วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 338 – Taking

Tale of the demon and god novel Chapter 338 – Taking

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 338 - รวมเข้า


บทที่ 338 - รวมเข้า


The Mystery of the Giant Blue Eye of Africa in Mauritania

After Long Yuyin left, Nie Li immediately started cultivating.
หลังจากที่หลงยู่หยิ๋นไปแล้ว,เนี่ยหลี่ก็เริ่มบ่มเพาะพลังทันที.

Even Long Yuyin’s cultivation had already reached 5-fate. If he didn’t catch up soon, he’d be left behind in the dust.
เมื่อการบ่มเพาะพลังของหลงยู่หยิ๋นนั้นได้ไปถึงระดับ 5 ลิขิตเรียบร้อยแล้ว.ถ้าเขาไม่รีบตามให้ทันล่ะก็,เขาก็คงโดนทิ้งไว้ข้างหลังจนไม่เห็นฝุ่นแน่

Nie Li entered the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่เข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

Deity’s Lakes were floating all around inside the painting. Soon, they’d start producing an endless supply of spiritual stones.
ทะเลสาบเทวะต่างลอยอยู่รอบๆภายในแผนภาพ.เมื่อเร็วๆนี้,มันเริ่มที่จะผลิตหินจิตวิญญาณออกมาแทบไม่มีสิ้นสุด


Nie Li looked towards, Yu Yan who was cultivating in the distance. The golden flames on body were blazing more than ever, looking like a cloud of golden fire in the sky. Nie Li had no idea how far Yu Yan’s cultivation had reached. Since she was still in the middle of cultivating, he didn’t want to disrupt her.
เนี่ยหลี่มองไปข้างหน้า,ยู่หยานกำลังนั่งบ่มเพาะพลังอยู่จากระยะไกล.ไฟสีทองบนร่างกายของเธอมันได้ลุกไหม้ขึ้นมากว่าแต่ก่อนอีก.มองดูแล้วเหมือนกลับเมฆของกลุ่มไฟสีทองที่อยู่บนฟ้าเลย.เนี่ยหลี่ไม่รุ้เลยว่าการบ่มเพาะพลังของยู่หยานนั้นไปถึงระดับไหนแล้ว.เมื่อเธอยังอยู่ในขั้นของการบ่มเพาะพลัง เขาก็ไม่สามารถที่จะรบกวนเธอได้
As for Jindan, that little guy was already twice his original size. It kept up with its routine of eating and sleeping. This Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was like a utopia for it.
ขณะที่จินตัน,เจ้าตัวเล็กก็ได้เพิ่มขนาดเป็น 2 เท่าจากเดิม.มันยังทำกิจวัตรเหมือนเดิมของมันคือกินและก็นอน.จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเป็นเหมือนกับดินแดนสวรรค์สำหรับมันเลยทีเดียว
Nie Li settled down and began cultivating. But unlike before, he was absorbing pure spiritual stone essences, instead of spiritual stones.
เนี่ยหลี่ได้นั่งลงและเริ่มที่จะบ่มเพาะพลัง.แต่มันต่างจากครั้งก่อน,เขาได้ดูดซับพลังบริสุทธิ์จากแก่นแท้หินจิตวิญญาณ แทนที หินจิตวิญญาณ

The Heavenly Energy contained in spiritual stone essences was purer by several folds.
พลังงานสวรรค์จากแก่นแท้หินจิตวิญญาณนั้นมีความบริสุทธิ์หลายเท่านัก

A single piece of spiritual stone essence was equivalent to a thousand spiritual stones. Ordinary cultivators couldn’t enjoy such goods; but for a moneybag like Nie Li, it wasn’t much.
1 ก้อนแก่นแท้หินจิตวิญญาณนั้นเท่ากับ 1,000 ก้อนหินจิตวิญญาณ.โดยปรกตินั้นจะไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับมันได้,แต่สำหรับถุงเงินอย่างเนี่ยหลี่แล้ว,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย

