วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 316 – Selling words


Tale of the demon and god novel Chapter 316 – Selling words

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 316 - ขายตัวอักษร

บทที่ 316 - ขายตัวอักษร

 While all the geniuses in the side chamber were still perplexed, Nie Li was preparing to return to his seat after storing the word.

ขณะที่เหล่าอัจฉริยะภายในห้องนั้นยังคงงงงวย,เนี่ยหลี่ได้เตรียมตัวที่จะกลับไปยังที่นั่งของเขาหลังจากจัดเก็บ ตัวอักษรของเขาแล้ว

Nie Li lightly smiled as he glanced at Long Yuyin from afar. He had a full grasp of Long Yuyin’s character. Aside from letting Gu Bei comprehend the word, he also meant to arouse the curiosity within Long Yuyin’s heart. Before long, she would take the initiative to come to him and get to the heart of the matter. At that time, Nie Li would guide Long Yuyin slowly and systematically to transform some of her ideologies!

เนี่ยหลี่นั้นเผยยิ้มเล็กน้อยขณะที่เข้านั้นเหลือบมองไปยัง หลงยู่หยิ๋น.เขานั้นรู้ซึ้งแล้วถึงบุคลิคนิสัยของหลงยู่หยิ๋น,นอกเหนือจากทำให้กู่เป่ยนั้นเข้าใจในตัวอักษร,เขายังมุ่งหมายเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากรู้ภายในใจของหลงยู่หยิ๋นด้วยเหมือนกัน,ก่อนหน้านั้นไม่นาน.เธอเริ่มที่จะเข้ามาหาเขาและเริ่มที่จะไว้วางใจเขา.แต่ตอนนี้นั้น,เนี่ยหลี่ต้องการแนะนำหลงยู่หยิ๋นช้าๆและเป็นไปตามแนวทางที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างของเธอ

 Controlling a Martial Dao obsessed Long Yuyin was simply too easy.

การควบคุมเจตจำนงแห่งญาณต่อสู้ของหลงยู่หยิ๋นนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก

Aside from satisfying those two motives, Nie Li also managed to successfully arouse the interest at Yan Yang and Mingyue Wushuang. He definitely didn’t believe that Yan Yang and Mingyue Wushuang wouldn’t try to get to the heart of it as well.

นอกเหนือจากสร้างความพึงพอใจที่ได้สร้างแรงจูงใจให้กับทั้งสองแล้ว,เนี่ยหลี่นั้นยังสามารถกระตุ้นความสนใจของหยาน หยางและ หมิงหยู่ วู่ซางด้วย.จริงๆเขานั้นไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่าจะทำให้ หยาน หยางและหมิงหยู่ วู่ซางสนใจได้โดยที่เขาไม่ต้องพยายามแต่มันกลับออกมาดี“Wait a moment!” Yan Yang’s voice suddenly sounded to stop Nie Li."

"โปรดรอก่อน!" หยาน หยางส่งเสียงขึ้นมาทันทีเพื่อที่จะหยุดเนี่ยหลี่Everyone curiously looked at Yan Yang. Nie Li had already stored that word of his, so what was Yan Yang trying to do now?

ทุกๆคนอยากรู้อยากเห็นและมองไปที่หยาน หยาง.เนี่ยหลี่นั้นได้เก็บอักษรของเขาแล้ว,ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่หยาน หยาง พยายามที่จะทำตอนนี้? Nie Li looked at him and asked, “Senior Brother Yan Yang, is there anything else you need?”
เนียหลี่มองมาที่เขาและถามว่า"ศิษย์พี่หยาน หยาง, มีสิ่งใดที่ท่านต้องการอย่างนั้นรึ?" 

 “I wish to purchase this word. I wonder if Junior Brother Nie Li is willing to part with it? I’m willing to make an offer of a hundred thousand spiritual stones!” Yan Yang said. Originally he wanted to offer fifty thousand, but after pondering it over, he realised that fifty thousand didn’t seem too sincere; therefore, he offered a hundred thousand spiritual stones instead.

"ข้าปราถนาที่จะซื้ออักษรตัวดังกล่าว.ข้าสงสัยว่าศิษย์น้องเนี่ยหลี่ยินดีที่จะขายหรือไม่? ข้ายินดีที่จะเสนอราคาของมันที่ 100,000 หินจิตวิญญาณ,หากแต่ก่อนหน้านั้นเขาได้ขบคิดอย่างมาก,เขาจะเสนอราคาที่ 50,000 แต่มันดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอ,ดังนั้นเขาจึงได้เสนอที่ราคา 100,000 หินจิตวิญญาณแทน 

Yan Yang was willing to offer a hundred thousand spiritual stones for Nie Li’s word?
หยาน หยางยินดีที่จะเสนอ 100,000 หินจิตวิญญาณสำหรับตัวอักษรของเนี่ยหลี่รึ?


