วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 315 – Supreme Sword Intent

Tale of the demon and god novel Chapter 315 – Supreme Sword Intent

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 315 - สุดยอดจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่


บทที่ 315 - สุดยอดจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่

When others had looked at Nie Li’s “sword”, they couldn’t feel any profundity concealed within. They couldn’t even sense a trace of Dao intent.
เมื่อคนอื่นๆนั้นมองคำว่า "กระบี่"ของเนี่ยหลี่นั้น, พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความลึกซื้งใดๆที่อยู่ภายใน.พวกเขานั้นไม่สามารถรับรู้แม้แต่เจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในได้เลย

Although the majority of them had some self-restraint, there was still some mockery.
แม้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นยังคงข่มใจตัวเองไว้อยู่,พวกเขายังคงไม่ออกอาการเย้ยหยันออกมา


Indeed, Nie Li had gone up to make a joke of himself.
ในความเป็นจริงนั้น,เนี่ยหลี่นั้นทำได้แค่เพียงแสดงตลกให้กับพวกเขาเท่านั้น

Suddenly, Gu Bei seemed to have sensed something as his eyes glowed. “Nie Li is indeed a genius. His comprehension towards the Dao has far surpassed that of people like Yan Yang!”
ทันใดนั้น,กู่เป่ยดูเหมือนว่าเขานั้นจะรู้สึกอะไรบางอย่างทำให้ตาของเขานั้นลุกโชน."เนี่ยหลี่เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง.เขานั้นมีความเข้าใจอันลึกซึ้งในเจตจำนงเหนือกว่าบุคคลอย่างหยาน หยางมากนัก!"As Gu Bei focused his attention on that “sword”, he sensed a surging sword intent bearing down on him. This word wasn’t written with any Dao intent; however, boundless Dao intent could still be sensed from it.
ขณะที่กู่เป่ยนั้นมุ่งเน้นความสนใจของเขาไปที่คำว่า "กระบี่"เขารับรู้ได้ถึงความพลุ้งพล่านของเจตนาแห่งกระบี่ที่อยู่ภายในกดลงที่ตัวเขา. คำว่า กระบี่ นี้ไม่ได้เขียนขึ้นโดยใส่เจตจำนงใดๆ  แต่ว่า มันคือเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่ไม่มีสิ้นสิ้นนั้นอยู่ภายในและสามารถที่จะรับรู้ได้จากมัน

That was the most shocking thing!
นี่มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างที่สุด


The “sword” that Nie Li had written was meant for Gu Bei, since Gu Bei’s insight towards swordplay was far stronger than other people’s. After all, in Nie Li’s previous life, Gu Bei had become a Martial Ancestor Realm expert by relying on sword intent! This word contained boundless Dao intent and the essence of sword intent. As long as Gu Bei could comprehend the word, it would be extremely helpful to his cultivation.
คำว่า "กระบี่"ที่เนี่ยหลี่เขียนขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับกู่เป่ย,ตั้งแต่ก่อนนั้นกู่เป่ยนั้นสามารถเข้าถึงอย่างถ่องแท้ในวิชากระบี่ และแข็งแกร่งยิ่งกว่าคนทั่วไป.ต้องไม่ลืมว่า ในชีวิตก่อนของเนี่ยหลี่นั้น,กู่เป่ยนั้นไปถึงผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามโดยอาศัยความเชี่ยวชาญแห่งกระบี่! ด้วยอักษรตัวนี้นั้นเต็มไปด้วยเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่ไม่สิ้นสุดและแก่นแท้แห่งจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่,ตราบเท่าที่กู่เป่ยนั้นสามารถที่จะทำความเข้าใจในอักษรตัวนี้ได้,มันจะสามารถที่จะช่วยเป็นอย่างมากในการบ่มเพาะพลังของเขา

