วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 320 – Full of Sincerity

Tale of the demon and god novel Chapter 320 – Full of Sincerity

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 320 - ด้วยความจริงใจ

บทที่ 320 - ด้วยความจริงใจ

After a brief moment, Lu Piao’s mournful wails and shrieks sounded from the room, followed by the sounds of Xiao Xue scolding Lu Piao for being indecent. This was then followed by a series of beatings before things finally settled down.
หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง,หลู่เปียวก็โอดควญด้วยความเศร้าและเสียงกรีดร้องออกมาจากห้องของเขา,พร้อมกับตามมาด้วยเสียงของเสี่ยวเซี่ยดุหลู่เปียวสำหรับการทำสัปดน.และตามมาด้วยเสียงที่เกิดจาการเฆี่ยนตีในที่สุด.

It was the sound of pure misery.
มันเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดล้วนๆ


Xiao Ning’er blinked and asked Nie Li, “What did you say to Lu Piao?”
เสี่ยวหนิงเอ๋อกระพริบตาและถามเนี่ยหลี่ "เจ้าพูดอะไรกับหลู่เปียวอย่างนั้นรึ?"Nie Li couldn’t help showing an evil grin as he replied, “Nothing much.”
เนี่ยหลี่อดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาขณะที่เข้าตอบออกไปว่า "ไม่มีอะไรมากหรอก"
Xiao Ning’er pursed her lips. Nie Li probably gave Lu Piao some rotten idea. Otherwise, Lu Piao wouldn’t have been lectured so badly by Xiao Xue.
เสี่ยวหนิงเอ๋อเม้มริมฝีปากของเธอ,เนี่ยหลี่อาจจะให้ความคิดที่เน่าเสียแก่หลู่เปียวไป.มิเช่นนั้น หลู่เปียวคงจะไม่ถูกเสี่ยวเซี่ยสั่งสอนเป็นแน่

Nie Li and Xiao Ning’er conversed for a while, before a knocking sound came from the door to the courtyard.
เนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อคุยกันอยู่ชั่วขณะ ,ก่อนที่จะมีเสียงเคาะประตูตรงหน้าสวน

“Xiao Yu’s probably returned.” Nie Li smiled as he walked over to the door. Upon opening it, he saw three people standing there, accompanied by a surge of powerful aura that came crashing in.
"เสี่ยวหยู่อาจจะกลับมาแล้ว"เนี่ยหลี่ยิ้มขณะที่เขาเดินไปยังประตู.เมื่อเปิดมัน,เขาก็เห็นชายสามคนยืนอยู่,มีพลังที่น่ากลัวแผ่ออกมาจากพวกเขาเข้ามาปะทะ

The three people looked to be in their twenties, with cultivations above the Heavenly Fate Realm. The one leading them had probably reached the Heavenly Star Realm, as Nie Li could sense the aura with sharp killing intent.
ทั้งสามดูแล้วคงจะอายุประมาณ 20 ,ด้วยการบ่มเพาะพลังของพวกเขาคงจะเหนือกว่าระดับลิขิตสวรรค์และหนึ่งในนั้นอาจจะถึงขั้นระดับดาวสวรรค์เลยทีเดียว,ขณะเดียวกันเนี่ยหลี่ก็รับรู้ถึงรังสีอมหิตออกมาจากพวกเขาด้วย

The youth looked at Nie Li as he said in a solemn voice, “You’re Nie Li?”
เหล่าชายหนุ่มต่างมองมายังเนี่ยหลี่ขณะที่พวกเขาพูดด้วยเสียงที่ขึงขัง"เจ้าคือเนี่ยหลี่รึ?"

The youth’s eyes lit up as they swept over Xiao Ning’er, but he restrained himself.
ดวงตาของเหล่าชายหนุ่มกว้างขึ้นขณะที่เขากวาดสายตาไปยังเสี่ยวหนิงเอ๋อแต่พวกเขาก็หยุดยับยั้งชั่งใจไว้ได้.

