วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 339 – Surrounded

Tale of the demon and god novel Chapter 339 – Surrounded

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 339 - ล้อมกรอบ


บทที่ 339 - ล้อมกรอบ

The inside Nie Li’s Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was dotted with Deity’s Lakes. Every low grade Deity’s Lake could produce close to ten thousand spiritual stones a month. The lone medium grade Deity’s Lake produced an even more shocking quantity. In a single month, it could produce fifty to sixty thousand spiritual stones and hundreds of spiritual stone essences.
ข้างในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้น.เป็นจุดรวมของทะเลสาบเทวะ.ทุกๆแห่งของทะเลสาบเทวะระดับต่ำสามารถที่จะผลิตหินจิตวิญญาณได้ 10,000 ก้อนต่อเดือน,ส่วนทะเลสาบเทวะขนาดกลางเพียงแค่แห่งเดียวสามารถผลิตหินจิตวิญญาณเป็นจำนวนที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก.มันสามารถผลิตได้ 50,000-60,000 ก้อนต่อเดือนและผลิตแก่นหินจิตวิญญาณอีก 100 ก้อนต่อเดือนอีกด้วย

Just some scraps from these lakes was already more than sufficient to support the three thousand plus Demon League members.
เพียงแค่เศษเสี้ยวของทะเลสาบเทวะเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะสนับสนุนคนกว่า 3,000 คนของพันธมิตรอสูรแล้ว

Therefore, Nie Li had told Gu Bei to take in more underlings. The more, the better, since he could easily accommodate all of them.
ดังนั้น,เนี่ยหลี่จึงได้บอกกู่เป่ยรับลูกน้องให้มาก.ยิ่งมากยิ่งดี,เมื่อเขานั้นสามารถที่จะรองรับพวกเขาทั้งหมดอย่างง่ายดาย

Although the strength of Gu Bei’s three thousand plus didn’t amount to much, with the large amount of spiritual stones provided by Nie Li, their cultivations would rise much faster than those of ordinary Divine Feathers Sect disciples.
แม้ว่าความความแข็งแกร่งคนของกู่เป่ย 3,000 กว่าคนนั้นจะไม่มากนัก.แต่ด้วยจำนวนหินจิตวิญญาณจำนวนมากที่เนี่ยหลี่จัดเตรียมให้,การบ่มเพาะพลังของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปรกติเมื่อเทียบกับเหล่าศิษย์คนอื่นๆในดินแดนขนนกแห่งทวยเทพ

As far as other were concerned, the fact that Gu Bei’s faction had already grown to such an extent in a single month was indeed quite frightening.
เท่าที่มีความกังวลเกี่ยวกับความจริงที่กองกำลังของกู่เป่ยได้ขยายตัวเพียงแค่เดือนเดียวก็มีจำนวนที่ค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมาก

Several people were gathered together in a courtyard of the Skysoul Institute.
เหล่าคนหลายคนได้มาชุมนุมด้วยกันที่สนามหญ้าหน้าสถาบันวิญญาณสวรรค์


Among them were Gu Heng, Murong Yu, and a few dozen other bosses of their own factions.
ท่ามกลางพวกเขา กู่เหิง,มู่หลงหยู่,และเกือบ 10 คนหัวหน้าของกองกำลังอื่นๆ

Gu Heng swept an eye over the gathering and said, “By now, you all should know my aim, why I’ve gathered you all here today. The faction that Gu Bei has established has already recruited over three thousand members in such a short amount of time. If we don’t stop its expansion now, then one day, we might not even have the power to speak freely anymore.”
กู่เหิงกวาดตาไปยังกลุ่มชุมนุมและกล่าวว่า"ด้วยตอนนี้,พวกเจ้าคงจะรู้ว่าข้ามีจุดมุ่งหมายใด,ทำทำไมถึงได้รวบรวมพวกเจ้ามาวันนี้.กองกำลังของกู่เป่ยนั้นได้จัดตั้งและได้รับคนมากว่า 3000 คนแล้วในช่วงเวลาไม่นาน,ถ้าพวกเราไม่หยุดการขยายตัวตอนนี้,แล้ววันหนึ่ง,พวกเราจะไม่มีพลังเพียงพอที่จะพูดคำว่าสิทธิเสรีได้อีกต่อไป"


