วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 318 – Abyss Winged Draconic Falcon

Tale of the demon and god novel Chapter 318 – Abyss Winged Draconic Falcon

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 318 - มังกรปีกเหยี่ยวอเวจี

บทที่ 318 - มังกรปีกเหยี่ยวอเวจี

Aside from Yan Yang, many geniuses of the three major sects watched as Nie Li left, not knowing what they were thinking about.
นอกเหนือจากหยานหยาง,เหล่าอัจฉริยะจำนวนมากจากสามนิกายต่างจ้องมองเนี่ยหลี่ขณะที่เขาออกไป,ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขานั้นกำลังคิดอะไรอยู่ 


 The disciples of the three major sects mutually exchanged greetings with each other before they left.เหล่าศิษย์ของทั้งสามนิกายต่างทักทายกับคนอื่นๆก่อนที่พวกเขาจะจากไป

 

Ye Xuan wanted greet Xiao Ning’er, but she’d already left with Nie Li without even a glance in his direction. His heart felt like the withered leaves in autumn. Originally, he still felt superior when compared to Nie Li when facing him. He thought that once Xiao Ning’er realised that reality, she’d understand who was more suitable for her. But now, Ye Xuan could only bitterly smile incessantly. What could he do to compete with Nie Li?
เหย่ซวนนั้นต้องการที่จะทักทายเสี่ยวหนิงเอ๋อ,แต่เธอนั้นได้ออกไปกับเนี่ยหลี่เรียบร้อยแล้วโดยที่เขาทำได้แค่เพียงแอบมองเท่านั้น.หัวใจของเขานั้นแห้งเหี่ยวเหมือนกับใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง.โดยเริ่มต้นนั้นเขานั้นรู้สึกว่าเขานั้นเหนือกว่าเนี่ยหลี่อย่างมากหากต้องเผชิญหน้ากับเขา.เขาได้แต่หวังว่าเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นจะตระหนักและเข้าใจได้ว่าใครที่มีความเหมาะสมกับเธอ,แต่ตอนนี้,เย่ซวนกลับทำได้แค่ยิ้มอย่างขมขื่นไม่หยุด,อะไรที่เขานั้นจะสามารถแข่งกับเนี่ยหลี่ได้ล่ะ?
  “Senior Brother Ye Xuan couldn’t be admitting defeat, right?” Murong Yu said as he looked at the bitterly smiling Ye Xuan
."ศิษย์พี่เหย่ซวน ท่านคงไม่คิดจะยอมแพ้ตอนนี้นะ?" มู่หลงหยู่พูดและมองไปที่เหย่ซวนที่กำลังยิ้มอย่างขมขื่น


 “What else can I do?” Ye Xuan said after a moment of silence."ข้าจะสามารถทำอะไรได้ล่ะ?"เหย่ซวนพูดหลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง


  “You’re overestimating that kid too much. Think about it. His cultivation hasn’t even reached the Heavenly Fate Realm yet. When he was writing that word, he didn’t use the slightest bit of Dao intent. My guess is, that kid probably obtained an ancient book from somewhere, a book that has words written by some supreme expert. That kid copied it, so naturally, his word would carry Dao intent!” Murong Yu said after pondering for a moment."ท่านประเมินเด็กนั่นมากเกินไป.คิดดูเกี่ยวกับการบ่มเพาะพลังของเขานั้นยังไปไม่ถึงระดับลิขิตสวรรค์เลย.เมื่อเขานั้นเขียนอักษร,เขานั้นไม่ได้ใช้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้เลยสักนิดเดียว.ข้าขอเดาว่า,เจ้าเด็กนั้นอาจจะได้รับหนังสือโบราณมาจากที่สักแห่ง.ในหนังสือนั้นต้องมีอักษรที่เขียนโดยสุดยอดผุ้เชี่ยวชาญเป็นแน่.เจ้าเด็กนั่นคัดลอกมันมา,เป็นแน่,อักษรของเขานั้นจึงไม่ได้ใช้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้!" มู่หลงหยู่พูดหลังจากที่เขาขบคิดไปชั่วขณะ  Ye Xuan’s heart shook. There is indeed a small possibility in what Murong Yu just said!หัวใจของเหย่ซวนนั้นถึงกับสั่นไหว.มันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นความจริงเหมือนกันในสิ่งที่มู่หลงหยู่เพิ่งกล่าวไป “Then what should we do? As long as he’s within the Skysoul Institute, there’s nothing we can do about him!” said Ye Xuan."งั้นพวกเราควรทำอย่างไรดี?ขณะที่เขานั้นอยู่ภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์,ไม่มีใครที่จะสามารถทำอะไรเขาได้!" เหย่ซวนพูด


