วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 335 – Bastard

Tale of the demon and god novel Chapter 335 – Bastard

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 335 - ไอ้เวร


บทที่ 335 - ไอ้เวร


Suddenly, an explosion sounded from the bottom of the Deity’s Lake. The entire lake began quaking, as if it were about to crumble.
ทันใดนั้น,ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากด้านล่างของเทะเลสาบเทวะ.ทั่วทั้งทะเลสาบสั่นไหวราวกับว่ามันจะพังทะลายลงมา


The rupture inscription patterns that Nie Li had placed were finally doing their job.
รูปแบบอักขระได้ระเบิดออกมาโดยเนี่ยหลี่ได้ใส่พวกมันลงไปในที่สุดมันก็เริ่มทำงาน

It was impossible for the rupture inscription patterns to destroy the Deity’s Lake, but it still caused quite a considerable commotion with its series of explosions.
มันเป็นไปไม่ได้ที่รูปแบบอักขระระเบิดนั่นจะทำลายทะเลสาบเทวะได้,แต่มันก็ยังก่อให้เกิดความปั่นป่วนจากชุดของระเบิดได้


At last, that Dao of Dragon Realm Infernal Lightning Winged Snake Emperor couldn’t stand it anymore. What a huge commotion! Was someone trying to destroy its Deity’s Lake?
อย่างน้อยที่สุดจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้.ความปั่นป่วนนี้มันคืออะไร! มีใครบางคนที่พยายามทำลายทะเลสาบเทวะอย่างนั้นหรือ?

*Woosh!*
*วู๊ซซ!*

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor soared into the sky. With a *woosh*, it turned into a streak of light, on its way to see what was going on at the bottom of the Deity’s Lake.
จักรพรรดิ์อสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์คำรามก้องไปทั่วท้องฟ้า.ด้วย**วู๊ซซ!*
เกิดเป็นลำแสดงจ้า,มันพุ่งไปข้างล่างเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นด้านล่างของทะเลสาบเทวะ

Once the Infernal Lightning Winged Snake Emperor left, Nie Li and Li Xingyun immediately took action.
เมื่อจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์จากไป,เนี่ยหลี่และหลี่ชิงหยุดก็เริ่มแผนการทันที

Their window of opportunity wasn’t very large!
โอกาสของเขานั้นไม่ได้มากมายนัก
Nie Li and Li Xingyun entered the Deity’s Lake. The remaining Infernal Lightning Winged Snakes realised that strangers were invading. They flapped their wings and pounced towards Nie Li and his group.
เนี่ยหลี่และหลี่ชิงหยุนเข้าไปข้างในทะเลสาบเทวะ.อสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ได้ตระหนักถึงคนแปลกหน้าและได้ปรากฏตัวออกมา.พวกมันกระพือปีกและกระโจนใส่เนี่ยหลี่และกลุ่มของเขา

“Kill them!” Li Xingyun barked and immediately charged forward with his men.
"สังหารพวกมัน!" หลี่ชิงหยุดตะโกนและพุ่งเข้าไปข้างหน้าพร้อมกับพวกของเขา

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*A chaotic war burst out as Li Xingyun and five hundred of his men attacked the Infernal Lightning Winged Snakes.
ความวุ่นวายของสงครามได้ระเบิดขึ้นขณะที่หลี่ชิงหยุนและพวกของเขา 500 คนได้เข้าโจมตีอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์“Brother Nie Li, we’ll stall them! You go in! Hurry!”
"น้องเนี่ยหลี่,พวกเราจะต้านมันไว้!เจ้าเข้าไป!เร็ว!"