“Boss Gu Heng, we’ve calculated their spendings. As of right now, that kid has to pay hundreds of thousands of spiritual stones every month. It’ll probably be hard for him to expand any more! If he were to continue expanding, how many spiritual stones would he have to exhaust every month? Before long, they’ll probably have to disband, right?”
"นายท่านกุ่เหิง,พวกเราได้คำนวณการใช้จ่ายของพวกเขา,ในช่วงเวลาตอนนี้,พวกเด็กนั่นได้จ่ายหินจิตวิญญาณ หลายแสนทุกๆเดือน.มันคงจะเป็นไปได้ยากที่พวกเขาจะขยายไปมากกว่านี้!ถ้าพวกเขายังขยายไปมากกว่านี้,พวกเขานั้นต้องสิ้นเปลืองหินจิตวิญญาณไปมากเท่าไหร่ในแต่ล่ะเดือนกันล่ะ?อีกไม่นาน,พวกเขาอาจจะล้มเลิกเอง,ใช่หรือไม่?"

“That’s what I feel as well. Hundreds of thousands of spiritual stones every month isn’t a small amount! How is that kid, Gu Bei, able to keep it up?”
"ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี,หลายแสนหินจิตวิญญาณทุกๆเดือนมันไม่ใช่จำนวนน้อยเลย! เจ้าเด็กกู่เป่ยจะทำมันต่อไปได้อีกนานเท่าใดกัน?"

These factions all felt that if Gu Bei continued to play around like that, then there’d be a day when he could no longer continue on. When that time came, the Demon League would automatically be disbanded, even if they didn’t do anything.
เหล่ากองกำลังทั้งหมดต่างรู้สึกว่าถ้ากุ่เป่ยนั้นยังคงจ่ายมันไปด้วยจำนวนนั้น,ดังนั้นเมื่อถึงวันที่พวกเขาไม่สามารถที่จะจ่ายได้.เมื่อเวลานั้นมาถึง,พันธมิตรอสูรก็จะแยกย้ายกันโดยอัตโนมัติ,แม้พวกเขาไม่ต้องทำอะไรก็ตาม

Gu Heng coldly swept his gaze at everyone as he said with a solemn voice, “You guys are making a huge mistake in thinking like that. I’ve heard that not only is the Demon League not putting a halt to their recruitment, they’ll take anyone who’s above 2-fate.”
กู่เหิงกวาดตามองไปยังทุกคนด้วยสายตาที่เย็นชาพร้อมกับพูดด้วยเสียงจริงจัง"พวกเจ้ากำลังทำเรื่องที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่คิดอย่างนั้น.ข้าได้ยินมาว่าไม่เพียงแต่พันธมิตรอสูรจะยังไม่หยุดรับคน แต่พวกเขากลับยังรับคนเพิ่มด้วย.พวกเขาจะรับคนที่มีลิขิตสวรรค์มากกว่าระดับ 2 ทุกคนเลย"

“How is that possible?” Several bosses furrowed their brows.
"เป็นไปได้อย่างไร?" หัวหน้ากองกำลังหลายคนขมวดคิ้วเข้าหากัน

“I’ve investigated and found out that it’s true!” Murong Yu continued on with a solemn voice, “I’ve no idea where they’re getting so many spiritual stones from. But right now, their supply of spiritual stones doesn’t look like it’s depleting. That kid spent nearly four hundred thousand spiritual stones on the auction! I’m guessing that he’s obtained some ancient supreme’s treasure. That’s why he dares to be so extravagant!”
"ข้าได้ทำการตรวจสอบและค้นหาเกี่ยวกับความจริงนั่น!" มู่หลงหยู่พูดด้วยท่าทีที่ขึงขัง"ข้าไม่รู้ว่าพวกมันได้หินจิตวิญญาณจำนวนมากมาจากใหน.แต่ตอนนี้.พวกมันก็มีจำนวนหินจิตวิญญาณใช้จ่ายดูเหมือนไม่มีท่าทีว่าจะหมดลง.เจ้าเด็กนั้นใช้เงินเกือบ 400,000 หินจิตวิญญาณในการประมูล!ข้าเดาว่าพวกมันคงได้รับมาจากสมบัติสุดยอดโบราณ.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ขนาดนี้!"

An ancient almighty’s treasure?
สมบัติโบราณที่ยิ่งใหญ่รึ?