“Indeed, within the Skysoul Institute, there’s nothing we can do to him. However, I guarantee that he’ll definitely head out to the outside world. When that time comes, I might need the help of Senior Brother Ye Xuan!” said Murong Yu. Back in the Ghastly Ruins, Murong Yu had already set the enmity between himself and Nie Li. Since that was the case, he might as well go all out. Otherwise, he’d definitely face Nie Li’s angry revenge. “It’s even better that we snatch that ancient book from his hands.”"จริงอยู่ว่าภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์,ไม่มีใครที่สามารถที่จำอะไรเขาได้.อย่างไรก็ตาม,ข้ารับรองเลยว่าเขาจะต้องมุ่งหน้าออกไปดินแดนภายนอกอย่างแน่นอน.เมื่อถึงเวลานั้น.ข้าอาจต้องการความช่วยเหลือจากศิษย์พี่ เหย่ซวน!" มู่หลงหยู่พูด.เมื่อครั้งอยู่ในซากปรักหักพังภูติโบราณ,มู่หลงหยู่และเนี่ยหลี่นั้นไม่ลงรอยเป็นศัตรูกันเป็นที่เรียบร้อย.ด้วยเหตุนี้เอง,เข้าจักต้องจัดการเขาอย่างหนัก มิฉะนั้น,เมื่อเขาเผชิญหน้ากับเนี่ยหลี่คงโดนแก้แค้นด้วยความโกรธเป็นแน่" มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าพวกเขาสามารถที่จะฉกหนังสือโบราณจากมือของเขา"  If he allowed Nie Li to successfully grow in strength, then there would no longer be a place for him within the Divine Feathers Sect!ถ้าเขาปล่อยให้เนี่ยหลี่นั้นประสบความสำเร็จในการเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วล่ะก็ ดังนั้นมันคงจะไม่มีสาถานที่ให้กับเขาอีกแล้วภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้
 “As long as you can vent this resentment of mine, I’ll fully support you in the outside world!” Ye Xuan said after pondering a while. He had great interest towards the ancient book that Murong Yu had deduced.
"ตราบเท่าที่เจ้าสามารถระบายความแค้นของข้าได้ล่ะก็.ข้ายินดีที่จะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่ในดินแดนภายนอกแน่!" เหย่ซวนพูดหลังจากที่เขาขบคิดไปชั่วขณะ.เขามีความสนใจเป็นอย่างมากกับหนังสือโบราณที่มู่หลงหยู่ได้สรุปไว้.
 “Then I have Senior Brother Ye Xuan to thank!” Murong Yu said with his hands cupped together. Ye Xuan could still mobilise a portion of the Ye Clan’s forces. With his help, Nie Li would only be able to dream of rising up in the outside world."ถ้าอย่างนั้น ข้าขอขอบคุณศิษย์พี่เหย่ซวน!" มู่หลงหยู่พูดขณะที่เขาประกบมือทั้งคู่คล้ายถ้วย.เหย่ซวนนั้นยังสามารถที่จะรวมกำลังจากกองกำลังเหย่ซวนได้.ด้วยความช่วยเหลือของเขา,เนี่ยหลี่ที่จะเติบโตภายนอกดินแดนโลกนั้นคงเป็นได้เพียงความฝัน. 
 The outside world shall be Nie Li’s land of despair!ดินแดนโลกภายนอกนั้นจะต้องเป็นดินแดนแห่งความสิ้นหวังของเนี่ยหลี่


 Although the gathering had dispersed, many of the disciples still continued with their discussions.แม้ว่าการชุมนุมกันได้แยกย้ายกันไปบ้างแล้ว,ก็ยังมีเหล่าศิษย์จำนวนมากที่ยังคงจับกลุ่มคุยกันอยู่. Shen Ling walked over and said with a light smile, “Young Master Ye Xuan, it seems that Junior Sister Ning’er’s heart is already taken. Even I can’t do anything about it!”เฉินหลิง เดินมาข้างหน้าและยิ้มเล็กน้อย,"นายน้อย เหย่ซวน,ดูเหมือนว่าหัวใจของศิษย์น้องหนิงเอ๋อนั้นจะโดนใครเอาไปแล้วนะ.แม้ข้าก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้!"


