วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 325 – Brother and Sister

Tale of the demon and god novel Chapter 325 – Brother and Sister

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 325 - น้องชายและพี่สาว


บทที่ 325 - น้องชายและพี่สาว


There were fifty to sixty stages on the martial field, each surrounded by its own observers. One could call this a “distinguished” gathering.
มีประมาณ 50-60 เวทีบนลานต่อสู้ ทุกเวทีนั้นต่างล้อมรอบไปด้วยผู้สังเกตการณของตระกูลตัวเอง.อาจจะเรียกอีกอย่างว่าการชุมนุมของผู้ที่"โดดเด่น"

The Ashen Flames Family, Gu Clan, Dragonseal Family, as well as some of the larger families were all present and occupying their own stages. You could say that this was a meeting where they tested their newcomers’ strengths against each other.
ตระกูลเถ้าอัคคี,ตระกูลกู่,ตระกูลผนึกมังกร.ล้วนแล้วแต่เป็นตระกูลใหญ่พวกเขาได้ยึดครองสนามบางแห่งเป็นของพวกเขาเอง.อาจจะบอกได้เลยว่าเป็นการชุมนุมของพวกเขาที่เอาไว้ทดสอบเด็กรุ่นใหม่ในความแข็งแกร่งนั่นเอง


“Let’s go over there!” Gu Lan glanced at Gu Bei and lightly smiled.
"เราไปที่นั่นกันเถอะ!"กู่หลานเหลือบมองไปที่กู่เป่ยและยิ้มเล็กน้อย
“Okay.” Gu Bei nodded. Although his expression was calm, his emotions moved like waves within his heart.
"ตกลง"กู่เป่ยพยักหน้า.แม้ว่าท่าทางของเขาจะสงบ,แต่ภายในใจของเขานั้นค่อนข้างที่จะสั่นไหวเหมือนกัน.

The party turned to look in Gu Heng’s direction. Gu Bei gathered a surge of energy, then lightly lifted Gu Lan from her chair.
ทั้งกลุ่มก็หันมองตรงไปยังทิศของกู่เหิง.กู่เป่ยปล่อยพลังออกมาจากนั้นก็ยกกู่หลานเบาๆขึ้นมาจากเก้าอี้.


When they saw Gu Lan and Gu Bei approach, all the Gu Clan clansmen backed away and broke out in soft discussions.
เมื่อพวกเขามองเห็นกู่หลานและกู่เป่ยตรงมา,เหล่าตระกูลกู่ทั้งหมดก็ถอยออกไปและต่างก็พูดคุยกันเบาๆ

“The brother and sister Gu Lan and Gu Bei are also here!”
"น้องชายและพี่สาว กู่เป่ยและกู่หลานก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน!"

“Ever since Gu Lan’s meridians were clogged, she’s been living in seclusion. She’s finally come out!”
"แม้ว่าตั้งแต่เส้นปราณของกู่หลานนั้นอุดตัน.เธอก็อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว,ในที่สุดเธอก็ออกมา."

Those from the Gu Clan also sighed in sorrow. There were many factions within the Gu Clan and among the younger generations, there were many who’d supported Gu Lan. Back before Gu Lan was crippled, her prestige in the Gu Clan was extremely high and had far surpassed Gu Heng’s. Although her meridians were clogged and her cultivation was crippled, many people still respected Gu Lan very much.
เหล่าคนจากตระกูลกู่ต่างถอนหายใจด้วยความเศร้า.มีหลายฝ่ายภายในตระกูลกู่และในหมู่รุ่นน้องนั้นหลายคนเคยได้รับการสนับสนุนจากกู่หลาน.ก่อนที่กู่หลานนั้นจะกลายเป็นคนพิการ.เธอเป็นคนที่มีเกียรติเป็นที่เคารพอย่างมากในตระกูลกู่เหนือยิ่งกว่ากู่เหิงอย่างมาก.แม้ว่าเส้นปราณของเธอนั้นจะอุดตันและการบ่มเพาะพลังของเธอจะพิการ.แต่หลายคนก็ยังให้ความเคารพกู่หลานเป็นอย่างมาก

“Have you guys heard? Gu Bei gained large amount of limelight yesterday when he was at the auction. After a rough calculation, he seems to have spent over four hundred thousand spiritual stones. That’s absolutely shocking! I wonder where did all that money come from?”
"เจ้าได้ข่าวรึป่าว?ว่ากู่เป่ยนั้นได้ใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากที่ลานประมูลเมื่อวานนี้.หลังจากคำนวณคร่าวๆแล้ว,ดูเหมือนว่าเขานั้นจะใช้ไปมากกว่า 400,000 หินจิตวิญญาณเลยทีเดียว.มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก! ข้าสงสัยว่าเงินนั้นได้มาจากที่ใดกัน?"