Listening to Gu Bei’s words, Murong Yu disapprovingly sneered. “Far surpassing Yan Yang? Your boasting is a little too much. It doesn’t matter how much you two flatter each other, no one’s going to believe you guys! Or maybe it’s that among the geniuses of the three major sects all gathered in this side chamber, only you can comprehend the Dao intent that’s hidden within?”
ได้ยินคำพูดของกู่เป่ย,มู่หลงยุ่นั้นไม่เห็นด้วยอย่างมาก ซ้ำยังเยาะเย้ย"เหนือยิ่งกว่า หยาน หยาง?เจ้าจะไม่อวดดีไปหน่อยเหรอ.มันไม่สำคัญหรอกว่าเจ้าสองคนนั้นจะยกยอกันแค่ใหน.ไม่มีใครที่จะเชื่อพวกเจ้าอยู่แล้ว หรือบางทีท่ามกลางอัจฉริยะของทั้ง 3 นิกาย ที่อยู่ภายในห้องนี้ มีเพียงแค่เจ้าเท่านั้นรึ ที่เข้าใจเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใน?"

Li Xingyun had attentively studied the “sword” written by Nie Li. However, he still couldn’t sense anything, and neither could Xiao Ning’er. The only thing they could do was remain silent and not refute Murong Yu’s words. They only felt that Gu Bei definitely wouldn’t speak without thinking. Therefore, they focused their attention even harder on the “sword”, trying to glean something from it.
หลี่ชิงหยุน พยามอย่างตั้งใจที่จะศึกษาคำว่า "กระบี่"ที่เขียนโดยเนี่ยหลี่ .แม้ว่า เขานั้นยังไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งใดเลยก็ตาม และเซี่ยวหนิงเอ๋อก็คงจะเหมือนกัน.ไม่เห็นมีสิ่งใดเลยพวกเขายังคงเงียบและยังไม่โต้แย้งใดๆกับคำพูดมู่หลง หยู่.มีเพียงแค่กู่เป่ยเท่านั้นที่พูดแบบไม่คิดอะไร.ดังนั้นเขาจึงมุ่งเน้นค่วามสนใจของเขาอย่างหนักกับอักษร "กระบี่"พยายามทีจะหาบางสิ่งจากมัน

Gu Bei sneered in disdain. “You can say whatever you want. I don’t care. Either way, if you guys can’t comprehend the supreme sword intent contained in that word, then it’s your loss!”
กู่เป่ยหัวเราะเยาะกับคำเหยียดหยาม"พวกเจ้าสามารถที่จะพูดสิ่งใดก็ได้ตามต้องการ,ข้าหาได้สนใจ,นอกเสียจากว่าถ้าเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจในความยอดเยี่ยมในจุดมุ่งหมายของกระบี่ที่อยู่ภายในอักษรนั้น,ดังนั้นเจ้าไม่ต่างกับคนที่พ่ายแพ้"


Long Yuyin knitted her brows slightly. Could this “sword” written by Nie Li really contain supreme sword intent? If so, why couldn’t she sense the slightest Dao intent no matter how she looked at it? Maybe she was just stupid? This was something that Gu Bei could sense, but she couldn’t?!
หลงยู่หยิ๋นขมวดคิ้วของเธอเล็กน้อย.คำว่า "กระบี่"ที่เขียนโดยเนี่ยหลี่นั้นจริงๆแล้วมันมีจุดมุ่งหมายอันยอดเยี่ยมแห่งกระบี่อยู่ข้างในจริงรึ?ถ้าอย่างนั้นทำใมเธอจึงไม่สามารถที่จะรับรู้สัญญาณใดของเจตจำนงที่อยุ่ข้างในไม่ว่าเธอนั้นจะพยายามมองมันอย่างไร?บางทีเธอนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่คนโง่?มีสิ่งใดที่คนอย่างกู่เป่ยนั้นรับรู้ได้,แต่เธอนั้นกลับไม่?