“Indeed.” Nie Li looked at the other party. He had no idea why they’d come.
"ใช่แน่นอน"เนี่ยหลี่มองไปที่กลุ่มของพวกเขา.เขาไม่รู้เลยว่าพวกเขามาทำใม.
"
“My name is Long You, a member of the Dragonseal Family. Someone has requested me with receiving a calligraphy word from you,” Long You casually said. Although he claimed that he was requesting for a word, his tone didn’t contain any trace of request.
"ข้าชื่อ หลง ยู่,เป็นสมาชิกของตระกูลผนึกมังกร,มีใครบางคนขอให้ข้ามารับอักษรประดิษฐ์จากเจ้า"หลง ยู่ พูดอย่างไม่แยแส.แม้ว่าเขาจะใจเย็นแต่ด้วยคำพูดที่ออกมาเหมือนขอร้องแต่ด้วยน้ำเสียงของเขานั้นไม่ได้มีร่องรอยของการขออยู่เลย


Long You’s Heavenly Star Realm aura made Nie Li feel a little pressured.
หลงยู่นั้นมีระดับถึงดาวสวรรค์ปราณที่เขาแผ่ออกมาทำให้เนี่ยหลี่รู้สึกกดดันเล็กน้อย

This Long You was probably one of Long Tianming’s men. On one hand, they were here to get a word, on the other, they also wanted to give Nie Li a setback and prevent him from becoming too arrogant for his decent talent.
หลง ยู่ผู้นี้อาจเป็นหนึ่งในคนของหลงเทียนหมิง.ในทางกลับกัน,ที่พวกเขาต้องการตัวอักษรนั้น,คิดได้อีกว่าพวกเขาต้องการให้เนี่ยหลี่นั้นพ่ายแพ้และป้องกันความยโสของเขาในพรสวรรค์ที่เหมาะสมของเขาที่ควรจะมี

“Aside from asking for a word, my Young Master is also interested in you, and invites you to join the Celestial Dragon Guards of the Dragonseal Family!” Long You looked at Nie Li. From his point of view, Nie Li didn’t have the qualifications to join the Celestial Dragon Guards at all. He had no idea why the Young Master had told him to agree to any of Nie Li’s conditions first if he’s willing to join.
"นอกเหนือจากสอบถามเจ้าเรื่องอักษรแล้ว,นายน้อยของข้ามีความสนใจในตัวเจ้าเหมือนกันและต้องการที่จะเชิญเจ้าไปร่วมกับองค์รักษ์มังกรสวรรค์ของตระกูลผนึกมังกรด้วย!" หลง ยู่มองไปที่เนี่ยหลี่.ด้วยมุมมองของเขา,เนี่ยหลี่นั้นไม่ได้มีคุณสมบัติใดเลยที่จะเข้าร่วมองค์รักษ์มังกรสวรรค์.เขาไม่มีความคิดใดๆเลยว่าทำใมนายน้อยของพวกเขาจึงยอมรับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆก่อนถ้าเขายินดีจะเข้าร่วม.

“I’ve already announced that I’m not joining any families. Do forgive me. As for the words, I will write a few and have you bring them back.” Nie Li said as a trace of almost unnoticeable light flashed through his eyes.
"ข้าได้ประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าข้านั้นไม่ยินดีที่จะเข้าร่วมกับตระกูลใด,ขออภัยด้วย.สำหรับตัวอักษรนั้น.ข้าจะเขียนมันสักครู่และจะนำมันมาให้พวกท่าน"เนี่ยหลี่พูดขณะที่มีร่องรอยของความสงสัยนั้นได้ผ่านเข้ามาในตาของเขา


Indeed, it was as he’d expected. Long Tianming would definitely send someone to get some words.
เป็นความจริงที่เขานั้นได้คาดไว้แล้วว่า.หลงเทียนหมิงนั้นจะส่งใครบางคนมานำอักษรจากเขาอย่างแน่นอน

With Long Tianming’s character, of course he wouldn’t spend one hundred fifty thousand spiritual stones for Nie Li’s words. After all, one hundred fifty thousand spiritual stones wasn’t a small amount. Long Tianming’s manners were inferior to Yan Yang’s and Mingyue Wushuang’s.
ด้วยบุคลิคของหลงเทียนหมิงแล้ว,แน่นอนว่าเขานั้นจะไม่ยอมที่จะจ่าย 150,000 หินจิตวิญญาณสำหรับคำของเนี่ยหลี่,ต้องไม่ลืมว่า,150,000 หินจิตวิญญาณก็ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย,มารยาทของหลงเทียนหมิงนั้นด้อยกว่า หยานหยางและ หมิงหยู๋ วู่ซางมากนัก

He was trying to suppress others with power, and get Nie Li’s calligraphy for free. Long Tianming truly thought it out well. He didn’t have to pay a thing, but could still gain benefits nonetheless.
เขาพยายามใช้อำนาจที่เหนือกว่า,และรับอักษรประดิษฐ์ของเนี่ยหลี่แบบฟรีๆ.หลงเทียนหมิงนั้นความจริงนั้นไร้ซึ่งความเป็นผู้ดี.เขาไม่ต้องการจ่ายเพื่อสิ่งของนั้นถึงกระนั้นกลับต้องการผลประโยชน์จากมัน


As for Nie Li, he’d always been wary of Long Tianming. Therefore, he wouldn’t let Long Tianming get his hands on a word so easily!
สำหรับเนี่ยหลี่นั้น เขาต้องระวังหลงเทียนหมิงเอาไว้เสมอ,ดัวนั้น,เขาจึงจะไม่ปล่อยให้หลงเทียนหมิงได้รับอักษรไปอย่างง่ายๆแน่!

