วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 329 – Total Annihilation

Tale of the demon and god novel Chapter 329 – Total Annihilation

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 329 - กำจัดให้สิ้น


บทที่ 329 - กำจัดให้สิ้น

The outside world, north of the Divine Feathers Sect. Ling Jade Deity’s Lake.
ดินแดนโลกภายนอก,เขตแดนทางเหนือของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ทะเลสาบเทวะหยกกิเลน
The Ling Jade Deity’s Lake was a small floating mountain with springs flowing down its sides. At the bottom of the mountain was a pool of water that occasionally produced spiritual stones.
ทะเลสาบเทวะหยกกิเลนเป็นภูเขาขนาดเล็กที่ลอยอยู่และมีน้ำพุไหลออกมาจากด้านข้าง.ที่ด้านล่างของภูเขานั้นมีสระน้ำอยู่และในบางครั้งมันก็สร้างหินจิตวิญญาณด้วย


The Deity’s Lake would absorb a large amount of Heavenly Energy from the surrounding area and use it to produce spiritual stones. Because there were many Deity’s Lakes around, they thinned out the Heavenly Energy in the Draconic Ruins Realm. However, people could obtain Heavenly Energy from the spiritual stones produced from these lakes.
ทะเลสาบเทวะนั้นจะดูดพลังงานสวรรค์จำนวนมากจากบริเวณรอบๆเพื่อที่จะใช้มันในการผลิตหินจิตวิญญาณ..เพราะว่ามีจำนวนทะเลสาบเทวะอยู่บริเวณรอบ,จึงทำให้บริเวณรอบๆดินแดนซากมังกรมีพลังงานสวรรค์เบาบาง.อย่างไรก็ตาม,คนอื่นๆก็สามารที่จะรับพลังงานสวรรค์ได้จากหินจิตวิญญาณที่ผลิตได้จากเหล่าทะเลสาบเหล่านี้

A Deity’s Lake is similar to a flower or a plant in that they have life spans. A Deity’s Lake that is within three thousand years old is at its prime, and thus its most flourishing period. It will produce large numbers of spiritual stones annually. Once those three thousand years have passed, a Deity’s Lake will gradually begin to dry up.
ทะเลสาบเทวะก็เหมือนกับพืชเช่นดอกไม้ที่มีอายุขัย.ทะเลสาบเทวะนั้นจะมีอายุในช่วงรุ่งเรืองในช่วง 3,000 ปี,ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่วงที่เฟืองฟู .มันก็จะผลิตหินจิตวิญญาณจำนวนมากด้วยเช่นกัน.หลังจากที่ผ่าน 3,000 ปีไปแล้ว,ทะเลสาบเทวะก็จะค่อยๆแห้งไป


The Ling Jade Deity’s Lake had already existed for five thousand years. At most, it could only produce a few thousand spiritual stones annually. Normally, decently sized forces wouldn’t pay any attention to the Ling Jade Deity’s Lake. Therefore, this Deity’s Lake had become occupied by Hua Ling and his men.
ทะเลสาบเทวะหยกกิเลนมีอายุผ่านมาแล้วเกือบ 5,000 ปี.มันสามารถจะผลิตหินจิตวิญญาณมากที่สุดได้ไม่กี่พันก้อนต่อปี.ธรรมดาแล้วกองกำลังที่มีขนาดใหญ่จะหาได้มีความสนใจในทะเลสาบ หยกกิเลน.ดังนั้น,ทะเลสาบเทวะจึงได้ถูกยึดครองโดยฮวาหลิงและพวกของเขา


Hua Ling was patrolling the Ling Jade Deity’s Lake when he received some good news which greatly improved his mood. The first was that the Ling Jade Deity’s Lake was actually showing signs of recovery. The second was that Xiao Yu had been killed by one of his men. Both pieces of news made Hua Ling rather happy.
ฮวาหลิงได้ลาดตระเวณอยู่รอบๆทะเลสาบเทวะหยกกิเลนเมื่อเขาได้รับข่าวดีทำให้เขานั้นอารมณ์ดีมากขึ้น.เรื่องแรกทะเลสาบหยกกิเลนนั้นมีสัญญาณที่ในการฟื้นตัวเกิดขึ้น.เรื่องที่สองนั้นเซี่ยวหยู๋นั้นโดนสังหารโดยคนของเขา.ด้วยข่าวดีทั้งสองทำให้ฮวาหลิงนั้นค่อนข้างมีความสุขยิ่ง

