วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 342 – Hierarch Skycloud

Tale of the demon and god novel Chapter 342 – Hierarch Skycloud

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 342 -นักบุญเมฆาล่องลอย


บทที่ 342 -นักบุญเมฆาล่องลอย


After Li Xingyun, Gu Bei, and the rest made their preparations, they started to take action.
หลังจากที่ หลี่ชิงหยุน,กู่เป่ย,และพรรคพวกของเขาได้เตรียมตัว.และเริ่มดำเนินการ

Things like fate souls are extremely profound. Having a fate soul in the Soul Hall was equivalent to having a false body. Once the body was destroyed, a new one would form from the stored fate soul. Upon reforming, the person would only have eighty to ninety percent of their original strength left. That was also why their cultivations decreased.
สิ่งที่เรียกว่าลิขิตวิญญาณนั้นมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก.โดยที่ลิขิตวิญญาณที่คฤหาสน์วิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างร่างกาย.เมื่อร่างกายถูกทำลายลง.อีกร่างหนึ่งจะสามารถสร้างรูปร่างขึ้นมาจากลิขิตวิญญาณที่เก็บเอาไว้.เมื่อมันได้ก่อร่างขึ้นแล้ว.บุคคลคนนั้นจะมีแค่เพียง 80-90 เปอร์เซ็นต์ของความแข็งแกร่งจากร่างเดิมที่หายไป.นั่นก็หมายความว่าการบ่มเพาะพลังของเขานั้นก็ย่อมลดลงเหมือนกัน

Without the fate soul, the human race probably would’ve already been annihilated by the dangerous Draconic Ruins Realm!
โดยปราศจากซึ่งลิขิตวิญญาณแล้ว,เหล่าเผ่าพันธ์มนุษย์อาจจะถูกทำลายล้างเรียบแล้วจากสิ่งอันตรายของดินแดนอาณาจักรซากมังกร!


Only with fate souls could the human race expand in the outside world.
มีแค่เพียงลิขิตวิญญาณที่สามารถทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถที่จะเพิ่มขึ้นในดินแดนนอกโลก

Because resources, spiritual stones, demon spirits, and ancient treasures were scarce in the outside world, there was constant competition. Only an individual who has established their own force in the outside world and dominating other factions could become a Patriarch of a powerful family, such as the Dragonseal Family, the Gu Clan, or the Ashen Flames Family.
เพราะว่าทรัพยากรต่างๆ,หินจิตวิญญาณ,จิตวิญญาณอสูร,และสมบัติโบราณหายากนั้นอยู่ในดินแดนนอกโลก,นั่นจึงทำให้เกิดการแข็งขันขึ้นอยู่เสมอ.มีแค่เพียงบุคคลที่สร้างกองกำลังของตัวเองในดินแดนนอกโลกและมีอำนาจในกองกำลังจึงจะสามารถที่จะกลายมาเป็นผู้นำของตระกูลที่ทรงพลัง,ดังเช่นตระกูลผนึกมังกร,ตระกูลกู่และตระกูลเถ้าอัคคี

That was also why the various successors of each family always competed against one another in the outside world.
นั่นจึงเป็นเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมการสืบทอดตำแหน่งของหลายๆครอบครัวจึงเต็มไปด้วยการต่อสู้แข่งขันกับอกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในดินแดนนอกโลก

No one would approve of a weak Patriarch!
ไม่มีใครที่จะยอมรับผู้นำตระกูลที่อ่อนแอ

If the Demon League was being hunted by the Blood Moon League, the family wouldn’t provide any aid; on the contrary, they’d watch from the sidelines. If Gu Bei couldn’t snatch his place back, then it’d be another point in deciding whether Gu Bei had the qualification to become Patriarch.
ถ้าพันธมิตรอสูรนั้นถูกล่าโดยพันธมิตรจันทราสีเลือด.ตระกูลของเขาไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆได้,ในทางตรงข้าม,พวกเขาก็จะคอยมองอยู่ข้างๆ.ถ้ากุ่เป่ยไม่สามารถที่จะยึดที่ของเขากลับคืนได้แล้ว,ดังนั้นมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งในการตัดสินว่ากู่เป่ยนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ที่จะกลายมาเป็นผู้นำตระกูล