Long You originally thought that Nie Li would decline. After all, it was rumored that his words sold for an expensive price. However, when Nie Li easily gave in, his expression slightly settled down. It seemed like this Nie Li was rather tactful and knew when to give in.
หลง ยู่ในตอนเริ่มต้นนั้นเขาคิดว่าเนี่ยหลี่นั้นจะไม่ตกลง เนื่องด้วยด้วยเล่าลือว่าอักษรของเนี่ยหลี่นั้นถูกขายในราคาที่แพงมาก,อย่างไรก็ตาม,เมื่อเนี่ยหลี่นั้นมอบให้เขาโดยง่าย,การแสดงออกของเขาค่อนข้างที่จะรู้จักกาลเทศะ.มันดูเหมือนว่าเนี่ยหลี่นั้นค่อยข้างที่ฉลาดและรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะยอม

“Please wait a moment. I’ll write some for the three of you to bring back.” Nie Li politely cupped his hands.
"กรุณารอสักครู่.ข้าจะเขียนมันสำหรับท่านทั้งสามนำมันกลับไป"เนี่ยหลี่พูดอย่างสุภาพพร้อมทั้งประกบมือเหมือนถ้วย


“Alright, we’ll wait for you here.” Long You nodded. As per Long Tianming’s orders, as long as Nie Li agreed to one of the requests, then there was no need to make things difficult for him. Although it was possible that Nie Li could become a competitor, as long as Nie Li willingly gave in, Long Tianming didn’t have any plans to make things difficult for him. For the time being.
"ตกลง,พวกเราจะรออยู่ที่นี่" หลง ยู่พยักหน้า ด้วยคำสั่งของหลงเทียนหมิงนั้น,ขณะนี้เนี่ยหลี่ได้ตกลงแล้ว หนึ่งข้อ,ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะสร้างปัญหาใดๆให้เขา.แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยหลี่นั้นอาจจะมาเป็นคู่แข่งของเขาได้.ตราบเท่าที่เนี่ยหลี่นั้นยังคงยอมเขาอยู่.หลงเทียนหมิงก็ไม่มีแผนใดๆที่จะสร้างความลำบากให้เขา.ในช่วงเวลานี้

After all, there was nothing he could do to Nie Li within the Skysoul Institute.
ต้องไม่ลืมว่า,ไม่สามารถที่จะกระทำการใดๆกับเนี่ยหลี่ได้ภายในสถาบันศึกษาวิญญาณสวรรค์ได้

Nie Li and Xiao Ning’er returned to his room.
เนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อ กลับเข้าไปในห้องของเขา

Xiao Ning’er looked at Nie Li and asked, “Those three are trying to get your words for free, and just you’re going to give it to them?”
เสี่ยวหนิงเอ๋อมองไปยังเนี่ยหลี่และถาม,"พวกเขาทั้งสามพยายามจะรับอักษรจากเจ้าโดยไม่จ่ายเงิน,และเจ้าก็จะมอบมันให้กับพวกเขารึ?"

Xiao Ning’er felt a little resentful in her heart. Such things definitely wouldn’t happen in the Heavenly Note Sect. She felt those three were being quite hateful, trying to get something for free and while acting like it was only natural.
เสี่ยวหนิงเอ๋อรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยในหัวใจของเธอ.สิ่งดังกล่าวนั้นแน่นอนว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นในนิกายบันทึกฟ้าของเธอ.เธอรุ้สึกว่าพวกเขาทั้งสามนั้นพยายามทำเรื่องที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากที่จะรับของโดยที่ไม่จ่ายเงิน.และทำว่ามันเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาเท่านั้น

“Power is stronger than man. Of course I have to give in. After all, there’s a Heavenly Star Realm expert among them!” Nie Li lightly smiled as he walked to the desk. He opened a white sheet of paper, and raised the brush as he concentrated his eyes.
"อำนาจนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าคน.แน่นอนว่าจะมอบมันให้.ต้องไม่ลืมว่า,มีผู้เชี่ยวชาญระดับดาวสวรรค์อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยนะ!" เนี่ยหลี่นั้นยิ้มเล็กน้อยขณะที่เขาเดินไปยังโต๊ะ.เขาได้เปิดกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งออกมา.และนำพู่กันออกมาขณะที่เขามองลงไปอย่างจดจ่อ