“Gu Bei hasn’t gone to the outside world to establish his own forces yet, nor has he participated in any competitions over a Deity’s Lake. How could he get so many spiritual stones?”
"กู่เป่ยยังไม่ได้เดินทางออกไปภายนอกดินแดนโลกและยังไม่ได้มีกองกำลังของตัวเองเลย.นอกจากนี้เขายังไม่ได้ร่วมแข่งขันในการครอบครองทะเลสาปเทวะเลย.เขานั้นสามารถที่จะมีหินจิตวิญญาณจำนวนมากได้อย่างไร?"


“I’m not sure, but spending money alone isn’t a capability! It could be his sister Gu Lan’s money!”
"ข้าก็ไม่แน่ใจ.แต่ด้วยการใช้จ่ายเงินจำนวนมากด้วยตัวคนเดียวคงไม่สามารถที่จะทำได้! มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเงินของกู่หลานพี่สาวของเขา!"

The clansmen of the discussed in soft voices. After Gu Lan’s meridians were clogged, they actually expected something from Gu Bei; however, Gu Bei was a disappointment to everyone, a complete good-for-nothing. At such a young age, he already had more than twenty wives. Although his talent was a shocking 7-grade Heaven Spiritual Root, his cultivation didn’t rise in expectation.
เหล่าตระกูลกู่ต่างวิพากษ์วิจารย์ด้วยเสียงแผ่วเบา.หลังจากที่เส้นปราณของกู่หลานนั้นอุดตัน.พวกเขาต่างก็ได้ตั้งความหวังบางอย่างกับกู่เป่ย,อย่างไรก็ตาม กู่เป่ยนั้นเป็นบุคคลที่น่าผิดหวังคนนึ่ง,เขานั้นเป็นคนที่ไม่เอาใหนอย่างสมบูรณ์.ตั้งแต่อายุยังน้อย.เขานั้นมีภรรยามากกว่า 20 คน,แม้ว่าด้วยพรสวรรค์ของเขาจะน่าตกใจเป็นถึง 7 รากวิญญาณสวรรค์.แต่การบ่มเพาะพลังของเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่หวัง

Gu Bei had always been treated like trash, even by those at the bottom of the Earth Fate Realm.
กู่เป่ยนั้นจึงได้ถูกปฏิบัติไม่ต่างจากขยะนักแม้แต่คนที่มีระดับลิขิตปฐพีก็ตาม
However, yesterday’s performance caused everyone to feel a little surprised. After all, such shocking wealth wasn’t something that an ordinary person could take out from nowhere. Therefore, some of them have started to re-evaluate Gu Bei.
อย่างไรก็ตาม,จากการกระทำเมื่อวานนี้ทุกคนต่างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย.ต้องไม่ลืมว่าด้วยความมั่งคั่งที่น่าตกใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะสามารถทำได้ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มที่จะประเมินกู่เป่ยใหม่

Today, Gu Bei and Gu Lan had appeared. Who knows what kind of plans they might have?
วันนี้,กู่เป่ยและกู่หลาน ได้ปรากฏตัวออกมา.ใครจะรู้ล่ะว่าพวกเขานั้นอาจจะมีแผนการบางอย่างอยุ่ก็ได้?

Gu Heng’s gaze fell onto Gu Bei and Gu Lan and he couldn’t help laughing, “Gu Lan, Gu Bei, the two of you have also come to join the gathering?”
กู่เหิงจ้องมองไปยังกู่เป่ยและกู่หลาน แล้วทำให้เขานั้นอดที่จะหัวเราะไม่ได้"กู่หลาน,กู่เป่ย. คุณทั้งสองคนก็ได้มาร่วมการชุมนุมเหมือนกันอย่างนั้นรึ?"