In a world where the weak are preyed upon by the strong, only the strong could continue living!
ในโลกนี้คนอ่อนแอตกเป็นเหยื่อต่อคนที่แข็งแกร่งกว่า มีแค่เพียงคนแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

The Blood Moon League had gathered dozens of factions to suppress the Demon League and flaunt their strength. If the Demon League wanted to continue existing and gain a foothold, their only option was to attack the Blood Moon League head-on and prove their own strength!
พันธมิตรจันทราสีเลือดได้รวบรวม10 กว่ากองกำลังเพื่อที่จะกำจัดพันธมิตรอสูร และแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง.ถ้าพันธมิตรอสูรต้องการที่จะดำรงอยู่ต่อไปและได้รับฐานทีมั่นคืน,มีแค่เพียงทางเลือกเดียวคือต้องโจมตีเชิญหน้ากับพันธมิตรจันทราสีเลือดเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่ง.

Over five hundred elites from the Demon League and the Heavenly Path League combined set out under Li Xingyun and Gu Bei’s lead. Their targets were the Deity’s Lakes that the Blood Moon League controlled!
กว่า 500 คนของคนระดับสูงของพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์ได้มารวมตัวกันภายใต้การนำของหลี่ชิงหยุนและกู่เป่ย.พวกเขามีเป้าหมายคือการควบคุมทะเลสาบเทวะที่พันธมิตรจันทราสีเลือดควบคุมอยู่

As for Nie Li, he’d remain in the Skysoul Institute and continue cultivating.
ขณะที่เนี่ยหลี่ยังคงอยู่ที่สถาบันวิญญาณสวรรค์และบ่มเพาะพลังอยุ่นั้น

A short while after they left, a guest visited Nie Li. It was Venerable Redsoul.
ชั่วขณะหลังจากที่พวกเขาออกไป,ก็มีผู้มาเยือนมาขอพบเนี่ยหลี.เขาก็คือ จ้าวแห่งวิญญาณแดง

“Does the Venerable have any matters to be looking for me?” Nie Li said respectfully.
"ไม่ทราบว่าท่านจ้าวมีเรื่องอะไรถึงได้มาพบกับข้ากัน?"เนี่ยหลี่พูดด้วยความเคารพ

“Hierarch Skycloud wants to see you.” Venerable Redsoul lightly smiled as he continued, “Are you willing to make a trip with me?”
"ท่านนักบุญเมฆาล่องลอยต้องการพบเจ้า"จ้าวแห่งวิญญาณแดงยิ้มเล็กน้อยและพูดต่อว่า"เจ้ายินดีที่จะเดินทางไปกับข้าหรือไม่?"

“Of course.” Nie Li nodded. From his previous life, he already knew what kind of person Hierarch Skycloud was. Nie Li had some positive impressions of him. After all, Hierarch Skycloud was a rather honorable individual in the Divine Feathers Sect.
"แน่นอน" เนี่ยหลีพยักหน้า.จากชีวิตชาติที่แล้ว.เขาค่อนข้างจะรู้จักนักบุญเมฆาล่องลอยเหมือนกัน.เนี่ยหลี่ประทับใจในตัวเขาเป็นอย่างมาก,ต้องไม่ลืมว่านักบุญเมฆาล่องลอยเป็นบุคคลที่น่าเคารพนักถือในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

Nie Li followed Venerable Redsoul along a small path.
เนี่ยหลี่ตามจ้าวแห่งวิญญาณแดงไปตามเส้นทางขนาดเล็ก