Since long ago, Hua Ling couldn’t stand Xiao Yu long ago. Xiao Yu always looked down at him with a cold and prideful expression. On top of that, for a man, Xiao Yu’s looks were actually even better than a girl’s. Everytime he went out, he’d attract screams of excitement from the girls, which greatly annoyed Hua Ling.
ตั้งแต่นานมาแล้ว,ฮวาหลิงนั้นไม่สามารถที่จะยืนเคียงข้างกับเซี่ยวหยู๋ได้. เซี่ยวหยู่มักจะมองลงมาที่เขาด้วยสายตาที่เย็นชาและมีท่าทางหยิ่งยโส.ยิ่งไปกว่านั้น,สำหรับผู้ชายแล้ว,เซี่ยวหยู๋มองดูเหมือนยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีก,ทุกๆเวลาที่เขาออกไป,เขามักจะดึงดูดความสนใจของเหล่าสาวๆ,นั่นมันทำให้ฮวาหลิงรำคาญยิ่ง


“Xiao Yu asked for it. In the future, when he comes to the outside world again, I’ll make sure that he’s killed whenever I see him! Who let that father of his fight against my father for that position?” Hua Ling coldly snorted, then turned around to look at the Ling Jade Deity’s Lake. This was his foundation in the outside world. Every year, they received few thousand spiritual stones from it. Although that wasn’t a huge sum, it was still a fairly decent quantity.
"เซี่ยวหยู่ หาเรื่องเจ็บตัว เอง.ในอนาคต,เมื่อเขาเดินทางมายังดินแดนภายนอกโลกอีกครั้ง,ข้ามั่นใจว่าเขาจะโดนสังหารทุกครั้งที่ข้าเห็นเขา! ใครใช้ให้พ่อของเขานั้นขัดแย้งเรื่องตำแหน่งกับพ่อของข้ากันล่ะ?"ฮวาหลิงแค่แค่นเสียงเย็นชา,จากนั้นก็หันไปมองยังทะเลสาบเทวะหยกกิเลน.นี่เป็นรากฐานของเขาในดินแดนโลกภายนอก.เขาได้รับหินวิญญาณไม่กี่พันจากมันในทุกๆปี.แม้ว่ามันจะไม่ได้มีจำนวนมากนัก,แต่มันก็ยังคงเป็นปริมาณที่ใช้ได้เลยทีเดียว


Hua Ling had a total of sixty men under him. Every one of them could receive quite a bit every year. Not only that, they could cultivate while they guarded the lake, since no forces came to fight with them over it.
ฮวาหลิงมีคนภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมด 60 คน.แต่ละคนนั้นรับมาค่อนข้างน้อยในแต่ล่ะปี.ไม่เพียงแต่พวกเขาต้องบ่มเพาะพลังแต่ยังต้องป้องกันทะเลสาบไปด้วยตั้งแต่ไม่ได้มีกองกำลังเข้ามาต่อสู้กับพวกเขาไปมากกว่านั้น

Of course they weren’t the only force from the Little Heaven Realm. In the far depths of the outside world, the other Little Heaven Realm experts also occupied their own Deity’s Lakes.
แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เพียงกองกำลังจากอาณาจักรอนุสวรรค์เท่านั้น.ในดินแดนที่ห่างไกลลึกเข้าไปดินแดนนอกโลก,เหล่าบรรดาคนจากอาณาจักรอนุสวรรค์ก็ครอบครองทะเลสาบเทวะของพวกเขาเหมือนกัน

While they cultivated, three auras entered their perceptions.
ขณะที่พวกเขากำลังบ่มเพาะพลังอยู่, 3 ปราณก็เข้ามาในการรับรู้ของพวกเขา

A chilly look flashed through Hua Ling’s eyes, followed by a loud peal of laughter. “Xiao Yu that trash still dares to show his face around here? He really is tired of being alive. Did he really think that bringing two others would accomplish anything?”
ประกายตาที่เย็นชาก็ผ่านเข้ามาในตาของฮวาหลิง,ตามมาด้วยเสียงหัวเราะที่ดังรัวไม่ขาด."เซี่ยวหยู๋ เจ้าขยะเจ้ายังกล้าที่จะมาเสนอหน้าอยู่แถวนี้อีกรึ?เจ้าคงเบื่อที่จะมีชีวิตเต็มทนแล้วล่ะสินะ.เจ้าคิดจริงๆหรือว่านำพวกเขาทั้งสองมาด้วยแล้วจะสามารถทำอะไรได้สำเร็จ?"


