วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 321 – Counterfeit

Tale of the demon and god novel Chapter 321 – Counterfeit

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 321 -ของเทียม


บทที่ 321 -ของเทียม


Within the grounds of the Divine Feathers Sect, as long as Nie Li had Hierarch Skycloud backing him, then he’d definitely be eased of many troubles.
ภายในพื้นที่แห่งนิกายขนนกแห่งทวยเทพตราบใดที่เนี่ยหลี่นั้นมี นักบุญเมฆาล่องลอยเป็นคนสนับสนุนเขาดังนั้นเขาจึงรู้สึกได้ถึงการปลดเปลื้องปัญหาต่างๆมากมาย

It wasn’t that Hierarch Skycloud had a supreme position; it was his identity that was too special. No family was willing to offend such an expert.
มันไม่ใช่ว่านักบุญเมฆาล่องลอยนั้นมีตำแหน่งพิเศษใดๆ,แต่เขาก็เป็นบุคคลพิเศษเป็นอย่างมาก,ไม่มีตระกูลใหนยินดีที่จะต่อต้านผู้เชี่ยวชาญอย่างเขา

In his previous life, Nie Li had heard that Hierarch Skycloud was fond of protecting geniuses who didn’t join the various families. Nie Li’s Master, Ying Yueru, had also been secretly protected by Hierarch Skycloud. Therefore, no one dared to touch her. It was only one hundred years later, when Hierarch Skycloud had aged and the internal conflict within the Divine Feathers Sect became more intense, that Ying Yueru’s troubles started to come.
ในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขา,เนี่ยหลี่เคยได้ยินมาว่านักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นชอบทีจะปกป้องอัจฉริยะที่ไม่ได้เข้าร่วมกับตระกูลใด.อาจารย์ของเนี่ยหลี่ อญิ๋ง หยู๋เร่อ ก็ได้ถูกปกป้องอย่างลับๆจากนักบุญเมฆาล่องลอยเหมือนกัน.ดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะกล้าแตะต้องเธอ.มันก็แค่เพียง 100ปี ต่อมาจากนั้นเมื่อนักบุญเมฆาล่องลอยนั้นอายุมากขึ้นและความขัดแย้งภายในของนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นมาถึงจุดที่หนักหนา.อญิ๋ง หยู๋เร่อ จึงเริ่มที่จะมีคนมารังครวญ

“Please, wait for a moment, Venerable. I’ll go and write some words.”
"รบกวนรอซักคูร,ท่านจ้าว.ข้าจะไปเขียนอักษร"


When Nie Li returned to his room, he appeared to be even more serious compared to the first time, as he wrote five words. The Dao intent contained in these five words was even more profound than in the ones he gave Yan Yang and Mingyue Wushuang.
เมื่อเนี่ยหลี่กลับไปยังห้องของเขา,เขาได้ทำมันขึ้นด้วยความจริงจังเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งแรกอีก,ขณะที่เขาเขียนอักษรถึง 5 ตัว.เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในอักษรแต่ละตัวนั้นลึกซึ้งเป็นอย่างมากกว่าที่เขานั้นได้ให้หยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซางซะอีก


After writing them, Nie Li passed them to Venerable Redsoul.
หลังจากเขาเขียนพวกมัน,เนี่ยหลี่ก็นำมันไปมอบให้กับจ้าวแห่งวิญญาณแดง

“Thank you for this.” Venerable Redsoul lightly smiled.
"ขอบใจสำหรับสิ่งนี้"จ้าวแห่งวิญญาณแดงเผยยิ้มเล็กน้อย


“Venerable is being too polite!” Nie Li smiled as he replied respectfully.
"ท่านจ้าวท่านสุภาพเกินไปแล้ว!"เนี่ยหลี่ยิ้มขณะที่เขากล่าวอย่างเคารพ