Just what kind of sword intent was hidden in this “sword”? The seed of curiosity had been planted in Long Yuyin’s heart, and she was dying to unravel it!
มีจุดมุ่งหมายใดกันที่ซ่อนอยู่ในอักษร"กระบี่"?เมล็ดพันธ์แห่งความอยากรู้อยากเห็นถูกปลูกลงไปในใจของหลงยู่หยิ๋น,และเธอนั้นจวนเจียนจะตายแล้วที่จะคลี่คลายมัน


Ye Xuan also studied the word for a long time, but he couldn’t sense the slightest sword intent either. Just what was that damned thing? Like he’d believe Gu Bei. There were so many experts gathered in the side chamber, but only a good-for-nothing like Gu Bei could sense it? When not even Yan Yang and the rest could sense it?
เหย่ซวนนั้นก็ศึกษาอักษรตัวดังกล่าวนานอยู่เหมือนกัน,แต่เขากลับไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงสัณญานของจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่ที่อยู่ภายในเหมือนคนอื่น,มีเพียงแค่สิ่งพิลึกบางสิ่งเท่านั้นที่อยู่ในนั้น?เหมือนกับอย่างที่กู่เป่ยนั้นเชื่อ. ผู้เชียวชาญตั้งมากมายที่อยู่ในห้องนี้,แต่กลับมีเพียงคนที่ไม่เอาใหนอย่างกู่เป่ยที่สามารถรับรู้ถึงมันได้?ไม่รู้ว่าหยาน หยางและพวกของเขารับรู้ถึงมันได้หรือไม่?

A variety of discussions continued throughout the hall. Many only had words of ridicule.
ความคิดเห็นอันหลากหลายก็เกิดขึ้นไปทั่วทั้งห้อง,หลายคำพูดนั้นกลับมีเพียงแค่คำเยาะเย้ย

Everyone’s eyes fell onto Yan Yang, Mingyue Wushuang, and Long Tianming. Ultimately, it was up to the three of them to evaluate this word. If the three of them couldn’t even sense any Dao intent from it, then Nie Li really would be a laughing stock.
สายตาของทุกคนนั้นต่างจ้องมองไปที่หยาน หยาง,หมิงหยู๋ วู่ซาง,และหลงเทียนหมิง. ในท้ายที่สุดแล้ว,มันคงมีเพียงแค่พวกเขา 3 คนนั้นที่จะประเมินตัวอักษรดังกล่าวได้,ถ้าพวกเขาทั้งสามนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้จากมัน,ดังนั้นเนี่ยหลี่นั้นต้องได้รับแต่คำหัวเราะจริงๆล่ะ.

Long Tianming lightly smiled, “Junior Brother Nie Li’s word is indeed very well-written. In terms of calligraphy, it has reached great heights. However, I couldn’t sense any traces of Dao intent from it. In that regard, the “love” written earlier was better.”
หลงเทียนหมิงเผยยิ้มเล็กน้อย,"ศิษย์น้องเนี่ยหลี่ อักษรของเจ้านั้นความจริงเขียนได้เยี่ยมมาก,ในแง่ของการเขียนอักษรนั้นสูงส่งนัก.อย่างไรก็ตาม ข้าไม่สามารถที่จะรับรู้เศษเสี้ยวของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่อยู่ภายในมันได้,ด้วยความเคารพ,คำว่า"รัก"ที่เขียนก่อนหน้านี้ยังดีมากกว่า

