วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 331 – Medium Grade Deity’s Lake

Tale of the demon and god novel Chapter 331 – Medium Grade Deity’s Lake

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 331 - ทะเลสาบเทวะระดับกลางบทที่ 331 - ทะเลสาบเทวะระดับกลาง
After one entire day, Gu Bei had recruited a total of six hundred people. The majority of them were of the Heavenly Fate Realm and three of them were Heavenly Star Realm experts. For various reasons, those three Heavenly Star Realm experts hadn’t joined a faction before. However, after seeing the generous terms of the Demon League, they decided to join.
ตลอดทั้งวัน,กู่เป่ยสามารถที่จะรับคนได้รวม 600 คน,ส่วนมากจะอยู่ที่ระดับลิขิตสวรรค์และ 3 คนในพวกเขาเป็นผู้เชียวชาญระดับดาวสวรรค์.ด้วยเหตุผลมากมาย,ผู้เชี่ยวชาญระดับดาวสวรรค์ทั้ง 3 จึงไม่ได้ร่วมกับฝ่ายใดก่อนหน้านี้.อย่างไรก็ตาม,หลังจากเห็นข้อเสนอที่ไม่เห็นแก่ตัวของสมาพันธ์อสูร,พวกเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วม

The other factions only recruited about a dozen people in a day.
ส่วนฝ่ายอื่นๆที่รับสมัครคนเพียงแค่ 10 คน ในแต่ล่ะวันเท่านั้น

But just in one day, the size of the Demon League had swelled to over six hundred people. It was about time that they moved out and occupied a Deity’s Lake or two.
แค่เพียงวันเดียว,ขนาดของพันธมิตรอสูรได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 600 คน.เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาออกไปจะสามารถที่จะยึดครองทะเลสาบเทวะได้ 1หรือ 2 ได้เลยทีเดียว

Gu Bei’s newly established force attracted the attention of various other factions. However, due to Gu Bei’s status, no one dared to start a conflict with the Demon League. Are you joking? Gu Bei was the first-in-line successor to the Gu Clan! If they provoked him now, what would happen when he became the Gu Clan’s Patriarch? Wouldn’t they be inviting a storm-like revenge?
ข่าวใหม่ที่กู่เป่ยได้จัดตั้งกองกำลังได้สร้างความสนใจให้กับหลายๆฝ่าย.อย่างไรก็ตามสถานะของกู่เป่ยได้เปลี่ยนไป,ไม่มีใครที่จะกล้ามีความขัดแย้งกับพันธมิตรอสูร.คิดว่าเป็นเรื่องตลกอย่างนั้นรึ?กู่เป่ยเป็นผู้สืบทอดอันดับหนึ่งของตระกูลกู่!ถ้ามีใครตอแยเขาในตอนนี้,จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้กลายเป็นผู้นำตระกูลกู่?ไม่เป็นการที่พวกเขาได้เชิญ พายุแห่งการแก้แค้นมารึ?


Nie Li had taken that into consideration, which was why he’d asked Gu Bei to help him recruit. As for those whom they aren’t on good terms with, like Gu Heng and Murong Yu, it didn’t matter what they did. Those people would still go against them. Only the forces that had no conflicts with them would take care not to offend Gu Bei. On the contrary, they might even send some people to establish good connections.
เนี่ยหลี่ได้นำมาพิจารณาแล้ว,ถึงสิ่งต่างๆว่าทำใมเขาถึงได้ขอให้กู่เป่ยช่วยเขารับสมัคร.ไม่ว่าพวกเขาคนใหน ก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่ดีนัก,เช่น กู่เหิง และ มู่หลงหยู่ คงเป็นเรื่องหากว่าพวกเขาทำอะไร.พวกเขาเหล่านั้นยังต้องการที่จะต่อต้านพวกเขาอยู่.แค่เพียงมีกองกำลังก็จะไม่มีความขัดแย้งกับพวกเขาได้และสามารถดูแลไม่ให้โจมตีกู่เป่ยด้วย.ในทางตรงข้าม,พวกเขายังสามารถส่งคนเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มอื่นๆได้ด้วย
Once the Demon League finally started its mad expansion, it’d be huge. People like Gu Heng, Hua Ling, and Murong Yu had their eyes turning red. The Demon League had formed only recently and they’d already expanded such a degree. If this continues, would people like themselves have a place left in the future of the Divine Feathers Sect? Their hearts would be extremely down.
เมื่อพันธมิตรอสูรได้จัดตั้งเสร็จและมีขยายขนาดอย่างบ้าครั่ง,มันเริ่มที่จะใหญ่ขึ้น คนอย่าง กู่เหิง,ฮวาหลิงและมู่หลงยู่ ทำให้พวกเขาโกรธมากเลยทีเดียว.พันธมิตรอสูรจัดตั้งขึ้นเพิ่งไม่นานมานี้และพวกเขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้น.ถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,คงทำให้คนอย่างพวกเขาอาจต้องย้ายที่อยู่ออกไปจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพอย่างนั้นเลยหรือ? มันทำให้หัวใจของพวกเขารู้สึกวิตกเป็นอย่างมาก