The entire hall was in an uproar as all the geniuses in the side chamber were shocked!


ทั่วทั้งห้องต่างตกอยู่ในความโกลาหล ขณะที่เหล่าอัจฉริยะที่อยุ่ข้างๆห้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก 

A hundred thousand spiritual stones for a word!
100,000 หินจิตวิญญาณ สำหรับ 1 ตัวอักษร 

Hearing Yan Yang’s words, Nie Li hesitated awhile. A hundred thousand spiritual stones definitely wasn’t some small temptation. After all, it was just a word. Nie Li wouldn’t lose anything by selling it, so why not?
หลังจากได้ยินคำพูดของ หยาน หยาง,เนี่ยหลี่รู้สึกลังเลไปชั่วขณะ.100,000 หินจิตวิญญาณแท้จริงแล้วมันไม่ใช่น้อยที่จะล่อใจ,ต้องไม่ลืมว่า.มันเป็นเพียงแค่ตัวอักษร,เนี่ยหลี่นั้นไม่ได้ขาดทุนใดๆที่จะขายมัน,ดังนั้นทำใมไม่?  


Yan Yang’s words also shocked Long Tianming. He wasn’t able to see through the profound intent of that word before Nie Li rolled it up so he couldn’t tell what profound was contained in that word. However, he never imagined that Yan Yang would actually be willing to offer a hundred thousand spiritual stones for it. Could it be that in Yan Yang’s opinion, the intent contained that word was worth more than a hundred thousand spiritual stones?
ด้วยคำพูดของหยาน หยาง ทำให้หลงเทียนหมิงนั้นตกใจอยู่เหมือนกัน.เขานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นความลึกซึ้งใดๆที่อยู่ภายในอักษรนั้นเลย ก่อนที่เนี่ยหลี่จะม้วนมันเก็บ ดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีความลึกซึ้งใดๆที่อยู่ในอักษรนั้น,อย่างไรก็ตาม,เขาก็ไม่คาดคิดเลยว่าหยาน หยางนั้นยินดีที่จะเสนอ 100,000 หินจิตวิญญาณสำหรับมัน.ไม่รู้เลยว่าหยาน หยางนั้นมีความคิดเห็นอะไร,จุดมุ่งหมายที่อยู่ภายในคำนั้นมันมีค่ามากกว่า 100,000 หินจิตวิญญาณรึ? 


 Mingyue Wushuang’s clear eyes had also landed on Nie Li. Although she wasn’t able to get into the intent, she did feel the boundless sword intent contained in that sword. It was definitely worth more than a hundred thousand spiritual stones!
หมิงหยู๋ วู่ซางมองตาแป๋วไปยังเนี่ยหลี่ที่ยืนอยู่ด้วยเหมือนกัน,แม้ว่าเธอนั้นจะไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่อยุ่ภายในจุดมุ่งหมายนั้น, เธอสามารถที่จะรับรู้ได้ถึง จุดมุ่งหมายของกระบี่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในอักษรกระบี่.มันมีค่ามากกว่า 100,000 หินจิตวิญญาณอย่างแน่นอนSeeing that Nie Li was hesitating, Yan Yang said again, “If Junior Brother Nie Li is unwilling to sell it, then what if I offer one hundred fifty thousand spiritual stones? Although this price is still far from your word’s true worth, I still hope that Junior Brother Nie Li is willing to part with it!”

เมื่อเห็นว่าเนี่ยหลี่นั้นกำลังลังเล,หยาน หยาง พูดขึ้นอีกครั้ง"ถ้าศิษย์น้องเนี่ยหลี่ไม่ยินดีที่จะขายมัน ถ้าอย่างงั้นข้าขอเสนอมันที่ 150,000 หินจิตวิญญาณเป็นอย่างไร?แม้ว่าด้วยราคานี้จะยังห่างไกลจากคุณค่าที่แท้จริงของอักษรตัวนี้,ข้าก็ยังคงหวังว่าศิษย์น้องเนี่ยหลี่นั้นจะยินดีที่จะขายมัน? 