Hearing Murong Yu’s words, the eyes of the bosses all lit up.
ได้ยินคำพูดของมู่หลงหยู่,สายตาของหัวหน้ากลุ่มทุกคนต่างเบิกตากว้าง.

It’s a pity. Even if Gu Bei and his group had obtained some ancient almighty’s treasure, it was absolutely impossible to expect them to bring it to the outside world. Therefore, trying to snatch it was basically impossible.
ช่างน่าเศร้านัก.แม้ว่ากู่เป่ยและกลุ่มของเขาจะได้รับสมบัติโบราณที่ยิ่งใหญ่มา.มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่พวกเขาจะนำมันออกไปยังดินแดนนอกโลก,ดังนั้นการที่จะขโมยมานั่นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้.

Murong Yu swept an eye over everyone’s expressions. The corner of his mouth raised into a smile, and said, “What if they really do have an endless supply of spiritual stones? With such high-quality treatment being offered from the Demon League, your subordinates would definitely be shaken as well. If that happens, would they still be as willing to work as hard as before? Can you guys offer the same treatment as the Demon League?”
มู่หลงหยู่กวาดสายตาดูท่าทางของทุกคน.มุมปากของเขายกขึ้นยิ้มและพูดว่า"จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพวกเขามีหินจิตวิญญาณสนับสนุนที่ไม่มีสิ้นสุด?ด้วยการดูแลอย่างดีมากทีมีให้กับพันธมิตรอสูร,ลูกน้องของพวกเจ้าจะต้องรู้สึกอย่างแน่นอน.ถ้ามันเกิดขึ้นพวกเขายังจะยินดีทำงานอย่างหนักเหมือนก่อนหรือไม่? พวกเจ้าจะต้องให้การให้การดูแลพวกเขาเหมือนกับพันธมิตรอสูรหรืออย่างไร?

Gu Heng spoke up. “What Murong Yu just said is correct. The Demon League is breaking regulations. If they keep this up, then along with Gu Bei’s extraordinary talent, they’ll be stealing the Gu Clan’s Patriarch seat one day. If that happens, then we’re all finished!” Gu Heng said with a solemn voice as he looked at everyone, with a ferocious look flashing through his eyes. “Some of my thoughts received support from a certain person. The Demon League won’t make it far; however, I’ll need the help of everyone gathered here!”
กู่เหิงก็พูดขึ้น"สิ่งที่มู่หลงหยู่เพิ่งพูดไปเป็นเรื่องจริง,พันธมิตรอสูรได้ทำลายกฎเกณฑ์ต่างๆ.ถ้าพวกเขายังทำอย่างนี้ต่อไป,อีกไม่นาน,ด้วยกันกับพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาของกู่เป่ย.พวกเขาคงสามารถขโมยตำแหน่งผู้นำตระกูลของตระกูลกู่ไปครองในวันหนึ่ง.ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว,ดังนั้นพวกเราคงจบ!" กู่เหิงพูดด้วยท่าทีที่จริงจังขณะที่เขามองไปที่ทุกคนด้วยสายตาดุร้ายเป็นประกาย,"ข้ามีความคิดบางอย่างพร้อมทั้งได้การสนับสนุนจากบุคคลคนหนึ่งที่เชื่อใจได้.พันธมิตรอสูรต้องไม่เจริญไปกว่านี้แน่,อย่างไรก็ตาม,ข้ายังต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนที่มาชุมนุมกันในที่นี้!"

“Boss Gu Heng, pray tell!” The bosses all cupped their hands.
"นายท่านกู่เหิง,โปรดบอกมา!" เหล่าหัวหน้ากองกำลังต่างๆป้องมือขึ้น


Although they didn’t know who Gu Heng was speaking of, the knew that that person definitely wasn’t a simple individual. After all, Gu Heng was treating them with such esteem.
แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าใคร คือคนที่กู่เหิงพูดถึง,แต่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน.ต้องไม่ลืมว่า กู่เหิงนั้นได้ให้การดูแลกับพวกเขาและได้รับความเคารพนับถือมากด้วย