Skycloud Hall.
คฤหาสน์เมฆาล่องลอย

An elder with a dignified expression quietly floated in front of the hall. His clothes fluttered in the wind from his surging majestic energy. The power of the stars endlessly revolved as it surrounded him. The entirety of the Skycloud Hall was within his control.
ผู้สูงอายุที่มีท่าทางสง่างามลอยสงบนิ่งอยู่ข้างหน้าคฤหาสน์.ชุมคลุมของเขาปลิวพลิ้วไหวไปกับสายลมแผ่พลังที่น่าเกรงขามออกมาทั่วบริเวณ.พลังแห่งดวงดาราที่ไม่มีสิ้นสุดหมุนวนอยู่รอบๆตัวเขา.ทั่วทั้งคฤหาสน์เมฆาล่องลอยล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา


This elder was Venerable Redsoul’s master, and one of the five major figures of the Divine Feathers Sect: Hierarch Skycloud!
ท่านผู้เฒ่านั้นเป็นอาจารย์ของจ้าวแห่งวิญญาณแดง,และเป็น 1 ในห้าของผู้ยิ่งใหญ่ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ, นักบุญเมฆาล่องลอย

Aside from Hierarch Skycloud were five youths. They stood around and possessing powerful auras that penetrated the skies. These five youths who stood respectively on either side were probably Hierarch Skycloud’s disciples.
นอกเหนือจากนักบุญเมฆาล่องลอยแล้วยังมีชายหนุ่มอีก 5 คน.พวกเขายืนอยู่รอบๆและปล่อยปราณที่ทรงพลังเจาะไปทั่วท้องฟ้า.เหล่า 5 ชายหนุ่มนี้ยืนอยู่ตามลำดับ.อยู่ข้างๆซึ่งอาจจะเป็นเหล่าลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอย


When Nie Li and Venerable Redsoul arrived at the Skycloud Hall and looked in front of them, they saw that Hierarch Skycloud had also directed his gaze towards them.
เมื่อเนี่ยหลีและจ้าวแห่งวิญญาณแดงมาถึงคฤหาสน์เมฆาล่องลอยและมองไปที่พวกเขาที่อยู่ด้านหน้า.พวกเขามองไปที่นักบุญเมฆาล่องลอยและก็มองกลับมาที่พวกเขา

After seeing Hierarch Skycloud, Nie Li’s heart shook. The aura on Hierarch Skycloud stood out from the masses. He thought about it and realised that it was somewhat similar to Ying Yueru’s. Could it be that the Hierarch Skycloud also practised the [Heaven’s Divination] technique?
หลังจากที่เห็นนักบุญเมฆาล่องลอย,หัวใจของเนี่ยหลี่ก็สั่นไหว,ด้วยปราณของนักบุญเมฆาล่องลอยที่ยืนอยู่ข้างหน้าช่างมีมากมายนัก.เขาคิดเกี่ยวกับมันและปราณที่ปล่อยออกมานั้นดูแล้วค่อนข้างเหมือนกับของ อญิ๋ง หยู๋เร่อ.อาจเป็นไปได้ว่านักบุญเมฆาล่องลอยได้ฝึกเทคนิคทำนายชะตาสวรรค์เหมือนกันหรือไม่?
Nie Li only thought about that inwardly in his heart and didn’t dare ask Hierarch Skycloud about it. After all, knowledge about the [Heaven’s Divination] technique was extremely classified.
เนี่ยหลี่ทำได้แค่เพียงคิดมันอยู่ในใจและไม่กล้าที่จะถามนักบุญเมฆาล่องลอยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.ต้องไม่ลืมว่าเทคนิคเกี่ยวกับทำนายชะตาสวรรค์นั้นถูกจัดว่าเป็นความรู้ที่สุดยอดเป็นอย่างมาก
Hierarch Skycloud lightly smiled. “You must be Nie Li?’
จ้าวแห่งเมฆาล่องล่อยยิ้มเล็กน้อย "เจ้าคงจะเป็นเนี่ยหลี่อย่างนั้นสินะ?"