It was understandable that Yan Yang would want the word so urgently. Nie Li understood its true worth. It’d be weird if Yan Yang didn’t feel so desperate for it, since he’d managed to comprehend a little before Nie Li put it away.
เขานั้นเข้าใจได้ว่าหยานหยางนั้นต้องการที่จะได้รับอักษรตัวนี้ดังนั้นเขาจึงร้อนรน.เนี่ยหลี่นั้นเข้าใจถึงมูลค่าที่แท้จริงของมัน.มันคงเป็นเรื่องที่แปลกถ้าหยาน หยางไม่ได้รู้สึกหมดหวังกับมันตั้งแต่ตอนที่เขานั้นได้เข้าใจมันเพียงแค่เล็กน้อยก่อนที่เนี่ยหลี่จะนำมันออกไป

 Hearing Yan Yang’s words, Long Tianming’s brows twitched as he lightly smiled. “Since Junior Brother Nie Li doesn’t want to sell it, then Junior Brother Yan Yang shouldn’t try to force him!” Long Tianming could sense Yan Yang’s urgency; based on his urgency alone, this word was worth way more than that Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เมื่อได้ยินคำพูดของหยาน หยาง, หลงเทียนหมิงถึงกับคิ้วกระตุกขณะที่เขายิ้มเล็กน้อย "ในเมื่อศิษย์น้องเนี่ยหลี่ไม่ยินดีที่จะขายมัน,ถ้างั้นศิษย์พี่หยาน หยางไม่ควรที่จะบังคับเขานะ!"หลงเทียนหมิง รับรู้ถึงความร้อนรนของหยาน หยาง,ด้วยความร้อนรนนั้น,อักษรตัวนี้ต้องมีค่ายิ่งกว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา เป็นแน่


Only by leaving that word alone, Long Tianming had thousands of ways to get it and keep it from landing in Yan Yang’s hands.

เพียงแค่ตัวอักษรตัวเดียว,หลงเทียนหมิงนั้นมีหลายพันวิธีที่จะเอามันมาได้และเก็บมันมาได้จากเงื้อมมือของหยาน หยางOf course Nie Li wasn’t going to let Long Tianming have his way. He wrung his hands and said, “Senior Brother Long and Senior Brother Yan Yang are being too serious. I can write dozens of these words in a day. It’s just a word, after all. If every Senior Brother and Senior Sister wants one, I can give everyone one!”

แน่นอนว่าเนี่ยหลี่นั้นไม่ต้องการที่จะให้หลงเทียนหมิงนั้นได้มันไปจากเขา.เขาบิดมือของเขาและพูดว่า"ศิษย์พี่หลงและศิษย์พี่หยาน หยาง ทั้งสองท่านดูจริงจังเกินไปแล้ว.ข้าสามารถที่จะเขียนมันเป็น 10 ตัวอักษรได้ใน 1 วัน.มันเป็นแค่เพียงตัวอักษร.หลังจากนี้ถ้าทั้งศิษย์พี่ชายและศิษย์พี่หญิงต้องการมันสักอัน,ข้าสามารถให้ท่านได้คนล่ะ 1 อัน!"  


Hearing Nie Li’s words, whether it was Long Tianming or Yan Yang, both of them were stunned. That’s right, he could write many of these in a single day, because he doesn’t need any Dao intent to write it at all!
หลังจากได้ยินเนี่ยหลี่พูด,ไม่ว่าจะเป็นหลงเทียนหมิงหรือหยาน หยาง ทั้งคู่ต่างรู้สึกตกตะลึง.เป็นความจริง,ที่เขานั้นสามารถที่จะเขียนตัวอักษรหลายตัวได้ภายในวันเดียว,เพราะว่าเขานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ใดๆที่จะเขียนมันทั้งหมด Although Long Tianming didn’t want Yan Yang to obtain it, because he could tell that Yan Yang would be able to comprehend an extremely profound intent from it. However, Nie Li had already said that he’d be able to write several of these in a day; therefore, he couldn’t prevent Yan Yang from obtaining it anymore. He became rather dispirited. Was Nie Li lacking some wires in his brain or was he just pretending to be stupid?
แม้ว่าหลงเทียนหมิงไม่ต้องการให้หยาน หยางได้มันไป,เพราะว่าเขาสามารถบอกได้ว่าหยาน หยางนั้นสามารถที่จะเข้าใจในความสุดยอดของจุดมุ่งหมายที่อยู่ภายในมันได้.อย่างไรก็ตาม เนี่ยหลี่กลับบอกว่าเขานั้นสามารถที่จะเขียนมันขึ้นได้หลายตัวภายในวันเดียว,ดังนั้น.เขาไม่สามารถที่จะขัดขวางให้หยาน หยางได้มันไปได้อีกแล้ว,เขาค่อนข้างที่จะหมดกำลังใจ,หรือว่าเนี่ยหลี่นั้นขาดสารอาหารในสมองหรือว่าเขานั้นจะเป็นแค่เพียงคนโง่? Yan Yang looked at Nie Li with a deep gaze as he understood the meaning in Nie Li’s words. Indeed, Nie Li could write many of these in a day, but the worth of that word in his hand was still undeniable.
หยาน หยางมองไปที่เนี่ยหลี่ด้วยความลึกซึ้งขณะที่เขานั้นเข้าใจในความหมายของคำพูดของเนี่ยหลี่.ในความเป็นจริงนั้นแม้เนี่ยหลี่จะสามารถเขียนพวกมันหลายอันใน 1 วัน,แต่ความคุ้มค่าของอักษรที่อยู่ในมือเขานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ “No matter how many words Junior Brother Nie Li can write in a day, I’m still willing to pay a hundred fifty thousand spiritual stones for it!” Yan Yang said calmly. This had always been his way of doing things. He was sincere with making friends, so how could he accept such a precious calligraphy word from Nie Li for nothing in return?"
"ไม่ว่าจะมีสักกี่อักษรที่ศิษย์น้องเนี่ยหลี่สามารถที่จะเขียนมันได้ใน 1 วัน,ข้าก็ยังยินดีที่จะจ่ายมันในราคา 150,000 หินจิตวิญญาณกับสิ่งดังกล่าว" หยาน หยางพูดอย่างใจเย็น.เขานั้นยึดมั่นในสิ่งที่เขากระทำตลอด.เขานั้นจึงได้ความจริงใจกับเพื่อนเสมอดังนั้นเขาสามารถที่จะยอมรับในการประดิษฐ์อักษรที่ล้ำค่าจากเนี่ยหลี่ จะให้คืนคำได้อย่างไร?Seeing how serious Yan Yang was, Nie Li pondered for a brief moment. Originally, Nie Li only planned to build a good relationship with Yan Yang; there was no meaning to it by selling the word. After pondering for a moment, Nie Li opened his mouth, and said, “Let’s do this then. Since Senior Brother Yan Yang is willing to spend so many spiritual stones on it, I’ll gift Senior Brother Yan Yang a second word!”