“If we join forces, the number of people that we’ll be able to mobilise will be almost fifteen thousand. We can absolutely crush the Demon League with that. If we take the initiative before the Demon League has developed to a real threat, then we’ll be able to thoroughly destroy them while they’re still young!” Gu Heng’s face was smeared with a sinister smile.
"ถ้าพวกเราร่วมมือกัน,จำนวนคนของพวกเราก็จะมีมากถึง 15,000 คนเลย.พวกเราสามารถที่จะบดขยี้พันธมิตรปิศาจได้.ถ้าพวกเรารอให้พวกเขานั้นพัฒนาต่อไปจนเป็นภัยคุกคามต่อพวกเราได้.พวกเราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย,ดังนั้นพวกเราจึงต้องจัดการพวกเขาในช่วงที่พวกเขายังไม่เติบโตอยู่นี้ล่ะ!" ใบหน้าของกู่เหิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัว


All the bosses had hesitation on their faces.
ใบหน้าของทุกหัวหน้ากองกำลังต่างๆ รู้สึกมีความลังเลอยู่

“Boss Gu Heng, right now, Gu Bei is the first-in-line successor to the Gu Clan. We can understand your thoughts; however, we’re not like you, who has no worries. We don’t dare to offend the Gu Clan’s successor!”
"นายท่านกู่เหิง,ตอนนี้,กู่เป่ยเป็นผุ้สืบทอดอันดับหนึ่งของตระกูลกู่.พวกเราเข้าใจความคิดของท่าน,อย่างไรก็ตาม,พวกเราไม่ได้เหมือนกับคุณ,ที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.พวกเราไม่กล้าที่จะไปต่อกรกับผู้สืบทอดตระกูลกู่หรอก

Everyone gathered here was capable of commanding a faction in the outside world; that proved that they were smart people. They understood that Gu Heng wanted them to lend their strengths to deal with Gu Bei, so that Gu Bei couldn’t compete for the Gu Clan’s Patriarch seat anymore. However, Gu Heng was currently out of favor in the Gu Clan; the gathered faction bosses didn’t want to get dragged into the whirlpool either.
ทุกๆคนที่มาชุมนุมกันนี้มีความสามารถที่จะควบคุมกองกำลังของตัวเองในดินแดนนอกโลก,พวกเขานั้นจึงเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาด,พวกเขาเข้าใจว่ากู่เหิงต้องการที่จะได้ความแข็งแกร่งของพวกเขาไปจัดการกับกู่เป่ย,เพื่อที่จะไม่ให้กู่เป่ยนั้นสามารถแข่งขันเป็นผู้นำในตำแหน่งของตระกูลกู่ต่อไป,อย่างไรก็ตามกู่เหิงตอนนี้นั้นไม่ได้เป็นคนที่โปรดปราณของตระกูลกู่แล้ว,เหล่าหัวหน้ากองกำลังที่มาชุมนุมกันนั้นจึงไม่อยากถูกลากเข้าไปในวังวนแห่งการแข่งขันนั่นเอง

A trace of chilling light flashed through Gu Heng’s eyes. He understood that these people wouldn’t do anything without profit, so he said in a solemn voice, “This matter isn’t for my interest alone. If the Demon League continues to develop, none of you will have a good time in the future, either. Everyone present is one of us. As long as you aid me in removing the threat of the Demon League, I’ll make a copy of the [Dharani] technique for you!”
ร่องรอยของแสงแห่งความเย็นชาผ่านออกมาจากตาของกู่เหิง.เขาเข้าใจว่าคนเหล่านี้จะไม่ทำอะไรโดยไร้ซึ่งผลประโยชน์,ดังนั้นเขาจึงพูดออกมาด้วยเสียงที่จริงจัง "ด้วยเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับข้าเพียงคนเดียว,ถ้าพันธมิตรอสูรยังคงเติบโตต่อไป.พวกเจ้าไม่มีอนาคตในวันข้างหน้าแน่.ดังนั้นพวกเราควรจะมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.ตราบเท่าที่พวกเจ้าช่วยเหลือข้าต่อต้านพันธมิตรอสูร.ข้าจะทำการคัดลอกเทคนิค[คำสาปสะกด]ให้กับทุกคน!"

At Gu Heng’s words, the hearts of these bosses shook.
ขณะที่กู่เหิงพูด,หัวใจของพวกเขาต่างเต้นไม่เป็นจังหวะ

“Is Boss Gu Heng serious about this?”
"นายท่านกู่ ท่านพูดจริงอย่างนั้นรึ?"

“That’s right.” Gu Heng nodded, “Since I’ve said as much, not even four horses can drag it back!”
"ถูกต้อง." กู่เหิงพยักหน้า"ในเมื่อข้าพูดแล้ว,แม้จะมีม้าสี่ตัวมาลากก็ไม่กลับคำ!"