“Yes!” Nie Li nodded as he merged with his Bloodwing Saint Jiao-dragon, flapped his wings, and flew down.
"ตกลง!" เนี่ยหลี่พยักหน้าขณะที่เขารวมร่างเข้ากับมังกรบินวารีศักดิ์สิทธิ์,กระพือปีกของเขา,และบินไปยังด้านล่าง

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

Nie Li collided with several Infernal Lightning Winged Snakes; however, he powered through with his powerful physique.
เนี่ยหลี่ชนเข้ากับอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์หลายตัว,ถึงอย่างไร ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาก็ทรงพลังอย่างมากทำให้เขาผ่านเข้าไปได้

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

More infernal lightning attacks struck Nie Li, but thanks to the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s physique, Nie Li possessed a powerful resistance towards fire-attribute attacks. Therefore, he didn’t suffer many injuries.
สายฟ้าที่ร้ายกาจจำนวนมากโจมตีเข้าไปที่เนี่ยลี่,แต่ต้องขอบคุณความแข็งแกร่งทางกายภาพของมังกรบินวารีศักดิ์สิทธิ์,เนี่ยหลี่จึงได้ครอบครองความต้านทานคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการโจมตีด้วยไฟ.ดังนั้น,เขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก


Three Heavenly Star Realm Infernal Lightning Winged Snakes surrounded Nie Li, trying to stop him. However, Li Xingyun and his men quickly intervened.
3 อสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ระดับดาวสวรรค์ ได้เข้ามาล้อมรอบเนี่ยหลี่,พร้อมกับพยายามหยุดเขา.อย่างไรก็ตามหลี่ชิงหยุนและพวกของเขาก็เข้ามาแทรกในทันที

Swords flashed and blood splattered. The three Infernal Lightning Winged Snakes were diced and sent writhing as they fell from the sky.
ประกายดาบและเลือดสาดกระเซ็นไปทั่ว, 3 อสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ระดับดาวสวรรค์ ถูกหั่นกลายเป็นลูกเต๋าและหล่นลงมาจากบนฟ้า

At last, Nie Li broke through the heavy siege, landed on the Deity’s Lake, and rapidly laid down his inscription patterns. One by one, the designs fell into the lake and blasted its bottom.
อย่างน้อยเนี่ยหลี่ก็สามารถผ่าวงล้อมที่แน่นหนาลงไปยังทะเลสาบเทวะและเริ่มวาดรูปแบบอักขระอย่างรวดเร็ว.ทีละตัว,รูปแบบดังกล่าวตกลงไปในทะเลสาบและเริ่มระเบิดอยู่ด้านล่าง

There were many spiritual stones and spiritual stone essences lying at the bottom of the Deity’s Lake, but Nie Li didn’t give them a second thought as he continued to focus on writing the inscription patterns.
หินจิตวิญญาณ และแก่นแท้หินจิตวิญญาณมากมาย กองเรียงรายอยู่ด้านล่างของทะเลสาบเทวะ,แต่เนี่ยหลี่ไม่ได้สนใจพวกมัน ขณะที่เขามุ่งไปที่การเขียนรูปแบบอักขระ


Li Xingyun and his men entered a harsh battle that brought death to many of his subordinates. However, many of the Infernal Lightning Winged Snakes were also being killed.
หลี่ชิงหยุนได้เข้าสู่การต่อสู้ที่รุนแรงทำให้ลูกน้องของเขาหลายคนตาย.อย่างไรก็ตามอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ก็ตายไปเป็นจำนวนมากเหมือนกัน

As Li Xingyun and his men were caught up in a heated battle, the enormous Infernal Lightning Winged Snake Emperor appeared again. This was their king, a demon spirit of the Dao of Dragon Realm. Once it realised that the bottom of the Deity’s Lake were just merely explosion, it quickly returned to the surface find Li Xingyun and his men closing in on the Deity’s Lake. It was instantly enraged.
ขณะที่หลี่ชิงหยุนและคนของเขาได้ยุ่งอยู่กับการโจมที่ดุเดือด,จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ขนาดมหึมาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้ง,มันเป็นเหมือนกับราชาของเหล่าสัตว์อสูรที่มีระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.เมื่อมันปรากฏตัวขึ้นมาจากด้านล่างของทะเลสาบเทวะทีเกิดการระเบิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น,มันรีบขึ้นมาและเห็นหลี่ชิงหยุนและพวกของเขาเข้ามาใกล้ทะเลสาบเทวะ.มันก็โกรธขึ้นมาทันที