เมื่อเห็นท่าทางที่จริงจังของหยาน หยางแล้ว,เนี่ยหลี่ก็ขบคิดไปชั่วขณะหนึ่ง,โดยเริ่มแรกนั้น,เนี่ยหลี่วางแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหยาน หยาง,โดยที่ไม่ได้จงใจที่จะขายอักษรให้กับเขา.หลังจากที่คิดไปชั่วขณะ,เนี่ยหลี่ก็เปิดปากและพูดขึ้นมาว่า"งั้นทำอย่างนี้แล้วกัน,ในเมื่อศิษย์พี่หยาน หยางยินดีที่จะจ่ายหินจิตวิญญาณจำนวนมากสำหรับมัน,ข้าก็ยินดีที่จะมอบของขวัญให้ศิษย์พี่หยาน หยางเป็นอักษรตัวที่ 2!" 


 Nie Li walked back to the table, spread open the scroll, and quickly wrote the word “martial” below the “sword”. Then, he rolled it up and passed it to Qin Yue at his side. “Please pass it to Senior Brother Yan Yang!” The Dao intent contained in the “martial” word was far more profound than the Dao in the “sword”.
เนี่ยหลี่เดินกลับไปที่โต๊ะ,และคลึ่กระดาษออก,และเขียนอักษรคำว่า "ฮึกเหิม"อย่างรวดเร็วข้างล่างของคำว่า "กระบี่" ดังนั้น,เขาก็ม้วนมันขึ้นและส่งมันไปให้ฉินหยู๋ที่อยู่ด้านข้าง"รบกวนส่งมันให้กับศิษย์พี่หยาน หยาง !" เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ในอักษร "ฮึกเหิม"นั้น เป็นคำที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเจตจำนงของคำว่า "กระบี่"มาก Qin Yue was overwhelmed by the favor and respectfully accepted it, carrying it with both hands as she walked towards Yan Yang.
ฉินหยู่นั้นเต็มไปด้วยความยินดีและยอมรับมันด้วยความเคารพ.จึงได้ถือมันด้วยแขนทั้งสองข้างขณะที่เธอนั้นเดินไปหาหยาน หยางPreviously, she’d held a little contempt for Nie Li, but now, she realised that she couldn’t see through him. She’d gained a little more respect for him, and began treating Nie Li as someone of the same level as Yan Yang.
ก่อนหน้านี้นั้น,เธอนั้นถึงกับดูดถูกในตัวเนี่ยหลี่เล็กน้อย,แต่ตอนนี้เธอตะหนักได้ว่าเธออดไม่ได้ที่จะมองไปที่เขา.เธอรุ้สึกได้ว่าเธอนั้นได้กำไรเล็กน้อยด้วยความเคารพเนี่ยหลี่เป็นอย่างมาก,และปฏิบัติกับเนี่ยหลี่นั้นเหมือนบุคคลระดับเดียวกับหยาน หยางเลยทีเดียว   Yan Yang took the scroll from Qin Yue. When he saw the “martial” written on the lower right, he suddenly experienced a vast and majestic sensation that rocked his heart. After being stunned for a brief moment, he re-rolled the scroll and stowed it away.หยาน หยางหยิบม้วนอักษรจากฉินหยู๋,เมื่อเขามองเห็นคำว่า" ฮึกเหิม" ที่เขียนอยู่ด้านล่าง ทันใดนั้นเขาก็รับรู้ได้ถึงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามทำให้หัวใจของเขาถึงกับส่ายไปมาเลยทีเดียว.หลังจากที่ตกตะลึงไปชั่วขณะ,เขาก็ม้วนกระดาษอักษรขึ้นและเก็บมันในทันที  
“Many thanks, Junior Brother Nie Li!” The shock in Yan Yang’s heart was indescribable. This “martial” seemed even more profound than the “sword”. Yan Yang never thought that Nie Li would give him another great gift. He took an interspatial ring and seriously said, “Compared to these two words given to me by Junior Brother Nie Li, all ordinary items are too insignificant. From this day onwards, Junior Brother Nie Li is a friend of mine, Yan Yang’s!”
"ขอบใจมาก.ศิษย์น้องเนี่ยหลี่!" ความตกตะลึงในใจของหยาน หยางนั้น สุดจะพรรณาได้.อักษร "ฮึกเหิม" มันดูเหมือนว่าจะลึกซึ้งยิ่งกว่าคำว่า "กระบี่"เป็นอย่างมาก.หยาน หยางไม่เคยคิดเลยว่าเนี่ยหลี่จะมอบสุดยอดของขวัญอีกอันให้กับเขา.เขาได้หยิบแหวนมิติของเขาและพูดคำพูดที่จริงจัง"เปรียบกับอักษรทั้งสอง ที่ศิษย์น้องเนี่ยหลี่มอบให้ข้านั้น,ทุกสิ่งของล้วนแล้วแต่ธรรมดาและด้อยค่าเป็นอย่างมาก,จากวันนี้เป็นต้นไป,ศิษย์น้องเนี่ยหลี่คือเพื่อนของข้า,หยาน หยาง Yan Yang looked at Qin Yue and said, “Miss Qin Yue, please pass this over to Junior Brother Nie Li!”