“Okay! I’ll do it!”
"ตกลง!ข้าจะทำ!"

“Me too!” the bosses agreed.
"ข้าด้วย! "เหล่าหัวหน้าต่างๆตอบรับข้อเสนอ


The [Dharani] cultivation technique was a secret of the Gu Clan. Rumors said that only the truly talented younger generations were capable of learning it. Once the [Dharani] technique was leaked, the Gu Clan would definitely dispose of him. These bosses never imagined that Gu Heng would actually be willing to use it as a bargaining chip!
เทคนิคการบ่มเพาะพลัง[คำสาปสะกด] เป็นเทคนิคลับของตระกูลกู่,มีข่าวลือว่ามีเพียงคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นถึงจะสามารถเรียนรู้มันได้.เมื่อเทคนิค[คำสาปสะกด]รั่วไหลออกมา,ตระกูลกู่จะไม่ปล่อยเขาไปแน่.เหล่าหัวหน้าของกองกำลังไม่คาดคิดเลยว่ากุ่เหิงจะยินดีที่จะใช้มันมาเป็นเบี้ยต่อรอง

A chilling light flashed through Gu Heng’s eyes again. In order to make these people move for him, he had to use his trump card. As for the [Dharani] technique, what a joke! How could he, Gu Heng, possibly give out the genuine one? When the time comes, he’d just give them a fake one, since they wouldn’t be able to tell if it’s genuine or not.
ประกายตาที่เย็นชาผ่านเข้ามาในตาของกุ่เหิงอีกครั้ง.เพื่อที่จะสั่งให้คนเหล่านี้เคลื่อนไหวเพื่อเขาแล้ว.เขาได้ใช้ไพ่ตาย,ด้วยเทคนิค[คำสาปสะกด],ช่างเป็นเรื่องที่น่าขันนัก!คนอย่างกู่เหิงเป็นไปได้รึที่จะส่งของแท้ออกไป?เมื่อถึงเวลา,เขาก็จะส่งเพียงแค่ของปลอมเท่านั้น.ในเมื่อไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม.

Asking Gu Heng to fork out money was simply impossible. This method didn’t require him to hand over a single stone. At the same, he could accomplish his greatest goal.

ด้วยข้อเสนอของกู่เหิงแค่จ่ายเงินออกมาเล็กน้อยหากเป็นไปได้,ด้วยวิธีดังกล่าวไม่เพียงแค่เขาได้ประโยชน์แค่อย่างเดียว.ในเวลาเดียวกัน,เขาก็จะสามารถทำให้เป้าหมายของเขาสำเร็จได้ด้วย
“Boss Gu Heng, write a contract so we can have confidence in your words!” someone suggested.
"นายท่านกู่เหิง,ช่วยเขียนสัญญาเพื่อที่พวกเราจะสามารถเชื่อในคำพูดของท่านด้วย!"บางคนแนะนำ

“I can write a contract; however, I’ll seal it with an inscription pattern array. When the time comes, bring the sealed contract to me and we’ll unseal it together!” Gu Heng said after he thought a bit. Of course, he’d already made plans in his heart.
"ข้าสามารถที่จะเขียนสัญญา,อย่างไรก็ตาม,ข้าจะผนึกมันไว้ด้วยรูปแบบอักขระค่ายกล,เมื่อถึงเวลา,นำผนึกสัญญาดังกล่าวมาหาข้าและพวกเราจะเปิดมันด้วยกัน!" กู่เหิงพูดหลังจากที่เขาคิดอยู่เล็กน้อย,แน่นอน,เขานั้นมีแผนอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว

“Okay!” The bosses exchanged glances and nodded in agreement. As long as they held the contract, they could use it against Gu Heng. That way, they wouldn’t have anything to worry about.
"ตกลง!" เหล่าหัวหน้ากองกำลังต่างสบตากันพร้อมกับพยักหน้าในข้อตกลง.ตราบที่พวกเขาถือสัญญาอยู่,พวกเขาก็ไม่ต้องกลัวว่ากุ่เหิงจะต่อต้าน.นั่นเป็นทางที่ทำให้พวกเขานั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องใดๆทั้งนั้น