Xiao Yu’s courtyard.
ลานทีพักของเซี่ยวหยู๋

After the Deity Root is placed into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Certain thoughts proceeded to cross his mind. One Deity Root wasn’t enough. He needed several more, at the very least. That way, they’d continue to produce lots of spiritual stones which he could use to support an enormous force!
หลังจากที่นำรากเทวะไปใส่ไว้ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.มีความคิดบางอย่างก็เข้ามาในหัวของเขา.รากเทวะแค่หนึ่งคงไม่เพียงพอ.เขาต้องการมันมากกว่านี้,ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี.ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะสามารถผลิตหินจิตวิญญาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนกองกำลังของพวกเขาได้อย่างมหาศาล

After experiencing defeat in his previous life, Nie Li understood something. Fighting alone wasn’t the way to win. If he wanted to win against the Sage Emperor, Nie Li would have to establish his own enormous force that could contend against him! Only then, would he be able to destroy the seal that the Sage Emperor had imposed on the endless time and space.
ด้วยประสบการณ์ความพ่ายแพ้ในชีวิตก่อนหน้านี้,เนี่ยหลี่เข้าใจได้ในบางอย่าง.การต่อสู้เพียงลำพังไม่สามารถจะชนะได้.ถ้าเขาต้องการที่จะชนะในการต่อต้านปราชญ์จักรพรรดิ,เนี่ยหลี่เขาจะต้องสร้างกองกำลังของเขาจำนวนมากถึงจะสามารถต่อต้านเขาได้!ไม่เพียงเท่านี้เขาจะสามารถทำลายผนึกของปราชญ์จักรพรรดิสามารถใช้ช่องว่างและเวลาอย่างไม่มีจำกัด

The Sage Emperor had control over the space inside the Draconic Ruins Realm. He was the true ruler of the Ancestral Demonic Saint Land.
ปราชญ์จักรพรรดินั้นสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ภายในดินแดนซากมังกรได้.เขาเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของดินแดนบรรพบุรุษเทพอสูร.


In his previous life, only the inhabitants of the mysterious Ancestral God Land had the power to confront the Sage Emperor. However, the Holy Maiden of the Ancestral God Land suddenly disappeared and the entire Ancestral God Land was burned to the ground by golden flames. Only then did the Sage Emperor become the most domineering existence.
ในชีวิตก่อนหน้านี้,มีเพียงแค่ดินแดนอันลึกลับเทพบรรพบุรุษที่มีพลังเพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับปราชญ์จักรพรรดิ.อย่างไรก็ตามอยู่ๆธิดาเทพศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนเทพบรรพบุรุษก็หายไปในทันทีและทั่วทั้งดินแดนเทพบรรพบุรุษก็โดนเพลิงสีทองเผาไหม้ไปทั้งหมด.เหลือเพียงแค่ปราชญ์จักรพรรดิได้กลายมาเป็นผู้ปกครองและกดขี่

Before the Ancestral God Land was destroyed and the darkness descended, Nie Li had to establish his own power that could confront the Sage Emperor!
ก่อนที่ดินแดนเทพบรรพบุรุษจะถูกทำลายและสืบทอดความมืดมิด,เนี่ยหลี่จะต้องจัดตั้งพลังอำนาจของเขาเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับปราชญ์จักรพรรดิ

The first step was to ascend to the Sect Master’s position of the Divine Feathers Sect!
ขั้นแรกเขาจะต้องมีอำนาจเป็นผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพ!