After Long Tianming’s words, the crowd couldn’t help inwardly thinking that Nie Li was deliberately trying to be mysterious. Even Long Tianming couldn’t sense any Dao intent. That proved that it was just an ordinary word.
หลังจากที่หลงเทียนหมิงพูดจบ,ฝูงชนทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าเนี่ยหลี่นั้นจงใจพยายามทำให้มันเป็นเรื่องลึกลับ,แม้หลงเทียนหมิงนั้นยังไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงเจตจำนงใดๆได้,นั้นก็พิสูจน์แล้วว่านั่นเป็นแค่เพียงอักษรธรรมดาเท่านั้นNie Li never wanted Long Tianming to comprehend the supreme sword intent from his word. When he heard Long Tianming’s words, he breathed out a sigh of relief from his heart and smiled. “Indeed, this is just ordinary calligraphy. Since Senior Brother Long and everyone else couldn’t sense anything from it, then forget about it. I’ll take this word of mine away!”
เนี่ยหลี่นั้นไม่ต้องการให้หลงเทียนหมิงนั้นเข้าใจในสุดยอดจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่จากอักษรของเขา.เมื่อได้ยินคำพูดของหลงเทียนหมิงแล้ว.เขาถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจทีเดียวและยิ้ม"ในเมื่อความเป็นจริง,สิ่งนี้เป็นแค่ตัวอักษรธรรมดา.ตั้งแต่ศิษย์พี่หลงและทุกท่านนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรเลยจากมัน,ดังนั้นโปรดลืมมันเถิด,ข้าจะนำอักษรของข้านี้ออกไป!"

Nie Li took the word from Qin Yue. He was worried that if he allowed Long Tianming a little more time, Long Tianming might start comprehending something out of it.
เนี่ยหลี่นำอักษรดังกล่าวมาจากฉินหยู๋.เขานั้นกังวลว่าถ้าเขาปล่อยโอกาสให้เวลากับหลงเทียนหมิงมากกว่านี้.หลงเทียนหมิงนั้นอาจจะเข้าใจในอะไรบางอย่างจากมันก็ได้


The only reason Gu Bei could comprehend it was because he’d been in contact with Nie Li for a while now, and he’d been subconsciously affected by Nie Li’s aura. Furthermore, Gu Bei’s insights towards the sword had surpassed Long Tianming’s.
เหตุผลเดียวที่กู่เป่ยนั้นสามารถที่จะเข้าใจมันได้เพราะเขานั้นคบหากับเนี่ยหลี่อยู่ขณะนี้และเขานั้นได้รับผลกระทบของปราณจากเนี่ยหลี่.นอกจากนี้ กู่เป่ยยังมีความเข้าใจอันลึกซึ้งในวิถีแห่งกระบี่ ซึ่งเหนือยิ่งกว่าหลงเทียนหมิงซะอีก


Everyone had something they specialised in. But there weren’t many people who could surpass Gu Bei in terms of the way of swords.
ทุกๆคนนั้นย่อมมีความเชี่ยวชาญในบางสิ่ง,แต่มีคนจำนวนน้อยมากที่จะเหนือกว่ากู่เป่ยในแง่วิถีแห่งกระบี่
Just when Nie Li took the word from Qin Yue, Yan Yang’s voice suddenly stopped him. “Wait!”
แค่เพียงเนี่ยหลี่นั้นนำอักษรมาจากฉินหยู๋, หยาน หยางก็ส่งเสียงออกมาหยุดเขาในทันที" ช้าก่อน!"
Everyone in the side chamber looked at Yan Yang in puzzlement. He looked a little dazed. What was wrong with him? Yan Yang had been rather uncommunicative ever since he entered this side chamber; he hadn’t spoken many words. To suddenly call out to Nie Li was rather unexpected for everyone.
ทุกๆคนที่อยู่ภายในห้องต่างมองไปที่หยาน หยางด้วยความฉงนสนเท่ห์.พวกเขาดูเหมือนกับงงงัน.เกิดอะไรขึ้นกับเขา?หยาน หยางไม่ค่อยที่จะพูดอะไรมากนักตั้งแต่เขานั้นเข้ามาในห้องนี้,เขานั้นพูดไปไม่กี่คำ.จู่ๆเขากับเรียก เนี่ยหลี่ มันค่อนข้างคาดไม่ถึงสำหรับทุกคน.