In reality, they also understood that the Demon League was a great threat. Otherwise, they wouldn’t have gathered at Gu Heng’s place. After Murong Yu discussed the countermeasures, they all feigned indifference so that they could wheedle some benefits out of Gu Heng.
ในความเป็นจริงนั้น,พวกเขาก็รับรู้เหมือนกันว่าพันธมิตรอสูรนั้นเป็นภัยคุกคามกับพวกเขาอยู่เหมือนกัน.ไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่เข้าร่วมการประชุมที่สถานที่ของกุ่เหิง.หลังจากที่มู่หลงหยู่ได้กล่าวเรื่องหลายอย่างมากมาย,พวกเขาก็ทำท่าทีไม่สนใจเพื่อที่พวกเขาจะสามารถที่จะโน้มน้าให้กู่เหิงให้ผลประโยชน์กับพวกเขาได้


As for the possibility that Gu Heng might double cross them, they had their own countermeasures. If Gu Heng burned the bridge after he crossed the river1 they could band together to cause a disturbance for him. There were so many of them gathered here; if they used their numbers to do something, then Gu Heng’s seat as a successor candidate would probably become unstable.
ขณะที่มีความเป็นไปได้ที่กู่เหิงจะใช้พวกเขาเป็นสะพานข้าม.พวกเขาจึงต้องการข้อต่อรอง.ถ้ากู่เหิงเผาสะพานหลังจากที่เขาข้ามไปแล้วละก็.พวกเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มเพื่อที่จะสร้างความยุ่งยากให้กับเขาได้เหมือนกัน,มีคนจำนวนมากที่ได้มาประชุมกันที่นี้,ดังนั้นถ้าพวกเขาถูกนับให้ทำเรื่องดังกล่าวล่ะก็ งั้นผู้เข้าร่วมตำแหน่งผู้สืบทอดของเขาอาจจะไม่มั่นคงก็ได้.

Gu Heng will deal with it when the time comes. For now, he had to find a way to suppress Gu Bei. He couldn’t be bothered about anything else.
กู่เหิงต้องการที่จะจัดการกับเขาเมื่อเวลามาถึง.สำหรับตอนนี้,เขาได้ค้นพบเส้นทางที่จะกำหลาบ กู่เป่ยแล้ว.เขาไม่ต้องกังวลกับอะไรอีกต่อไปแล้ว
Quickly, Gu Heng started gathering experts from various factions and planning out how they’d deal with the Demon League. Fifteen thousand experts would be sufficient to wipe the Demon League’s existence from the Skysoul Institute.
ด้วยความรวดเร็ว,กู่เหิงได้รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลายกองกำลังและวางแผนที่จะไปจัดการกับพันธมิตรอสูร.  15,000 คนก็เพียงพอสำหรับที่จะลบล้างการคงอยู่พันธมิตรอสูรจากสถาบันวิญญาณสวรรค์

A group of experts left the Skysoul Institute and headed for the outside world.
กลุ่มของผู้เชียวชาญออกจากสถาบันวิญญาณสวรรค์และมุ่งหน้าไปยังดินแดนนอกโลก.

On a floating Deity’s Lake.
ณ ทะเลสาบเทวะลอยฟ้า

This Deity’s Lake was also nearly dried up. However, Nie Li hadn’t found a chance to remove its Deity Root yet. Therefore, it became the perfect gathering point for the Demon League. Thousands of men were stationed here. The others were out hunting for demon beasts.
ทะเลสาบเทวะนี้ใกล้จะแห้งแล้วเหมือนกัน.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะนำรากเทวะออกมา.ดังนั้น,มันจึงเป็นจุดชุมนุมที่ดีสำหรับพันธมิตรอสุร. คนหลายพันคนได้ตั้งหลักอยู่ที่นี่.เหล่าคนอื่นๆที่ออกไปล่าเหล่าสัตว์อสูรด้วย

Gu Bei and Lu Piao were presently training the newcomers who’d just joined. Nothing could be accomplished without routines and standards. Only with strict and impartial discipline can there be fighting strength. As for how to be impartial, Li Xingyun had taught them a lot.
กู่เป่ยและหลู่เปียวได้ฝึกฝนในช่วงนี้กับเหล่าคนที่มาใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วม.ไม่มีสิ่งใดที่จะประสบความสำเร็จโดยง่ายหากไม่ฝึกฝนเป็นประจำและตามข้อบังคับ.มีแค่เพียงต้องเข็มงวดในระเบียบวินัยเท่านั้นที่จะทำให้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งพวกเขาได้,ขณะที่พวกเขานั้นต้องมีความเสมอภาคและยุติธรรม,ตามที่หลี่ชิงหยุนได้สอนพวกเขามามากมาย