Shen Ling was charming and alluring, leaving a fragrance behind wherever she walked.
เฉินหลิงนั้นเป็นคนที่มากด้วยเสน่ห์และความยั่วยวน,ทุกที่ที่เธอได้เดินผ่านไปจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอม

“Even so, I have to thank Elder Sister Shen Ling for the help.” Earlier, Ye Xuan had asked Shen Ling to talk more about him in front of Xiao Ning’er. But it looked like it’d had no effect whatsoever. But even so, how could he take back all the things he’d already given?
"ถึงกระนั้น,ข้าก็ขอขอบคุณพี่เฉินหลิงสำหรับความช่วยเหลือ"  ก่อนหน้านี้,เหย่ซวนนั้นได้ถามเฉินหลิงมากมายเกี่ยวกับที่เขาจะสามารถพบกับเสี่ยวหนิงเอ๋อ.แต่มันดูเหมือนว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากนัก.แต่กระนั้น.เขาจะสามารถนำมันกลับมาในทุกๆสิ่งได้อย่างไร ถ้าเขายอมแพ้แล้ว?
Murong Yu couldn’t help looking at Ye Xuan. He never thought that Ye Xuan would’ve been so meticulous with Xiao Ning’er. To actually have used so many methods! The more Ye Xuan was concerned about Xiao Ning’er, the more Murong Yu would be able to make use of Ye Xuan!
มู่หลงหยู่ช่วยไม่ได้ที่จะมองไปยังเหย่ซวน. เขาไม่คาดคิดเลยว่า เหย่ซวนจะมีความรุ้สึกที่มากมายกับเสี่ยวหนิงเอ๋อ. ด้วยความจริงข้อนี้เขานั้นมีหลายวิธีเลยที่จะหลอกใช้เขา.ยิ่งเหย่ซวนมีความรู้สึกกับเสี่ยวหนิงเอ๋อมากเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งทำให้มู่หลงหยู่สามารถจะใช้ประโยชน์จากเขาได้เท่านั้น!

The night gradually darkened.
ค่ำคืนกำลังคืบคลานไปสู่ความมืด

After Gu Bei bid Nie Li farewell, he returned to his room.
หลังจากที่กู่เป่ยได้อำลาเนี่ยหลี่,เขาก็กลับไปยังห้องของเขา


Lu Piao and Xiao Xue entered Lu Piao’s room. *Ping* *Pang* Noises started coming from the room, occasionally punctuated by a painful groan. Who knows what’s going on in there.
หลู่เปี่ยวและเสี่ยวเซี่ย เข้าไปยังห้องของหลู่เปียว.*โป้ง* *ป้าง* มีเสียงดังมาจากในห้องเป็นจังหวะและคั่นด้วยเสียงของความเจ็บปวดคร่ำครวญ.ใครจะรู้ล่ะว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นที่นั่น.


Xiao Ning’er and Nie Li couldn’t help exchanging glances with smiles. Wherever they went, those two were sure to make a racket with their fighting. But Lu Piao have been made submissive by Xiao Xue, not having the slightest temper to fight back.
เสี่ยวหนิงเอ๋อและเนี่ยหลี่อดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันและยิ้ม.เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน,มั่นใจได้เลยว่าทั้งสองต่างที่จะหวดกันและสู้กัน.แต่หลู่เปี่ยวนั้นไม่เคยที่จะสามารถต้านท้านเสี่ยวเซี่ยได้.แล้วเขายังค่อนข้างนิ่งเฉยที่จะต่อต้านกลับ.

When Xiao Ning’er entered Nie Li’s room, she looked around a little dazed. After coming to the Divine Feathers Sect, Nie Li had been living here and this room, so that the room was now filled with his familiar aura.
เมื่อเสี่ยวหนิงเอ๋อเข้ามาในห้องของเนี่ยหลี่,เธอมองไปรอบๆด้วยความแปลกใจ.หลังจากที่เดินทางมายังนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,เนี่ยหลี่นั้นอาศัยอยุ่ที่นี้และนี้คือห้องของเขา,ดังนั้นห้องในขณะนีจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเขาที่คุ้นเคยยิ่งนัก