After Venerable Redsoul, several other people came for his words. Of course Nie Li didn’t reject them. He wrote his calligraphy with varying degrees of seriousness, all depending on the impressions these people had given him in his previous life. Some were legitimate, while others were just ordinary calligraphy.
หลังจากจ้าวแห่งวิญญาณแดง,ก็มีอีกหลายคนที่เดินทางมาเพื่ออักษรของเขา.แน่นอนว่าเนี่ยหลี่นั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธพวกเขา.เขาได้เขียนอักษรประดิษฐ์ของเขาด้วยความจริงจัง,ขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครสร้างความประทับใจให้กับเขาในชีวิตก่อนหรือไม่.บางคนที่เป็นคนอันธพาน,พวกเขาก็จะได้รับแค่เพียงอักษรธรรมดาเท่านั้น.

Dragonseal Family
ตระกูลผนึกมังกร

Long Tianming’s study room.
ห้องหนังสือของหลงเทียนหมิง
Long Tianming slowly opened the scroll and saw three words, and felt satisfied. That kid, Nie Li, was quite tactful. He’d given Yan Yang and Mingyue Wushuang two words, and gave him three.
หลงเทียนหมิงได้เปิดม้วนอักษรอย่างช้าและมองเห็นอักษร 3 ตัว,เขารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก.เจ้าเด็กเนี่ยหลี่ก็ค่อนข้างฉลาดเหมือนกัน.เขานั้นได้มอบอักษรแก่ หยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซางคนล่ะ 2 ตัว,และมอบให้เขา 3 ตัว

His gaze fell onto the center of the paper where a vigorous and powerful “sword” was projected on his pupils.
เขาจ้องไปยังจุดกึ่งกลางของกระดาษที่แสดงความแข็งแกร่งของคำว่า "กระบี่"ได้พวยพุ่งเข้ารูม่านตาของเขา

The shape of this word was the exact same one that he’d seen earlier.
รูปร่างของอักษรนั้นเป็นคำเดียวกับที่เขาเห็นก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน.

Yan Yang and Mingyue Wushuang could see the profundity contained within this “sword”, but he wasn’t able to do so. This fact made Long Tianming extremely unhappy. Could it be that his talent was that much more inferior than Yan Yang’s and Mingyue Wushuang’s?
หยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซางสามารถที่จะมองเห็นความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในอักษร"กระบี่" แต่เขากับไม่สามารถทำอย่างนั้นได้.ด้วยความจริงข้อนั้นทำให้เขานั้นไม่มีความสุขเป็นอย่างมาก.หรือว่านั่นเป็นเพราะว่าพรสวรรค์ของเขานั้นจะด้อยกว่าหยานหยางและหมิงหยู๋ วู๋ซางหรืออย่างไร?
Or could it be that he just wasn’t concentrating enough earlier?
หรือว่าอาจเป็นเพราะว่าเขานั้นไม่ได้เพ่งมองอย่างเพียงพอก่อนหน้านี้?

Long Tianming focused his attention as he looked at that “sword” as he tried to sense the Dao intent within. Suddenly, it appeared to him, the warmth of light and chill of darkness. Even though it was just for a moment, it was captured by him.
หลงเทียนหมิงจ้องมองความสนใจของเขามุ่งไปยังอักษร"กระบี่"ขณะที่เขานั้นพยายามที่จะรับรู้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายใน.ทันใดนั้น.ก็ปรากฏบางอย่างกับเขา,เขารับรู้ถึงความอบอุ่นของแสงสว่างและความเย็นจากความมืด.แม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงชั่วขณะ.มันก็ถูกตรวจสอบได้โดยเขา