Suddenly, Heng Yan flew back with wounds covering his body. It was as though he’d experienced an intense battle.
ทันใดนั้น,เหิง หยาน ได้บินกลับมาพร้อมกับบาดแผลตามร่างกายของเขา.มันเป็นเหมือนกับว่าเขานั้นเพิ่งได้ประสบกับการต่อสู้ที่รุนแรงมา

“Master Bei, we were ambushed! Hundreds are dead!” Heng Yan gasped as a pained expression was displayed on his face. His wounds were still dripping with fresh blood.
"นายท่านเป่ย,พวกเราโดนซุ่มโจมตี!. 100 คนได้เสียชีวิต!" เหิงหยานอ้าปากค้างด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างมากซึ่งมันได้ปรากฏออกมาทางสีหน้าของเขา.บาดแผลของเขายังคงชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉาน

“This is a spiritual medicine for healing wounds. Take it quick!” Gu Bei tossed him an elixir, then asked in a solemn voice, “Speak clearly about what just happened!”
"นี่คือยาสะกดวิญญาณ สำหรับรักษาบาดแผล.กินมันเร็วเข้า!" กู่เป่ยให้เขากินยาวิเศษ,จากนั้นก็ถามเขาด้วยเสียงที่จริงจัง"บอกให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาสิ!"


Heng Yan swallowed the healing elixir, caught his breath, then reported, “We were ambushed by a group of experts. The other party had nothing but Heavenly Star Realm experts. We couldn’t win against them. Only I managed to escape.”
เหิงหยานกินยาวิเศษอย่างรวดเร็ว,ควบคุมลมหายใจ,จากนั้นเขาก็รายงานว่า"พวกเราโดยซุ่มโจมตีโดยกลุ่มผู้เชียวชาญ.กลุ่มดังกล่าวไม่รุ้มาจากใหนแต่พวกเขาเป็นผู้เชียวชาญระดับดาวสวรรค์.พวกเราไม่สามารถที่ต่อสู้กับพวกเขาได้.มีเพียงข้าที่สามารถหนีมาได้"

A group of Heavenly Star Realm experts?
กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้เชียวชาญระดับดาวสวรรค์อย่างนั้นรึ?

Gu Bei frowned his brows for a brief moment. The only people they weren’t on good terms with were people like Gu Heng and Murong Yu. And the one with the greatest motive to suppress the Demon League was definitely Gu Heng!
กู่เป่ยขมวดคิ้วแน่นอยู่ชั่วขณะ.มีเพียงแค่คนบางคนที่ไม่พอใจพวกเขาเช่นกู่เหิงและมู่หลงหยู่.และหนึ่งในนั้นต้องมีแรงจูงใจเพื่อที่จะปราบพันธมิตรอสูร แน่นอนว่าจะต้องเป็นกู่เหิงแน่!

Gu Heng finally couldn’t hold back anymore and had decided to take action!
ในที่สุดกู่เหิงก็ไม่สามารถที่จะอดใจได้อีกต่อไปแล้ว ดังนั้นเขาถึงได้ตัดสินใจที่จะลงมือ!

“Recall the remaining people! We must return to the Skysoul Institute!” Gu Bei said after pondering it over. With their current strength, trying to fight against Gu Heng would be too hard.
"ไปเรียกคนที่เหลืออยุ่! พวกเราจะกลับสถาบันวิญญาณ!" กู่เป่ยพูดหลังจากที่ขบคิดไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาตอนนี้.การพยายามที่จะต่อสู้กับกู่เหิงคงเป็นเรื่องที่ยากเกินไป


Just when Gu Bei was about to lead his army in evacuation, the sky at a distance began filling with black dots. A surge of powerful auras rolled over them.
แค่เพียงกู่เป่ยจะนำคนของเขาอพยพ.ทั่วทั้งท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยจุดสีดำ,ปราณที่ทรงพลังก็แผ่ออกมาหมุนวนบดพวกเขา

Over ten thousand people had surrounded the Demon League. The one leading them was Gu Heng.
กว่าหมื่นคนได้ล้อมกรอบพันธมิตรอสูร.ผู้นำของพวกเขาคือ กู่เหิง

“Younger Cousin Gu Bei, it’s been a long time.” Gu Heng flew towards Gu Bei, then stopped once there was about a hundred meters of space between them. He looked at Gu Bei.
"ญาติผู้น้องกู่เป่ย,ไม่เจอกันตั้งนานนะ"กู่เหิงบินไปยังข้างหน้ากู่เป่ย.จากนั้นก็หยุดหากจากพวกเขาประมาณ 100 เมตร.เขาจ้องมองมาที่กู่เป่ย.