Over the next month, Nie Li, Gu Bei, and Lu Piao reorganized the entire Demon League and imparted Martial Ancestor Realm cultivation techniques to the members. After that, they picked out members with decent characters who were worth being groomed, and prepared to turn them into true elites and the backbone of the Demon League.
ในเดอนถัดมา,เนี่ยหลี่,กู่เป่ย,และ หลู่เปียว ได้ปฏิรูปพันธมิตรอสูรเพื่อเอื้ออำนวยเทคนิคการเพาะปลูกให้ไปถึงระดับเทพสงครามต่อสมาชิก.นอกจากนี้.พวกเขายังนำสมาชิกบางคนที่มีบุคลิกที่เหมาะสมซึ่งควรค่ามาดูแลเป็นอย่างดี,และเตรียมให้พวกเขาเป็นหัวกะทิและเป็นกระดูกสันหลังของพันธมิตรอสูร


The entire Demon League entered into intense training.
ทั้งพันธมิตรอสูรมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนอย่างหนัก

During this period, Li Xingyun visited several times to teach Gu Bei and Lu Piao how to lead their underlings, how to be impartial with reward and punishments, and when to retreat or advance as an army. Gu Bei and Lu Piao to grew quite a bit from these lessons.
ระหว่างนั้น,หลี่ชิงหยุนก็ได้มาเยี่ยมเยือนกู่เป่ยและหลู่เปียวหลายครั้งเพื่อที่จะสอนวิธีเป็นผู้นำผู้ใต้บังคับบัญชา,ต้องมีความยุติธรรมรู้จักที่จะให้รางวัลและลงโทษ เมื่อมีการหลบดีและไม่เชื่อฟังเหมือนดังกองทัพ.กู่เป่ยและหลู่เปียวค่อนข้างที่จะพัฒนาไปมากกับบทเรียนของเขา

Although the Demon League hadn’t truly stepped into the outside world, they’d stirred the attention of the Skysoul Institute and became the focus of attention for many people.
แม้ว่าพันธมิตรอสูรจะยังไม่ก้าวออกไปยังดินแดนนอกโลกอย่างแท้จริง,พวกเขาก็ได้สร้างความสนใจให้กับสถานบันวิญญาณสวรรค์และทุกคนต่างพุ่งความสนใจมาที่พวกเขา

Gu Bei looked at Nie Li as he bitterly smiled, “Nie Li, the Yin League released a notice stating that if we dare to head to the outside world, they’ll hunt us!”
กู่เป่ยมองไปที่เนี่ยหลี่พร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่น "เนี่ยหลี่ พันธมิตรหยิน ได้แจ้งให้ทราบมาว่าถ้าพวกเรากล้าที่จะเดินทางไปยังดินแดนนอกโลก,พวกเขาก็จะตามล่าพวกเรา!"

“The Yin League?” Nie Li furrowed his brows for a brief moment, “What kind of force is that?”
"พันธมิตร หยิน?" เนี่ยหลี่ขมวดคิ้วชั่วขณะ"เป็นกองกำลังของใครกัน?"“It belongs to the Yin Clan. Their existence is second to the three major families. The one leading is called Yin Wufeng, and he’s the first successor of the Yin Clan. He’s roughly in the Heavenly Axis Realm and has close connections with Gu Heng. Since Gu Heng belongs to the Gu Clan, it isn’t a good idea for him to show his face. That’s why he’s borrowing the hands of the Yin League to suppress our Demon League,” said Gu Bei.
"มันเป็นกองกำลังของตระกูลหยิน.พวกเขาเป็นรองแค่ 3 ตระกูลหลัก.หัวหน้าของเขาชื่อ หยิน วู่ เฟิง,และเขาก็เป็นทายาทอันดับหนึ่งของตระกูลหยิน.เขาน่าจะอยู่ในระดับแก่นสวรรค์และมีความใกล้ชิดกันกับกู่เหิง,ตั้งแต่ที่กุ่เหิงควบคุมตระกูลกู่อยู่,มันเป็นความคิดที่ไม่ดีนักถ้าจะเผชิญหน้ากับเขา.นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำใมเขาคิดจะยืมมือของพันธมิตรหยินเพื่อที่จะปราบปราบพันธมิตรอสูรของเรา" กู่เป่ยกล่าว