“Yes, Lord Hierarch.” Nie Li lightly bowed his body, appearing extremely respectful. After all, the other party was one of the five major figures.
"ขอรับ,ท่านจ้าวเมฆา"เนี่ยหลี่โค้งร่างกายคำนับ,ปรากฏให้เห็นถึงความนับถือเป็นอย่างมาก.ต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นกลุ่มของ 1 ในห้าผู้อาวุโสหลักของนิกาย

The five disciples of the Hierarch Skycloud also directed their eyes onto Nie Li.
เหล่าศิษย์ทั้ง 5 ของนักบุญเมฆาล่องลอยต่างก็จ้องมองมาที่เนี่ยหลี่เหมือนกัน

They’d obviously known about Nie Li prior to this meeting, since they were just standing to the side, examining Nie Li with various expressions.
พวกเขาต้องการรู้จักให้ชัดแจ้งก่อนที่จะมีการประชุมกัน.เมื่อพวกเขานั้นทำให้แค่เพียงยืนมองดูอยู่ข้างๆ,พร้อมทั้งพิจารณาเนี่ยหลี่จากกิริยาท่าทางต่างๆ

Hierarch Skycloud looked at Nie Li and kindly said, “I’ve seen your calligraphy. The intent concealed within those words was so profound that I even I was astonished. You are indeed exceptional, to be able to write such words at your level of cultivation. I heard that you’ve taken Ming from the Tiny World as your master.”
จ้าวแห่งเมฆาล่องลอยมองไปที่เนี่ยหลี่และพูดออกมาอย่างเมตตา"ข้าได้เห็นอักษรประดิษฐ์ของเจ้าแล้ว.เจตจำนงที่ซ่อนอยู่ภายในอักษรนั้นช่างลึกซึ้งยิ่งนักทำให้แม้แต่ข้ายังประหลาดใจยิ่งนัก.เจ้าช่างเป็นคนที่พิเศษจริงๆ.ที่สามารถเขียนอักษรเช่นนั้นด้วยการบ่มเพาะพลังระดับนี้.ข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้นับถือ หมิงในโลกใบเล็กเป็นอาจารย์ของเจ้าสินะ.

“Indeed.” Nie Li nodded respectfully. He’d indeed taken the Master of the Nether Realm as his master. Of course, what they didn’t know was that he also had another Master: Ying Yueru.
"เป็นเช่นนั้นจริงๆ"เนี่ยหลี่พยักหน้ารับด้วยความเคารพ.เขาได้นับถือจ้าวแห่งดินแดนใต้พิภพเป็นอาจารย์ของเขา.แน่นอนว่า.ยังมีอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ทุกคนยังไม่รู้ว่าอาจารย์อีกคนหนึ่งของเขานั่นคือ, อญิ๋ง หยู๋ เร่อ

“Speaking of Ming, we have some relation. He’s the disciple of a friend. I wish to take you as my thirty-ninth disciple. I wonder if you’re willing? As for Ming, I’m certain that he won’t refuse!” Hierarch Skycloud revealed a benevolent smile.
"ถ้าพูดถึงหมิงแล้ว,พวกเรามีความสัมพันธ์กันนิดหน่อย,เขาเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนข้า.ข้าต้องการให้เจ้ามาเป็นลูกศิษย์คนที่ 39 ของข้า.ข้าสงสัยว่าเจ้าจะยินดีหรือไม่? ถ้าเป็นหมิงล่ะก็,ข้ามั่นใจว่าเขาจะไม่ปฏิเสธ!" นักบุญเมฆาล่องลอยเผยร้อยยิ้มทีมีเมตตา


Nie Li never imagined that Hierarch Skycloud would actually raise such a request. Even for Nie Li, this was a little unexpected.
เนี่ยหลี่นึกไม่ถึงเลยว่านักบุญเมฆาล่องลอยจะเป็นคนเอ่ยปากกับเรื่องนี้จริงๆ.สำหรับเนี่ยหลีแล้วมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเล็กน้อย