After absorbing three spiritual stone essences, his cultivation returned to 3-fate. However, he continued to absorb even more spiritual stone essences.
หลังจากดูดซับแก่นแท้หินจิตวิญญาณไปแล้ว 3 ก้อน,การบ่มเพาะพลังของเขาก็กลับมาที่ 3 ลิขิตวิญญาณเหมือนเดิม.อย่างไรก็ตาม,เขาก็ยังคงดูดซับแก่นแท้หินจิตวิญญาณต่อไป

For now, Nie Li’s fate soul was still unstable, so he didn’t think about heading to the outside world for the time being. Instead, he cultivated and continued to raise his strength in peace.
สำหรับตอนนี้นั้น,ลิขิตวิญญาณของเนี่ยหลี่ยังไม่มั่นคง,ดังนั้นเขาจึงไม่มีความคิดที่จะเดินทางไปยังดินแดนนอกโลกเวลานี้.เขาจึงได้บ่มเพาะพลังแทน เพื่อที่จะยกระดับความแข็งแกร่งของเขาให้มากยิ่งขึ้น

Time pass quickly. five days later, Nie Li had already used dozens of spiritual stone essences and his cultivation had finally stepped into 4-fate. He’d finished forming his fourth fate soul, and it was black in colour.
เวลาผ่านไปรวดเร็ว.5 วันถัดมา,เนี่ยหลี่ได้ใช้แก่นแท้หินจิตวิญญาณไปแล้ว 10 ก้อนและการบ่มเพาะพลังของเขานั้นในที่สุดก็ก้าวไปถึงระดับ 4 ลิขิตวิญญาณ,เขาเริ่มที่จะสร้างลิขิตวิญญาณขึ้นในเขตแดนวิญญาณของเขา โดยมันมีสีดำนั่นเอง

Red, blue, yellow and black. Then what would color of his fifth fate soul be?
แดง,น้ำเงิน,เหลือง และดำ.ดังนั้นเขาจึงมีลิขิตวิญญาณทั้ง 4 สีรึ?

Nie Li was a little bewildered.
เนี่ยหลี่รู้สึกสับสนเล็กน้อย.

However, he didn’t stop cultivating once he reached 4-fate. Instead, he continued on.
อย่างไรก็ตาม,เขาก็ยังไม่หยุดบ่มเพาะพลังแม้ว่าเขาจะไปถึงระดับ 4 ลิขิตแล้ว,เขายังทำต่อไป


Meanwhile, in the outside world, Gu Bei and Lu Piao led the Demon League and finally took down a Deity’s Lake. This was their first Deity’s Lake since the league’s establishment. Although it was just an ordinary low grade Deity’s Lake, it was a pretty good start for them.
ในขณะนี้,ในดินแดนโลกภายนอก,กู่เป่ยและหลู่เปียวได้นำพันธมิตรอสูรสามารถที่จะยึดทะเลสาบเทวะได้.นี้จึงเป็นทะเลสาบเทวะแห่งแรกตั้งแต่พันธมิตรอสูรได้สร้างขึ้น.แม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงทะเลสาบเทวะระดับต่ำ,มันก็ค่อนข้างดีในการเริ่มต้นสำหรับพวกเขา

With that Deity’s Lake as a base, they’d be able to recruit more experts than ever, especially since they weren’t lacking in funds. After all, the terms that they provided were several times better than those of the other factions.
ด้วยการใช้ทะเลสาบเทวะเป็นฐานทัพ,พวกเขาก็สามารถรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเพิ่มได้,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่ได้ขาดแคลนเงินทุนใดๆ.ต้องไม่ลืมว่าด้วยข้อเสนอที่พวกเขาได้เตรียมให้นั้น มากกว่ากลุ่มอื่นๆหลายเท่านัก

As they were cultivating by the Deity’s Lake, a subordinate hurried in.
ขณะที่พวกเขานั้นกำลังบ่มเพาะพลังกันอยู่ที่ทะเลสาบเทวะ,ลูกน้องของเขาก็รีบเร่งเข้ามา

“Master Bei, there’s a faction called the Ancient Jade League that’s come to join us!”
"นายท่านเป่ย,มีกลุ่มอื่นที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรหยกโบราณได้ขอเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเรา!"