Finishing his words, his eyes flashed with an untraceable chill. He was well aware of Gu Bei’s limelight yesterday.
สิ้นคำพูดของเขา.ประกายตาที่มีร่องรอยแห่งความเย็นชาก็ผ่านออกมา.เขาก็ตระหนักได้ถึงเรื่องของกู่เป่ยทำมาเมื่อวานเหมือนกัน

Gu Bei’s little display placed Gu Heng on alert. This pair of brother and sister: one was crippled and the other one was not content with his own place!
กู่เป่ยนั้นได้แสดงจุดยืนเพื่อเตือนกู่เหิง.ทั้งสองพี่น้อง,หนึ่งคนพิการอีกคนก็หาได้ต้องสนใจไม่ที่จะสามารถสั่นคลอนเขาได้!

However, no matter how uncontent the both of you are, I’ll let you suffer a ruthless setback.
อย่างไรก็ตาม.ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่พวกเจ้าวางแผนเอาไว้ก็คงมีแต่ต้องล้มเหลว.ข้าจะส่งกลับไปโดยไม่ปราณีเลย

Gu Bei laughed, showing a sloppy manner. “Good day to you, Elder Cousin Gu Heng. We’re only here to stroll around. Tonight’s atmosphere is pretty good!”
กู่เป่ยหัวเราะ,ซึ่งแสดงออกถึงความไม่มีมารยาท."สวัสดีทุกท่าน,ผู้อาวุโส ท่านพี่กู่เหิง.พวกเราแค่มาเดินเล่นแถวๆนี้.ดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจ"
A few elders had their gazes fixed on Gu Lan.
ผู้อาวุโสบางคนต่างจ้องไปยังกู่หลาน

“Gu Lan, how are you doing?” One of the gold robed elders kindly smiled. He was the first elder of the Gu Clan, Gu Ya.
"กู่หลาน,เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?"หนึ่งในผู้อาวุโสสวมชุมคลุมสีทองยิ้มออกมาอย่างมีเมตตา.เขาเป็นผู้อาวุโสลำดับหนึ่งของตระกูลกู่,กู่ หยา

“Thanks to First Elder fortune, I’ve been feeling much better.” Gu Lan nodded. Right now, she was using a special method to conceal her strength that even Gu Ya couldn’t sense her true strength.
"ขอบคุณผุ้อาวุโสหนึ่งในความเมตตา.ข้ารุ้สึกดีขึ้นมากแล้ว"กู่หลานพยักหน้า.ตอนนี้เธอนั้นมีวิธีพิเศษบางอย่างที่จะปกปิดความแข็งแกร่งของเธอแม้แต่กู่หยาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเธอ

“Alright.” Gu Ya nodded as he sighed inwardly. Gu Lan’s clogged meridians basically made her a cripple. The heavens really hadn’t blessed the Gu Clan. Her talent was the most outstanding he’d seen in over a hundred years; the current first successor, Gu Heng, was far from her by comparison.
"เอาล่ะ"กู่หยาพยักหน้าขณะที่เขาถอนหายใจ.กู่หลานนั้นเส้นปราณอุดตัน.ทำให้กลายเป็นคนพิการ.สวรรค์ช่างไม่เข้าข้างตระกูลกู่.ด้วยพรสวรรค์ของเธอนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากในรอบ 100 ปีที่ป่านมา,ทายาทคนปัจจุบันอย่างกู่เหิงนั้นยังห่างไกลมากหากนำมาเปรียบเทียบกับเธอ


Gu Heng sighed, “Pity, Gu Lan’s complexion seems much better compared to before. It’s too bad that the clogged meridians aren’t able to recover.”
กู่เหิงถอนหายใจ,"ช่างดูน่าสงสารกู่หลาน.ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะ.มันช่างเลวร้ายซะจริงที่เส้นปราณอุดตันไม่สามารถที่จะรักษาได้"