Hua Ling had a clear perception regarding the powers behind Xiao Yu. There really weren’t a lot of experts from the Tiny world; the number of them in the Divine Feathers Sect was even fewer!
ฮวาหลิงสามารถบอกได้ชัดเจนเกี่ยวกับการรับรู้ถึงพลังที่อยู่ข้างหลังเซี่ยวหยู๋.จริงๆไม่แล้วไม่ได้เป็นมากกว่าผู้เชี่ยวชาญจากโลกใบเล็ก,พลังของพวกเขาในนิกายขนนกแห่งทวยเทพไม่ได้มีอะไรมากแม้แต่น้อย

Even if they killed Xiao Yu, there was no one who Xiao Yu could seek help from.
แม้ถ้าพวกเขาจะสังหารเซี่ยวหยู๋,ก็แทบไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเซี่ยวหยู่ได้

However, Xiao Yu actually dared to come! He must have his head sandwiched by a door!
อย่างไรก็ตาม,เซี่ยวหยู๋กล้ามากที่มา! ศรีษะของเขานั้นคงจะกระนาบไปด้วยประตู

Nie Li, Xiao Yu and Lu Piao stood in the sky and looked at the people stationed by the Ling Jade Deity’s Lake.
เนี่ยหลี่,เซี่ยวหยู๋และหลู่เปียว ยืนอยู่บนท้องฟ้าและมองดูเหล่าผู้คนที่ยืนเป็นแนวบนทะเลสาบเทวะหยกกิเลน


Nie Li’s gaze fell onto the distant Hua Ling.
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่ฮวาหลิงจากระยะไกล

“Hua Ling, come out!” Lu Piao yelled towards the Ling Jade Deity’s Lake.
"ฮวาหลง,ออกมา!" หลู่เปี่ยวตะโกนไปยังทะเลสาบเทวะหยกกิเลน

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!* Over sixty people flew into the sky.
*วู๋ซซ!* *วู๋ซซ!**วู๋ซซ!* กว่า 60 คน ก็บินขึ้นมาบนท้องฟ้า


Hua Ling’s eyes fell onto the three of them and the corner of his mouth leaked into a cold smile. “Xiao Yu, it seems like you want to die even more. While coming to get yourself killed, you actually brought along two short-lived lives!”
ฮวาหลงจ้องมองตรงไปยังพวกเขาทั้ง 3 คนและมุมปากของเขาก็เผยอขึ้นพร้อมกันรอยยิ้มที่เย็นชา"เซี่ยวหยู๋,ดูเหมือนว่าเจ้าต้องการจะตายอีกครั้งนะ.แล้วยังพาพวกของเจ้ามาตายอีก,เจ้านำชีวิตที่แสนสั้นมาด้วยอีก 2 เลย!"

“Hua Ling, you had so many people to deal with Xiao Yu. You’re too shameless!” Lu Piao’s left hand was on his hip, while his right hand pointed at Hua Ling. “How should we settle this? Are you going to compensate us or will you kowtow and admit your wrongs?”
"ฮวาหลิง,เจ้าใช้คนจำนวนมากต่อสู้กับเซี่ยวหยู่.เจ้าช่างน่าอายยิ่งนัก!"หลู่เปียวยกมือซ้ายท้าวสะเอวตัวเองอยู่,ขณะที่มือขวานั้นชี้ไปที่ฮวาหลิง."เจ้าจะชดใช้ให้กับพวกเราอย่างไร?เจ้าจะให้การชดเชยกับเราหรือว่าเจ้าจะหมอบคลานและยอมรับในความผิดของเจ้ากัน?"
“Compensate? Kowtow and admit my wrongs?” Hua Ling laughed as if he’d heard a hilarious joke. “Has your brain been soaked in water? You guys think that this outside world is the same as the Skysoul Institute? You three fools!”
"ชดเชยรึ?หมอบคลานและยอมรับความผิดของข้ารึ?"ฮวาหลิงหัวเราะขณะที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระอย่างยิ่ง"สมองของพวกเจ้ามันคงเปียกชุมไปด้วยน้ำรึ?พวกเจ้าจึงคิดว่าดินแดนภายนอกโลกนี้จะเป็นเหมือนกันบสถาบันวิญญาณสวรรค์?พวกเจ้าทั้งสามโคตรโง่!"