หยาน หยางมองไปที่ฉินหยู๋และพูดว่า"แม่นางฉินหยู๋,รบกวนเจ้าส่งสิ่งนี้ให้ศิษย์น้องเนี่ยหลี่แทน 
Nie Li received the interspatial ring from Qin Yue with a casual smile. “In that case, I’m honored to have Senior Brother Yan Yang as a friend!”เนี่ยหลี่รับแหวนมิติจากฉินหยู๋และด้วยรอยยิ้มที่ไม่ยี่หร่านัก"ถ้าเป็นเช่นนั้น.ข้ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้ศิษย์พี่หยาน หยางเป็นเพื่อน!" Everyone couldn’t help the itch that formed in their heart. They had no idea what Nie Li had written as Yan Yang’s second character, since they couldn’t see it from their positions. However, judging from Yan Yang’s expression, it shouldn’t be anything simple. However, the crowd couldn’t even comprehend anything from the first word; therefore, even if they were given the second word, it’d still be useless to them.
ทุกๆคนรู้สึกช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกกวนใจเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขา.พวกเขาไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับอักขระตัวที่ สองที่เนี่ยหลี่นั้นได้เขียนให้หยาน หยาง.ตั้งแต่ที่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเห็นมันจากตำแหน่งที่พวกเขาอยู่,อย่างไรก็ตามจากการตัดสินใจในท่าทางของหยาน หยางนั้น,มันต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดา.ถึงอย่างไร พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ในอักษรตัวแรก.ดังนั้น.แม้ว่าพวกเขาจะได้ตัวอักษรตัวที่สองมา,มันก็ยังเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์จากพวกเขาอยู่ดี  Long Tianming was extremely depressed in his heart. Not only was he unable to prevent Yan Yang from obtaining Nie Li’s word, Yan Yang even got two of them.
หลงเทียนหมิงรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากในหัวใจเขา.ไม่เพียงเขาไม่สามารถที่จะป้องกันให้หยาน หยางได้อักษรของเนี่ยหลี่.หยาน หยางยังได้เพิ่มอีกเป็นสองตัว 
Mingyue Wushuang smiled sweetly. “I wonder if Junior Brother Nie Li would be willing to write one for me as well. I’ll also offer one hundred fifty thousand spiritual stones!”
หมิงหยู๋ วู่ซางยิ้มหวานให้"ข้าสงสัยว่าถ้าศิษย์น้องเนี่ยหลี่ยินดีที่จะเขียนมันอีกอันสำหรับข้าได้คงเป็นการดี.ข้ายินดีที่จะมอบ 150,000 จิตวิญญาณหินให้กับเจ้าด้วยเหมือนกัน"
 “Of course! To avoid favouring one and discriminating against another, I’ll write two words for Senior Sister Mingyue too!” Nie Li wrote another “sword” and then a “bright”. This “bright” implied being as bright as the moon. In terms of Dao intent, it was roughly the same as Yan Yang’s “martial”.
"แน่นอน!ข้าไม่หลบเลี่ยงสำหรับคนที่ชื่นชอบมันและแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน,ข้าจะเขียนอีกสองคำให้กับศิษย์พี่ หมิงหยู๋ วู่ซางเหมือนกัน!"เนี่ยหลี่เขียนคำว่า "กระบี่"และอีกคำคือ"นวลผ่อง" คำว่า "นวลผ่อง" ที่เปรียบเหมือนแสงของดวงจันทร์,ส่วนในแง่ของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้นั้น.มันค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกับคำว่า "ฮึกเหิม"ของหยาน หยางนัก
 Nie Li then obtained another one hundred fifty thousand spiritual stones from Mingyue Wushuang.จากนั้นเนี่ยหลี่ก็ได้รับอีก 150,000 หินจิตวิญญาณจากหมิงหยู๋ วู่ซาง.