“I understand. But this isn’t much. Quite a fights are a given if we want to gain a foothold in the outside world. Right now, it’d be too hard for us to deal with the Yin Clan head on. Therefore, we need to rely on Li Xingyun’s hand to help us slowly expand. I’ve already spoken with him, and his underlings will bring ours into the outside world!”
"ข้าเข้าใจ.แต่อย่าได้ใส่ใจ.เตรียมที่จะสู้ถ้าพวกเราพร้อมที่จะออกไปยังดินแดนนอกโลก,ตอนนี้.มันอาจจะยากสำหรับพวกเราที่จะต่อกรและเข้าปะทะกับพันธมิตรหยินดังนั้น,พวกเราต้องการพึงพาหลี่ชิงหยุนที่จะค่อยๆขยายกองกำลังของเรา.ข้าได้พูดกับเขาแล้วและลูกน้องของเขาจะนำเราออกไปยังดินแดนนอกโลก

“What about you?” Gu Bei curiously asked.
"ทำอย่างไรรึ?"กู่เป่ยถามด้วยความอยากรู้
"

Nie Li mysteriously smiled. “I have other matters to attend to.”
เนี่ยหลี่ยิ้มอย่างมีเลิศนัย "ข้ามีเรื่องอย่างหนึ่งที่จะต้องไปทำ"

Gu Bei was a little curious, since he had no idea what Nie Li was planning to do. However, he didn’t ask.
กู่เป่ยใคร่รู้เล็กน้อย,เมื่อเขานั้นไม่มีความคิดใดเกี่ยวกับแผนการที่เนี่ยหลี่จะทำอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ถามอีก

The day gradually darkened. Nie Li paid a visit to Li Xingyun’s courtyard. Together with Li Xingyun, they headed to the outside world.
ค่ำคืนกำลังคืบคลานมาแล้ว.เนี่ยหลี่ได้ใช้เวลาที่จะไปหาหลี่ชิงหยุนที่สนามของเขา.ด้วยกันกับเขาได้เดินทางไปยังดินแดนนอกโลก

“Brother Nie Li, I’ve already contacted a seller for you. Why would you want to buy almost dried up Deity Lakes?” Li Xingyun asked out of curiosity.
"น้องเนี่ยหลี่,ข้าได้ติดต่อกับคนขายสำหรับเจ้าเรียบร้อยแล้ว.ทำใมเจ้าถึงได้ต้องการที่จะซื้อทะเลสาบเทวะที่กำลังจะแห้งด้วยล่ะ?"หลี่ชิงหยุนถามออกไปด้วยความอยากรู้

An almost dried up Deity’s Lake could only produce a few thousand of spiritual stones a year, not to mention the fact that they’d have to send some people to look after it. There wasn’t much profit there.
ทะเลสาบเทวะที่กำลังจะแห้งนั้นสามารถผลิตหินจิตวิญญาณได้แค่เพียงไม่กี่พันต่อไป,ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาต้องส่งคนเพื่อที่จะดูแลมันด้วย.มันจึงไม่ได้สร้างกำไรอะไรมากนัก.

However, that was because Li Xingyun is rich and wealthy. For people like Hua Ling, an almost dried up Deity’s Lake was extremely important to them.
ถึงอย่างไร,นั้นอาจเป็นเพาะว่าหลี่ชิงหยุนนั้นร่ำรวยและมั่งคั่ง.สำหรับคนอย่างฮวาหลิง,ทะเลสาบเทวะที่กำลังจะแห้งก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพวกเขา“Of course have a use for it, but I wish for Brother Li to keep it a secret!” Nie Li lightly smiled. Since he’d placed the Deity Root into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, it formed itself a new Deity’s Lake and was producing two to three thousand spiritual stones per month.
"แน่นอนข้ามีวิธีใช้พวกมัน,แต่ข้าอยากให้พี่หลี่เก็บมันเป็นความลับ!"เนี่ยหลี่ยิ้มเล็กๆ.ตั้งแต่เขาได้นำรากเทวะใส่ลงไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.มันก็ได้สร้างตัวมันและทะเลสาบเทวะขึ้นมาพร้อมทั้งผลิต 2-3 พันหินจิตวิญญาณต่อเดือน