“Ancient Jade League? Where are they from?” Lu Piao frowned as he asked Gu Bei. Ever since they came to the outside world, Lu Piao had become even more cautious.
"พันธมิตรหยกโบราณรึ?พวกเขามาจากใหนรึ?"หลู่เปียวขมวดคิ้วขณะที่เขาถามกุ่เป่ย. ตั้งแต่ที่พวกเขานั้นได้เดินทางมายังดินแดนนอกโลกนั้น,หลู่เปียวก็กลายเป็นคนที่ระมัดระวังตัวอย่างยิ่ง

“They’re a small faction in the outside world with roughly sixty men who are all around the Heavenly Fate Realm.” Gu Bei continued, “However, they don’t have any associations with other factions!” After reaching the outside world, Gu Bei had conducted a few investigations on all the large and small forces out there. Gu Bei also had an amazing memory. As long as the faction had a name in the outside world, Gu Bei would know of them.
"พวกเขาเป็นแค่กองกำลังเล็กๆที่อยู่ภายนอกโลกมีคนอยู่ประมาณ 60 คนพวกเขาทั้งหมดมีพลังระดับลิขิตวิญญาณ" กู่เป่ยพูดต่อ"อย่างไรก็ตาม,พวกเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มใดๆ!" หลังจากที่ออกมายังดินแดนนอกโลก,กู่เป่ยได้ตรวจสอบกองกำลังทั้งใหญ่และเล็กที่อยู่ที่นี่. กู่เป่ยค่อนข้างแปลกใจในความทรงจำเขาเหมือนกัน.ตราบเท่าที่แต่ละกลุ่มมีชื่อที่ดินแดนนอกโลก,กู่เป่ยก็จะรู้จักพวกเขา

“Did you ask why they’d like to join us?” Gu Bei asked after pondering for a brief moment.
"เจ้าได้ถามพวกเขาไหมว่าทำไมพวกเขาถึงได้อยากมาเข้าร่วมกับพวกเรา?"กู่เป่ยถามขณะที่เขาขบคิดอยู่ชั่วขณะ

“They said that wandering the outside world is too tough for them. They said that, they’ve come in contact with some of the major factions, but those major factions didn’t give them any regard and weren’t willing to take them. After hearing that Master Bei was establishing your own force, they decided to quickly pay a visit and ask!” that underling reported.
"พวกเขาบอกว่าได้เตร็ดเตร่ไปทั่วดินแดนนอกโลกซึ่งมันยากเกินไปสำหรับพวกเขา.พวกเขาบอกว่าได้เข้าไปติดต่อกับบางกองกำลังขนาดใหญ่,แต่เหล่ากองกองกำลังขนาดใหญ่ไม่ต้องการสร้างมิตรภาพใดๆจากพวกเขาพร้อมทั้งยังไม่เต็มใจที่จะรับพวกเขาเป็นพวกด้วย.หลังจากได้ยินว่านายท่านเป่ยได้ตั้งกองกำลังเป็นของตัวเอง.พวกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาติดต่อและสอบถาม!"ลูกน้องเขารายงาน

Under normal circumstances, those major factions wouldn’t be willing to take them; their strengths were too ordinary. After all, it was quality rather than quantity that counted. Having more people would mean that they’d have to spend more spiritual stones to maintain the force. After those major factions weighed the factors, of course they weren’t willing to accept those who were weak.
ภายใต้สถานการณ์ปกติเหล่านี้.เหล่ากองกำลังขนาดใหญ่นั้นไม่ยินดีที่จะรับพวกเขาเข้าเป็นพวก,เนื่องจากความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นธรรมดาเกินไป.ต้องไม่ลืมว่าคุณภาพนั้นต้องมาก่อนจำนวน,การที่มีคนจำนวนมากก็ต้องจ่ายหินจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อดูแลกองกำลังเหมือนกัน.เหล่ากองกำลังขนาดใหญ่จึงให้น้ำหนักกับเรื่องดังกล่าวมาก.แน่นอนว่าพวกเขาจึงไม่ยินดีที่จะรับเหล่าคนที่อ่อนแอมาร่วมกองกำลังพวกเขา