Indeed, it was easy for him to sense the Dao intent within the “sword”. It seemed that he wasn’t that much inferior to Yan Yang and Mingyue Wushuang after all. He couldn’t sense it earlier just because he did not concentrate! Long Tianming lightly smiled as he continued to sense it. However, to his realisation, the “sword” in his hands only contained a trace of Dao intent. With just that much Dao alone, Yan Yang and Mingyue Wushuang shouldn’t have been so stirred, right?
มันเป็นความจริงที่ง่ายดายที่เขานั้นจะสามารถรับรุ้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในคำว่า"กระบี่"มันดูเหมือนว่าเขานั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าหยานหยาง และหมิงหยู๋ วู่ซาง ต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาไม่สามารถที่จะรับรุ้อะไรได้นั่นคงเป็นเพราะเขานั้นยังขาดสามาธิอยู่! หลงเทียนหมิงเผยยิ้มออกมาและเขาได้พยายามรับรู้มันต่อไป.อย่างไรก็ตาม.เกี่ยวกับการรับรู้ของเขานั้นคำว่า"กระบี่"ที่อยู่ในมือเขานั้นมีแค่เพียงร่องรอยแห่งเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้เท่านั้น. มีแค่เพียงเจตจำนงอย่างเดียวไม่มากนัก.หยานหยางและหมิงหยู๋วู่ซาง คงไม่สามารถที่จะได้รับรู้ผลของมัน,มากกว่านี้ใช่ใหม?
Could it be that he’d only sensed a portion of the sword intent? There was more profundity concealed in the “sword”?
มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขานั้นสามารถที่จะรับรู้ในเพียงแค่ส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายของกระบี่? มันยังมีอะไรที่ลึกซึ้งที่ยังซ่อนไว้อยู่ข้างในคำว่า "กระบี่"อีกรึ?

Long Tianming continued sensing as he tried to fumble the profundity of the “sword”. However, he quickly realised that aside from that trace of Dao intent, he couldn’t sense anymore.
หลงเทียนหมิงยังพยายามที่จะค้นหาความลึกซึ้งของคำว่า "กระบี่"อย่างไรก็ตาม เขาพบเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในนั้นอย่างรวดเร็ว.เขาไม่สามารถที่จะรับรู้อย่างอื่นได้มากกว่านี้อีกแล้ว.

This was impossible!
มันเป็นไปไม่ได้

Could he really be that much inferior to Yan Yang and Mingyue Wushuang?
หรือว่าเขานั้นจะมีความสามารถที่ด้อยกว่าหยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซางกัน?

He constantly tried, but wasn’t able to succeed.
เขายังคงพยายามต่อไป,แต่ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้

A thought crossed Long Tianming’s mind that extremely enraged him. Maybe Nie Li had done something to this word. But even still, this word looked exactly the same; it didn’t look like there was anything wrong with it. Furthermore, he’d obviously sensed the Dao intent just now. However, it was only for a moment and he couldn’t feel it anymore.
หลงเทียนหมิงคิดอยู่ในใจด้วยความโกรธ.บางทีเนี่ยหลี่นั้นจะทำอะไรบางอย่างกับอักษร.แต่มันยังไง.ตัวอักษรดังกล่าวก็ดูไม่ต่างจากเดิม.มันดูเหมือนว่ามีสิ่งใดกันที่ต่างออกไป นอกจากนี้เขาก็รับรู้ได้ถึงเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้เพียงชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นแค่เพียงชั่วครู่เท่านั้นและเขาก็ไม่รู้สึกถึงมันมากมายนัก

Time passed. One hour, two hours…
เวลาผ่านไป. 1 ชัวโมง, 2 ชัวโมง

No matter how Long Tianming tried, he still couldn’t sense the profundity contained within.
ไม่ว่าหลงเทียนหมิงจะพยายามอย่างไร,เขาก็ยังไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความลึกซึ้งที่อยู่ภายในมันได้.


Damn it!
ไอ้บ้าเอ้ย!

Long Tianming tightly clenched his fists and pounded them on the table surface. A sense of defeat surged up, the sense of inferiority to Yan Yang and Mingyue Wushuang. He was the number one genius of the Dragonseal Family and he’d always been proud of it. He’d always viewed Yan Yang as one of his opponents.
หลงเทียนหมิงกำหมัดของเขาแน่นและทุบมันลงบนโต๊ะ.เขารู้สึกถึงความพ่ายแพ้มันเริ่มก่อตัว.ด้วยการรับรู้ของเขานั้นด้อยกว่าหยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซาง.เขาเป็นอันดับ 1 ของอัจฉริยะของตระกูลผนึกมังกรและเขาก็ภาคภูมิใจกับมัน.เขานั้นต้องการที่จะให้เขานั้นดูเหมือนเป็นคู่แข่งของหยานหยางในระดับเดียวกัน.
However, unable to comprehend any Dao intent made him felt defeated.
อย่างไรก็ตามเขานั้นกลับไม่สามารถที่จะเข้าใจในเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ได้มันจึงทำให้เขานั้นรู้สึกพ่ายแพ้.