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor shrouded itself in a rolling cloud of Infernal Lightning and dived down. Its blazing flames seemed as though they were trying to melt everything.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ถูกห่อห้มไปด้วยกลุ่มของแสงไฟโลกันต์และพวยพุ่งออกมา.มันคือเปลวเพลิงที่โชติช่วงที่เหมือนจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้เหือดแห้งไป

Li Xingyun and his group never expected the emperor to return so quickly. His face changed as he barked, “Get over there and obstruct it!”
หลี่ชิงหยุนและกลุ่มของเขาไม่คาดคิดเลยว่าจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์จะกลับขึ้นมาเร็วขนาดนี้.ใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีขณะที่เขาตะโกน"ไปทางนั้นและขวางทางมันเอาไว้"

Li Xingyun’s voice sounded
หลี่ชิงหยุนตะโกนเสียงดัง

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วู๊ซ!* *วู๊ซ!* *วู๊ซ!*Countless figures charged the Infernal Lightning Winged Snake Emperor.
คนจำนวนมากพุ่งเข้าไปหาจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์

The emperor hissed as it flicked its red tongue and ruthlessly whipped its tail.
จักรพรรดิ์อสรพิษขู่ฟ่อๆขณะที่มันแลบลิ้นสีแดงออกมาและตวัดหางของมันออกไปอย่างแรง

The tail struck dozens of people, turning them into explosions of flesh, burnt to ashes. Among them were a few who were at least of the Heavenly Star Realm.
หางของมันกระแทกโดนไปสิบกว่าคนและทำให้พวกเขานั้นหมุนขึ้นไปพร้อมกับระเบิดเป็นอากาศและถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน,ในกลุ่มพวกเขานั้นมีอยู่หลายคนที่อยู่แค่ระดับดาวสวรรค์เท่านั้น


The strength of that Dao of Dragon Realm Infernal Lightning Winged Snake Emperor was unimaginable.
ความแข็งแกร่งของอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ระดับญาณรอบรุ้แห่งมังกรนั้นไม่สามารถที่จะประเมินได้จริงๆ


However, there were still many people who charged towards it.
อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ยังคงกระโจนเข้าไปหามัน
While Li Xingyun and his men were fighting, Nie Li concentrated on writing inscription patterns.
ขณะที่หลี่ชิงหยุนและพวกของเขานั้นต่อสู้อยู่,เนี่ยหลี่ก็ยังคงรวบรวมสมาธิเขียนอักขระต่อไป

The inscription patterns dived downwards into the lake and gradually merged into one huge inscription pattern array, emitting a dazzling luster.
รูปแบบอักขระได้พุ่งลงไปยังทะเลสาบและพวกมันค่อยๆรวมตัวกันและกลายเป็นรูปแบบค่ายกลอักขระขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ส่งแสงแวววาว


The Infernal Lightning Winged Snake Emperor issued an angry roar as it sensed the array. All of a sudden, it charged downwards.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์คำรามออกมาด้วยความโกรธขณะที่มันรับรู้ได้ถึงค่ายกลดังกล่าว,มันพุ่งไปด้านล่านในทันที.


Li Xingyun’s face went cold. He couldn’t allow that Infernal Lightning Winged Snake Emperor to approach Nie Li. Otherwise, everything that they’d done up to now would end up in vain.
สีหน้าของหลี่ชิงหยุนเปลี่ยนเป็นเย็นชา.เขายอมไม่ได้ที่จะให้จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์เข้าไปใกล้เนี่ยหลี่ได้ ไม่เช่นนั้น,ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทำมานั้นจะจบลงโดยไร้ซึ้งประโยชน์

“Move together!” Li Xingyun furiously roared as he lead his remaining men and charged the Infernal Lightning Winged Snake Emperor.
"ไปด้วยกันเลย!"หลี่ชิงหยุนโกรธพร้อมคำรามอกมาขณะที่เข้าได้นำคนของเขาที่เหลืออยู่กระโจนเข้าหาจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์

Li Xingyun roared and merged with his Dragon Bloodline God Level Demon Spirit. His subordinates also merged with their own demon spirits.
หลี่ชิงหยุนคำรามและรวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.เหล่าลูกน้องของเขาก็ได้รวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรของตัวเองเหมือนกัน.

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor furiously spat out more flames, filling the sky and turning the area into a flaming sea. Hundreds of people were instantly vaporized. The flames also headed in Nie Li’s direction.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์โกรธเป็นอย่างมากและได้พ่นไฟออมา.เต็มไปทั่วท้องฟ้าและลุกไหม้ไปทั้งบริเวณพื้นน้ำ.กว่า 100 คนได้ระเหยไปในทันที.เปลวไฟดังกล่าวได้พุ่งมาทิศทางของเนี่ยหลี่ด้วยเหมือนกัน

Li Xingyun, who’d already transformed into a Gold-Scarlet Blooded Jiao-dragon, brandished his sharp claws and dispersed the flames. In the process, his palms were charred black.
หลี่ชิงหยุน ที่รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรมังกรโลหิตทอง-ชาดวารี,ได้กวัดแกว่งเล็บอันแหลมคมของเข้าปัดเป่าเปลวเพลิงไป.ด้วยกระบวนท่าเมื่อกี้ทำให้ฝ่ามือของเขาไหม้เกรียมเลยทีเดียว

“Your opponent is me!” Li Xingyun coldly stared at the Infernal Lightning Winged Snake Emperor. Although the emperor before him was of Dao of Dragon Realm, Li Xingyun didn’t feel the slightest fear. On the contrary, a powerful fighting spirit burst forth from him.
"คู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้า!"หลี่ชิงหยุนจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์,แม้ว่าจักรพรรดิอสรพิษจะอยู่ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,หลี่ชิงหยุนก็ไม่ได้กลัวแม้แต่น้อย.ในทางตรงข้าม,จิตวิญญาณที่ทรงพลังของเขาก็ได้ระเบิดออกมา.

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor never expected that an ant would actually dare to challenge the likeness of itself. It locked its aura on Li Xingyun, roared, and pounced with wings flapping.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ไม่คาดคิดเลยว่าแค่มดจะกล้ามาท้าทายเทียบเคียงตัวเขา.มันปล่อยปราณออกมาตรงไปที่หลี่ชิงหยุน,พร้อมคำรามออกมาและกระโจนเข้าใส่พร้อมกับกระพือปีก

That terrifying might instantly bored down on Li Xingyun, pressuring him to the point where he couldn’t move.
ความน่าสะพรึงกลัวกดดันลงไปที่หลี่ชิงหยุนที่ถ่วงเวลาเขาอยู่จนเขานั้นไม่สามารถที่จะขยับได้เลย


“Boss Xingyun, be careful!” Two Heavenly Axis Realm experts charged the Infernal Lightning Winged Snake Emperor.
"นายท่าน,ชิงหยุน,ระวังตัวด้วย!" ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ 2 คนกระโจนเข้าใส่จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์.

*Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!*

The two Heavenly Axis Realm experts died from the Infernal Lightning Winged Snake Emperor’s impacts.
ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ 2 คนตายจากการเข้าปะทะกับจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์

Li Xingyun managed to escape, but when he saw that two of his brothers had been killed in front of him, his field of vision instantly turned red. However, the emperor’s powerful bursts of aura made him realise that, at his current strength, it was impossible for him to confront it. Instead, just obstructing its path would be enough!
หลี่ชิงหยุนเตรียมตัวที่จะหลบหนี,แต่เมื่อเขาเห็นพี่น้องของเขาถูกสังหารต่อหน้า,ใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงในทันที,แต่ถึงอย่างไรจักรพรรดิอสรพิษก็ปล่อยปราณที่ทรงพลังออกมา,ด้วยความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถเชิญหน้ากับมัน.แค่ขัดขวางมันก็เกินพอแล้ว