To become the disciple of the Hierarch Skycloud, was absolutely beneficial thing for Nie Li. If he could gain Hierarch Skycloud’s support, then he’d be a step closer towards becoming the Sect Master of the Divine Feathers Sect.
การกลายมาเป็นลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอย,ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเนี่ยหลีแน่นอน.ถ้าเขาต้องการให้นักบุญเมฆาล่องลอยสนับสนุนเขาล่ะก็.นั่นมันจะทำให้เขาเข้าใกล้กับตำแหน่งผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพเลยทีเดียว

A golden-robed youth stood out from the side, coldly glared at Nie Li and said, “Master, I don’t think that this is appropriate!”
ชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีทองที่อยู่ด้านข้าง,ชำเลืองมาที่เนี่ยหลี่อย่างไร้อารมณ์และพูดออกมาว่า" ท่านอาจารย์,ข้าคิดว่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนัก!"

Hierarch Skycloud frowned his brows for a brief moment as he asked, “What’s inappropriate?”
นักบุญเมฆาล่องลอยขมวดคิ้วชั่วขณะและถามเขาไปว่า"ทำไมถึงไม่เหมาะสมล่ะ?"


“Before each of us became Master’s disciple, we’re rulers among our age group. Each of us had reached the Heavenly Axis Realm, at the very least. Right now, this Nie Li is only in the Heavenly Fate Realm. Not only that, but before he came here, he was Redsoul’s student. If you take him as your disciple, won’t that disturb the seniority rankings?” said the golden-robed youth, as he tried to stop Hierarch Skycloud.
"ก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์,พวกเรามีข้อบังคับในกลุ่มของพวกเขาอยู่,แต่ล่ะคนนั้นต้องไปถึงระดับแก่นสวรรค์.เป็นอย่างน้อย.ตอนนี้เนี่ยหลี่เป็นแค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์,ไม่เพียงแค่นั้น,ก่อนที่เขาจะมาที่นี่,เขายังเป็นเด็กนักเรียนของจ้าวแห่งวิญญาณแดง.ถ้าท่านนำเขาเข้ามาเป็นศิษย์.มันจะทำให้มีปัญหาในการจัดลำดับอาวุโสได้?"ชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีทองกล่าว,ขณะที่เขาพยายามที่จะหยุดนักบุญเมฆาล่องลอย

Venerable Redsoul immediately cupped his hands and bitterly smiled, “Lord Master, although Nie Li is my student in name, the truth is that, there isn’t anything I can possibly teach him! He’s always been cultivating on his own!”
จ้าวแห่งวิญญาณแดงกล่าวขึ้นมาทันทีพร้อมกับประสานมือทั้งสองขึ้นและยิ้มอย่างขมขื่น"ท่านปรมาจารย์,แม้ว่าเนี่ยหลี่เป็นนักเรียนของข้าก็เป็นแค่ในนามเท่านั้น,ในความเป็นจริงนั้น,ข้าไม่ได้สอนอะไรเขาเลยและข้าไม่สามารถจะสอนอะไรเขาได้ด้วย!เขาบ่มเพาะพลังด้วยตัวของเขาเอง!"

“Even so, we still can’t just erase the teacher-student relations!” The gold robed youth said with resolution and decisiveness.
"แต่ถึงกระนั้น,พวกเราก็ไม่สามารถที่จะลบความสัมพันธ์ใน ครูและนักเรียนได้!" ชายหนุ่มชุดคลุมสีทองกล่าวอย่างแน่วแน่ และเด็ดขาด
Hierarch Skycloud waved his hand and smiled. “We don’t need to be bothered over such worldly views. As for one’s realm of cultivation, that’s secondary. In terms of comprehension towards Dao intent, Nie Li’s understanding is probably much higher than many Heavenly Axis Realm experts’!”
นักบุญเมฆาล่องลอยโบกมือของเขาและยิ้ม"พวกเราไม่จำเป็นที่ต้องใส่ใจเกี่ยวกับมุมมองคำพูดเหล่านั้น.หนึ่งในการบ่มเพาะพลังนั้นเป็นแค่เพียงเรื่องรอง.ในเรื่องของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเจตจำนงญาณรอบรู้นั้น,เนี่ยหลีเข้าใจได้ลึกซึ้งอาจจะสูงกว่าหลายคนในระดับผู้เชียวชาญแก่นสวรรค์นัก!"