“Did that kid do something to it?” Long Tianming’s brows were knitted tightly, since he couldn’t confirm it.
"เจ้าเด็กนั่นต้องทำอะไรกับมันเป็นแน่?"หลงเทียนหมิงขมวดคิ้วของเขาแน่,แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันมันได้เหมือนกัน.

The three words Nie Li had written all looked powerful, and don’t look to be something done half-heartedly. Instead, it seemed as though Nie Li was trying to curry Long Tianming’s favour. Nie Li was a newcomer. By right, he shouldn’t dare offend Long Tianming. Therefore, Long Tianming concluded that there shouldn’t be a problem with these three words.
อักษรสามตัวที่เนี่ยหลี่เขียนมานั้นเมื่อมองดูก็ดูทรงพลัง.และดูไม่เหมือนว่าจะเป็นการทำแค่ครึ่งๆกลางๆแต่อย่างไร ในความเป็นจริงมันเหมือนกับว่าเนี่ยหลี่นั้นพยายามที่จะประจบเขาเหมือนผู้มากใหม่ซะด้วยซ้ำ.ด้วยสิ่งเหล่านี้ เขาคงไม่กล้าที่จะต่อต้านหลงเทียนหมิง.ดังนั้นหลงเทียนหมิงจึงได้สรุปว่าอักษรสามตัวนั้นไม่ได้มีปัญหาใดๆ

That left Long Tianming with only one answer: he was unable to sense the Dao intent contained within.
หลงเทียนหมิงจึงเหลือแค่เรื่องเดียว,เขาไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในได้.


As for asking others to confirm, Long Tianming definitely wouldn’t. He was a proud and aloof character; he’d never be willing to admit to others that he was inferior to Yan Yang and Mingyue Wushuang.
สำหรับการสอบถามคนอื่นๆเพื่อยืนยัน,หลงเทียนหมิงแน่นอนว่าเขาทำไม่ได้.ด้วยบุคลิคเขามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก.เขาไม่ยินดีที่จะยอมรับว่าเขานั้นด้อยกว่าหยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซาง


Long Tianming’s mood grew fidgety before he finally threw the paper aside. “Bastard, there’s no Dao intent in these words!”
หลงเทียนหมิงอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดเป็นอย่างมากก่อนที่ในที่สุดเขาก็โยนกระดาษดังกล่าวไปข้างๆ "ไอ้บ้าเอ๋ย,ไม่มีเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้อยู่ในอักษรหล่านี้หรอก!"

Long Tianming simmered in his rage for a while before the anger within his heart slowly subsided, seated.
หลงเทียนหมิงครุ่กรุ่นไปด้วยความโกรธอยุ่ชั่วขณะก่อนที่มันจะค่อยๆลดลงเบาบางและหยุดลง

A brief moment, Long Tianming picked up the paper and concentrated all of his attention in sensing the Dao intent.
ช่วงเวลาไม่นาน,หลงเทียนหมิงก็นำกระดาษดังกล่าวขึ้นมาและตั้งสมาธิพุ่งความสนใจในการรับรู้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ต่อไป


Skycloud Hall
ห้องโองเมฆาล่องลอย

Hierarch Skycloud had received the words and began comprehending one of the Dao intent. A moment later, a deep light flashed though his eyes.
นักบุญเมฆาล่องลอยได้รับอักษรมาแล้วและเขาเริ่มที่จะทำความเข้าใจหนึ่งในเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้.ช่วงเวลาต่อมา,สายตาที่ลุ่มลึกก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขา

Hierarch Skycloud sighed as he said, “I never expected that only a few simple words could be so filled with the understandings of the Heaven and Earth Dao. Although he might not have been the one to invent these words, it is already quite impressive that he can write them so completely at such a young age. To write these words and the Dao intent of their structures, he’d have to comprehend the Dao intent himself!”
นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยถอนหายใจและพูดออกมาว่า"ข้าไม่เคยคาดหวังเลยว่าแค่เพียงอักษรไม่กี่คำซึ่งมันเต็มไปด้วยความเข้าใจในเจตจำนงแห่งสวรรค์และเจตจำนงแห่งปฐพี.แม้ว่าเขาเองก็อาจไม่สามารถที่จะประดิษฐ์คำเหล่านี้ออกมาได้.มันค่อนข้างน่าประทับใจเป็นอย่างมากที่เขาสามารถที่จะเขียนพวกมันขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่อายุยังน้อย.ด้วยการเขียนอักษรเหล่านี้และเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในของโครงสร้างเหล่านี้.เขาได้มีความเข้าใจในเจตจำนงแห่งการรับรู้ได้ด้วยตัวของเขาเอง"

This child’s talent was absolutely extraordinary. In the future, he might grow into an enormous figure.
พรสวรรค์ของเด็กคนนี้ช่างน่ามหัศจรรย์อย่างแน่นอน.ในอนาคตข้างหน้า.เขาจะเติบโตเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่เป็นแน่

Even Hierarch Skycloud wasn’t confident that he could write these words so completely.
แม้แต่นักบวชแห่งเมฆาล่องลอยยังไม่มั่นใจได้เลยว่าจะสามารถเขียนคำเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบได้.

“The new class of genius from the Tiny World, interesting,” Hierarch Skycloud mumbled as the corner of his mouth revealed a trace of smile. “The Tiny World is indeed a place where geniuses are born. I wonder what kind of person this child will grow up to be?”
"อัจฉริยะนักเรียนใหม่ จากโลกใบเล็กช่างน่าสนใจยิ่ง" นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยพึมพำขณะที่มุมปากของเขานั้นเผยให้เห็นถึงร่องรอยของรอยยิ้ม."โลกใบเล็กนั้น ความจริงอยู่ที่แห่งใดที่อัจฉริยะได้กำเนิดขึ้น.ข้าสงสัยว่าบุคคลอย่างเด็กคนนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาจะเป็นเช่นไรกัน?"


Inside Nie Li’s room, Yu Yan woke up from her cultivation.
ภายในห้องของเนี่ยหลี่, ยู่หยานตื่นขึ้นจากการบ่มเพาะพลัง

Only after a period when no one came knocking for calligraphy did Nie Li place the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting on the table.
หลังจากช่วงเวลาต่อมาเมื่อไม่มีใครมาเคาะประตูเพื่ออักษรประดิษฐ์ของเนี่ยหลี่แล้ว,เนี่ยหลี่ได้วางจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาไว้บนโต๊ะ

Yu Yan greeted Ning’er. When she saw Nie Li opening the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, she flew over and asked, “Nie Li, what’s this?”
ยู่หยานได้ทักทายเสี่ยวหนิงเอ๋อ.เมื่อเธอมองเห็นเนี่ยหลี่กำลังเปิดจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,เธอบินมาและถามว่า"เนี่ยหลี่,สิ่งนี้คืออะไรรึ?"