His brows were knitted tightly.
คิ้วของเขานั้นขมวดเข้าหากันแน่น

When Yan Yang first looked at that “sword”, he had a peculiar feeling. When he concentrated, he realised that the word contained boundless profundity. Only after a long while of brow-knitting and pondering could he sense the overflowing Dao intent raging at him, trying to devour him whole.
เมื่อหยาน หยางมองดูอักษรคำว่า "กระบี่"ครั้งแรก,เขามีความรู้สึกว่ามันแปลกประหลาด,เมื่อเขาจดจ่อสมาธิ,เขารู้สึกว่าอักษรดังกล่าวนั้นมันช่างลึกซึ้งไม่มีที่สิ้นสุด.แต่หลังจากที่เขานั้นขมวดคิ้วและขบคิดอยู่นั้น เขาสามารถรับรู้ได้ถึงการไหลของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่เดือดดาลมายังเขา,และพยายามที่จะกลืนกินเขาไปทั้งตัว

The more Yan Yang pondered over this word, the more shocked he became. To think a youth could have such insight on sword intent! Compared to this supreme Dao intent, his Go piece earlier was far too inferior!
ยิ่ง หยาน หยางนั้นขบคิดกับอักษรตัวนี้มากเท่าไหร่,ยิ่งทำให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมาก.เมื่อคิดว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะเข้าใจในจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่อย่างลึกซึ้ง! เมื่อเปรียบกับสุดยอดเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้นี้แล้ว,หมากรุกของเขาก่อนหน้านี้ช่างห่างไกลและอ่อนด้อยนัก

Yan Yang was immersed in that boundless sword intent. The more he thought on it, the more potential he found in the word’s sword intent. He was a tiny drop of seawater in the vast ocean of the universe.
หยาน หยางนั้นจมอยู่กับจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่ไม่มีที่สุดสุด,มากกว่าที่เขาคิดไว้อีก.สิ่งที่เขาพบในอักษรเป็นจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่ที่มีศักยภาพยิ่ง,เขานั้นเปรียบได้เพียงแค่หยดน้ำที่อยู่ในทะเลในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ภายในจักรวารแห่งนี้


Under the bewildered eyes of the crowd, Yan Yang deeply inhaled and looked at Nie Li. Originally, he thought that his own Dao was enough to completely suppress any expert of his own generation. But now that he looked upon this word, he realised that there was always another sky beyond the sky. There would always be someone stronger!
ภายใต้สายตาที่งุนงงของฝูงชน,หยาน หยางสูดหายใจลึกและมองไปยังเนี่ยหลี่.ตอนเริ่มต้นนั้น,เขาคิดว่าด้วยเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ของเขานั้นเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นในรุ่นเดียวกันเรียบร้อยแล้ว.แต่ตอนนี้เมื่อเขาได้มองตัวอักษรดังกล่าว,ทำให้เขานั้นได้รับรู้ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า. มันย่อมที่จะมีคนที่แข็งแกร่งอยู่เสมอ

Nie Li was so young, but he already had such frighteningly deep insights towards sword intent.
เนี่ยหลี่นั้นยังเด็กนัก,แต่เขานั้นกลับมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่ที่ยากจะหยั่งถึงและน่าสะพรึงยิ่งนัก


After Yan Yang called out to Nie Li, he fixed his gaze on that word.
หลังจากที่หยาน หยางนั้นเรียกเนี่ยหลี่,เขานั้นจ้องมองไปยังตัวอักษรของเนี่ยหลี่

Long Tianming couldn’t help frowning at Yan Yang’s expression. Could that word in Nie Li’s hand really contain some profundity? Long Tianming turned towards the stage and wrinkled his brows, also trying to glean something from it.
หลงเทียนหมิงอดไม่ได้ที่จะแสดงอาการหน้ามุ่ยกับการแสดงออกของหยาน หยาง.อักษรในมือของเนี่ยหลี่นั้นมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆรึ? หลงเทียนหมิงเดินกลับไปยังเวทีและยักไหล่,พยายามที่จะรวบรวมอะไรบางอย่างจากอักษรอยู่เหมือนกัน