“Are we going to take them?” asked Lu Piao as he looked at Gu Bei. This was the first time an entire faction had decided to join them!
"พวกเราจะรับพวกเขาใหม?"หลู่เปียวถามขณะที่เขามองไปที่กู่เป่ย.นี่เป็นแค่ครั้งแรกทีทั้งกองกำลังอื่นตัดสินใจมาเข้าร่วมกับพวกเรา!

“Of course! Nie Li is a moneybags anyways, so we can afford it!” Gu Bei smiled as he continued, “Other factions have to worry about having too many burdens, so they aren’t willing to take them. But that’s not a problem for us, since Nie Li already told us to recruit as many people as possible!”
"แน่นอน!เนี่ยหลี่นั้นเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้ว,ดังนั้นพวกเราก็สามารถจ่ายได้อยู่แล้ว!" กู่เป๋ยยิ้มขณะที่เขาพูดต่อ "ขณะที่กลุ่มกองกำลังอื่นนั้นกังวลเกี่ยวกับภาระของพวกเขาที่มากเกินไป.ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะรับคนนัก.แต่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเรา.ตั้งแต่เนี่ยหลี่บอกให้พวกเรารับคนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้!"

A short while later, the group that called themselves the Ancient Jade League appeared before Gu Bei and Lu Piao.
ในเวลาไม่นาน,กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรหยกโบราณก็ได้มาปรากฏต่อหน้ากู่เป่ยและหลู่เปียว

“Master Bei, my name is Heng Yan!” The leader of the Ancient Jade League cupped his hands towards Gu Bei. He was a youth in his twenties and didn’t have any family background worth speaking of. However, he acted neither humble nor pushy as he stood before Gu Bei and Lu Piao.
"นายท่านเป่ย,ข้าชื่อว่าเหิงหยาง!"หัวหน้าของกลุ่มพันธมิตรหยกโบราณป้องมือรูปถ้วยขึ้นมาต่อกู่เป่ย.เขาเป็นคนหนุ่มอายุประมาณ 20 และไม่ได้มีตระกูลใดๆหนุนหลังที่ควรจะพูดถึง.อย่างไรก็ตามเขาก็มีท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีท่าทีเร่งเร้าขณะที่เขายืนอยู่ต่อหน้ากู่เป่ยและหลู่เปียว

“If you join our Demon League, you’ll have to follow our rules. Will you comply?” Gu Bei’s face turned serious as he looked at Heng Yan.
"ถ้าเจ้าต้องการเข้าร่วมกับพันธมิตรอสูรของพวกเรา,เจ้าต้องปฏิบัติตามกฎของพวกเรา.เจ้ายินดีจะปฏิบัติตามหรือไม่?" ใบหน้าของกู่เป่ยเปลี่ยนเป็นจริงจังขณะที่เขาจ้องมองไปที่ เหิง หยาน.

Heng Yan immediately bowed and said, “I understand.”
เหิงหยานน้อมตัวลงอย่างรวดเร็วและพูดว่า"ข้าเข้าใจดี"

Joining the Demon League would require them to sign a contract. Once the contract was set, they wouldn’t dare to betray him, especially with Gu Bei’s family background. After all, Gu Bei was the first-in-line successor of the Gu Clan!
การเข้าร่วมกับพันธมิตรอสูรนั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องเซ็นสัญญา.เมื่อสัญญาได้เซ็นแล้ว.พวกเขาจะไม่กล้าทรยศ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีตระกูลกู่ที่อยู่เบื้องหลัง.นั่นหมายความว่า,กุ่เป่ยนั้นเป็นผุ้สืบทอดอันดับ 1 ของตระกูลกู่นั่นเอง.