Li Xingyun exhaled a dragon’s breath from his mouth that exploded at it landed on the Infernal Lightning Winged Snake Emperor. However, his dragon’s breath was unable to cause any damage to the creature.
หลี่ชิงหยุนปล่อยลมหายใจของมังกรออกไปจากปากของเขาทำให้เกิดระเบิดขึ้นที่พื้นและเปลวไฟพุ่งไปที่จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์.แต่ถึงอย่างไรด้วยลมหายใจมังกรของเขานั้นไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายใดๆแก่ร่างกายมันได้เลย
The Infernal Lightning Winged Snake Emperor swept a glance at Li Xingyun. This demon spirit had an intelligence that was comparable to a human’s; it could tell that Li Xingyun was only trying to stall it. The linchpin was that human standing in the middle of the Deity’s Lake!
อสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์กวาดตามองไปที่หลี่ชิงหยุน.สัตว์อสูรตนนี้นั้นมีความฉลาดเปรียบได้กับมนุษย์เลย,มันสามารถบอกได้ว่าหลี่ชิงหยุนนั้นพยายามที่จะขัดขวางมันอยู่.หัวใจหลักนั้นเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่ตรงใจกลางทะเลสาบเทวะต่างหาก


The Infernal Lightning Winged Snake Emperor ignored Li Xingyun and charged towards Nie Li.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ไม่สนใจหลี่ชิงหยุนแล้วพร้อมกับกระโจนไปหาเนี่ยหลี่

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor got closer and closer to Nie Li and it breathed its flames towards him.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์เข้าใกล้เนี่ยหลี่เข้าไปทุกทีและมันก็พ่นลมหายใจเพลิงไปที่เขา

“No!” Li Xingyun wanted to charge up there, but it was already too late. He was way too slow compared to the Infernal Lightning Winged Snake Emperor.
"ไม่!" หลี่ชิงหยุนต้องการที่จะกระโจนไปที่นั่น,แต่มันก็สายเกินไปแล้ว.เขาเคลื่อนที่ไปได้ช้าเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์

Nie Li was about to be devoured by the blazing heat, but he continued calmly writing the inscription patterns, until the design was finished. A snake-like object flew up from the center of the lake, struggling as it went.
เนี่ยหลี่กำลังจะโดนกลืนไปด้วยความร้อนที่พุ่งมา,แต่เขาก็ยังใจเย็นเขียนอักขระต่อไป,จนกระทั่งรูปแบบดังกล่าวได้เสร็จแล้ว,วัตถุเหมือนกับงูได้ลอยออกมาจากใจกลางทะเลสาบ,มันดิ้นร้นเพื่อจะหนีไป

This was the Deity Root of this Deity’s Lake!
นี่คือรากเทวะของทะเลสาบเทวะแห่งนี้

Nie Li grabbed the Deity Root and threw it into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่คว้าไปที่รากเทวะพร้อมกับโยนมันลงไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

Now that he’d finally gotten his hands on it, a smile showed at the corner of his mouth.
ตอนนี้เขาได้รับมันมาอยู่ในมือแล้ว,รอยยิ้มที่มุมปากของเขาก็ยกขึ้น

The moment Nie Li obtained the Deity Root, he merged with his Shadow Devil and activated its void-form.
ชั่วขณะที่เขาได้รากเทวะมาแล้ว,เขาก็ได้รวมร่างเข้ากับจิตรอสูรเงาพรายพร้อมกับเปิดความสามารถล่องหนในทันที

*Boom!*
*บูมม!*

Flames blasted the Deity’s Lake, evaporating the water upon contact. A thick, white steam filled the sky.
เปลวเพลิงระเบิดไปทั่วทะเลสาบเทวะ,น้ำถึงกับระเหยออกมาเมื่อถูกเพลิงสัมผัสกลายเป็นไอน้ำเต็มไปทั่วท้องฟ้า

How dangerous!
อันตรายเป็นอย่างมาก!
Nie Li dodged the flames and immediately moved away from the lake, quickly flying out. The steam had created a good cover for his escape.
เนี่ยหลี่หลบเปลวเพลิงและเคลื่อนที่ออกมาจากทะเลสาบทันที,พร้อมกับบินขึ้นมาอย่างรวดเร็ว.ไอน้ำที่เกิดขึ้นช่วยปกปิดตัวเขาในการหลบหนี