Everyone behind Hua Ling burst into laughter. The three of them really were ridiculous. Just the three of them would dare to joke around them?
ทุกๆคนข้างหลังหัวหลิงต่างระเบิดเสียงหัวเราะออกมา.พวกเขาทั้งสามนั้นช่างไร้สาระเสียจริง.มีเพียงแค่ 3 คนพวกเขายังกล้าที่จะเล่นตลกรึ?.

Nie Li appeared calm as his eyes swept sharply past Hua Ling and his men. “You hurt my people. For that, you’ll pay the price. Leave everything you have behind; that will be Xiao Yu’s compensation. If you do that, I can spare all of you.”
เนี่ยหลี่ปรากฏความเยือกเย็นขณะที่สายตาของเขานั้นจ้องมองกวาดไปทั่วผ่านฮวาหลินและคนของเขา."เจ้าทำร้ายคนของข้า.สำหรับเรื่องนี้.เจ้าจะต้องชดใช้.ทิ้งทุกที่เจ้ามี.นั่นอาจจะพอสำหรับค่าตอบแทนเซี่ยวหยู๋.ถ้าเจ้าทำอย่างนั้น.ข้าอาจยกโทษให้เจ้าได้"

At Nie Li’s words, Xiao Yu’s face couldn’t help to slightly heating up as he lowered his head. Who knew what he was currently thinking?
ขณะที่เนี่ยหลี่กำลังพูดอยู่นั้น,ใบหน้าของเซี่ยวหยู๋อดไม่ได้ที่จะร้อนขึ้นจนเขาต้องก้มศีรษะลง.ใครจะรู้ล่ะว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่?

“Ridiculous! You demand compensation? In the outside world, the strong feed on the weak. You really are tired of living, since you’re daring to be so arrogant without the strength to back it up.” Hua Ling waved his hand as he barked, “Brothers, send this trash back to the Soul Hall.”
"ไร้สาระ! เจ้าต้องการค่าตอบแทนรึ?ในดินแดนภายนอกโลก.ผุ้แข็งแกร่งกว่ากลืนกินคนอ่อนแอ.เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต.ตั้งแต่ที่เจ้ากล้ามากำแหงกับข้าโดยไร้ซึ่งความแข็งแกร่งเข้ามาปะทะ"ฮวาหลิงโบกมือขณะที่เขาร้อง "พี่น้อง,ส่งพวกขยะพวกนี้กลับไปยังห้องโถงวิญญาณซะ."

Sixty people quickly surrounded Nie Li and his friends.
เหล่า 60 คนก็เข้ามาล้อมเนี่ยหลี่และเพื่อนของพวกเขาอย่างรวดเร็ว

“It was you who said that the strong feed on the weak. That being the case, then there’s nothing else I can do!” Nie Li shrugged he coldly stared at Hua Ling.
"มันคงเป็นอย่างเจ้าได้พูดไว้คนที่แข็งแกร่งกว่าย่อมกินคนที่อ่อนแอ,สำหรับเรื่องดังกล่าว,งั้นคงไม่มีอะไรหากข้าทำมัน!

When Nie Li finished speaking, a surge of powerful aura had locked onto Hua Ling and his underlings, immobilizing them.
เมื่อเนี่ยหลี่พูดจบ,ปราณอันทรงพลังแผ่ออกมาปิดทางฮวาหลิงและลูกน้อง,ตรึงพวกเขาเอาไว้.
It was an absolute suppression through power!
มันเป็นการปราบอย่างราบคาบด้วยพลังอันเด็ดขาดLi Xingyun had sent a bunch of Heavenly Star Realm experts and one Heavenly Axis Realm expert to heed Nie Li’s orders. As for Hua Ling’s underlings, they were just bunch of Heavenly Fate Realm experts. They were totally not on the same level.
หลี่ชิงหยุนส่งกองผู้เชียวชาญระดับดาวสวรรค์และ 1คนอยู่ระดับแก่นสวรรค์เพื่อมาดูแลคำขอของเนี่ยหลี่,ในส่วนของลูกน้องของฮวาหลิงนั้น,พวกเขาเป็นกองของระดับผู้เชียวชาญระดับลิขิตสวรรค์เท่านั้น.พวกเขาทั้งหมดไม่สามารถอยู่ในระดับเดียวกันได้