“Good! Then sign the contract!” Gu Bei lightly smiled.
"ดีมาก!งั้นเซ็นสัญญาได้!"กู่เป่ยยิ้มเล็กน้อย

Heng Yan looked at Gu Bei as he asked, “Master Bei, we control a low grade Deity’s Lake. Although it’s nearly dried up, there are still dozens of people guarding it right now. Do you want it?”
เหิงหยานมองไปที่กู่เป่ยและถามเขาว่า"นายท่านเป่ย,พวกเรานั้นควบคุมทะเลสาบเทวะขนาดเล็กอยู่.แม้ว่ามันใกล้จะแห้งแล้ว,แต่ก็ยังคงมีคนกว่า 10 คน ที่ยังคอยป้องกันอยู่ตอนนี้.ท่านต้องการมันด้วยหรือไม่?"

Gu Bei straightforwardly said, “Naturally! After joining our Demon League, we will send some men over to collect your Deity’s Lake. Since you’ve decided to join us, you’ll be treated the same as everyone else who’s in the Demon League.”
กู่เป่ยพูดอย่างตรงไปตรงมา"เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว!หลังจากที่เข้าร่วมกับพันธมิตรอสูรแล้ว.พวกเราจะส่งคนไปเก็บทะเลสาบของพวกเจ้า.เมื่อพวกเจ้าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเราแล้ว.พวกเจ้าก็จะถูกปฏิบัติเหมือนกับทุกๆคนที่อยู่ในพันธมิตรอสูร


Hearing Gu Bei’s words, Heng Yan and his group had their eyes light up. According to the rumors, the Demon League’s monthly salary was equivalent to their former yearly income! How could they possibly be unwilling?
ได้ยินคำพูดของกู่เป่ย,เหิงหยานและคนของพวกเขาถึงกับตาเป็นประกาย.เกี่ยวกับข่าวลือที่พวกเขาได้มา,พันธมิตรอสูรนั้นได้จ่ายเงินเดือนให้เท่ากับพวกเขานั้นรวบรวมมันทั้งปีเลยทีเดียว!จะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาจะไม่ยินดี?

Very quickly, Heng Yan and his people disbanded the Ancient Jade League. Once everyone present signed the contract, they became a part of the Demon League.
เหิงหยานและคนของเขาได้สลายพันธมิตรหยกโบราณอย่างรวดเร็ว,เมื่อทุกคนได้เซ็นสัญญาแล้ว,พวกเขาก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรอสูร

To Heng Yan, exchanging a nearly dried up Deity’s Lake for the generous treatment of the Demon League, was a profited for them. As far as Nie Li was concerned, it was a profit for him as well. All he had to do in exchange for a nearly dried up Deity Root, was pay Heng Yan and his group a tiny allowance every month.
กับการที่เหิงหยานนั้นได้แลกเปลี่ยนทะเลสาบเทวะที่ใกล้จะแห้งสำหรับรับการเอื้อเฟื้อดูแลจากพันธมิตรอสูรทำให้พวกเขาได้กำไรอยู่เหมือนกัน.ตราบเท่าที่เนี่ยหลี่ต้องการ,มันจะเป็นทำให้พวกเขานั้นได้กำไรอย่างดี.ด้วยการแลกเปลี่ยนกับทะเลสาบเทวะที่กำลังแห้งมันก็คุ้มที่จะจ่ายให้กับกู่เหิงและคนของเขากับเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อยในทุกเดือน

The news travelled quickly. The Ancient Jade League had disbanded and its members had joined the Demon League.
ข่าวได้เดินทางไปอย่างรวดเร็ว.พันธมิตรหยกโบราณได้สลายกลุ่มและพวกเขาก็ได้ไปเข้าร่วมกับพันธมิตรอสูร