And it wasn’t just spiritual stones!
และไม่เพียงแค่หินจิตวิญญาณเท่านั้น

Nie Li was shocked. Usually, it was rare for a Deity’s Lake to produce something like spiritual stone essence. Even high grade Deity’s Lakes had a one in a thousand chance of it. However, the Deity’s Lake within his Myriad Miles Rivers and Mountains Painting actually produced three spiritual stone essences in a month!
เนี่ยหลี่ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมาก,ซึ่งโดยปรกติแล้ว,มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ทะเลสาบเทวะจะสร้างของดังเช่นแก่นแท้หินจิตวิญญาณ.แม้แต่ทะเลสาบเทวะระดับสูงยังมีโอกาสแค่เพียง 1 ในพันเท่านั้น.อย่างไรก็ตาม,ทะเลสาบเทวะที่อยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นก็สามารถที่จะผลิตแก่นแท้หินจิตวิญญาณถึง 3 ก้อนต่อเดือนเลยทีเดียว

One spiritual stone essence was equivalent to a thousand spiritual stones!
1 แก่นแท้หินจิตวิญญาณสามารถเทียบได้กับหินจิตวิญญาณ 1,000 ก้อนเลยทีเดียว

After the numbers were crunched, the sheer quantity of spiritual stones that the Deity’s Lake produced was shocking.
หลังจากจำนวนที่ได้รวบรวมและนับจำนวนที่แท้จริงของทะเลสาบเทวะผลิตได้นั้น ช่างเป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก


Even the most pricy dried up Deity’s Lake would take only about six or seven thousand spiritual stone to purchase. All Nie Li needed was two months to earn it back. And he’d still gain a profit on top of that!
แม้ว่าการที่จะได้รับสิทธิ์ในทะเลสาบเทวะที่กำลังแห้งต้องใช้เพียงแค่ 5-7 พันหินจิตวิญญาณในการซื้อ.เนี่ยหลี่ต้องการแวลาเพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้นที่จะนำพวกมันคืนกลับมา,และเขายังได้รับผลกำไรอย่างสูงกับสิ่งที่มาด้วย

Under Li Xingyun’s lead, Nie Li met a blue-robed youth. This youth pointed at the mountain in the distance and said, “That’s the Fiery Rain Deity’s Lake. Since you’re a friend of Boss Xingyun, I’ll go ahead and warn you. This Deity’s Lake doesn’t have much prospects. It only produces two thousand spiritual stones a year. If you want it, five thousand spiritual stones will do!”
ภายใต้การนำของหลี่ชิงหยุน,เนี่ยหลี่ได้พบกับชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีน้ำเงิน.ชายหนุ่มได้ชี้ไปยังภูเขาที่ห่างออกไปและพูดว่า"นั่นคือทะเลสาบเทวะฝนคะนอง.ในเมื่อท่านเป็นเพื่อนของนายท่านชิงหยุน,ข้าจึงอยากที่จะเตือนอะไรท่าน.ทะเลสาบเทวะแห่งนี้อาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านหวัง,มันผลิตหินจิตวิญญาณเพียงแค่ 2 พันต่อปี.ถ้าท่านต้องการ, 5 พันหินจิตวิญญาณก็สามารถได้มันไป!"

This blue robed youth, guarded this Deity’s Lake along with seven others. They depended on it to gain some spiritual stones.
ชายหนุ่มชุดคลุมสีน้ำเงิน,ป้องกันทะเลสาบเทวะกับพวกอีก 7 คน,มันจึงขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เกี่ยวกับหินจิตวิญญาณที่พวกเขาจะได้รับ

Li Xingyun looked at that blue robed youth and said, “Teng Ze, Nie Li is my brother. Three thousand five hundred spiritual stones, no second price!”
หลี่ชิงหยุนจ้องไปยังชายหนุ่มชุดคลุมน้ำเงินและกล่าวว่า"เต็ง เซ,เนี่ยหลี่คือพี่น้องของข้า.  3,500 หินจิตวิญญาณ,เป็นราคาสุดท้าย!"