Although Gu Heng appeared to be heartfelt, Gu Lan could hear the ridicule in his words. If she’d heard such words before, she’d definitely have been heartbroken. But now, she was calm and tranquil. If Gu Heng found out that her cultivation had already been restored to her pinnacle state, and that she’d even improved her cultivation, who knows what kind of expression he’d have on his face?
แม้ว่ากู่เหิงจะแสดงท่าทางเหมือนจะเห็นใจแต่กู่หลานก็ได้ยินคำพูดที่เยาะเย้ยอยู่ในคำพูดของเขา.ถ้าเธอได้ยินคำพูดเหล่านั้นก่อนหน้านี้.เธอคงจะใจสลายเป็นแน่.แต่ตอนนี้เธอก็สามารถที่จะสงบใจและสงบเสงี่ยมแทน.ถ้ากู่เหิงรู้ว่าการบ่มเพาะพลังของเธอได้ถูกฟื้นฟูไปยังจุดสูงสุดอีกครั้งแล้ว.ใครจะรู้ว่าเขาจะแสดงสีหน้าอย่างไร?

Gu Bei changed the topic. “Today is so lively. I heard that the younger generations of the Gu Clan are sparring here, so I came to join the fun.” Although he wasn’t happy with Gu Heng, he still had to endure it for the time being, so he wasn’t harsh with his words.
กู่เป่ยเปลี่ยนเรื่องพูด"วันนี้ช่างดูมีชีวิตชีวานัก.ข้าได้ยินมาว่าเหล่าคนรุ่นใหม่ของตระกูลกุ่ได้มีการฝึกซ้อมการต่อสู้ที่นี้,ดังนั้นเขาจึงอยากมาร่วมสนุก"แม้ว่าเขานั้นจะไม่ค่อยมีความสุขกับกู่เหิงเท่าไหร่,แต่เขาก็ยังอดทนรอเวลา,ดังนั้นเขาจะไม่พูดอะไรรุนแรงเกี่ยวกับคำพูดของเขา

Right now, Gu Heng was the first successor of the Gu Clan. Although Gu Bei wanted to pull Gu Heng down, since they were in front of all the elders, he still had to put up an act.
ตอนนี้,กู่เหิงนั้นเป็นผู้สืบทอดอันดับหนึ่งของตระกูลกู่.แม้ว่ากู่เป่ยต้องการที่จะดึงเขาลงมา.ตั้งแต่อยู่ต่อหน้าผู้อาวุโส,เขาก็ยังคงอดทนที่จะแสดงออกอยู่

Nie Li and his group stood to the side. Nie Li observed everyone’s expression and captured some of the internal relationships of Gu Clan. It seemed like everyone was still rather concerned about Gu Lan and Gu Bei.
เนี่ยหลี่และกลุ่มของเขาก็ยืนอยุ่ข้างๆ.เนี่ยหลี่สังเกตเห็นว่าทุกคนต่างแสดงท่าทางและจับจ้องความสัมพันธ์ภายในของตระกูลกู่.มันดูเหมือนว่าทุกคนค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับกู่หลานและกู่เป่ย

“Oh? Younger Cousin Gu Bei is also interested? Our Gu Clan’s younger generation happens to be sparing right now on the lookout for some fine and fresh saplings. Why doesn’t Younger Cousin Gu Bei go up for a try?” Gu Heng said with a light smile.
"โอ้ว?ญาติผุ้น้องกู่เป่ยก็มีความสนใจเหมือนกันรึ?เด็กรุ่นใหม่ของตระกูลกู่ของพวกเขากำลังต่อสู้กันอยุ่ตอนนี้เป็นเหมือนกับต้นกล้าที่ดีและสดใหม่.ทำใมญาติผู้น้องกู่เป่ยไม่ลองขึ้นไปดูล่ะ?"กู่เป่ยพูดพร้อมยิ้มเล็กน้อย

Gu Ya and the others were all looking at Gu Bei. This was the famed good-for-nothing of the clan. He’d always been slacking off in his cultivation. However, yesterday’s matter caused them some confusion. After all, four hundred thousand spiritual stones wasn’t something anyone could bring out on whim. Even elders like them wouldn’t dare say that they’d be able to take out four hundred thousand spiritual stones in one go! That event made them take note of this youngster. After all, he was still Gu Lan’s brother!
กู่หยาและคนอื่นๆต่างมองไปยังกู่เป่ยที่มีชื่อเสียงของคนไม่เอาไหนของตระกูลกู่.เขามักจะไม่ใส่ใจกลับการบ่มเพาะพลังของเขา.อย่างไรก็ตาม.เมื่อวานมีเรื่องที่ทำให้พวกเขานั้นสับสนได้เหมือนกัน.ต้องไม่ลืมว่า 400,000 หินจิตวิญญาณไม่ใช่ว่าจะมีใครที่ใหนสามารถที่จะหามันมาได้.แม้ว่าผู้อาวุโสอย่างพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้พวกมัน 400,000 เพียงแค่ครั้งเดียว! มันเป็นเหตุการที่ต้องทำให้พวกเขาต้องจดจำไว้สำหรับคนรุ่นไหม่และอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังเป็นน้องชายของกู่หลาน