“Junior Brother Nie Li seems to have feelings for Junior Sister Ning’er. From today onwards, I’ll take good care of her!” Mingyue Wushuang glanced at Xiao Ning’er as she smiled.

"ศิษย์น้อง เนี่ยหลี่ ดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความรู้สึกต่อศิษย์น้องหนิงเอ๋อ .จากวันนี้เป็นต้นไป.ข้าจะดูแลเธอเป็นอย่างดี!" หมิงหยู๋ วู่ซางเหลือบมองไปยังเสี่ยวหนิงเอ๋อแล้วยิ้ม 
 Hearing Mingyue Wushuang’s words, the girls of the Heavenly Note Sect all looked at Xiao Ning’er with extremely envious expressions. Mingyue Wushuang had an extraordinary position within the Heavenly Note Sect: the Holy Maiden! Under Mingyue Wushuang’s special care, Xiao Ning’er would definitely have boundless prospects!
หลังจากได้ยินคำพูดของหมิงหยู๋ วู่ซาง.เหล่าหญิงสาวจากนิกายเสียงสวรรค์ ต่างมองไปที่เสี่ยวหนิงเอ๋อเกือบทั้งหมดด้วยความสุดยอดแห่งความริษยา.หมิงหยู๋ วู่ซางนั้น มีตำแหน่งธิดาเทพศักดิสิทธิ์  ที่ไม่ธรรมดาภายในนิกายเสียงสวรรค์.ภายใต้การดูแลจากเธอเป็นพิเศษ,เสี่ยวหนิงเอ๋อ จะต้องมีโอกาสที่ไม่สิ้นสุดอย่างแน่นอน!  Although Xiao Ning’er’s shocking talent had attracted the attentions of some higher-ups, it wasn’t the same as being taken care of by Mingyue Wushuang.
แม้ว่าพรสวรรค์ของเสี่ยวหนิงเอ๋อจะน่าตื่นตะลึง และอาวุโสระดับสูงบางคนจะให้ความสนใจกับเธอ,แต่มันก็ไม่เหมือนกับที่เธอนั้นจะได้รับการดูแลจากหมิงหยู๋ วู่ซาง
 “Then I’ll have to thank Senior Sister Mingyue!” Nie Li said with his hands cupped. He thought inwardly, he was able to build two connections by simply writing a few words. On top of that, he was able to obtain three hundred thousand spiritual stones. That was definitely a good deal. Why did he feel that selling words could be even more profitable than selling high-grade demon spirits?