“Xiao Yu rented this courtyard. Lu Piao and I are just subletting from him. I have no idea where Xiao Yu is right now; he left earlier today and still hasn’t returned.” Nie Li smiled. When he was with Xiao Ning’er, his heart felt at ease.
"เซี่ยวหยู๋นั้นได้เช่าสนามแห่งนี้.หลู่เปี่ยวและข้าแค่เพียงเช่าต่อจากเขาเท่านั้น.ข้าไม่รู้ว่าเซี่ยวหยุ๋นั้นอยู่ใหนตอนนี้,เขาออกไปก่อนหน้านี้วันหนึ่งและยังไม่ได้กลับมาเลย." เนี่ยหลี่ยิ้ม.เมื่อเขานั้นอยู่กับเสี่ยวหนิงเอ๋อ,หัวใจของเขารู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมาก
Nie Li left to make preparations for refining a God Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit for Xiao Ning’er.
เนี่ยหลี่เตรียมที่จะทำการหลอมจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าสำหรับเสี่ยวหนิงเอ๋อ

A partition screen stood at the center of the room with a huge tub. This was where Nie Li normally took his baths. A thought crossed Xiao Ning’er’s mind and her face turned slightly red.
ที่กลางห้องมีฉากกั้นอ่างขนาดใหญ่อยู่.นี่จะต้องเป็นห้องอาบน้ำของเขาเป็นแน่.มีความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวของเสี่ยวหนิงเอ๋อและมันก็ทำให้หน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยWhen he saw Xiao Ning’er looking at the wooden tub, a different thought went through Nie Li’s mind. She’d travelled a long distance to the Divine Feathers Sect, was probably travel-worn, and had yet to take a bath. Nie Li then said, “Why don’t I step out first, while you take a bath.”
เมื่อเขาเห็นเสี่ยวหนิงเอ๋อมองไปยังอ่างไม้,ความคิดที่ต่างกันก็เข้ามาในหัวของเนี่ยหลี่.เธอคงจะเดินทางมาไกลกว่าจะถึงนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นไปได้ว่าเธออาจเหนื่อยจาการเดินทาง,และยังไม่ได้อาบน้ำเลย,ดังนั้นเนี่ยหลี่จึงบอกไปว่า"ทำใมข้าไม่ออกไปก่อนเพื่อที่เจ้าจะได้อาบล่ะ"

“There’s no need.” Xiao Ning’er immediately shook her hands. She didn’t have a lot of time in the Divine Feathers Sect, so she wanted to stay with Nie Li for as long as possible. She was worried that he might disappear. After pondering for a brief moment, she said, “Why don’t I take a bath here, since there’s a screen separating us. It’ll be fine as long as you don’t peek. You can chat with me as well.” Finishing her words, her face started to slightly boil.
"ไม่จำเป็นต้อง..."เสี่ยวหนิงเอ๋อปัดมือของเธอไปมา.เธอไม่ได้มีเวลามากนักในดินแดนนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ดังนั้นเธอจึงต้องการที่จะอยู่กับเนี่ยหลี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้,เธอเป็นกังวลว่าเขาอาจจะหายไปได้,หลังจากที่เธอได้ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,เธอก็พูดออกมาว่า"ทำใมข้าไม่อาจน้ำเลยล่ะ,ในเมื่อมันก็มีฉากกั้นระหว่างพวกเราอยู่แล้ว.มันคงจะตราบเท่าที่เจ้าไม่แอบมอง,เจ้าก็สามารถที่จะคุยกับข้าได้เช่นกัน" เมื่อเธอพูดจบ,หน้าของเธอก็เริ่มที่จะร้อนผ่าว

Although there was a screen separating them, they would still be in the same room. Therefore, Xiao Ning’er’s heart couldn’’t help jumping wildly. After she recalled the words that Xiao Xue would often whispered in her ears, she gathered up her courage.
แม้ว่าจะมีฉากกั้นระหว่างพวกเขา,พวกเขาก็ยังคงอยู่ในห้องเดียวกัน,ดังนั้นหัวใจของเสี่ยวหนิงเอ๋อจึงหยุดที่จะเต้นไปมาไม่ได้,หลังจากที่เธอนั้นได้นึกขึ้นได้ถึงคำพูดของเสี่ยวเซี่ยที่กระซิบข้างหูของเธอ,เธอควรจะรวบรวมความกล้าของเธอให้มาก