Hua Ling turned his head around with great difficulty and realised that he’d already been surrounded by a group of no less than two hundred people. Hua Ling could recognise the one leading them. These were Li Xingyun’s men!
ฮวาหลิงหมุนศรีษะไปรอบๆด้วยความยากลำบากและเขาตระหนักได้ทันทีว่าเขานั้นถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่น้อยกว่า 200 คน.ฮวาหลิงสามารถที่จะจำหัวหน้าของพวกเหล่านั้นได้ว่า.เป็นคนของหลี่ชิงหยุน

“Hua Ling, it seems that your memory is a little rusty. Boss Xingyun said to distance yourself from Nie Li. Since you guys refused to take heed, then don’t blame us!” Li Hu said with a solemn voice as a surge of pressuring aura bore down on Hua Ling’s men.
"ฮวาหลิง,ดูเหมือนว่าความจำของเจ้าจะเป็นสนิมนะ.หัวหน้าของเราหลี่ชิงหยุนเคยบอกกับเจ้าว่าให้อยู่ให้ห่างจากเนี่ยหลี่.ตั้งแต่ที่พวกเจ้าไม่คิดจะใส่ใจกับเรื่องดังกล่าว,งั้นอย่าได้ตำหนิพวกเรา!" หลี่ ฮู กล่าวด้วยเสียงที่ขึงขังและปล่อยปราณที่พลุ้งพล่านออกมากดดันเหล่าคนของฮวาหลิง.

Under that frightening pressure, Hua Ling nearly spat out a mouthful of blood as he felt depressed. It turned out that Nie Li had actually brought help with him. But even if Nie Li and Li Xingyun had a little business relationship with each other, how could Nie Li have gotten Li Xingyun to send so many people to help him? Hua Ling couldn’t figure it out; after all, Nie Li doesn’t have any family background!
ภายใต้ความกดดันที่น่ากลัว,ฮวาหลิงเกือบจะถ่มน้ำลายที่มีเลือดออกมาในปากของเขา ขณะที่เขานั้นรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก.มันกลับกลายเป็นว่าเนี่ยหลี่นั้นจริงๆแล้วได้นำคนมาช่วยเขา.แต่ว่าแม้เนี่ยหลี่และหลี่ชิงหยุนจะมีธุรกิจและความสัมพันธ์เล็กๆด้วยกัน,เป็นไปได้อย่างไรที่หลี่ชิงหยุนจะส่งคนจำนวนมากมาช่วยเขาได้? ฮวาหลิงไม่สามารถที่จะคิดออกได้,ต้องไม่ลืมด้วยว่าเนี่ยหลี่นั้นไม่มีตระกูลที่คอยสนับสนุนเขาอีกด้วย.

Li Xingyun’s Heavenly Path League was an extremely powerful force among the armies of the younger generations. It wasn’t something that Hua Ling could confront!
พันธมิตรครรลองสวรรค์ของหลี่ชิงหยุนนั้นทรงพลังเป็นอย่างมาก ท่ามกลางกองกำลังของเหล่าคนรุ่นใหม่.มันไม่ใช่สิ่งที่ฮวาหลิงจะสามารถเผชิญหน้าได้!

“Boss Xingyun and I have no bad blood, so why is he helping them fight me?” Hua Ling looked at Li Hu as he asked in dejected tones.
"หัวหน้าชิงหยุนและข้าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน,แล้วทำไมเขาถึงได้ช่วยคนเหล่านั้นสู้กับข้ารึ?"ฮวาหลิงจ้องมองไปที่ หลี่ ฮู ขณะที่เขาถามด้วยโทนเสียงสลดใจ

“That’s none of your concern! Right now, we obey Young Master Nie Li’s orders. All your fates are in his hands!” Li Hu said with disdain. If it wasn’t for Li Xingyun’s orders, people like Hua Ling wouldn’t be worth his time!
"นั่นมันไม่เกี่ยวกับเจ้า!ตอนนี้,พวกเรารับคำสั่งจากนายน้อยเนี่ยหลี่.ชะตาของพวกเจ้าอยู่ในมือเขาแล้ว!" หลี่ฮูพูดด้วยความรังเกียจ.ถ้ามันไม่ใช่คำสั่งของหลี่ชิงหยุน,คนอย่างฮวาหลิงไม่มีค่ากับเวลาของเขาเลย