Yu Yan looked at the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting and felt astonished at the endless of time-space she sensed from it.
ยู่หยานมอง จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา และรู้สึกประหลาดใจขณะที่เธอรับรู้ถึงช่องว่างและเวลาได้จากมัน

“This item is called the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. It has many mysteries concealed within. Ning’er, Big Sister Yu Yan, please protect me. If someone comes in, just tell them that I’m not here. I want to break the seal inscription patterns on the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting!” said Nie Li.
"สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกเรียกว่า จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.มันมีความลึกลับมากมายซ่อนอยู่ภายใน .หนิงเอ๋อ, พี่สาว ยู่หยาน,รบกวนระวังหลังให้ข้าด้วย.ถ้ามีใครเข้ามา,ให้บอกพวกเขาเพียงว่าข้าไม่ได้อยู่ที่นี่.ข้าต้องการที่จะเปิดผนึกรูปแบบอักขระที่อยู่ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานี้!" เนี่ยหลี่พูด
Ning’er looked at Nie Li in shock. She never expected that the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting that Gu Bei had bought would be in Nie Li’s hands. Even that higher-up who’d sold it was unable to decipher its uses. Could Nie Li really able to decipher it? Despite her doubts, she still chose to believe in him.
หนิงเอ๋อมองไปที่เนี่ยหลี่ด้วยความตกใจ.เธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาที่กู่เป่ยได้ซื้อจะมาอยู่ในมือของเนี่ยหลี่.แม้แต่ผู้อาวุโสระดับสูงคนที่ขายมันยังไม่สามารถที่จะถอดรหัสมันได้เลย.แล้วเนี่ยหลี่สามารถที่จะถอดใจความของมันได้รึ?ระหว่างที่เธอกำลังสงสัย,เธอก็ยังเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวของเขา

“Alright, I understand. I’ll guard the outside, and Big Sister Yu Yan can remain inside!” Ning’er nodded. Nie Li was probably worried that someone might interrupt him; therefore, he’d waited until no one was looking for him before starting to decipher the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
"ตกลง,ข้าเข้าใจ,ข้าจะป้องกันเจ้าจากภายนอก,และพี่สาวยู่หยานจะป้องกันอยู่ด้านใน"หนิงเอ๋อ พยักหน้า.เนี่ยหลี่อาจจะกังวลว่าจะมีใครที่อาจจะมารบกวนเขาได้,ดังนั้น,เขาจึงได้รอจนไม่มีใครที่มองหาเขา ก่อนที่เขาจะเริ่มถอดรหัสจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.


Ning’er and Yu Yan prepared to protect Nie Li, one by the door and one the other in the courtyard.
หนิงเอ๋อและยู่หยาน เตรียมที่จะป้องกันเนี่ยหลี่,หนึ่งคนตรงหน้าประตูและอีกหนึ่งคนที่สนามหน้าบ้าน.

Nie Li started by using the demonic blood of Dragon Bloodline demon spirit to lay down an extremely organised inscription pattern array. Upon activation, it would immediately isolate him from the outside world.
เนี่ยหลี่เริ่มโดยได้ใช้เลือดสัตว์อสูรสายเลือดมังกรในการวางค่ายกลที่สุดยอดและจัดการกับรูปแบบอักขระ,ก่อนที่จะกระตุ้นมัน.มันจะแยกเขาออกมาจากโลกภายนอกทันทีเมื่อเขาเปิดการใช้งานมัน

Nie Li approached the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, stared at it, and sensed its aura. He examined the sealing inscription patterns on it. The outer layer was a Myriad Spiritual Lock. This Myriad Miles Rivers and Mountains Painting seemed to have been locked with a sturdy wall; those on the outside wouldn’t able to sense anything on the inside.
เนี่ยหลี่เข้าไปใกล้จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาและมองไปยังมันและรับรู้ปราณจากมันได้.เขากำลังวิเคาะห์เกี่ยวกับรูปแบบอักขระที่ผนึกมันอยู่.โดยชั้นภายนอกถูกล๊อกด้วยค่ายกลหมื่นจิตวิญญาณ.จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานี้ดูเหมือนว่าจะถูกปิดไว้ด้วยกำแพงที่แข็งแกร่งมาก,การรับรู้ของภายนอกนั้นจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้หากอยู่ภายใน


He had to deconstruct that firm wall piece by piece to decipher the real usage of the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เขากำลังแยกกำแพงที่ขวางกั้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อที่จะถอดรหัสเพื่อที่จะให้มันสามารถใช้งานจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้จริง