When Xiao Ning’er looked at Nie Li, it looked as though his body had ignited, as if he was filled with a scorching aura. Furthermore, within this aura, were trace amounts of the Law Energy of Darkness and Light.
เมื่อเสี่ยวหนิงเอ๋อมองไปยังเนี่ยหลี่.มันดูดเหมือนว่าร่างกายของเขากำลังลุกโชน ขณะที่เขานั้นได้ตัวเขานั้นเต็มไปด้วยปราณที่ร้อนแรง นอกจากนี้ภายใต้ปราณนี้.ยังมีร่องรอยพลังสัจธรรมแห่งความมืดและแสดงสว่างอยุ่ด้วย

That Dao intent converged onto the tip of the brush as Nie Li gently lowered it and began writing.
เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ได้ปกคลุมไปทั่วทั้งพู่กันขณะที่เนี่ยหลี่นำมันออกมาและเริ่มต้นที่จะเขียน

Xiao Ning’er’s eyes widened as she puzzled revealed in her eyes. Back at the gathering, Nie Li hadn’t used the slightest bit of Dao intent to write his words. But now, he was using Dao intent.
เสี่ยวหนิงเอ๋อเบิกตาของเธอกว้างขึ้นขณะที่เธอนั้นงงงวยกับสิ่งที่เธอได้เห็น.ก่อนหน้านี้ในงานชุมนุม,เนี่ยหลี่ไม่ได้ใช้เจตจำนงแห่งความรอบรุ้สักนิดในการเขียนอักษรของเขา,แต่ตอนนี้,เขากับใช้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้อยู่


Since Xiao Ning’er was smart and intelligent, she had it all figured out with a thought. Nie Li was doing this on purpose.
ในเมื่อเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นเป็นคนที่เก่งและฉลาดเมื่อเธอเห็นที่สิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็รู้ได้ว่าเนี่ยหลี่นั้นมีจุดประสงค์อะไรอยู่


“I have comprehended the Law of Darkness and Light from the tiny World and realised that within them, there was a mysterious Dao intent. Darkness is cold and light is warm. Naturally, this is the Dao intent that I have comprehended, so there’s a wide gap compared to the the Dao intent that that supreme expert has comprehended. Long Tianming wants some words from me for free? That’s where the saying of ‘convenient wouldn’t get you good goods’ come from!” Nie Li lightly smiled. Within this word, he’d concealed the Dao intent of the law of darkness and light. Therefore, this word naturally wouldn’t contain the Dao intent of that supreme being.
"ข้าได้เข้าใจในสัจธรรมแห่งความมืดและแสงสว่างจากโลกใบเล็กและตระหนักได้ว่าพวกมันนั้นเป็นเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ทีลึกลับ,ความมืดที่หนาวเย็นและแสงสว่างที่อบอุ่น.โดยทั่วไปแล้วเกี่ยวกับเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้นั้นข้ามีความเข้าใจดีดังนั้นมันก็ยังคงมีช่องว่างอีกไกลมากหากเปรียบเทียบกับเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ของสุดยอดผู้เชียวชาญที่มีแตกฉาน.หลงเทียนหมิงนั้นต้องการอักษรจากข้าโดยไม่จ่ายเงินรึ?งั้นคงต้องรับสิ่งที่เหมาะสมกับเขา จักต้องไม่มีสินค้าที่ดีกลับไปอยู่แล้ว"เนี่ยหลี่เผยยิ้ม.ภายใต้ตัวอักษรนั้น,เขาได้ปกปิดเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ของสัจธรรมแห่งแสดงและความมืด ดังนั้นอักษรดังกล่าวเป็นเรื่องปรกติที่จะไม่มีเจตจำนงแห่งความความรอบรู้ที่สุดยอดอยู่ภายในด้วยเหมือนกัน

As he wrote those supreme words with his Dao intent, his mind is required to enter a miraculous realm!
ขณะที่เขานั้นกำลังเขียนเหล่าสุดยอดอักษรด้วยเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ของเขานั้น จิตใจของเขานั้นมีความต้องการที่จะเข้าไปยังเขตแดนที่เหลือเชื่อ.