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor blankly stared at the lake for a while; it hadn’t realised what had actually happened. It still thought that it’d killed Nie Li. As it stared into the depths of the Deity’s Lake, it could sense that something was off; however, it couldn’t tell exactly what that “something” was.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์จ้องมองไปยังทะเลสาบอย่างงงวยชั่วขณะ,มันไม่รู้ว่ามีสิ่งใดได้เกิดขึ้น,มันยังมีความคิดว่ามันได้สังหารเนี่ยหลี่แล้ว,ขณะที่มันมองลึกเข้าไปยังทะเลสาบเทวะ,มันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งได้หลุดออกไป,อย่างไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะบอกความจริงได้ว่ามันคือ"สิ่งใด"

Back while Li Xingyun was fighting the Infernal Lightning Winged Snake Emperor, Gu Heng was observing from few meters away with his men.
กลับมาที่หลี่ชิงหยุนขณะที่ได้ต่อสู้กับจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์,กู่เหิงได้สังเกตดูอยู่ห่างออกไปหลายเมตรพร้อมกับคนของเขา

“Haha! It seems that Li Xingyun’s men were beaten quite badly!” Gu Heng said, feeling a little joy at Li Xingyun’s misfortune. That Infernal Lightning Winged Snake Emperor was too powerful. After Gu Heng pondered for a moment, it was best for them to not provoke it.
"ฮ่าฮ่า! ดูเหมือนว่าคนของหลี่ชิงหยุนจะโดนยำจนเละเลยนะ!" กู่เหิงพูด,รู้สึกดีเล็กน้อยในความโชคร้ายของหลี่ชิงหยุน.เจ้าจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์มันช่างทรงพลังเหลือเกิน,หลังจากที่กู่เหิงได้ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,มันคงเป็นการดีถ้าพวกเขานั้นไม่ไปยั่วยุมัน.


After coming all the way here and realising that he couldn’t do anything, Gu Heng felt a little unhappy. He could only look at the medium grade Deity’s Lake in front of him and feel gloomy.
หลังจากที่เขาได้เขามาที่นี้แล้วเขารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย,กู่เหิงรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่,เขาทำได้แค่เพียงมองทะเลสาบเทวะขนาดกลางที่อยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับรู้สึกหมดหวัง.

Suddenly, the Deity’s Lake filled with cracks and started to crumble.
ทันใดนั้น,ทะเลสาบเทวะขนาดกลางก็เริ่มมีรอยแยกและเริ่มที่จะพังทลาย

What was going on?
มันเกิดอะไรขึ้นกัน?

Gu Heng was stunned for a moment. Why would a perfectly good Deity’s Lake suddenly crumble?
กู่เหิงรู้สึกตกตะลึงไปชั่วขณะ,ทำทำไมทะเลสาบเทวะที่ดีและสมบูรณ์แบบกำลังพังทลาย?

Only now did the Infernal Lightning Winged Snake Emperor react. It didn’t know what the intruders had done to its Deity’s Lake, but it could sense that the lake’s strength was being sucked dry. Rage filled its heart. Someone was actually trying to destroy its Deity’s Lake!
แค่เพียงตอนนี้จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ยังไม่สามารถทำอะไรได้.มันไม่รู้ว่าผู้บุกรุกนั้นได้ทำอะไรกับทะเลสาบเทวะ,แต่มันสามารถบอกได้ว่าความสมบูรณ์ของทะเลสาบกำลังค่อยๆแห้งไป,ความโกรธถูกเติมเต็มเข้าไปในใจของมัน,ต้องมีใครสักคนได้พยายามทำลายทะเลสาบเทวะ


Those damnable humans!
เหล่าบรรดามนุษย์ที่น่ารังเกียจ!

As that was happening at the Deity’s lake, something happened thousands of metres away. Another aura had appeared.
ขณะที่เคยมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ทะเลสาบเทวะ,บางอย่างนั้นก็ได้เกิดขึ้นห่างไป 1,000 เมตร,ปราณของคนๆหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้น

The person who’d been standing at the heart of the Deity’s Lake wasn’t dead!
บุคคลที่เคยยืนอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบเทวะเขานั้นยังไม่ตาย.