Mingyue Wushuang’s eyes were also fixed on the word in Nie Li’s hands. She couldn’t comprehend as much as Yan Yang could, but she also realised that this word contained some profundity. She sensed that this word contained sword intent that was deep like the sea; but when she tried to take a closer look, she couldn’t enter it.
ตาของหมิงหยู๋ วู่ซางก็จ้องไปยังอักษรในมือของเนี่ยหลี่เหมือนกัน.เธอนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้มากเท่ากับหยาน หยางทำได้.แต่เธอตระหนักได้ว่าอักษรนั้นมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก,เธอรับรู้ได้ว่าอักษรนั้นมีจุดมุ่งหมายของคำว่ากระบี่อยู่ภายในที่ลึกเหมือนกับน้ำทะเล,แต่เมื่อเธอพยายามที่จะเพ่งมองมัน,เธอกับไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้


The geniuses gathered in the side chamber noticed the expressions of those three, and were shocked as they turned back to the word in Nie Li’s hands. Could there really be something profound within it? Otherwise, those three wouldn’t show such expressions.
เหล่าอัจฉริยะที่อยู่ด้านข้างของห้องต่างสังเกตเห็นท่าทีของบุคคลทั้งสาม,และรุ้สึกประหลาดใจขณะที่เขาหันไปมองอักษรในมือของเนี่ยหลี่.มันมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่ข้างในนั้นจริงๆรึ?ไม่เช่นนั้น,เหล่าบุคคลทั้งสามคงไม่แสดงออกอย่างนั้น


Yan Yang blankly stared at the calligraphy in silence.
หยาน หยางประหม่าเมื่อเขามองไปยังตัวอักษรด้วยความเงียบ

At this, Nie Li understood that Yan Yang was already immersed in the word’s profound sword intent.
ตอนนี้,เนี่ยหลี่นั้นเข้าใจว่าหยาน หยางนั้นได้จมอยู่กับความลึกซึ้งของจุดมุ่งหมายของกระบี่ในตัวอักษรแล้ว

The character that Nie Li had written originates from an ancient and supreme expert’s Ten Thousand Heavenly Book of True Intent. The very structure of this word contains that expert’s boundless intent. The “sword” that Nie Li had written was only a representation of the underlying basics, but it was enough for experts like Yan Yang to comprehend for several days and nights.
อักขระที่เนี่ยหลี่นั้นได้เขียนขึ้นมันมาจากยุคโบราณและซึ่งมาจากตำราหมื่นสวรรค์เจตจำนงที่แท้จริงของสุดยอดผู้เชียวชาญ.โครงสร้างของคำๆนี้ภายในนั้นมีจุดมุ่งหมายของผู้เชียวชาญไม่มีที่สิ้นสุด.คำว่า "กระบี่"ที่เนี่ยหลี่ได้เขียนและนำเสนอนั้นเป็นแค่เพียงมูลเหตุแห่งรากฐานท่านั้น,แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้คนอย่างหยาน หยาง สามารถเข้าใจมันได้ในไม่กี่วันและคืนเท่านั้น

From this one word, each person could comprehend their own version of intent. Some people could even comprehend different profound sword techniques from it.
ด้วยคำหนึ่งคำนี้.บางคนอาจจะเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน.บางคนอาจจะเข้าใจในเทคนิคแห่งกระบี่อันลึกซึ้งได้จากมัน

If Yan Yang wanted to continue comprehending it, it’d be endless. It would take more than a few days at least.
ถ้าหยาน หยางนั้นต้องการที่จะเข้าใจมันแล้วล่ะก็มันอาจจะไม่มีที่สุดสุด,มันต้องใช้เวลา หลายวันเป็นเป็นอย่างน้อย