After thinking about it, Nie Li had to spend some time refining the God level demon spirit anyways. Refining it in the yard was a little too risky. It’d be a problem if he attracted trouble because of it. Nie Li nodded and said, “Okay, then!”
หลังจากคิดถึงสิ่งดังกล่าว,เนี่ยหลี่นั้นต้องใช้เวลาสักพักในการที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณอสูรระดับพระเจ้าอยู่แล้ว,การหลอมรวมจิตวิญญาณอสูรที่ลานนั้นมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเกินไป.มันอาจจะเป็นการสร้างปัญหามาให้กับเขาก็เป็นได้.เนี่ยหลี่จึงพยักหน้าและพูดต่อว่า,"ตกลง,ถ้างั้น!"

Nie Li took out the Nightmare Demon Pot and started fusing the demon spirits.
เนี่ยหลี่หยิบหม้อจิตอสูรแห่งฝันร้ายออกมาและเริ่มที่จะหลอมรวมจิตอสูร
Nie Li started to get busy, and seemed to be focusing all his attention on his task. Xiao Ning’er stomped her feet. She’d finally come to the Divine Feathers Sect with great difficulty, and Nie Li went and got busy with his stuff so quickly.
เนี่ยหลี่เริ่มที่จะยุ่งแล้ว,และดูเหมือนว่าเขาจะมุ่งเน้นความสนใจไปในงานของเขา.เสี่ยวหนิงเอ๋อถึงกับกระทืบเท้าตัวเอง,ในที่สุดเธอก็ได้เดินทางมายังนิกายขนนกแห่งทวยเทพด้วยความยากลำบาก,และเนี่ยหลี่เองกับกำลังยุ่งด้วยธุระของของอย่างรวดเร็ว

Xiao Ning’er also busied herself by filling the wooden tub with water. She then gave Nie Li a stealthy glance. Her heart beat wildly as she walked behind the screen and slowly removed her clothes, revealing her smooth shoulders and fantastic figure.
เสี่ยวหนิงเอ๋อก็ยุ่งเหมือนกันที่จะเติมน้ำลงไปในอ่างไม้.เธอก็อยากให้เนี่ยหลี่ที่จะแอบมองมา,หัวใจของเธอนั้นเต้นไม่เป็นจะหวะขณะที่เธอเดินไปยังหลังฉากและเริ่มที่จะถอดชุดของเธอ.เผยไหล่ที่เนียนนุ่มและรูปร่างที่น่ามหัศจรรย์


Her skin sparkled like polished jade. Her body was well-proportioned and those jade feet of hers were even more exquisite, like masterpieces created by a god.
ผิวของเธอนั้นเปล่งประกายเหมือนกับหยกเลยทีเดียว,ร่างกายที่กระชับและปลายเท้าที่เหมือนหยกของเธอนั้นช่างมากด้วยความประณีต,เหมือนกับทุกชิ้นส่วนนั้นถูกรังสรรค์มาโดยพระเจ้า


She slowly stepped into the wooden tub.
เธอค่อยๆก้าวลงไปยังอ่างไม้“Ning’er…” Nie Li’s attention returned as he glanced towards the screen. The screen was lit with candlelight, and though it, he could vaguely see Xiao Ning’er’s voluptuous figure. Nie Li couldn’t help rubbing his nose as his room started to fill with a girl’s fragrance.
"หนิงเอ๋อ..."เนี่ยหลี่หันมาสนใจขณะที่เขาเหลือบมองมายังฉากกั้น.ที่ฉากกั้นนั้นได้ถูกจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างและส่องผ่านออกมา,เขานั้นสามารถที่จะมองเห็นเสี่ยวหนิงเอ๋อได้อย่างรางๆ กับรูปร่างที่ยั่วยวนของเธอ,เนี่ยหลี่อดไม่ได้ที่จะถูไปที่จมูกของเขาขณะที่ห้องของเขานั้นเริ่มที่จะมีกลิ่นของหญิงสาวกระจายไปทั่ว


Xiao Ning’er wasn’t aware that Nie Li had looked in her direction, as she slowly entered the wooden tub after responding to Nie Li and started bathing.
เสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นไม่รู้ตัวว่าเนี่ยหลี่นั้นได้มองมายังเธอ,ขณะที่เธอค่อยลงไปยังอ่างน้ำหลังจากที่กล่าวตอบเนี่ยหลี่และเริ่มที่จะอาบน้ำ