Just as Nie Li was about to use his intent to examine the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, his attention was drawn to a separately concealed intent within the painting. This intent should be left behind by that expert. After analysing its strength, Nie Li concluded that it should be from a Martial Ancestor Realm expert.
เช่นเดียวกับเนี่ยหลี่นั้นกำลังมุ่งจุดมุ่งหมายของเขาเพื่อที่จะทดสอบ จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา ด้วยความสนใจของเขานั้นสามารถที่จะแยกแยะเจตจำนงที่ได้ปกปิดอยู่ภายในรูปภาพ.ด้วยเจตจำนงนี้มันคงจะถูกทิ้งไว้โดยผู้ที่เชี่ยวชาญ.หลังจากที่เขาได้วิเคาะห์ความแข็งแกร่ง,เนี่ยหลี่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามันจะต้องถูกทิ้งไว้ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามเป็นแน่


Nie Li retracted his intent as he bitterly smiled, “No wonder. A higher-up from a major sect would never sell such a valuable treasure for only a hundred thousand spiritual stones with no strings attached. Even if this treasure doesn’t have any actual uses, he’d still find a way to keep it for himself.”
เนี่ยหลี่ถอนเจตจำนงของเขาออกมาขณะที่เขายิ้มอย่างขมขื่น"ไม่น่าแปลกใจเลยว่า.ผู้อาวุโสระดับสูงจากนิกายจะไม่ขายสมบัติที่ล้ำค้าในราคาแค่เพียง 100,000 หินจิตวิญญาณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขติดมามาด้วย.แม้ถ้าสมบัตินี้จะยังไม่สามารถใช้การใดๆได้,เขาก็ยังคงหาทางที่จะเก็บมันเอาไว้เอง

It’s extremely difficult for a Martial Ancestor Realm expert to raise their cultivation. After encountering an ancient treasure that might help him accomplish that, how could he give it up so easily?
มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับผู้เชียวชาญในระดับเทพสงครามที่จะเพิ่มการบ่มเพาะพลัง.หลังจากที่ได้คนพบกับสมบัติโบราณที่จะช่วยพวกเขาได้สำเร็จในเรื่องดังกล่าว,พวกเขาจะยอมแพ้ด้วยเรื่องง่ายๆได้อย่างไร?


“He probably left his intent here so that he’d be able to track this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting whenever he wants. He’s probably waiting for someone to decipher it before he snatches it back.” Nie Li’s expression deepened. If it’d been anyone else, they’d definitely be tricked. However, it was a pity that this expert had encountered Nie Li!
"บางทีเขาอาจจะใส่เจตจำนงที่สามารถติดตามจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานี้มาด้วยเมื่อไหร่ที่เขาต้องการ.เขาอาจจะรอใครสักคนที่สามารถถอดรหัสได้ก่อนค่อยฉกฉวยมันกลับก็ได้" เนี่ยหลี่แสดงท่าทางลุ่มลึก.ถ้ามันเป็นคนอื่นพวกเขาอาจจะโดนหลอกก็เป็นแน่.อย่างไรก็ตาม มันช่างน่าเสียดายสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ถูกค้นพบโดยเนี่ยหลี่

Nie Li’s perceptions were still extremely keen; that’s how he sensed the presence of that intent.
เนี่ยหลี่นั้นมีการรับรู้ที่ยังค่อนข้างเฉียบคมเป็นอย่างมาก,นั่นจึงทำให้เขารู้สึกถึงเจตจำนงถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงได้ก่อน

That higher-up probably sold the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting at the auction because there were many people present. There should be at least be one person who knew what this object was. If anyone bought it for a huge sum of money, it was likely that they knew something about the painting’s true uses.
ผู้อาวุโสระดับสูงอาจจะขายจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา ในการประมูลเพราะมีผู้คนที่เป็นที่รู้จักหลากหลาย.อาจจะมีบุคคลสักคนที่รู้จักวัตถุดังกล่าวก็ได้ ถ้าใครก็ตามที่ซื้อมันได้ด้วยเงินที่มหาศาล,มันก็เหมือนกับว่าพวกเขานั้นรู้วิธีใช้จริงๆเกี่ยวกับภาพดังกล่าว