When she heard Nie Li say that there was ‘convenient wouldn’t get you good goods’, Xiao Ning’er couldn’t help covering her mouth with a chuckle. Nie Li really was a guy who wouldn’t accept the short end of the stick when he got it. No wonder he was so straightforward in agreeing to write some words for those people! Writing a few words wouldn’t waste much time anyways!
เมื่อเธอได้ยินเนี่ยหลี่พูดว่างั้นคงต้องรับสิ่งที่เหมาะสมกับเขา จักต้องไม่มีสินค้าที่ดีกลับไปอยู่แล้ว เสี่ยวหนิงเอ๋อช่วยไม่ได้ที่ใบหน้าของเธอจะเต็มไปด้วยความขบขัน.เนี่ยหลี่นั้นเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเมื่อเขาได้ทำสิ่งดังกล่าว.ไม่แปลกใจเลยว่าเขาถึงได้เห็นดีเห็นงามและตกลงที่จะเขียนอักษรให้กับเหล่าคนพวกนั้น! การเขียนอักษรไม่กี่คำนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากอยู่แล้ว

Once he finished the “sword”, Nie Li pondered as he smiled. “This doesn’t seem to be filled with enough sincerity, since it’s only one word. I’ll give him two more!”
เมื่อเขียนคำว่า"กระบี่"เสร็จแล้วเนี่ยหลี่ก็ขบคิดและยิ้ม"ดูเหมือนว่ามันจะต้องใส่อะไรเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ,มันมีเพียงแค่อักษรตัวเดียว.ข้าจะเขียนให้เขาอีกสองตัวแล้วกัน"

The “sword” included, Nie Li wrote a total of three words as he lightly smiled, “One word more than what I gave Yan Yang and Mingyue Wushuang. This time, they should definitely feel my sincerity.”
คำว่า"กระบี่" นั้น และคำอื่นๆ เนี่ยหลี่ได้เขียนมันขึ้นรวมทั้งหมดเป็น 3 ตัว ขณะที่เขายิ้มเล็กน้อย"มากกว่า 1 คำ ที่ข้าได้มอบให้กับหยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซาง.ตอนนี้,พวกเขาจะต้องเต็มไปด้วยความเชื่อถือแน่นอน"

At Nie Li’s words, Xiao Ning’er couldn’t help smiling. Nie Li was simply too bad. Although she’d seen how cunning Nie Li could be, Xiao Ning’er still felt that Nie Li was the most trustworthy person. All of his cunningness was used on his enemies. When he was with his friends, Nie Li gave them his complete trust and treated them with sincerity.
ขณะที่เนี่ยหลี่พูด,เสี่ยวหนิงเอ๋ออะไม่ได้ที่จะยิ้มออกมา,เนี่ยหลี่เป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นอย่างมาก.แม้ว่าเธอจะเห็นว่ามันเป็นวิธีการที่ฉลาดแกมโกงมากในสิ่งที่เนี่ยหลี่ทำ.เสี่ยวหนิงเอ๋อก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยหลี่นั้นยังได้รับความเชื่อใจเป็นจำนวนมาก,วิธีที่ฉลาดแกมโกงนั้นเขาจะใช้กับพวกศัตรูของเขา.แต่สำหรับคนที่เป็นเพื่อนของเขาแล้ว,เนี่ยหลี่เขาจะให้ความจริงใจที่สมบูรณ์และปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความจริงใจ.

Nie Li took the words with him as he walked to the entrance and passed them to Long You. “I’m done!”
เนี่ยหลี่นำอักษรของเขาขึ้นมาและเดินไปยังทางเขาเพื่อที่จะส่งมันให้กับหลง ยู่"ข้าทำเสร็จแล้ว"


Long You took the words from Nie Li and concentrated his attention on them. He sensed an indistinct trace of Dao intent from them, but there wasn’t anything terribly impressive. He couldn’t help furrowing his brows, as he wondered whether Nie Li was fooling them? However, he’d heard that ordinary people couldn’t sense the dao intent hidden within his words. This fact was already widely known throughout the sect.
หลง ยู่นำอักษรมาจากเนี่ยหลี่และจดจ้องความสนใจของเขาลงไปในพวกมัน.เขารู้สึกได้ถึงถึงร่องรอยที่คลุมเคลือของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้จากพวกมัน.แต่มันก็ไม่ได้มีความประทับใจอะไรมากนัก.เขาช่วยไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วของเขา ขณะที่เขานั้นส่งสัยว่าเนี่ยหลี่นั้นกำลังหลอกพวกเขาอยู่หรือไม่?อย่างไรก็ตามเขาได้ยินมาว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้เจตจำนงแห่งความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในอักษรนั้นได้.ด้วยความเป็นจริงนี้จึงทำให้เป็นที่รุ้จักไปทั่วทั้งนิกาย