Nie Li retracted his gaze, but he couldn’t stop smiling. He focused his attention on the bottom of the Nightmare Demon Pot, and placed some Ordinary Level Growth rate Dragon Bloodline demon spirits inside. “Ning’er, how far are you in your [Lightning Dragon] cultivation?”
เนี่ยหลี่ถอนสายตาของเขาออกมา,แต่ไม่สามารถที่จะหยุดยิ้มออกมาได้.เข้าได้มุ่งเน้นความสนใจของเขาไปยังหม้อจิตอสูรแห่งฝันร้าย,และเริ่มที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับสามัญลงไปข้างใน."หนิงเอ๋อ,การบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิก"มังกรอสนี ของเจ้าไปถึงใหนแล้วรึ?"

“My [Lightning Dragon] cultivation technique has reached the Forming Thunder Realm.” Xiao Ning’er’s clear voice sounded from behind the screen, “Every stage of the [Lightning Dragon] cultivation technique raises my cultivation by three stages. I started out in the 2-fate realm, with Calling Thunder. But now that I’ve reached Forming Thunder, I’m a 5-fate!"
"เทคนิคการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิค มังกรอสนีของข้านั้น ไปถึงระดับสร้างลิขิตสายฟ้าในเขตแดนวิญญาณได้แล้ว" เสี่ยวหนิงเอ๋อส่งเสียงสดใจออกมาจากหลังฉากกั้น   "ทุกๆขั้นของการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิคมังกรอสนีนั้นเมื่อถึงขั้นที่สาม,ข้าก็อยู่ที่ลิขิตวิญญาณระดับ 2แล้ว,ด้วยการปลุกพลังอสนี,แต่ตอนนี้ข้าสามารถที่จะไปถึงขั้นลิขิตอสนีแล้ว,ข้าจึงมีระดับลิขิตสวรรค์ระดับ 5"


Nie Li couldn’t help secretly sighing at Xiao Ning’er’s words. The [Lightning Dragon] cultivation technique was indeed a powerful and progressively vigorous pinnacle cultivation technique. It allowed Ning’er’s cultivation speed to reach such frightening height. Nie Li also had to hurry up and work hard on his cultivation.
เนี่ยหลี่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับคำพูดของเสี่ยวหนิงเอ๋อ.เทคนิคการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิก มังกรอสนีนั้นความจริงเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากและมีการพัฒนาที่รวดเร็วสูงมากในการบ่มเพาะพลัง.มันจึงทำให้การบ่มเพาะพลังของเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นรวดเร็วจะไปถึงในระดับที่สูงจนน่าตื่นตกใจนัก,เนี่ยหลี่เองก็ควรจะเร่งรีบและฝึกฝนอย่างหนักในการบ่มเพาะพลังของเขาให้ได้เหมือนกัน“Since you’ve reached 5-fate realm, have you gone to the outside world?” Nie Li enquired. Going to the outside world to train could also quickly raise one’s cultivation. Furthermore, shocking treasures would often appear in the outside world.
"เมื่อเจ้าไปถึงลิขิตสวรรค์ระดับ 5 แล้ว,เจ้าได้มีการออกไปยังดินแดนโลกภายนอกใหม?เนี่ยหลี่สอบถาม,การออกไปยังดินแดนโลกภายนอกนั้นสามารถที่จะทำให้การฝึกฝนในการเพิ่มความเร็วอย่างมากในการบ่มเพาะพลังด้วยเหมือนกัน.นอกจากนี้.สมบัติที่น่าตื่นตานั้นบางครั้งก็ปรากฏที่โลกภายนอกด้วย.

“I’ve gone to the outside world once. I killed three Dragon Bloodline demon spirits and also gathered some spiritual herbs. But I didn’t dare to go any further by myself.”
"ข้าเคยไปยังดินแดนโลกภายนอกแค่ครั้งเดียว.ข้าได้ทำการสังหาร 3 อสูรสายเลือดมังกรไปและเก็บรวมรวมสมุนไพรวิญญาณ,แต่ข้าไม่กล้าที่จะออกมาด้วยตัวของข้าเอง"With Xiao Ning’er’s character, she probably wasn’t willing to join large hunting groups. After all, the hunting groups were complicated. But alone, she really didn’t dare proceed any further.
ด้วยบุคลิคของเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้น,เธออาจจะไม่ยินที่จะร่วมกลุ่มขนาดใหญ่เพื่อล่ามังกร,ต้องไม่ลืมว่ากลุ่มนักล่านั้นเป็นอะไรที่สับสนวุ่นวาย.แต่ด้วยตัวคนเดียว,เธอคงไม่กล้าจริงๆที่จะทำการใดๆมากกว่านี้