Gu Bei calmly returned the look as he said, “I trust that you’ve been well since we last met, Elder Cousin Gu Heng. You’ve brought so many people to visit me; however, this doesn’t seem like it’s just for a simple greeting, right?”
กู่เป่ยสงบใจก่อนที่จะมองและพูดออกไป."ข้ามั่นว่าท่านคงจะสบายดีตั้งแต่พวกเรานั้นได้พบกันครั้งก่อน,ศิษย์ผู้พี่กู่เหิง,ท่านนำคนจำนวนมากมาเยี่ยมเยือนข้า,อย่างไรก็ตาม,ดูไม่เหมือนว่ามันจะเป็นเพียงแค่การทักทาย,ใช่ใหม?"

“I came over to discuss some matters with Younger Cousin Gu Bei.” Gu Heng’s eyes flashed with cold and proud look.
"ข้ามานี่ก็เพื่อปรึกษาหารือกับญาติผู้น้องกู่เป่ย"สายตาของกู่เหิงมีประกายของความเย็นชาและดูหยิ่งจองหอง

“What matters? I’d like to hear the details!” Gu Bei swept any eye over the surrounding area. The number of people that Gu Heng had brought was too great. It wouldn’t be easy to leave. Today, the entire Demon League probably wouldn’t be able to leave.
"เรื่องอะไรอย่างนั้นรึ?ข้าอยากจะได้ยินรายละเอียดซะแล้วซิ!" กู่เป่ยกวาดตาไปโดยรอบบริเวณ.จำนวนคนที่กู่เหิงพามาด้วยนั้นช่างมีจำนวนมากนัก.มันไม่ง่ายเลยที่เขาจะหลบหนีได้.วันนี้.พันธมิตรอสูรทั้งหมดอาจจะไม่สามารถที่จะหลบหนีได้

Gu Heng’s eyes slightly narrowed as he looked at Gu Bei. “If Younger Cousin Gu Bei is willing to withdraw from the competition for the Patriarch’s seat and disband the Demon League, then I’ll let our past enmity be bygones. I’ll allow Young Cousin Gu Bei to control the Gu Clan with me in the future. What do you say?”

กู่เหิงหลี่ตาลงขณะที่เขาจ้องมองไปที่กู่เป่ย"ถ้าญาติผู้น้องกู่เป่ยยินดีที่จะยอมถอนตัวจากการแข่งขันเป็นผู้นำตระกูลและสลายกลุ่มพันธมิตร.ดังนั้นข้าจะปล่อยเรื่องที่พวกเราเป็นศัตรูกันเป็นแค่เรื่องอดีต.ข้าจะอนุญาตให้ญาติผู้น้องกู่เป่ยดูแลตระกูลกู่กับข้าในอนาคต.เจ้าจะว่าอย่างไร?"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)38 ความคิดเห็น:

 1. รออยู่อัพเลื่อยๆน่ะ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อดเม้นแรกเลยฮื้ออออช้าไป2วิ

   ลบ
 3. ขอบคุณมากๆๆครับ...

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆๆครับ...

  ตอบลบ
 5. กู่เหิง หน้าด้านมากกก

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. ยากอ่านตอนต่อเรยพี่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ยากอ่านตอนต่อเรยพี่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณคราบ สนุกอีกแล้ว

  ตอบลบ
 10. อยากได้รูปภาพพื้นหลัง

  ตอบลบ
 11. ค้างมากๆๆๆๆๆๆๆๆแต่ก็ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 14. ผมอ่านฉบับการ์ตูนมาก่อนไม่ทันใจ
  เลยตามมาอ่านฉบับนิยายแปลแทน สนุกมากขอบคุณมากๆนะครับ เป็นกำลังใจให้สู้สู้

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณ ผู้แปลที่แบ่งปัน น้ำใจครับ

  ตอบลบ