Long You was a little unconvinced in his heart. After all, he was a Heavenly Star Realm expert and an elite of the Celestial Dragon Guards. Could it be that even he couldn’t comprehend the profound intent within these words? Long You stored the words in a little twitchy before glancing at Nie Li. “I’ve received the words, let’s go!”
หลง ยู่ นั้นมีความไม่เชื่อถือเล็กน้อยในหัวใจของเขา,แต่ต้องไม่ลืมว่าเขานั้นเป็นผุ้เชี่ยวชาญระดับดาวสวรรค์และมีตำแหน่งที่สุงในกลุ่มองค์รักษ์มังกรสวรรค์.จะเป็นไปได้อย่างไรที่แม้แต่เข้าจะไม่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งภายในหล่าอักษรเหล่านี้?หลง ยู่เก็บอักษร แม้คิ้วของเขาจะกระตุกเล็น้อยก่อนที่จะมองไปที่เนี่ยหลี่"พวกเขาได้รับอักษรแล้ว,พวกเราไปได้"

He waved his hand and led the other two away from the courtyard.
เขาโบกมือของเขาและนำอีก 2 คนไปจากสนาม

Xiao Ning’er lightly frowned her brows. She noticed that that person didn’t have any manners. He took things from others without even leaving a “thank you”.
เสี่ยวหนิงเอ๋อขมวดคิ้วของเธอเล็กน้อย.เธอสังเกตเห็นว่าคนพวกนี้ไร้ซึ้งมารยาทใดๆ การเอาของจากผู้อื่นไปกลับไร้ซึ้งคำว่า"ขอบคุณ"

Nie Li, on the contrary, wasn’t too bothered about it, since the word that he’d given them was a fake.
เนี่ยหลี่หาได้ใส่ใจมันไม่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่ออักษรที่พวกเขานำไปนั้นเป็นแค่เพียงของปลอมเท่านั้น

Not long after Long You left, someone else knocked on the door. When Nie Li opened it, he saw Venerable Redsoul.
ไม่นานหลังจากที่หลง ยู่ได้ออกไป,ก็มีใครบางคนมาเคาะประตู.เมื่อเนี่ยหลี่เปิดมันออกเขาก็พบกับจ้าวแห่งวิญญาณแดง


“What matters would bring the Venerable to my door?” Nie Li asked in a respectful tone. He was still very polite; after all, Venerable Redsoul was his teacher, even if it was only in name.
"มีเรื่องใดกันที่ท่านจ้าวมาถึงประตูบ้านของข้า" เนี่ยหลี่ถามด้วยเสียงที่เคารพ.เขาค่อนข้างที่จะอ่อนน้อม ต้องไม่ลืมว่าจ้าวแห่งวิญญาณแดงนั้นเป็นคุณครูของเขา.แม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงในนามเท่านั้น


Venerable Redsoul’s expression and attitude were very modest, like a spring breeze. He smiled and said, “I apologise for disturbing you outside of our lessons. I’ve been entrusted by a lord to ask you for some calligraphy. If you’re willing to give, I can give a hundred fifty thousand spiritual stones in exchange.”
การแสดงออกของจ้าวแห่งวิญญาณแดงและความคิดของเขาคล้ายกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิ.เขายิ้มและกล่าวว่า"ข้าต้องขอโทษสำหรับการรบกวนเจ้านอกเหนือจากบทเรียน,ข้าได้รับไหว้วานจากเจ้านายของข้าให้มาสอบถามเจ้าเกี่ยวกับอักษรประดิษฐ์.ถ้าเจ้ายินดีที่จะมอบมันให้กับข้า.เข้ายินดีที่จะจ่าย 150,000 หินจิตวิญญาณในการแลกเปลี่ยน"“Venerable is too heavy with your words. A teacher is asking for something from a student. How could I ask for money in return? I’ll write several words for the Venerable. I wonder who wants them?” Nie Li was very polite as he spoke.
"ท่านจ้าวพูดหนักเกินไปแล้ว.คูรจะขออะไรบางอย่างจากนักเรียน.ข้าจะขอเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนได้อย่างไรข้าจะเขียนอักษรหลายคำให้กับท่านจ้าว.ข้าสงสัยว่าใครกันรึที่ต้องการพวกมัน?"เนี่ยหลี่ถามอย่างสุภาพเป็นอย่างมาก