That person definitely took something from the Deity’s Lake!
บุคคลคนนั้นได้หยิบของบางสิ่งบางอย่างออกมาจากทะเลสาบเทวะ!

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor flapped its wings and chased after Nie Li. Its entire body turned scarlet red as it became consumed with rage.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์กระพือปีกพร้อมทั้งบินและไล่หลังเนี่ยหลี่ไป.ทั่วทั้งร่างกายของมันเปลี่ยนเป็นสีชาดขณะที่มันเต็มไปด้วยความโกรธเป็นอย่างมาก


The moment Nie Li appeared, a pair black and white wings quickly unfurled behind him. He became like a meteor, streaking away through the sky.
ในพริบตาที่เนี่ยหลีปรากฏร่าง ปีกคู่สีขาว และดำก็กางออกจากหลังของเขา.เขาเป็นเหมือนกับดาวหาง,ที่ตกลงมาจากฟากฟ้า.

“Brother Xingyun, don’t follow me. Take your brothers and quickly retreat!” Nie Li yelled as he ran. At that moment, the Infernal Lightning Winged Snake Emperor definitely had its eyes on him. If Li Xingyun were to follow, there’d definitely be an increase in casualties.
"พี่ชิงหยุน,ไม่ต้องตามข้ามา,พาพี่น้องทั้งหมดถอนตัวด่วน!" เนี่ยหลี่ตะโกนขณะที่เขากำลังวิ่ง.ชั่วขณะนั้นจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์กำลังตามเขามาอย่างแน่นอน,ถ้าหลี่ชิงหยุนตามเขามาแล้ว,พวกเขานั้นจะต้องบาดเจ็บล้มตายอย่างแน่นอน

Li Xingyun frowned for a moment. Nie Li had obtained the Deity Root, but it should be stored in his interspatial ring. If Nie Li died, then the Deity Root would be gone! However, under the current situation, he didn’t too much time to dwell on it. He followed Nie Li’s suggestion and led his men in retreat.
หลี่ชิงหยุนขมวดคิ้วแน่น,เนี่ยหลี่นั้นได้รากเทวะมาแล้ว,แต่มันถูกเก็บเข้าไปในแหวนเก็บของ,ถ้าเนี่ยหลี่ตายแล้วมันก็ต้องหายไป,อย่างไรก็ตาม,ภายใต้สถานการณ์ตอนนี้.เขาไมได้มีเวลามากนักที่จะสาธยายเรื่องเกี่ยวกับมัน,เขาทำตามที่เนี่ยหลี่แนะนำและนำคนของเขาถอนตัว
What Li Xingyun didn’t know was that Nie Li’s Deity Root wasn’t inside an interspatial ring; it was actually inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, which was fused with Nie Li’s fate soul. Such a treasure wouldn’t drop, even if Nie Li was killed.
สิ่งที่หลี่ชิงหยุนไม่รู้นั้นคือเรื่องที่เนี่ยหลี่นั้นไม่ได้นำรากเทวะไปเก็บไว้ข้างในแหวน,จริงๆแล้วมันถูกเก็บอยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ที่ได้รวมเข้ากับเขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลี่.สมบัติที่มีค่านั้นจะไม่สามารถสูญหายได้,แม้ว่าเนี่ยหลี่จะโดนสังหารก็ตาม

Therefore, as he ran, Nie Li made mental preparations for his own death.
ดังนั้น,ขณะที่เนี่ยหลี่กำลังวิ่งหนีนั้น,เขาได้เตรียมใจที่จะตายอยู่แล้ว

After all, escaping from the claws of a Dao of Dragon Realm Infernal Lightning Winged Snake Emperor wasn’t going to be easy. If at all possible.
อย่างไรก็ตาม,การหลบหนีคมเขี้ยวของจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ที่มีระดับญาณรับรู้แห่งมังกรไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก.ซึ่งเขาจะทำมันครั้งนี้แค่ครั้งเดียว