The other smaller factions were also deliberating. Guarding a Deity’s Lake was bitter work. And in return, they received only a dozen or so spiritual stones per year. But if they chose to follow the Demon League, then they could get dozens of spiritual stones every month!
เหล่ากลุ่มกองกำลังขนาดเล็กอื่นๆก็กำลังใคร่ครวญอยู่เหมือนกัน.การปกป้องทะเลสาบเทวะนั้นเป็นงานที่ขมขืนเป็นอย่างมาก.ซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมานั้นแค่เพียงหินจิตวิญญาณเพียงแค่ 10 ก้อนต่อปี.แต่ถ้าพวกเขาเลือกที่จะติดตามพันธมิตรอสูรล่ะก็,พวกเขาจะสามารถได้รับหินจิตวิญญาณ 10 ก้อนทุกๆเดือนเลย!

Some of the bosses of the smaller factions weren’t willing to disperse their own factions. However, they saw their brothers’ hearts shaking and understood that their factions couldn’t hold out for much longer. They too, disbanded and joined the Demon League.
หัวหน้าบางคนของกลุ่มกองกำลังขนาดเล็กไม่ยินดีที่จะแยกย้ายกองกำลังของตัวเองนัก.แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็เห็นหัวใจของพี่น้องตัวเองสั่นไหวและรับรู้ว่ากองกำลังของพวกเขาไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว.พวกเขาจึงได้สลายกลุ่มและเข้าร่วมพันธมิตรอสูร

In just a single month, dozens of factions had disbanded and joined the Demon League. The league itself was swelling and growing at a ferocious pace. Aside from accepting large numbers of new members, the Demon League had also received and controlled dozens of Deity’s Lakes. However, Nie Li had quickly removed the Deity’s Roots from all those lakes.
ในเวลาแค่เพียงหนึ่งเดือน. 10 กองกำลังได้สลายและเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรอสูร.กองกำลังพันธมิตรอสูรก็เริ่มที่จะขยายตัวและเติมโตจนน่ากลัวมากขึ้น.นอกเหนือจากการรับจำนวนคนใหม่เพิ่มเข้ามาแล้ว,พันธมิตรอสูรยังได้รับและควบคุมทะเลสาบเทวะกว่า 10 แห่งอีกด้วย.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่ก็ได้นำรากเทวะออกมาจากทะเลสาบเหล่านั้นในทันที.

After taking dozens of factions, the Demon League’s size swelled to over three thousand experts. However, not everyone had a high cultivation. There were only a few dozen Heavenly Star Realm experts. However, their expansion was already extremely shocking, given the league was only a few months old.
หลังจากที่รวมกองกำลังเข้ามา 10 กว่าแล้ว,ขนาดของพันธมิตรอสูรก็ขยายขึ้นกว่า 3,000 ผู้เชี่ยวชาญ.แต่ถึงอย่างไรการบ่มเพาะพลังของทุกคนก็ไมได้สูงนัก.มีเพียงแค่ 10 คนเท่านั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดาวสวรรค์อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้ขยายขนาดที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างมาก.ยิ่งการจัดตั้งพันธมิตรนั้นตั้งขึ้นมาไม่กี่เดือนเท่านั้น.

The major factions of the outside world were extremely puzzled. How could the Demon League possibly afford the massive quantity of spiritual stones required daily to support? If any other force spent so much just to maintain so many people, then they’d have crumbled a long time ago!
กองกำลังใหญ่ๆที่อยุ่ภายในดินแดนนอกโลกรุ้สึกงงงวยเป็นอย่างมาก.พันธมิตรอสูรนั้นสามารถที่จะจัดหาหินจิตวิญญาณจำนวนมากในแต่ล่ะวันในการสนับสนุนได้อย่างไร?ถ้ากองกำลังอื่นใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับคนขนาดนี้,พวกเขาคงต้องยุบกองกำลังไปนานแล้ว!