At Hierarch Skycloud’s words, the five disciples exchanged glances. It seemed that Hierarch Skycloud was determined to have Nie Li as his disciple. The other four disciples didn’t have much of an opinion on the matter; only the gold robed youth appeared unhappy.
ขณะที่นักบุญเมฆาล่องลอยพูด,เหล่าศิษย์ทั้ง 5 ต่างหันหน้าสบตากัน.มันดูเหมือนว่านักบุญเมฆาล่องลอยได้ตัดสินใจแล้วที่จะให้เนี่ยหลี่เป็นศิษย์ของเขา.เหล่าศิษย์ทั้ง 4 ต่างก็ไม่ได้มีความคิดเห็นมากนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,มีแค่เพียงชายชุดคลุมสีทองทีแสดงท่าทีไม่ยินดีนัก

Nie Li secretly transmitted his voice to Venerable Redsoul and asked, “Teacher, who is he?”
เนี่ยหลี่แอบส่งเสียงเบาๆไปหาจ้าวแห่งวิญญาณแดงและถามว่า"อาจารย์,เขาเป็นใครรึ?"

“He is Venerable Flameless, my master’s eldest disciple. When Master is busy cultivating, he’s left in charge of the Skycloud Hall. It looks like he doesn’t like you,” Venerable Redsoul transmitted his voice back to Nie Li as he helplessly smiled. He was very frank.
"เขาเป็นจ้าวไร้โทสะ,เป็นศิษย์คนโตของอาจารย์ข้า.เมื่ออาจารย์ยุ่งอยู่กับการบ่มเพาะพลัง,เขาจะเป็นคนดูแลควบคุมคฤหาสน์เมฆาล่องลอย.ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบเจ้านะ" จ้าวแห่งวิญญาณแดงส่งเสียงของเขากลับไปยังเนี่ยหลี่ขณะที่เขายิ้มแหยๆ.เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานัก

Nie Li raised his head, cupped his hands, and said towards Hierarch Skycloud, “Many thanks for Hierarch Skycloud’s favor. I’m very willing to become Hierarch Skycloud’s disciple. However, I’m used to freedom; I won’t be willing to obey the commands of others. If I become the disciple of Hierarch Skycloud, I hope to have freedom in the Skycloud Hall.”
เนี่ยหลีเงยหน้าของเขาขึ้น,พร้อมกับประสานมือของเขาและพูดไปยังนักบุญเมฆาล่องลอย"ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่นักบุญเมฆาล่องลอยโปรดปราณข้า.ข้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะกลายมาเป็นศิษย์ของท่านนักบุญเมฆาล่องลอย.อย่างไรก็ตาม.ข้ายังต้องการอิสระ,ข้าไม่เต็มใจนักที่จะถูกควบคุมและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อื่น.ถ้าหากข้าสามารถเป็นศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอยได้,ข้าหวังว่าจะมีอิสระในคฤหาสน์เมฆาล่องลอย