The distant outside world was a mysterious place that even a Martial Ancestor Realm expert could only investigate a portion of. If it wasn’t for the fact you could obtain multiple lives upon reaching the Heavenly Fate Realm, no one would dare proceed further.
โลกภายนอกที่ห่างไกลนั้นเต็มได้ด้วยสถานที่ลึกลับแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามยังสามารถสำรวจมันได้แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น.ถ้าไม่ใช่ความจริงที่ว่าสามารถที่จะมีชีวิตได้หลายครั้งเมื่อไปถึงระดับลิขิตสวรรค์แล้ว,คงไม่มีใครสักคนที่จะกล้าทำมันมากกว่านี้

The various sects only controlled the areas that bordered their sects. In the vast outside world, there were countless powerful Dragon Bloodline demon spirits and powerful demon beast that possessed Ancient Bloodlines. With so many demon spirits, even the pinnacle experts of the various sects wouldn’t dare to touch it so easily.
นิกายต่างๆนั้นสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ต่างๆได้แค่เพียงรอบๆเขตแดนของพวกเขาเท่านั้น.ในดินแดนโลกภายนอกที่กว้างใหญ่ มีอสูรวิญญาณสายเลือดมังกรที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนและสัตว์อสูรที่ทรงพลังและถือครองสายเลือดโบราณอยู่ด้วย.เช่นนั้นแล้วด้วยจิตวิญญาณอสูรที่มากมายนั้น,แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดจากหลากหลายนิกายยังไม่กล้าที่จะแตะต้องมันโดยง่าย


If the major sects hadn’t laid down their protection arrays, many powerful demon beasts with Ancient Bloodlines would easily destroy the sects.
ถ้าเหล่านิกายหลักๆนั้นไม่ได้วางค่ายกลเพื่อที่จะป้องกันไว้ล่ะก็,ด้วยสัตว์อสูรที่ทรงพลังที่มีสายเลือดโบราณแล้วมันง่ายมากที่จะทำลายทั้งนิกายได้


However, many people would head out to the outside world to train once they reached the Heavenly Fate Realm in order to make a breakthrough. So much so that they’d assembled their own forces in the outside world. According to the rules of the various sects, only those of the younger generations who’d built sufficient forces in the outside world could gain qualifications to fight for the sect successor’s position!
อย่างไรก็ตาม,หลายๆคนก็ต้องการที่จะออกไปยังดินแดนโลกภายนอกเพื่อฝึกฝนสักครั้งเมื่อพวกเขานั้นได้ไปถึงระดับลิขิตสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.และมากว่านี้พวกเขายังสามารถที่จะสร้างกองกำลังของพวกเขาในดินแดนโลกภายนอก.ด้วยกฏของหลายนิกายนั้น,มีเพียงเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างกองกำลังตัวเองจากโลกภายนอกเท่านั้นถึงจะสามารถได้รับคุณสมบัติที่จะข้าต่อสู้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกาย
When the various families selected their Patriarchs, they’d also take into account the candidate’s ability to operate their own forces. Flowers in a greenhouse wouldn’t qualify to become the family’s successor.
เมื่อหลายๆตระกูลเลือกผู้นำตระกูลของพวกเขา,พวกเขาจำต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์เพื่อที่จะสามารถควบคุมกองกำลังของตัวเอง.เหมือนดังดอกไม้ในตู้กระจกไม่สามารถที่จะเป็นผู้มีคุณสมบัติมาเป็นผุ้สืบทอดของตระกูลได้.