"ถ้าเป็นอย่างนั้น,ข้าขอขอบคุณศิษย์พี่ หมิงหยู๋ วู่ซาง!" เนี่ยหลี่พูดขณะที่เขาประสานมือคารวะ.เขาคิดภายในใจว่า,เขาสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลสองคนโดยใช้เพียงแค่เขียนอักษรไม่กี่คำ,และนอกจากนี้เขายังได้รับหินจิตวิญญาณจำนวน 300,000 อีกด้วย.นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมาก,ทำใมเขาถึงได้คิดว่าการขายอักษรนั้นสามารถที่จะทำกำไรมากว่าการขายจิตวิญญาณอสูรระดับสูงกันนะ?
 Ye Xuan saw Nie Li skillfully dealing with Yan Yang and Mingyue Wushuang, and felt inferior to Nie Li. Just a short while ago, he’d been mocking Nie Li and calling him a poor bastard. But in the end, Nie Li only had to write a few words to obtain three hundred thousand spiritual stones from them!.
เหย่ซวนมองเนี่ยหลี่ที่ทำการซื้อขายอย่างชำนาญกับหยาน หยางและหมิงหยู๋ วู่ซาง,เขารุ้สึกว่าเขานั้นด้อยกว่าเนี่ยหลี่มาก.เพียงแค่เวลาไม่นานก่อนหน้านี้.เขานั้นเต็มไปด้วยการเยาะเย้ยเนี่ยหลี่และยังเรียกเขาว่าไอ้เวรห่วยแตก.แต่ในตอนจบ,เนี่ยหลี่แค่เขียนอักษรไม่กี่คำก็สามารถที่จะได้รับ 300,000 หินจิตวิญญาณกลับมาจากพวกเขา Long Tianming slightly furrowed his brows because both Yan Yang and Mingyue Wushuang had obtained Nie Li’s words. He could only give up, since he hadn’t been able to prevent it from happening. As for Nie Li, it was impossible for Long Tianming to spend a hundred fifty thousand for those words.หลงเทียนหมิงขมวดคิ้วเล็กน้อย เพราะไม่ว่าทั้งหยาน หยางและหมิงหยู๋ วู่ซาง ต่างได้รับ อักษรของเนี่ยหลี่.เขายอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่ที่เขาไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น. สำหรับเนี่ยหลี่แล้ว,มันเป็นไปไม่ได้ที่หลงเทียนหมิงจะจ่ายเงินถึง 150,000 สำหรับตัวอักษร


  Nie Li was a disciple of the Divine Feathers Sect. After this event, all Long Tianming had to do was to send some people to get the words from Nie Li. How could Nie Li not give him any?
เนี่ยหลี่เป็นศิษย์ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.หลังจากจบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว,หลงเทียนหมิงนั้นจะส่งใครสักคนเพื่อที่จะนำอักษรเหล่านั้นมากจากเนี่ยหลี่, เนี่ยหลี่นั้นจะไม่มอบมันให้กับเขาได้อย่างไร?


Not only would Nie Li have to give Long Tianming some words, Nie Li would have to give him even more, unless he didn’t want to remain in the Divine Feathers Sect anymore.
ไม่เพียงแค่เนี่ยหลี่ต้องมอบอักษรบางคำให้หลงเทียนหมิงเท่านั้น,เนี่ยหลี่ต้องมอบมันให้เขามากกว่าอีก,เว้นเสียแต่ว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะอยู่ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพอีกต่อไป  Long Tianming began observing Nie Li. If Nie Li really had some talent, getting him as an underling would be a pretty good idea. As for oppressing Nie Li, Long Tianming didn’t have those kinds of thoughts at the moment. After today, once the higher-ups heard that Yan Yang and Mingyue Wushuang had bought words from Nie Li, they’d definitely get in on the action and ask for some words to study. With Nie Li’s ability, trying to get a connection with one or two higher-ups should be a very simple task for him.
หลงเทียนหมิงเริ่มที่จะสังเกตเนี่ยหลี่.ถ้าหากเนี่ยหลี่นั้นมีพรสวรรค์บางอย่างจริงๆ.เขาจะต้องนำเขามาเป็นลูกน้องให้ได้.นั้นถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียว,ขณะที่เข้าต้องการที่จะกดขี่เนี่ยหลี่.หลงเทียนหมิงไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ในตอนนี้.หลังจากวันนี้.ผู้อาวุโสระดับสูงต้องรับรู้ได้ว่าหยาน หยางและ หมิงหยู๋ วู่ซางนั้นได้ซื้ออักษรจากเนี่ยหลี่, พวกเขาจะต้องดำเนินการและถามถึงอักษรเพื่อที่จะศึกษาอย่างแน่นอน,ด้วยความสามารถของเนี่ยหลี่,การที่จะติดต่อกับผู้อาวุโสระดับสูง 1 หรือ 2 คน จะต้องเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเขาเป็นแน่
 In the Divine Feathers Sect, Long Tianming still wasn’t able to cover everything up.
ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้น,หลงเทียนหมิงยังไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ 
What Long Tianming cared about the most aside from Nie Li writing those word was just what was his talent? After all, Nie Li didn’t produce even the slightest ripple of Dao intent when he wrote those words; therefore, Long Tianming couldn’t see through his cultivation.
อะไรคือสิ่งที่หลงเทียนหมิงจะต้องใส่ใจที่สุดเกี่ยวกับเนี่ยหลี่ที่ได้เขียนเหล่าอักษรเหล่านั้นมันเป็นแค่เพียงพรสวรรค์ของเขารึ? แต่อย่างไร,เนี่ยหลี่ก็ไม่ได้สร้างแม้แต่สัญญาณเล็กๆของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ออกมาเมื่อเขาเขียนอักษรเหล่านั้น,ดังนั้น หลงเทียนหมิงจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นการบ่มเพาะพลังของเขาได้ 
  Even if Nie Li was the ranked first among the newcomer geniuses, he still couldn’t attract Long Tianming’s attention. If Nie Li’s insights towards Dao intent were that profound, it makes no sense that Nie Li still wasn’t able to step into the Heavenly Fate Realm. Or could it be that Nie Li was hiding it?
แม้ว่าเนี่ยหลี่นั้นจะเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งท่ามกลางอัจฉริยะรุ่นใหม่,เขาก็ยังไม่ได้ดึงดูดความสนใจของหลงเทียนหมิง.ถ้าเนี่ยหลี่นั้นมีสัญญาณแห่งเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ ที่มีความลึกซึ้ง,มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยที่เนี่ยหลี่นั้นยังไม่ได้ไปถึงระดับลิขิตสวรรค์.หรือไม่เนี่ยหลี่นั้นจะซ่อนมันเอาไว้รี? 
Since Long Tianming was unable to see through Nie Li, he decided to send some of his men to investigate him.
ตั้งแต่หลงเทียนหมิงนั้นไม่สามารถที่จะมองเนี่ยหลี่ออก,เขาก็ตัดสินใจที่จะส่งคนของเขาเพื่อที่จะไปตรวจสอบเนี่ยหลี่ 