Venerable Redsoul was a teacher of the Skysoul Institute. He had many students in the Divine Feathers Sect, so of course he also had a large network of connections. For Venerable Redsoul to address someone as “Lord”, this definitely wasn’t a common person. Since such an opportunity had presented itself at his door, how could Nie Li miss it? It was just a few words anyways, and it wasn’t like he was going to lose any flesh in writing.
จ้าวแห่งวิญญาณแดงนั้นเป็นอาจารย์ของเขาที่สถาบันวิญญาณสวรรค์.เขามีลูกศิษย์จำนวนมากในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่าเขานั้นจะมีเส้นสายที่ใหญ่มากด้วยเหมือนกัน.สำหรับจ้าวแห่งวิญญาณแดงที่เรียกบุคคลนั้นว่า "เจ้านาย"นั่นต้องเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน.ตั้งแต่ที่เขานั้นได้รับโอกาศให้ได้ต้อนรับเขาที่หน้าประตู,เนี่ยหลี่จะทิ้งโอกาศนี้ได้อย่างไร?อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่คำไม่กี่คำ,และมันไม่ได้ทำให้เขานั้นสูญเสียอะไรไปใดๆแน่นอนที่จะเขียนมันขึ้นใหม่.“This Lord has always hidden himself, even if I mention him, you might not know who he is. The outside world knows him as Hierarch Skycloud.” Venerable Redsoul said. Hierarch Skycloud had been a hermit for many years; therefore, newcomers shouldn’t know of him.
"นายท่านของข้านั้นเป็นคนที่ชอบเก็บตัว,แม้ว่าข้าจะกล่าวไป.เจ้าอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาเป็นใคร.ภายใต้โลกนี้รู้จักเขาในนาม นักบุญแห่งเมฆาล่องลอย"เจ้าแห่งวิญญาณแดงกล่าว. นักบุญเมฆาล่องลอยนั้นเป็นเหมือนดังฤาษีที่เก็บตัวมานานหลายปี.ดังนั้นคนที่มาใหม่นั้นมักจะไม่รู้จักเขา


Nie Li’s heart couldn’t help to jump. Hierarch Skycloud was one of the five major figures of the Divine Feathers Sect! How could Nie Li not know of such a powerful figure? Hierarch Skycloud was the only one among the five major figures who didn’t contest for power. However, when the Divine Feathers Sect fell apart in his previous life, Hierarch Skycloud couldn’t reverse it. Furthermore, he’d already aged by then and his cultivation had slowly dropped.
หัวใจของเนี่ยหลี่ช่วยไม่ได้ที่จะเต้นไปมาไม่หยุด,นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นเป็น 1 ใน 5 ของตัวตนแห่งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ! ทำใมเนี่ยหลี่จะไม่รู้ถึงตัวตนของคนที่ทรงพลังเช่นนี้ล่ะนักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นเป็นหนึ่งในห้าของตัวตนไม่มีใครที่จะกล้าท้าทายพลัง.อย่างไรก็ตาม,เมื่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้ล่มสลายในชีวิตก่อนของเขานั้น.นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยก็ไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้.นอกจากนี้.เขานั้นก็มีอายุค่อนข้างมากดังนั้นการบ่มเพาะพลังของเขาก็เริ่มที่จะถดถอยลงเรื่อยๆ


However, Hierarch Skycloud was still an authoritative figure within the Divine Feathers Sect.
อย่างไรก็ตาม,นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นก็ยังคงมีอำนาจสิทธิ์มากภายใต้นิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้

“Since that lord likes my words, of course I’ll do my best so that the Venerable will have something worth showing him.” Nie Li bowed slightly, then continued, “Since I don’t need very much time to write them, I’ll just gift them to the Venerable instead.”
"ในเมื่อนายท่านนั้นชื่นชอบในตัวอักษรของข้า,แน่นอนว่าข้าจะทำมันให้ดีที่สุดดังนั้นรบกวนจ้าวแห่งวิญญาณแดงนำของที่ควรค่าไปให้เขาได้ชมด้วย"เนี่ยหลี่โค้งคำนับอย่างช้าๆ,นอกจากนี้ยังพูดต่ออีกว่า"ในเมื่อข้าไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากนักในการที่จะเขียนพวกมัน,ข้ายินดีให้มันเป็นเพียงของขวัญแก่เจ้าแห่งวิญญาณแดงแทนก็แล้วกัน"