“I understand.” Nie Li was well aware that with Xiao Ning’er’s character, she liked to be alone. Having her enter a hunting party was too difficult, not to mention forming her own party. Therefore, Nie Li didn’t tell Xiao Ning’er of his decision. All she needed to do was cultivate. As for operating forces, he could handle them alone.
"เข้าเข้าใจ"เนี่ยหลี่นั้นตระหนักได้ว่าด้วยบุคลิกของเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้น.เธอชอบที่จะอยุ่คนด้วย.ให้เธอนั้นเข้าร่วมกลุ่มนักล่า มันคงเป็นเรื่องที่ยาก.ไม่ต้องพูดถึงว่าเธอจะรวมกลุ่มของเธอเอง.ดังนั้นเนี่ยหลี่จึงไม่ได้บอกเสี่ยวหนิงเอ๋อเกี่ยวกับสิ่งที่เขาตัดสินใจ.เมื่อเธอนั้นต้องการทำเฉพาะการบ่มเพาะพลัง, การควบคุมกองกำลังก็ด้วยเหมือนกัน,เขาสามารถที่จะจัดการด้วยตัวเองเพียงลำพัง
After continuously refining and exhausting a huge amount of Ordinary Level growth rate demon spirits, Nie Li finally produced a God Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit. However, it’s a pity that it wasn’t a mutated one. This demon spirit was a Abyss Winged Draconic Falcon, which, unfortunately, wasn’t very compatible with Xiao Ning’er’s cultivation technique.
หลังจากที่เขาได้หลอมรวมจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรระดับสามัญไปจำนวนมาก,เนี่ยหลี่ก็สามารถที่จะสร้างจิตวิญญาณอสูรดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม,มันช่างน่าเสียดาวที่มันไม่ได้กลายพันธ์,จิตวิญญาณอสุรนั่นคือ มังกรปีกเหยี่ยวอเวจี สิ่งที่ได้ช่างโชคไม่ดีเลย ไม่ไม่สามารถที่จะเข้ากับเทคนิคการบ่มเพาะพลังของเสี่ยวหนิงเอ๋อได้

“What kind of demon spirit are you integrated with right now? Is it still that Heavenly Lightning Sparrow?” Nie Li asked.
จิตวิญญาณอสูรที่เจ้ารวมร่าอยู่ในตอนนี้เป็นชนิดไหนกัน? มันยังคงเป็นนกระจอกสายฟ้าแห่งสวรรค์อยู่หรือไม่? เนี่ยหลี่ถาม


“I’ve integrated with an Extraordinary Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit. As for that Heavenly Lightning Sparrow that you gave me, it’s been refined into a lightning gale sword.” Xiao Ning’er said as she pursed her lips. How could she possibly throw away that Heavenly Lightning Sparrow that was given to her by Nie Li?
"ข้าได้รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์.ขณะที่นกกระสายฟ้าแห่งสวรรค์ที่เจ้าให้ข้านั้น,ข้าได้นำมันไปกลั่นและหลอมเป็นกระบี่พายุอสนี" เสี่ยวหนิงเอ๋อพูดขณะที่เธอเม้มริมฝีปาก.เธอจะทิ้งจิตวิญญาณอสูรนกกระจอกสายฟ้าแห่งสวรรค์ที่ได้ถูกมอบให้โดยเนี่ยหลี่ไปได้อย่างไร?Nie Li never expected Xiao Ning’er to obtain a Dragon Bloodline Extraordinary growth rate demon spirit as well as a lightning gale sword. It seemed that the Heavenly Note Sect was pretty good to its disciples.
เนี่ยหลี่ไม่คาดคิดเลยว่าเสี่ยวหนิงเอ๋อจะรวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์ตลอดจนกระบี่สายฟ้าอสนีด้วย.มันดูเหมือนว่านิกายบันทึกฟ้านั้นจะค่อนข้างดูแลศิษย์ของพวกเขาอย่างดี


The internal struggles of the Divine Feathers Sect were far from intense, unlike the Heavenly Note Sect’s. Furthermore, they possessed far more resources than the Divine Feathers Sect. 
การต่อสู้แข่งขันภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นรุนแรงเป็นอย่างมาก,ดูเหมือนว่านิกายบันทึกฟ้าจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ พวกเขายังครอบครองทัพยากรที่มากกว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพนักที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

 

 

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย

Author(s)

Mad Snail


27 ความคิดเห็น:

 1. รอนานเลย. ขอบคุนคร้าบ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมัก ๆ ครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับสนุกๆ มาวันล่ะ2ตอนเรยไม่ได้หรอ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับสนุกๆ มาวันล่ะ2ตอนเรยไม่ได้หรอ

  ตอบลบ
 5. แหล่มเลยขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับแอด และทีมแปลทุกท่าน

  ตอบลบ
 7. อยากอ่านต่อเลยทีเดียวค้างงง

  ตอบลบ