Gu Bei’s talent was still pretty good. If he could work hard in his cultivation, he might be able to gain some achievements and become one of the pillars of the Gu Clan.
พรสวรรค์ของกู่เป่ยนั้นค่อนข้างดีทีเดียว.ถ้าเขาฝึกฝนการบ่มเพาะพลังอย่างหนักล่ะก็.เขาอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้และอาจจะกลายมาเป็นเสาหลักของตระกูลกู่เลยทีเดียว

Gu Ya and the rest all wanted to take a look at Gu Bei’s strength. However, Gu Bei seemed to have remained at the pinnacle of Earth Fate Realm, and was yet to step into 1-fate. They couldn’t help feeling a little disappointed at that. Long Yuyin, who was from the same generation as Gu Bei, had already reached Heavenly Fate Realm.
กู่หยาและพรรคพวกต้องการที่จะเห็นความแข็งแกร่งของกู่เป่ย.อย่างไรก็ตาม,กู่เป่ยดูเหมือนว่าจะยังไปไม่ถึงระดับสูงของลิขิตปฐพีเสียด้วยซ้ำและยังไปไม่ถึงระดับหนึ่งลิขิตเลย.พวกเขาจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว,หลงยู่หยิ๋นที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกับกู่เป่ยนั้นสามารถที่จะไปถึงระดับ 1 ของลิขิตสวรรค์เรียบร้อยแล้ว

Gu Heng saw the change of expressions in Gu Ya and the rest, and a trace of viciousness flashed through his eyes. Was this kid, Gu Bei, finally going to show himself? It seemed that he had to find someone to suppress Gu Bei a little!
กู่เหิงเห็นการแสดงออกของกู่หยาและพรรคพวก,ซึ่งมีร่อยรอยแห่งความผิดหวังผ่านออกมาจากสายตาของพวกเขา.เป็นเพราะเจ้าเด็ก,กู่เป่ย.ในที่สุดก็แสดงตัวออกมารึ?ดูเหมือนว่าเขาจะต้องส่งใครไปสั่งสอนกู่เป่ยสักเล็กน้อย
“Since Younger Cousin Gu Bei is interested, why don’t I have Gu Kuan play with you a little?” Gu Heng looked at Gu Bei as he chuckled, “After all, Gu Kuan is also at the pinnacle of Earth Fate Realm!”
"ในเมื่อญาติผู้น้องกู่เป่ยมีความสนใจ,ทำใมไม่ลองเล่นกับกู่ควนสักเล็กน้อยล่ะ?"กู่เหิงมองไปยังกู่เป่ยขณะที่เขาหัวแระหึๆ"อย่างไรก็ตาม,กู่ควนไปถึงจุดสูงสุดของระดับปฐพีเหมือนกัน!"

Gu Bei hesitated for a moment, then said with a little difficulty, “That doesn’t seem too good, right?”
กู่เป่ย ทำท่าลังเลซักพักหนึ่ง,จากนั้นก็พูดด้วยท่าทีตัดสินใจลำบากเล็กน้อย"ดูไม่เลวเหมือนกัน,ใช่ใหม?"