However, what they didn’t know was that not was Nie Li capable of supporting them all, the amount of spiritual stones in his possession was still madly increasing.

อย่างไรก็ตาม,พวกเขานั้นไม่รู้ว่าเนี่ยหลี่นั้นไม่ใช่แค่สนับสนุนคนของพวกเขาได้ทั้งหมด,แต่จำนวนหินจิตวิญญาณที่เขามีนั้นยังสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียว


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)45 ความคิดเห็น:

 1. สนุกมากครับ ขอบคุณทีมแปลอย่างสูงครับ

  ตอบลบ
 2. สนุกมากครับ ขอบคุณทีมแปลอย่างสูงครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ
  พระเอกนี่
  สกิลโกงเพียบ ย้อนเวลารู้อนาคต ตายไอเทมไม่หาย เลเวลไม่ลด แล้วยังโกงเงินอีก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 55555 ไอ้เวรนี้มันโกงทุกอยาก แม่แต่ผู้ยิง 5555

   ลบ
 4. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ ถึงอยากจะอ่านเยอะๆ ทีมงานก็โปรดรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณคราบบบบ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณคราบบบบ

  ตอบลบ
 8. มีแปลเคลื่อนไปบ้าง แต่รวมความแล้วอ่านเข้าใจ ดังนั้นจะไม่ปรับแก้นะครับ

  Jin Dan ชื่อเจ้ามังกรน้อย แปลว่า ไข่ทอง ไม่ได้อ่านว่า จินแดน เคยเห็นว่าแปลไว้เกือบถูกในครั้งก่อน ๆ ไหงกลับมาเป็นจินแดนอีก

  คำนี้ จีนกลางออกเสียงว่า จินตั้น (ภาษาจีนมีวรรณยุกต์ ดังนั้นการเปลี่ยนเสียง ก็เปลี่ยนความหมาย เช่น เนี่ยหลี่ ความจริงคือ เนี่ยหลี)

  ข้อสังเกต ภาษาจีนกลางไม่มีทั้ง "ด" และสระ "แ" พินอินของ "D" คือ "ต" ส่วน "A" เป็นสระ "า"

  ตอบลบ
 9. ขอขอบคุณ ทีมงานมากคัฟน่ะคัฟ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 11. น่าจะตั้งหน่วยเทพๆด้วย

  ตอบลบ
 12. ปริมาณเยอะละ เอาคุณภาพด้วยสิพี่เนี้ยหลี
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากๆ เลยครับ

  ตอบลบ
 14. คนเยอะเด่วก็คุมยากหรอก แต่คนเขียนอาจจะต้องการให้ดูยิ่งใหญ่ก็ได้

  ขอบคุณครับที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 15. นั้งอ่านตั้งแต่เช้า รวดเดียว 19 ตอน อิ่มเลย
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณที่แปลให่อ่าน. ยิ่งอ่านยิ่งสนุก

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ สนุกมาก เลย ครับ ^^

  ตอบลบ
 19. ขอบครับทีมงานนนนนนนนนนน😆😆😆😆😆

  ตอบลบ
 20. ขอบครับทีมงานนนนนนนนนนน😆😆😆😆😆

  ตอบลบ
 21. พี่เนี่ยหลี่เค้าเปิดโรงงานทรูเองไม่รู้กันหรอกหรือ 5555555 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. ไปไหนก็รวยเนอะ 555+ รู้ก่อนซะอย่างทำอะไรจะพลาดได้ไง ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณครับ ขออีกซักตอนน่ะ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณครับ ขออีกได้ไหม

  ตอบลบ
 25. โกงเข้าเส้น 55555 เจ๋งโฮก

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณ ผู้แปลที่แบ่งปัน ครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากๆค่ะแปลได้ดีมากๆเลยคำสละสลวยแต่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเป็นกำลังใจให้ผู้แปลสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณมากคะ ที่นำมาแปลให้อ่านกัน สู้ๆต่อไปนะคะทีมงาน

  ตอบลบ