t sell it for anything less than ten thousand spiritual stones.

หวู่เตีย อดไม่ได้ที่จะแอบบ่นพรึมพัมกับตัวเอง.ด้วยสินค้าดังกล่าวมีราคาแค่เพียง 12,000 หินจิตวิญญาณ.หลี่ หยูเฟิงจริงๆแล้วนั้นเป็นถึงผู้สืบทอดอันดับหนึ่งของตระกูลเถ้าอัคคี.หลี่ หยูเฟิงยังไม่อายเลยที่จะขอซื้อในราคา 6000 หินจิตวิญญาณสำหรับเหล็กในแช่แข็ง,แน่นอนพวกเขานั้นไม่ยินดีที่จะขายไม่ว่ากรณีใดๆถ้าหากมันต่ำกว่า 10,000 หินจิตวิญญาณนั่นเองที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)31 ความคิดเห็น:

 1. Her voice softened the bones of those who heard it.
  เสียงของนางทำให้ผู้ได้ยิน ตัวอ่อนระทวย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Cai Die = ไฉเตีย

   “Miss Wu Die, bring me that piece!”
   แม่นาง อู๋เตีย.ข้าขอดูชิ้นนั้น!

   ชุดเกาะ = ชุดเกราะ

   ลบ
 2. ขอบคุงคับผู้แปล

  ตอบลบ
 3. ขอบคุงคับผู้แปล

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณนะ
  ไม่ได้อ่านแค่วันสองวัน เข้ามาอีกทีอ่านรวดเดียวห้าตอนมันโคตร

  ตอบลบ
 5. กราบงามๆๆสัก2ที ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ สนุกมากๆครับ

  ตอบลบ
 7. softened = อ่อน นุ่มนิ่ม ไม่ได้ขยาย voice แต่ขยาย the bones
  ดังนั้นไม่ได้แปลว่า เสียงนุ่มนวล แต่เป็นกระดูกต่างหาก ที่อ่อนระทวย
  แปลดังที่ยกมาในคอมเมนท์ข้างบนครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อธิบายว่าขยายก็ไม่ถูก เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นคุณศัพท์
   softened เป็น verb แบบ passive แปลว่า ทำให้อ่อนนุ่ม
   ในที่นี้ก็คือ ทำให้กระดูกอ่อนนุ่มครับ

   ลบ
  2. ชื่อตอน Slashing ไม่ได้ทำหน้าที่คุณศัพท์ สังเกตที่มี the คั่นอยู่ ดังนั้น...
   Slashing the Price = การหั่นราคา

   ลบ
  3. ได้ความรู้เลยครับ ขอบคุณมั๊กๆ

   ลบ
 8. ตาม eng ทันแล้วนี่น่าา

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับมันส์มากเลย สต.อ่านengแล้วแต่แปลไม่ได้ทั้งหมด อ่านที่ท่านแปลให้มันส์กว่าครับ จะติดตามผลงานต่อไปครับสู้ๆ
  ปล.พระเอกเรารู้สึกชอบสร้างศัตรูมากกว่าปล่อยวางนะ

  ตอบลบ
 10. เลียนแบบ แต่ไม่มีความสามารถก็จบได้นะ

  ตอบลบ
 11. เลียนแบบ แต่ไม่มีความสามารถก็จบได้นะ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากค่ะ อ่านที่แปลแล้วได้อารมณ์กว่าอ่าน eng เองเยอะเลยค่ะ

  ปล. Cough แปลว่าไอค่ะ

  ตอบลบ