“Kill them all!” Nie Li’s voice sounded solemnly. Indeed, it was just as Hua Ling had said. In the law of the outside world, the strong prey on the weak. Countless numbers of people competed and killed each other to obtain more cultivating resources so that they could grow stronger.
"สังหารพวกเขาให้หมด!" เสียงของเนี่ยหลี่กล่าวออกมาอย่างขึงขัง.ในเมื่อสิ่งที่ฮวาหลิงพูดเป็นเพียงแค่ กฏของดินแดนภายนอกโลก  คนที่แข็งแกร่งกว่าย่อมกลืนกินคนที่อ่อนแอ.คนจำนวนมากต่างแข่งขันและสังหารคนอื่นเพื่อทรัพยากรในการบ่มเพาะพลังดังนั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

These people killed Xiao Yu. As the saying goes, “if you give them an inch, they’ll ask for a mile”. Unless Nie Li and co. return a tooth for a tooth to Hua Ling and his men, then they’d grow bold and outrageous!
เหล่าคนที่สังหารเซี่ยวหยู๋.เขาได้เคยกล่าวไว้ว่า"ถ้าเจ้าให้เขาแค่เพียงหนึ่งนิ้ว,พวกเขากลับต้องการเป็นไมล์" ยกเว้นเนี่ยหลี่และพวกของเขา.กลับใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันกับฮวาหลิงและพวกเขา,ดังนั้นพวกเขาจึงอาจหาญอย่างมากกับคนที่ทำให้เจ็บแค้น


Li Xingyun’s underlings closed in on Hua Ling’s men.
เหล่าลูกน้องของหลี่ชิงหยุนปิดล้อมคนของฮวาหลิง

In order to avoid danger, Li Xingyun had arranged two hundred people to accompany Nie Li. Quite a few of them were Heavenly Star Realm, while one was a Heavenly Axis Realm: Li Hu.
ในคำสั่งที่เกี่ยวกับอันตราย,หลี่ชิงหยุนได้จัดเตรียม 200 คนไปกับเนี่ยหลี่.พวกที่มีระดับดาวสวรรค์นั้นมีเยอะพอสมควร.และอีกหนึ่งคนนั้นมีระดับแก่นสวรรค์: หลี่ฮู

Hua Ling understood that trying to be humble now was useless. His face went cold as he looked at Li Hu. “I don’t understand why Li Xingyun would help those three fellas fight against me! What I want to say is that the Little Heaven Realm isn’t that easy to pick on. If you guys kill us, then you’ll have a war against the experts of our Little Heaven Realm! Doesn’t Li Xingyun fear the vengeance of the experts of Little Heaven Realm? Li Xingyun is just the third in line successor of the Ashen Flames Family! Making many enemies would only harm, no benefit him while he’s competing for the Patriarch’s position!”
ฮวาหลิงเข้าใจว่าพยายามที่จะอ่อนน้อมไปตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์.ใบหน้าของเขาแสดงท่าทางเย็นชาขณะที่มองไปที่หลี่ฮุ. "ข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำใมหลี่ชิงหยุนถึงได้ช่วยเหลือเหล่าสามสหายต่อสู้ขัดขวางข้า!ข้าขอพูดอะไรสักอย่างว่าดินแดนอนุสวรรค์คงไม่ยอมง่ายๆที่ถูกลั่นแกล้ง.ถ้าพวกท่านสังหารพวกเรา.ดังนั้นมันอาจจะเกิดส่งครามความขัดแย้งระหว่างผู้เชี่ยวชาญของดินแดนอนุสวรรค์ของพวกเรา!หลี่ชิงหยุนไม่กลัวการแก้แค้นจากเหล่าผุ้เชียวชาญของดินแดนอนุสวรรค์อย่างนั้นรึ?หลี่ชิงหยุนเป็นแค่เพียงผู้สืบทอดลำดับ 3 ของตระกูลเถ้าอัคคี!การสร้างศัตรูกับเขาจำนวนมากเป็นเพียงแค่ความเสี่ยงอันตราย,ไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับเขาขณะที่เขานั้นกับลังแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งผู้นำตระกูล"

Hua Ling tried to persuade Li Hu, but his words were useless.
ฮวาหลิงพยายามที่จะเกลี้ยกล่อม หลี่ ฮู,แต่คำพูดของเขานั้นกลับไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆ


For anyone other than Nie Li, Li Xingyun definitely wouldn’t have spent such a huge force to annihilate Hua Ling and risk making enemies. However, this was Nie Li he was talking about. Nie Li had given him a Dragon Bloodline God Level demon spirit. What could such a small favor be considered?
สำหรับคนอื่นๆนอกจากเนี่ยหลี่,หลี่ชิงหยุนแน่นอนว่าเขาจะไม่ให้คนของเขาจำนวนมากมากำจัดฮวาหลิงและเสี่ยงที่จะสร้างศัตรู.แต่ถึงอย่างไรนั่นเป็นคำขอของเนี่ยหลี่,เนี่ยหลี่นั้นได้มอบจิตวิญญาณอสูรอัตราการเติบโตระดับพระเจ้าแก่เขา.การทำเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่จะไม่ทำได้อย่างไร?

Li Hu casually smiled, “Are you threatening us? Our Heavenly Path League has never feared anyone before! If you want to start a war, so be it!”
หลี่ฮูยิ้มอย่างไม่แยแส,"เจ้าขู่พวกเรารึ? พันธมิตรครรลองสวรรค์ไม่เคยกลัวใครมาก่อน!ถ้าเจ้าต้องการที่จะเริ่มส่งคราม,เห็นด้วยตามนั้น!

Hua Ling’s last hope was shattered by Li Hu’s words. “If that’s the case, then today I, Hua Ling have fallen. However, I’ll definitely seek vengeance!”
ความหวังสุดท้ายของ ฮวาหลิงถูกทำลายด้วยคำพูดของหลี่ฮู"ถ้าเป็นอย่างที่ว่า,งั้นวันนี้,ข้า,ฮวาหลิงคงต้องตาย.อย่างไรก็ตาม,เขาจะต้องแก้แค้นอย่างแน่นอน!"

Suspended in midair, Li Hu released palms of energy. *Boom* *Boom* *Boom* Hua Ling and his men exploded and blood rained from the sky.
เหล่าคนที่ลอยค้างอยู่บนอากาศ,หลี่ฮู ปล่อยฝ่ามือที่ทรงพลังออกมา.
*บูมม**บูมม**บูมม* ฮวาหลิงและคนของเขาต่างระเบิดออกและเลือดก็หลั่งออกมาเป็นฝนหล่นมาจากท้องฟ้า


This was a one sided massacre!
นี่เป็นการสังหารหมู่อีกอย่างหนึ่ง

Lu Piao was speechless inwardly. After interacting with Li Hu for so long, he knew that Li Hu was absolutely loyal to Li Xingyun and followed behind him like a servant. However, he never expected that Li Hu’s strength was so powerful. Even though there were so many Heavenly Fate Realm experts, they were all killed in just one minute.
หลู่เปียวได้แต่คิดอยู่ในใจ.หลังจากที่เขาได้พูดคุยกับหลี่ฮูมานานแล้ว,เขารู้ว่าหลี่ฮูนั้นซึ่อสัตย์ต่อหลี่ชิงหยุนเป็นอย่างมากและติดตามอยู่ข้าหลังเขาเหมือนดังคนรับใช้.อย่างไรก็ตาม,เขาก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าหลี่ฮู่นั้นจะมีความแข็งแกร่งและทรงพลังมาก.แม้แต่เหล่าผู้เชียวชาญระดับลิขิตสวรรค์จำนวนมาก,พวกเขายังโดนสังหารแค่เวลาเพียง 1 นาที

Li Hu’s strength had fully suppressed Hua Ling and his men.
ความแข็งแกร่งของหลี่ฮูนั้นเหนือยิ่งกว่าฮวาหลิงและคนของฮวาหลิงอย่างมาก

Killing this bunch of Hua Ling’s could also be considered taking revenge for Xiao Yu!
สังหารกลุ่มคนของฮวาหลิงสามารถบอกได้ว่าเป็นการแก้แค้นให้กับเซี่ยวหยู๋เหมือนกัน

“Young Master Nie Li, these are the interspatial ring retrieved from Hua Ling’s group!” Li Hu made a pulling gesture through the air, sucked the interspatial rings from Hua Ling and his men, and passed them over to Nie Li.
"นายน้อยเนี่ยหลี่,นี้เป็นแหวนเก็บของที่เก็บได้จากกลุ่มของฮวาหลิง!" หลี่ฮู นำมันมาจากอากาศ,ซึ่งมันมีแหวนเก็บของต่างมิติของฮวาหลิงและคนของเขา,พร้อมกับส่งพวกมันไปให้กับเนี่ยหลี่