However, Nie Li suddenly saw Gu Heng’s men from afar. An idea flashed across his mind and he flew in Gu Heng’s direction.
อย่างไรก็ตาม,ทันใดนั้นเขาก็มองเห็นคนของกู่เหิงจากระยะไกล,ความคิดบางอย่างก็ผ่านเข้ามาในหัวของเขาและเขาก็บินไปยังทิศทางที่กู่เหิงอยู่

Gu Heng was rejoicing at the carnage that’d been wrought on Li Xingyun’s army. But suddenly, he noticed a figure turn into a streak of light and fly in his direction. That person was Nie Li. Behind him was the titanic Infernal Lightning Winged Snake Emperor, roaring as it emitted frightening might from its body. It was an existence that was at least of the Dao of Dragon Realm.
กู่เหิงรู้สีกรื่นเริงเป็นอย่างมากที่ได้เห็นการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นกับกองกำลังของหลี่ชิงหยุน,แต่ทันใดนั่นเอง,เขาได้สังเกตเห็นร่างๆหนึ่งเป็นแนวแสงและบินมายังทิศทางของเขา.คนๆนั้นคือเนี่ยหลี่.หลังของเขานั้นมีจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ขนาดมหึมา.คำรามออกมาอย่างน่ากลัวจากร่างที่ใหญ่โตของมัน.พลังชีวิตของมันนั้นอย่างน้อยต้องเป็นถึงระดับญาณรับรู้แห่งมังกรเป็นแน่
Gu Heng’s smile froze on his face, then turned black and he cursed, “Nie Li, you bastard! Everyone evacuate!”

รอยยิ้มของกู่เหิงโดนแช่แข็งในทันที,แปรเปลี่ยนกลายเป็นมืดครึ้ม พร้อมทั้งสาปแช่ง"เนี่ยหลี่,ไอ้เวร!ทุกๆคนอพยพด่วน!"


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)42 ความคิดเห็น:

 1. ตลกขบขัน ฮาๆๆๆๆๆ มีความสุข ขอบพระคุณครับ


  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ สู้ๆนะครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากมากครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากมากครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ มีฮาแตกช่วงท้ายด้วย

  ตอบลบ
 6. ยิ่งอ่านยิ่งติด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. ยิ่งอ่านยิ่งติด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. สมน้ำหน้าไอกู่เหิง เมิงต้องตายแน่ๆ555

  ตอบลบ
 9. ลากบอสมาใส่ เกรียนสัด ขอบคุณครับแปลเรื่อยๆนะครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากครับ แม้มีลากบอสใส่ไอ้เกรียนด้วย

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณคราฟฟสนุกมาก

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณคราฟฟสนุกมาก

  ตอบลบ
 13. แปลได้ดีแล้วครับ Bastard แปลว่า ลูกนอกสมรส แต่ในบริบทนี้เป็นคำด่าถูกต้องแล้ว

  The moment Nie Li appeared, a pair black and white wings quickly unfurled behind him.
  ในพริบตาที่เนี่ยหลีปรากฏร่าง ปีกคู่สีขาว และดำก็กางออกจากหลังของเขา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. lying = นอนลง, กองเรียงราย (ไม่ได้แปลว่าโกหก ในที่นี้)
   second = วินาที (ข้อสังเกต ถ้าจะแปลว่า ที่สอง จะต้องนำหน้าด้วย the)
   รวมความแล้วสำนวน give them a second thought = คิดถึงพวกมันแม้สักวินาทีเดียว
   หมายถึงไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ถูกต้องพอดี แต่ไม่ต้องมีคำว่า "แต่แรก" มาเสริม

   There were many spiritual stones and spiritual stone essences lying at the bottom of the Deity’s Lake, but Nie Li didn’t give them a second thought as he continued to focus on writing the inscription patterns.

   หินจิตวิญญาณ และแก่นแท้หินจิตวิญญาณมากมาย กองเรียงรายอยู่ด้านล่างของทะเลสาบเทวะ,แต่เนี่ยหลี่ไม่ได้สนใจพวกมัน ขณะที่เขามุ่งไปที่การเขียนรูปแบบอักขระ

   ลบ
  2. ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มากเลยครับ

   ลบ
 14. ขอบคุณมากครับ อยากอ่านอีกไวๆ ><

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