After Nie Li walked down from the stage, he returned to his table and exchanged glances with Ning’er, Gu Bei, and the rest with a smile on his face.
หลังจากที่เนี่ยหลี่นั้นเดินลงมาจากเวที,เขาก็กลับมายังโต๊ะนั่งของเขาและหันหน้าสบตากับหนิงเอ๋อ,กู่เป่ยและพรรคพวกของเขาด้วยรอยยิ้ม Both Gu Bei and Li Xingyun had completely accepted Nie Li.
ทั้งกู่เป่ยและหลี่ชิงหยุนนั้นต่างเต็มไปด้วยการยอมรับเนี่ยหลี่
When Nie Li returned, Murong Yu was still gnashing his teeth. In the Ghastly Ruins, he’d done all he could to obstruct Nie Li from obtaining spiritual stones. In the end, despite all his hard work, Nie Li had obtained three hundred thousand spiritual stones from a few casual words, ruining all of his efforts.
เมื่อเนี่ยหลี่กลับมา,มู่หลงยู่ยังคงขบฟันของเขา.ในอาณาเขตภูติโบราณ,เขานั้นสามารถที่จะขัดขวางเนี่ยหลี่เพื่อที่จะไม่ไห้ได้รับหินจิตวิญญาณ.ในตอนท้าย.เทียบระหว่างกับเขาที่ต้องทำงานอย่างหนัก,เนี่ยหลี่กับได้รับ 300,000 หินจิตวิญญาณจากอักษรธรรมดาไม่กี่คำ,เทียบกับความพยายามของเขามันถึงกับพังย่อยยับ.


 That was three hundred thousand spiritual stones! Even if Murong Yu saved up for dozens of years, he still wouldn’t be able to reach that amount!
ด้วยจำนวน 300,000 หินจิตวิญญาณนั้น แม้ถ้า มู่หลงยู่จะเก็บมันเกือบ 10 ปีเขายังไม่สามารถที่จะได้ถึงจำนวนขนาดนั้นเลย ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/ 


 #นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทยAuthor(s)Mad Snail


31 ความคิดเห็น:

 1. อุตะพระเอกหาเงินเก่ง5555

  ตอบลบ
 2. -ขอบคุณครับบบบบบบบ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณค๊าบบบบบบบ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับท่านที่แปลมาให้อ่านครับผม

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ เก่งมากๆ

  ตอบลบ
 6. วันนี้มาตอนเดียวเหรอครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ สนุกมากเยย

  ตอบลบ
 8. เทพทรู ชิดช้ายเลย ซึด !!

  ตอบลบ
 9. มู่หลงยู่ตีมอนส์ 10 ปีกว่าจะได้สามแสน อิจฉาเขาก็ไม่แปลกหรอก 555

  ตอบลบ
 10. 55สนุกมาก แปลเร็วๆเรยพี่ยากอ่านต่อ

  ตอบลบ
 11. 55สนุกมาก แปลเร็วๆเรยพี่ยากอ่านต่อ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับแอด และทีมแปลทุกท่าน

  ตอบลบ
 13. บักเนี่ยหลี่ มึงโหดสัสมาก ขอบคุณคนแปลมากครับ แปลได้เข้าใจง่ายกว่าบล็อคอื่นๆเยอะเลย

  ตอบลบ
 14. เขียนคำสั้นๆ 4 คำกอบโกยไป 300k หาใช่เรื่องธรรมดาไม่ 555+

  ตอบลบ