The other party was a Martial Ancestor Realm expert. That meant that Nie Li couldn’t get rid of that intent for the time being; the moment he did, the opponent would definitely sense it and track down the painting’s location immediately. With Nie Li and Gu Bei’s strength at their current stage, it was absolutely impossible for them to fend off a Martial Ancestor Realm expert.
อีกฝ่ายนั้นเป็นกลุ่มของผุ้เชียวชาญระดับเทพสงคราม.นั้นหมายความว่าเนี่ยหลี่นั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับเจตจำนงของพวกเขาได้ ถ้าเวลานั้นมาถึง,ด้วยเวลานี้ฝ่ายตรงข้ามต้องรู้ด้วยว่ามีอักขระติดตามแผนภาพนี้นั้นตั้งอยู่ที่ใหนในทันที ด้วยความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่และกู่เป่ยในตอนนี้,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขานั้นจะขัดขืนต่อนักสู้ระดับเทพสงคราม

Then, what should they do?
ดังนั้น,อะไรที่พวกเขาควรทำ?

Nie Li stroked his chin as he pondered.
เนี่ยหลี่ลูบคางของเขาไปมาขณะที่เขาครุ่นคิด

Suddenly, in a flash of light, an idea came to Nie Li!
ทันใดนั้น,ก็มีประกายแสง,ความคิดบางอย่างผ่านข้ามาในหัวเนี่ยหลี่


“I’ve written calligraphy, then I’ll make another painting!” Nie Li brought out a piece of paper and cut it to the size of Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. He quickly started working on it, and made the outside look exactly the same as the original scroll. After the outside was completed, he began working on the landscape itself. Soon, another Myriad Miles Rivers and Mountains Painting appeared before him.
"ข้าต้องเขียนอักษร,ดังนั้นข้าจะต้องสร้างจิตกรรมขึ้นมาอีกอัน!" เนี่ยหลี่นำชิ้นส่วนของกระดาษออกมาและเริ่มตัดมันให้มีขนาดเท่ากับจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.เขาทำมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วและทำลักษณะภายนอกให้มันดูเหมือนจริงกับต้นฉบับ.หลังจากนั้นก็เสร็จ,เขาเริ่มต้นการเขียนทิวทัศน์ด้วยตัวของเขาเอง,ไม่นาน จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอีกอันก็ปรากฎขึ้นมา.

After the painting was finished, Nie Li used demonic blood to lay the inscription pattern seal array. The blood formed into inscription patterns and concealed themselves in the fake Myriad Miles Rivers and Mountains Paintings.

หลังจากวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว,เนี่ยหลี่ได้ใช้เลือดของอสูรเขียนลงเป็นรูปอักขระปิดผนึกค่ายกล.รูปแบบของอักขระนั้นเกิดจากการใช้เลือดอสูรและผนึกพวกมันลงไปให้พวกมันเป็นจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาของเทียมขึ้นมา

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

36 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ มัก ๆ ด้วย

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับลุ้นถอดระหัสน่าจะมีของดีอิอิ..

  ตอบลบ
 3. 555 อย่างฮา เนี่ยหลีอย่างฉลาด
  เป็นกำลังใจกับผู้แปลนะคับ

  ตอบลบ
 4. 555 อย่างฮา เนี่ยหลีอย่างฉลาด
  เป็นกำลังใจกับผู้แปลนะคับ

  ตอบลบ
 5. สุดยอดครับผมได้เพิ่มทักษะอ่านอังกฤษด้วย
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ใครรู้พาสเข้าอ่านบล๊อกไหม ขอหน่ยพริสส

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณ มากกกกครับ

  ตอบลบ
 8. มี 2 ภาษา ชอบมั๊กๆ ได้ฝึกไปในตัว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากๆค่ะแปลได้ดีมากๆเลยคำสละสลวยแต่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเป็นกำลังใจให้ผู้แปลสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