“Impudence!” Venerable Flameless furiously glared at Nie Li as he barked, “The fact that Lord Master is willing to take you as his disciple is already the greatest honour for you. Instead of immediately thanking his grace and, you actually spoke of conditions?”
"ช่างอวดดีนัก!" จ้าวไร้โทสะโกรธเป็นอย่างมากพร้อมเหลือบมองและตะโกนมาทางเนี่ยหลี" ความจริงแล้วท่านปรมาจารย์ยินดีที่จะรับเจ้าเป็นศิษย์นั้นนับเป็นเกียรติอย่างหาไม่ได้กับเจ้า.แทนที่เจ้าจะขอบคุณในความเมตตา,เจ้ากลับกล่าวมันออกมาพร้อมกับเงื่อนไขอย่างนั้นรึ?"
Nie Li frowned his brows for a brief moment at Venerable Flameless’s words. He didn’t have the slightest hint of a good impression from Venerable Flameless. The reason Nie Li had raised such a request was because he was afraid that Venerable Flameless would crowd him out. Although becoming Hierarch Skycloud’s disciple was good for his future developments, it’d be meaningless if he couldn’t remain his freedom for his future plans!
เนี่ยหลีขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะในคำพูดของจ้าวไร้โทสะ.เขาไม่ได้มีความประทับใจกับคำพูดที่ระแคะระคายของจ้าวไร้โทสะเลย.เหตุผลที่เขาต้องการเรียกร้องไปอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวว่าจ้าวไร้โทสะนั้นจะบังคับให้เขาออกไป.แม้ว่าการที่ได้กลายเป็นศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอยจะเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาของเขาในอนาคตก็ตาม.มันคงจะไร้ซึ่งความหมายถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำตามแผนของเขาได้อย่างอิสระในอนาคต!

If he couldn’t have control over his own freedom, then Nie Li would rather not become Hierarch Skycloud’s disciple!

ถ้าเนี่ยหลี่ไม่สามารถที่จะควบคุมอิสรภาพของตัวเขาแล้วล่ะก็,ดังนั้นเนี่ยหลี่ดูเหมือนว่าไม่ควรที่จะเป็นลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอย


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)47 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับรอทั้งวันเลยวันนี้ ^^

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับบบบบบบบชอบมากเลยยยยยย

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับบบบบบบบชอบมากเลยยยยยย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุนมากๆๆๆครับ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. รอทั้งวันเลย แล้วก็จะรอต่อไป ขอบคุณ ครับๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 7. อ๊ากๆๆๆๆๆ มาละเฟ้ยๆๆ ขอบคุณค๊าบๆๆๆ

  ตอบลบ
 8. จะลงแดงตาย รอทั้งวัน

  ตอบลบ
 9. มาแว้วๆๆ ขอบคุณมาก รอมาทั้งวันเลย ^_^

  ตอบลบ
 10. จะลงแดงแล้วคร๊าบ ต่อเลยครับขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 12. A short while after they left
  ชั่วขณะหลังจากที่พวกเขาออกไป (หมายถึง หลี่ชิงหยุน กู่เปย ลู่เปียว และพรรคพวกกว่า 500)
  อันนี้แปลได้อยู่แล้ว แต่สงสัยว่าจะเบลอ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Venerable Redsoul immediately cupped his hands
   cupped his hands ในที่นี้คือการประสานมือคารวะต่ออาจารย์

   ลบ
  2. The gold robed youth said with resolution and decisiveness.
   ชายหนุ่มชุดคลุมสีทองกล่าวอย่างแน่วแน่ และเด็ดขาด

   ลบ
  3. Flame = แสงไฟ ในที่นี้แปลว่า โทสะ
   He is Venerable Flameless
   เขาคือจ้าวไร้โทสะ

   ตามธรรมเนียมของอาจารย์บางท่าน จะตั้งฉายาตรงข้ามกับจุดอ่อนของศิษย์ แสดงว่าศิษย์ผู้นี้โทสะแรง จึงตั้งแก้เคล็ดว่า ไร้โทสะ

   ลบ
  4. Nie Li raised his head, cupped his hands, and said towards Hierarch Skycloud
   ตรงนี้ cupped his hands ก็คือการประสานมือคารวะเช่นกัน

   สำนวนนี้ถ้าใช้ในกิริยาท่าทางอื่น ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป

   ลบ
  5. raised his head = เงยหน้า (อย่าแปลตรงตามอักษร ควรแปลตามความหมาย และให้เป็นภาษาไทย)

   ลบ
  6. ขอบคุณครับ ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับ อาจเบลอๆไปหน่อย

   ลบ
 13. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 14. โอเย มาแล้วๆๆๆ รอมาทั้งวันสองวัน แล้วในที่สุด ก็ได้ อ่าน ขอบคุณๆๆ ขอบคุณค้าบ

  ตอบลบ