Gu Heng thought that Gu Bei was afraid, so he smiled. “Since it’s just sparring between members of the younger generations, Younger Cousin Gu Bei doesn’t have to worry about it. I’ll have Gu Kuan set some limits!”
กู่เหิงคิดว่ากุ่เป่ยนั้นกลัว,ดังนั้นเขาจึงยิ้ม"มันเป็นแค่เพียงการซ้อมต่อสู้ระหว่างคนรุ่นใหม่,ญาติผู้น้องกู่เป่ยไม่เห็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันเลย.ข้าจะให้กู่ควน ออมมือให้!"
Gu Bei pondered for a brief moment, as though he was making a difficult decision, before he said, “Okay then.”
กู่เป่ยทำท่าขบคิดหนักชั่วขณะหนึ่ง,ขณะที่เขาทำท่าทางเหมือนกับตัดสินใจลำบากเป็นอย่างมาก,ก่อนที่เขาจะพูดออกไปว่า "ถ้าอย่างนั้น,ตกลง"

Xiao Ning’er couldn’t help smiling and covering her mouth. Although she didn’t know how strong this friend of Nie Li’s was, she could tell that dealing with a pinnacle Earth Fate Realm person shouldn’t be a problem for him. However, Gu Bei pretended that this would be very difficult, just like when Nie Li pretended to be the prey while preying on the predator. Indeed, “birds of a feather flock together”.
เสี่ยวหนิงเอ๋ออดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้และหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม,แม้ว่าเธอนั้นจะไม่รู้ความแข็งแกร่งเพื่อนของเนี่ยหลี่,เธอก็สามารถบอกได้ว่าสำหรับคนที่มีระดับสูงสุดแค่ลิขิตปฐพีนั้นไม่ได้มีปัญหาสำหรับเขาเลย.อย่างไรก็ตาม กู่เป่ยกลับทำท่าทีว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องยากมาก.,ซึ่งเหมือนกับเนี่ยหลี่มาก ที่ทำที่ว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่อขณะที่เหยื่อก็กลายเป็นนักล่า ,ดังความจริงที่ว่า"นกที่ขนเหมือนกันจะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน"


When they heard that Gu Bei was going to participate in the competition, the entire Gu Clan immediately became energetic.
เมื่อพวกเขาได้ยินว่ากู่เป่ยนั้นกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขั้น,ทั่วทั้งตระกูลกู่ก็เปลี่ยนมาสนใจในทันที
“Have you heard? That good-for-nothing that has over twenty wives is going to compete!”
"เจ้ารู้ใหม? ว่าคนไม่เอาใหนทีมีภรรยายี่สิบคนกำลังจะแข่งขันล่ะ!"


“I heard that his cultivation is at the pit bottom of the Earth Fate Realm! Because he hasn’t been training his combat abilities, he’s always lost terribly against those of the same realm as him! He’s simply rubbish!”
"ข้าได้ยินมาว่าการบ่มเพาะพลังของเขานั้นต่ำกว่าระดับลิขิตปฐพีซะอีก!เพราะว่าเขานั้นไม่ได้ฝึกฝนทักษะอะไรเลย,เขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเหมือนกับเขตแดนวิญญาณของเขานั้นล่ะ,เขาเป็นแค่เพียงขยะเท่านั้น!"

“But he has a 7-grade Heaven Spiritual Root!”
"แต่เขามีรากวิญญาณสวรรค์ระดับ 7 นะ"

“What’s the use of having a 7-grade Heaven Spiritual Root?”
"มีระดับรากวิญญาณระดับ 7 แล้วใช้ประโยชน์อะไรได้?

“But I still don’t want that Gu Bei to be trash; after all, he’s Gu Lan’s brother!”
"แต่ข้ายังไม่คิดว่ากู่เป่ยจะเป็นขยะนะ,ต้องไม่ลืมว่า,เขานั้นเป็นน้องชายของกู่หลาน!"

“The difference between this sister and brother is too huge! Are they really blood siblings?”
"ความแตกต่างระหว่างพี่สาวและน้องชายช่างต่างกันมากนัก!,ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันรึป่าว?"

Those from the Gu Clan discussed as they prepared to pay attention to this battle.
เหล่าคนของตระกูลกู่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆพวกเขาล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Hearing the discussions, Gu Heng transmitted his voice over to Gu Kuan and coldly snorted, “Gu Kuan, beat him up mercilessly until he no longer has any confidence to cultivate!” The moment Gu Bei had any thoughts of emerging, he had to mercilessly suppress him!
ได้ยินพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์กัน,กู่เหิงก็ปล่อยเสียงของเขาไปยังกู่ควน,และพูดอย่างเย็นชาว่า"กู่ควน,จัดการมันอย่าได้ปราณีจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะบ่มเพาะพลังใดๆได้อีก!" ชั่วขณะนั้นกู่เป่ยก็มีความคิดหลายอย่างโผล่ขึ้นมา,เขารู้ว่าจะโดนจัดการโดยไร้ซึ้งความปราณี!