Hearing Li Xingyun’s words, Teng Ze pondered for a brief moment. Then he bitterly smiled and said, “Alright then. Since Boss Li Xingyun said so!”
ได้ยินคำพูดของหลี่ชิงหยุน,เต็ง เซ ขบคิดไปชั่วขณะจากนั้นก็ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า"ตกลง ถ้าอย่างนั้นเป็นไปตามคำพูดของนายท่านหลี่ชิงหยุนก็แล้วกัน!"

Nie Li paid three thousand five hundred spiritual stones to Teng Ze and completed the transaction.
เนี่ยหลีได้จ่าย 3,500 หินจิตวิญญาณให้แก่ เต็งเซและการค้าขายก็เสร็จสิ้น
Teng Ze’s group left.
กลุ่มของเต็งเซ ก็จากไป

“Those guys have been guarding this Deity’s Lake. Although it’s nearly dried up, there are still people trying to snatch it. Who knows when it’ll land in the hands of others? They should be happy with three thousand five hundred spiritual stones in their pocket. They probably couldn’t ask for better!” Li Xingyun smiled, “Although we could’ve snatched it from them, your methods are more just. Those who’re just deserve help; those who’re unjust deserve to be neglected. We can’t bully and humiliate others just because they’re weak.”
"คนเหล่านั้นต่างให้ความคุ้มครองทะเลสาบเทวะ.แม้ว่ามันใกล้จะแห้งแล้วก็ตาม,แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่พยายามที่จะยึดมันไว้.ใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันอาจจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่น? พวกเขาค่อนข้างมีความสุขที่ได้รับ 3,500 หินจิตวิญญาณไปอยู่ในกระเป๋าของพวกเขา.พวกเขาอาจจะไม่สามารถขอราคาที่ดีกว่านี้ได้แล้ว!" หลี่ชิงหยุนยิ้ม "แม้ว่าพวกเราจะยึดที่นี่จากพวกเขา.ถึงจะมีวิธีที่ดีกว่า.แต่นี่ก็เป็นวิธีที่ยุติธรรมสำหรับพวกเขา.ซึ่งอาจมีคนที่ไม่ได้ใส่ใจกับความเป็นธรรมอยู่ด้วย,แต่พวกเรา ก็ไม่ควรที่จะเป็นดั่งคนพาลที่จะรังแกคนอื่นเพียงแค่ว่าพวกเขาอ่อนแอกว่า

“Yeah.” Nie Li smiled as he nodded. Then, he went up high into the sky before landing on the Deity’s Lake and began to scribbling inscription patterns on it.
"ใช่แล้ว."เนี่ยหลี่ยิ้มพร้อมกับพยักหน้า.จากนั้นเขาก็บินขึ้นไปยังท้องฟ้าและบินลงไปยังทะสาบเทวะและเริ่มที่จะเขียนรูปแบบอักขระลงไป.

Li Xingyun’s eyes widened as he looked at Nie Li. Just what was Nie Li planning to do?
หลี่ชิงหยุนเบิกตากว้างขณะที่เขาจ้องมองไปที่เนี่ยหลี่.เนี่ยหลี่จะมีแผนที่จะทำอะไรต่อไป?

Then, Li Xingyun saw Nie Li grab the Deity Root of the Fiery Rain Deity’s Lake and quickly store it. He asked in shock, “What was that?”


He never expected that there’d be such a thing in the Deity’s Lake.
จากนั้นหลี่ชิงหยุนเห็นเนี่ยหลี่ได้ความรากเทวะของทะเลสาบเทวะฝนคะนองไว้อย่างรวดเร็วและเก็บมันเอาไว้.เขาถามด้วยความประหลาดใจ "นั่นคืออะไรรึ?"

“This is the Deity Root. Without it, the Deity’s Lake will crumble very quickly. You absolutely cannot tell this secret to a second person. Otherwise, the consequences will be extremely severe!” Nie Li warned in a serious tone.
"นี่คือรากเทวะ.เมื่อไม่มีมัน,ทะเลสาบเทวะจะพังทลายไปอย่างรวดเร็ว.ท่านอย่าได้เปิดเผยความลับนี้ให้กับคนอื่นเป็นอันขาด,มิเช่นนั้น,จะมีเรื่องต่างๆตามมาอย่างไม่หยุด!"เนี่ยหลี่กล่าวเตือนด้วยเสียงที่จริงจัง

“Understood!” Li Xingyun couldn’t help feeling a little surprised as he nodded his head seriously.
"เข้าใจแล้ว!" หลี่ชิงหยุนอดรู้สึกแปลกใจไม่น้อยขณะที่เขานั้นพยักน้าด้วยความจริงจัง
Another Deity Root acquired! Not only that, but it was through a transaction instead of force. It was a faster method and didn’t offend anyone.
ด้วยการได้มาซึ่งรากแห่งเทวะ! ไม่เพียงแค่นั้น,มันยังเป็นการช่วยในการทำกิจกรรมของกองกำลัง.มันเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่ไม่ต้องรุกรานใคร.