Venerable Redsoul gave Nie Li a grateful look. “Many thanks. I’ll definitely pass them to Hierarch Skycloud and let him know of your meaning.” Venerable Redsoul was unable to reject Hierarch Skycloud’s request for Nie Li’s words. However, he couldn’t bear pulling his face down to ask one of his students and giving nothing in return. His only option was to raise one hundred fifty thousand spiritual stones to buy the calligraphy words from Nie Li. However, he never expected Nie Li to be so straightforward and gift them instead.
จ้าวแห่งวิญญาณแดงมองเนี่ยหลี่ด้วยสายตาที่ขอบคุณ"ขอบใจเจ้าเป็นอย่างมาก.ข้าจะนำพวกมันไปส่งให้กับนักบุญแห่งเมฆาล่องลอยอย่างแน่นอนและจะบอกเขาให้รู้เกี่ยวกับความตั้งใจของเจ้า" จ้าวแห่งวิญญาณแดงนั้นไม่สามารถที่จะปฎิเสธคำขอของนักบุญแห่งเมฆาล่องลอยที่ต้องการอักษรของเนี่ยหลี่ได้อย่างไรก็ตาม,เข้าก็ไม่สามารถที่จะแบกหน้าของเขาเพื่อที่จะลงไปขอนักเรียนของเขาเกี่ยวกับสิ่งของกลับมาได้.เขาจึงมีเพียงตัวเลือกเดียวคือการจ่ายเงินจำนวน 150,000 หินจิตวิญญาณไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมันกับตัวอักษรประดิษฐ์ของเนี่ยหลี่ อย่างไรก็ตาม เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลี่นั้นจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและมอบมันเป็นแค่ของที่ระลึกให้กลับเขาแทน
Venerable Redsoul pondered for briefly, then said, “I will not take your words for nothing. With Hierarch Skycloud’s protection, you won’t have to worry about any family pressuring you while you remain within the Skysoul Institute!”
เจ้าแห่งวิญญาณแดนขบคิดอยู่ชัวขณะ,แล้วก็พูดออกมาว่า"ข้าไม่สามารถนำอักษรของเจ้าไปโดยไม่มีสิ่งใดแลกเปลี่ยน.ด้วยอำนาจแห่งนักบุญเมฆาล่องเลย,เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตระกูลต่างๆที่จะมากดดันเจ้าตราบเท่าที่เจ้ายังอยู่ในสถาบันวิญญาณสวรรค์แห่งนี้!"


Hearing Venerable Redsoul’s words, Nie Li rejoiced in his heart. To him, this favor was worth more than one hundred fifty thousand spiritual stones.
เมื่อได้ยินจ้าวแห่งวิญญาณแดงพูด,เนี่ยหลี่ชื่นชมและยินดีในใจของเขาเป็นอย่างมาก.สำหรับเขา.ด้วยความกรุณาดังกล่าวนี้มันมีค่ายิ่งกว่า 150,000 หินจิตวิญญาณซะอีก


“In that case, I have the Venerable to thank!”

 "ถ้าเป็นอย่างนั้น,ข้าต้องขอขอบคุณจ้าวแห่งวิญญาณแดงเป็นอย่างมาก!"

 

 

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

 

 

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย

Author(s)

Mad Snail


27 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ ค้างงงงงงมากเลย
  เริ่มรู้สึกว่าคนแต่นิยายเรื่องนี้จะใช้คำบรรยายเปลืองเน่อะ (เด่วบรรยายสถานะการ เด่วบรรยายสีหน้า เด่วบรรยายความคิด เด่วบรรยายนิสัย เด่วบรรยายมุมมอง เด่วบรรยายความรู้สึก เด่วบรรยายพฤติกรรม )
  #คนแปลสู้ๆครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ส่วนตัวคิดว่าดีนะสร้างภาพในจินตนาการตามได้ชัดเจนดี

   ลบ
 2. ขอบคุณคับ กำลังติดเลยคับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุนมากคับบ แปลอีกนะครับวันนี้ สนุกมากเลน
  #อีกสักตอนสองตอนจะเป็นพระคุณอย่างสูงงง

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณค้าฟ ถ้าได้อีกสักตอนก็ดีคับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับกำลังน่าติดตามเลยติดงอมละเป็นกำลังใจให้ผู้แปลครับสำหรับผลงานดีๆ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณคับ สนุกๆขออีกตอนดิพี่ ติดแร้วเรื่องนี้รออยู่นะคับผม

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณคับ สนุกๆขออีกตอนดิพี่ ติดแร้วเรื่องนี้รออยู่นะคับผม

  ตอบลบ
 8. ขอบคุนมากๆครับผม

  ตอบลบ
 9. ขอบคุนผุ้แปลนะคับบบบ

  ตอบลบ
 10. ค้างฮะ ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ ผมนิติดงอมแงมเลยครับเรื่องนี้

  ตอบลบ