Gu Kuan gave Gu Bei a glance as his eye flashed with a trace of contempt. Teaching a lesson to trash like Gu Bei was going to be too easy. He leapt onto the stage.
กู่ควนเหลือบมองไปที่กู่เป่ยด้วยสายตาที่มีร่องรอยแห่งการดูถูก.สั่งสอนบทเรียนให้ขยะอย่างกู่เป่ยนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายนัก,เขากระโดดขึ้นไปบนเวที

Gu Bei had also jumped up with steps as light as a feather, as though he wasn’t exerting any strength.
กู่เป่ยก็กระโดดขึ้นไปบนเวทีเหมือนกันด้วยการก้าวเบาๆเหมือนกับขนนก,เหมือนกับว่าเขานั้นไม่ได้มีพลังและความแข็งแกร่งใดๆเลย

The surrounding disciples couldn’t help shaking their heads upon seeing that. Gu Bei was probably emptied by girls. With such light steps, how was he going to fight? It’s a problem if Gu Bei know any combat abilities.
เหล่าศิษย์ทั้งหลายที่อยู่รอบๆต่างอดไม่ได้ที่จะเขย่าศีรษะเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้น.กุ่เป่ยนั้นอาจจะยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง จึงทำให้เขาไม่มีแรงเลย,ไม่รู้ว่าเขาจะต่อสู้อย่างไร?ปัญหาอยู่ที่ว่ากู่เป่ยคงมีความสามารถในการต่อสู้บ้าง

Nie Li smiled. Gu Bei was simply too good at acting. Wasn’t he afraid of being struck by lightning1?
เนี่ยหลี่ยิ้ม.กู่เป่ยเป็นนักแสดงที่ดีทีเดียว.เขาไม่กลัวจะโดนฟ้าผ่ารึอย่างไร?
(**1Chinese superstition says “if you do bad things, you’ll get struck by lightning”.
ตามความเชื่อของจีนกล่าวว่า "ถ้าคุณทำเรื่องที่ไม่ดีคุณจะได้รับโทษโดยฟ้าผ่า")

Xiao Ning’er smiled as she transmitted her voice over to Nie Li, “Nie Li, Gu Bei learned it from you, right?”
เสี่ยวหนิงเอ๋อยิ้มขณะที่เธอส่งเสียงไปยังเนี่ยหลี่"เนี่ยหลี่,กู่เป่ยคงจะเรียนรู้จากเจ้า,กระมั้ง?"

Nie Li rubbed his nose as he awkwardly chuckled, “He learned from me? Do I do that?”
เนี่ยหลี่ถูจมูกของตัวเองขณะที่เขาหัวเราะอย่างช้าๆ,"เขาเรียนรู้จากข้าอย่างนั้นรึ?ข้าเป็นอย่างนั้นรึ?"

Xiao Yu couldn’t help smiling as he pursed his lips. He was well aware of Gu Bei’s strength. With that God Level growth rate demon spirit alone, he could leap levels and challenge stronger opponents and that he was actually acting scared of.
เซี่ยวหยู๋อดที่จะยิ้มไม่ได้ขณะที่เขาเม้มริมฝีปาก.เขาตระหนักได้ดีถึงความแข็งแกร่งของกู่เป่ย.ด้วยจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าอย่างเดียว,เขาก็มีระดับที่ก้าวกระโดดและสามารถที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้และสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นเพียงแค่การแสดงว่ากำลังกลัวอยู่เท่านั้น

Those of the Gu Clan were cheering from below.เหล่าคนของตระกูลกู่ต่างส่งเสียงเชียอยู่ข้างล่าง

“Gu Kuan, go at it! Smash that good-for-nothing!”"กู่ ควน,จัดการล้มเจ้าคนไม่ได้ความซะ!"

“Gu Bei, go at it!”
"กู่เป่ย,จัดการมันเลย!"