Next, with Li Xingyun’s help, Nie Li acquired another seven Deity Roots. Added the two previous ones, Nie Li had a total of nine Deity Roots. These Deity Roots would be nourished and grow in the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. In the future, they’d produce an endless amount of spiritual stones!
หลังจากนั้น,หลี่ชิงหยุนก็ได้ช่วยเนี่ยหลี่ให้ได้รับรากเทวะเพิ่มอีก 7 อัน.รวมกับอีก 2 ที่ได้มาก่อนนี้อีก 1 , เนี่ยหลี่ได้รับรากเทวะรวมทั้งหมด 9 อัน.ด้วยรากเทวะเหล่านี้สามารถที่จะหล่อเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดีในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ในอนาคต.พวกเขาจะสามารถผลิตหินจิตวิญญาณได้อย่างมากมาย


Of course, Nie Li didn’t plan to end it at that. He planned to take in more Deity Roots!
แน่นอนว่า,เนี่ยหลี่ไม่ได้หยุดแผนไว้เพียงแค่นั้น.เขายังวางแผนที่จะรับรากเทวะเพิ่มขึ้นมาอีก

Nie Li thought for awhile before he said to Li Xingyun, “Brother Li, do you have any Deity Lakes to sell me?”
เนี่ยหลี่คิดอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะพูดกับหลี่ชิงหยุน,"พี่หลี่,ท่านจะสามารถขายทะเลสาบเทวะแก่ข้าได้หรือไม่?"


Li Xingyun made a difficult expression as he said, “I won’t hide it from Brother Nie Li. I control a total of three low grade Deity Lakes. These they’re all pretty decent and produce twenty to thirty thousand spiritual stones a year. They’re the foundation to the huge force I control. But if Brother Nie Li wants them, I can give one to you!”
หลี่ชิงหยุนแสดงท่าทางลำบากใจก่อนจะพูดว่า"ข้าจะไม่ปกปิดมันจากน้องเนี่ยหลี่.ข้าได้ควบคุมทะเลสาบระดับต่ำทั้งหมดจำนวน 3แห่ง.พวกมันค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถผลิต20,000-30,000 หินจิตวิญญาณต่อปี. พวกมันล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานชองกองกำลังขนาดใหญ่ที่ข้าควบคุมอยู่ แต่ถ้าน้องเนี่ยหลี่ต้องการมัน,ข้าสามารถมอบให้เจ้าได้ 1 แห่ง!"

Nie Li had given him a Dragon Bloodline God Level demon spirit. How could a low grade Deity’s Lake compared?
เนี่ยหลี่ได้มอบจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าแก่เขา.แค่เพียงทะเลสาบเทวะระดับต่ำจะสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างไร?

“There’s no need to gift it. I’ll buy from Brother Xingyun. Price-wise, how about a hundred thousand spiritual stones?” Nie Li said as he lightly smiled. He’d been wondering just how many spiritual stones a Deity’s Lake that wasn’t nearly drying up could produce?
"ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เป็นของขวัญกับข้า.ข้าจะซื้อจากพี่หลี่ในราคาที่เหมาะสม,ประมาณ 100,000 หินจิตวิญญาณเป็นไง?"เนี่ยหลี่พูดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อย.เขาสงสัยว่าทะเลสาบเทวะจะผลิตหินจิตวิญญาณมากเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับทะเลสาบเทวะที่ใกล้แห้งผลิต?