If you die in the outside world, you drop everything you have on you, including interspatial rings and artifacts. Everything gets left behind and taken by someone else. Therefore, people usually didn’t bring items that were too precious. That’s why the interspatial rings collected from Hua Ling and his men didn’t have many good items inside.
ถ้ามีใครตายในดินแดนนอกโลก,เขาจะทำทุกอย่างหล่นออกมา,รวมถึงแหวนเก็บของต่างมิติและศิลปะวัตถุ.ทุกๆอย่างจะถูกเก็บไปโดยคนที่ยังอยู่และคนอื่นๆที่เห็น,ดังนั้นโดยปรกติคนอื่นๆจะไม่นำสิ่งของที่มีค่ามากนักมาด้วย.นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำใมแหวนเก็บของที่เก็บได้จากฮวาหลิงและพวกของเขาจะไม่ได้มีสิ่งของที่มีค่าอยุ่ภายในนัก

Nie Li looked at Li Hu and smiled, “Many thanks to the brothers of the Heavenly Path League for your help. Since your brothers have come to help us, how can I let them return empty-handed? Why don’t you split these among yourselves?” With a move of his right hand, Nie Li threw an interspatial ring, which contained a large quantity of spiritual stones, over to Li Hu.
เนี่ยหลี่มองไปที่หลี่ฮู และยิ้ม"ขอบคุณพี่น้องพันธมิตรครรลองสวรรค์สำหรับความช่วยเหลือ.ในเมื่อพี่น้องทั้งหลายมาช่วยพวกเรา,ข้าจะปล่อยให้ท่านกลับไปมือเปล่าได้อย่างไร?ทำใมพวกท่านไม่แบ่งพวกมันให้กับพวกเขาล่ะ?"ด้วยการขยับมือขวาของเนี่ยหลี่ เนี่ยหลี่โยนแหวนเก็บของต่างมิติไป,ซึ่งภายในได้บรรจุหินจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากไปให้กับหลี่ฮู


Li Hu hurriedly followed up. “This task was entrusted to us by our Young Master. How can we have the cheek to accept your item?”
หลี่ฮู่รีบเข้าไปรับ"งานนี้ได้รับมอบหมายจากนายน้อยของเรา.พวกเราไม่มีหน้าที่จะไปรับไอเทมจากท่านได้อย่างไร?"


“No worries. It’s only right of me to do this. You guys ran an errand for me, so I should at least pay the toll booths along the way. Otherwise, wouldn’t it make me look petty? I’ll speak to Li Xingyun. If you don’t accept it, then you’re not giving me any face!” Nie Li straightforwardly laughed.
"ไม่ต้องกังวล มันเป็นเพียงเรื่องที่ถูกต้องที่ข้าต้องการทำ.พวกท่านช่วยทำธุระให้กับข้า.ดังนั้นข้าควรที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว.ไม่เช่นนั้นคนอาจจะมองว่าข้าเห็นมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย?ข้าจะบอกกับหลี่ชิงหยุนเอง.ถ้าเจ้าไม่อยากจะรับมัน,งั้นเจ้าจะไม่ไว้หน้าข้าเลยรึ!"เนี่ยหลี่หัวเราะออกมาอย่างโผงผาง
Li Hu pondered for a moment, then decided not to reject the interspatial ring. He stored it away.
หลี่ฮู่ขบคิดอยู่ชั่วขณะก่อนที่เขาจะตัดสินใจไม่ปฏิเสธแหวนเก็บของและเก็บมันไป
“You guys wait here awhile, I’ll be back in a bit!” Nie Li flew over to the distant Ling Jade Deity’s Lake.

"ทุกท่านโปรดรอข้าที่นี่สักครู่,ข้าจะกลับมาในอีกซักพัก!" เนี่ยหลี่ก็บินไปยังทะเลสาบเทวะหยกกิเลน

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

30 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุนค้าบบคนแรกป่าวเน้อ

  ตอบลบ
 2. อ่าฆ่าได้ดีอิอิขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆคร้าบผม

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณคับรออ่านทุกวันสุ้ๆึับ

  ตอบลบ
 6. ขอขอบคุณอย่างมากเลยครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับนึกว่าจะไม่มา F5 รอมานาน มาที2ตอนเลย

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับบบบบ

  ตอบลบ