The cheering continued to rise in volume.
เหล่ากองเชียร์ต่างส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

“Gu Bei, I look down on good-for-nothings like you. Trash like you don’t have any qualifications to remain in our Gu Clan. That 7-grade Heaven Spiritual Root of yours is wasted on you! Today, I’ll represent the family and teach you a lesson!” Gu Kuan coldly snorted as he strode wide steps towards Gu Bei. A majestic aura surged toward the skies.
"กู่เป่ย,ข้ากลุ้มใจกับความไม่เอาไหนเช่นเจ้า,ถังขยะอย่างเจ้าไม่มีคุณสมบัติใดๆที่จะมาอยู่ในตระกูลกู่ของพวกเรา.7 รากวิญญาณสวรรค์ช่างเสียเปล่าซะจริงสำหรับเจ้า,วันนี้ข้าจะเป็นตัวแทนของตระกูลสั่งสอนบทเรียนให้กับเจ้า!"กู่ควน พูดอย่างเย็นชาขณะที่เขาก้าวเท้าไปหากู่เป่ย.ปราณพลังที่น่าเกรงขามปล่อยออกมาพุ่งตรงไปยังท้องฟ้า

Like a ferocious tiger that had just stepped out of the mountains, Gu Kuan roared and pounced towards Gu Bei. When he was in the air, his body transformed as he merged with an Iron Back Goshawk2 with claws like steel.
เปรียบดั่งเสือที่เพิ่งก้าวออกมาจากภูเขา,กูควนคำรามและกระโจนไปหากู่เป่ย,เมื่อเขาลอยอยู่บนอากาศ,ร่างกายของเขาได้เปลี่ยนร่างรวมเข้ากับเหยี่ยวทมิฬเหล็กปีกสั้นพร้อมกงเล็บที่เหมือนกับเหล็ก

Even though Gu Kuan had underestimated Gu Bei, he didn’t hold back even a little in his attack.
แม้ว่าความคิดของกู่ควนนั้นจะดูถูกดูแคลนกู่เป่ยเป็นอย่างมาก,เขาก็ไม่ออมมือแม้แต่เพียงเล็กน้อยในการโจมตีของเขา

Gu Kuan was exerting all his strength. Gu Bei would probably have a hard time withstanding them. Several elders sighed and couldn’t help shaking their heads. After all, they were well aware of Gu Bei’s strength. As a good-for-nothing; that kid usually didn’t put any effort towards his cultivation.
กู่ควนพยายามใช้ความแข็งแกร่งของเขาทั้งหมด.กู่เป่ยอาจจะไม่สามารถที่จะอดทนในการต่อสู้ครั้งนี้แม้สักเพียงนิด.ผู้อาวุโสบางคนถอนหายใจและไม่สามารถที่จะส่ายศีรษะของพวกเขา.อย่างไรก็ตามพวกเขาต่างรู้ถึงระดับความแข็งแกร่งของกู่เป่ย.เพราะเขานั้นเป็นคนไม่เอาใหน.เจ้าเด็กนั้นไม่ได้ใช้ความพยายามที่จะบ่มเพาะพลังอย่างสม่ำเสมอ.

With a terrifying manner, Gu Kuan aimed those iron-like claws at Gu Bei’s head.
ด้วยการจู่โจมที่ไร้ความปราณี,กู่ควนเล็งกงเล็บเหล็กของเขาไปที่ศีรษะของกู่เป่ย.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

32 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณคับ กำลังได้ฟิ้วเลย

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากเลยครับ อ่านกะลังเพลินเลย รู้ตัวอีกทีจบตอนซะงั้น *0*

  ตอบลบ
 3. ลุย...ลูกพี่เป็นไงลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นอิอิมันๆๆๆขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. อัพเดต วันละกี่ตอนครับ มีคนช่วยแปลเยอะเปล่าครับ

  ตอบลบ
 5. ค้างเลย อ๊ากกกกกกกกกกกกกก มาไวๆนะ ขอบคุณครับบบ

  ตอบลบ
 6. ขออีกสัก2ตอนครับ มันส์มากวันนี้ ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ อารมค้างเลย มาไวๆนะครับ

  ตอบลบ
 8. ช่างคั่งค้างเหลือเกินครับ ขอบคุณมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับสนุกมากครับกำลังค้างเลย

  ตอบลบ
 10. ค้างงงง ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods แปลไทย ให้ หน่อย ครับ

  ตอบลบ