“No need for that. I insist on gifting it. Brother Nie Li has given me a Dragon Bloodline God Level demon spirit. If I, Li Xingyun couldn’t even take out one low grade Deity’s Lake, I’d be too petty. Luckily, I’ve discovered an unmanned medium grade Deity’s Lake in the depths of the outside world! The only problem is that the Deity’s Lake is guarded by Dragon Bloodline Demon Beasts and I couldn’t make up my mind to attack it. It just so happens that I can make use of this chance to lead my men to attack that medium grade Deity’s Lake!” Li Xingyun smiled.
"ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น.ข้ายังยืนยันว่าจะให้มันเป็นของขวัญ.น้องเนี่ยหลี่ได้มอบจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าแก่ข้า.ถ้า,ข้า,หลี่ชิงหยุน ไม่สามารถทะเลสาบเทวะระดับต่ำให้กับเจ้าได้,ข้าคงใจแคบเกินไป.ด้วยความโชคดี,ข้าได้ค้นพบกับทะเลสาบเทวะระดับกลางที่ไม่มีชื่อในส่วนลึกของดินแดนนอกโลก!หากมีปัยหาว่าทะเลสาบเทวะระดับกลางนั่นมีสัตว์อสูรสายเลือดมังกรปกป้องอยู่ข้าจึงไม่มีความคิดที่จะโจมตีมัน.ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นทำให้ไม่มีโอกาสที่จะนำคนของข้าเข้าโจมตีทะเลสาบเทวะระดับกลางได้เลย!"หลี่ชิงหยุนยิ้ม

Although Li Xingyun appeared relaxed, Nie Li understood that since Li Xingyun wasn’t willing to attack that medium grade Deity’s Lake. This meant that the Dragon Bloodline Demon Beast guarding wasn’t a small matter.
แม้ว่าหลี่ชิงหยุนจะดูผ่อนคลาย,เนี่ยหลี่ก็เข้าใจได้ในเมื่อหลี่ชิงหยุนยังไม่ต้องการี่จะโจมตีทะเลสาบเทวะระดับกลางนั่นก็หมายความว่าสัตว์อสุรสายเลือดมังกรที่ปกป้องมันอยู่ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่

Nie Li thought awhile, then opened his mouth and said, “I’m interested in that medium grade Deity’s Lake. Could Brother Li bring me to it and let me have a look?”
เนี่ยหลี่คิดอยู่ชั่วขณะ,ก่อนจะเปิดปากพูดออกมาว่า,"ข้าสนใจในทะเลสาบเทวะระดับกลาง,รบกวนพี่หลี่นำข้าไปและนำข้าไปดูหน่อยได้หรือไม่?"

Li Xingyun was slightly shocked when he heard that. He immediately replied, “Brother Nie Li, it’s best if you don’t go. That place is too dangerous!”
หลี่ชิงหยุนยิ้มออกมาด้วยความตกใจเมื่อเขาได้ยิน.เขาพูดกลับมาในทันที."น้องเนี่ยหลี่,มันจะเป็นการดีถ้าเจ้าไปไปนะ,สถานที่แห่งนั้นเป็นที่อันตรายเป็นอย่างมาก
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

38 ความคิดเห็น:

 1. ยิ่งอ่านยิ่งเคลิบเคลิ้มหลงไหลได้ปลื้ม....อิอิขอบคุณทีมแปลมักๆๆ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณกราบๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 4. วรรคสุดท้าน "มันจะเป็นการดีที่เจ้าจะไม่ไปนะ"

  ตอบลบ
 5. มาใหม่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ค้างๆๆอีกแล้วครับ ขอบคุณ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับท่านผู้แปล

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณนะ
  ขอบคุณจากใจจริงเลยครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 10. ขอวันละ3-4ตอนได้มั้ยคร้าบ

  ตอบลบ
 11. วันละตอนมันน้อยจนเกือบลงแดงเลย แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อ่านเลย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 13. เดาว่า ยู่หยานต้อองเป็นเทพธิดาศักสิทที่หายไปแน่เลย

  ตอบลบ
 14. เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณมากครับ ผมว่าพี่แปลได้ สนุกครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับผม ภาพจิตกรรมฝาผนังของเนี่ยหลี่เป็นดี่งดินแดนส่วนตัวของเขาเลยจริงๆ ยังไม่หายที่จะตะลึง

  ตอบลบ
 16. ปั๊มเงินใหญ่เลย ยิ่งกว่าเติมโปรซะอีกพระเอกเรา

  ตอบลบ