Furthermore, Nie Li didn’t want Long Tianming to comprehend anything from it!
นอกจากนี้,เนี่ยหลี่นั้นไม่ต้องการที่จะให้หลงเทียนหมิงเข้าใจอะไรได้จากตัวมัน


“This word’s true intents can be written without Dao intent. It’s only a word, after all. I wrote it today so everyone could have a look. For those who could comprehend something from it, you can be considered to be fated with it.” Nie Li lightly smiled and rolled up the paper. “However, let’s end it here!”
"จุดมุ่งหมายของคำๆนี้นั้นสามารถเขียนขึ้นได้โดยไร้ซึ่งเจตจำนง.มันเป็นเพียงตัวอักษร แต่แล้วก็ข้าได้เขียนมันขึ้นมาในวันนี้ ดังนั้นทุกท่านนั้นสามารถที่จะดูมันได้.สำหรับใครที่สามารถที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างจากมัน.ท่านสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นผู้ที่มีชะตาผูกพันกับมัน"เนี่ยหลี่เผยยิ้มออกมาและม้วนกระดาษขึ้น"อย่างไรก็ตาม,ข้าขอจบมันไว้ ณ ที่นี้"


Yan Yang felt rather disappointed as he watched Nie Li store the word away. If only he could have several days worth of time, he believed that he could definitely comprehend its true intent and it’d definitely be a great benefit for his cultivation!
หยาน หยางค่อนข้างรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยขณะที่เขามองไปที่เนี่ยหลี่กำลังเก็บอักษรนั้นไป.ถ้าเขานั้นสามารถที่จะใช้เวลาได้ซักหลายวันมันต้องคุ้มค่ากับเวลาเป็นแน่,เขาเชื่อว่าเขาสามารถเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่แท้จริงได้และมันจะช่วยให้เขาได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากในการบ่มเพาะพลังอีกด้วย!

Regardless, Yan Yang was still shocked by the display. He stood up straight and said in a respectful voice, “Thanks for the lesson!”
ไม่เพียง,หยาน หยางนั้นยังคงตกตะลึงการสิ่งที่เกิดขึ้น ,เขายังเดินตรงไปละพูดด้วยเสียงที่เคารพว่า"ขอบคุณสำหรับ การเรียน"

At Yan Yang’s words, the entire side chamber fell into a deathly silence. Those who’d mocked Nie Li just a little while ago couldn’t help gaping. They still couldn’t figure out what was going on, since they couldn’t sense anything from that word. However, Yan Yang shouldn’t be lying. Could that word really contain an intent that the rest of them couldn’t comprehend?
ด้วยคำพูดของหยาน หยาง,ทั่วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบสนิท,เหล่าผุ้ค้นที่ล้อเลียนเนี่ยหลี่ทำได้แค่เพียงเล็กน้อยขณะที่ต่อมา พวกเขาอดไม่ได้เลยที่พวกเขาจะอ้าปากค้าง.พวกเขายังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น.ตั้งแต่ที่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลยจากอักษรดังกล่าว. อย่างไรก็ตาม.หยาน หยางคงจะไม่ได้โกหก.อักษรตัวดังกล่าวคงจะมีจุดมุ่งหมายที่ซ่อนอยู่ด้านในจริงๆ หากแต่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้อย่างงั้นหรือ?

Gu Bei glanced at Ye Xuan and Murong Yu in disdain. “I already told you! The intent in Nie Li’s word is far greater than the performances by those three!”
กู่เป่ย เหลือบมองไปยังเหย่ซวน และ มู่หลงยู่ ที่ดูถูกเหยียดหยาม"ข้าบอกพวกเจ้าแล้ว! จุดมุ่งหมายในตัวอักษรของเนี่ยหลี่นั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าการแสดงโดยบุคคลทั้ง 3 อีก !"


Ye Xuan and Murong Yu were dumbfounded.
เหย่ซวนและมู่หลงยู่ ถึงกับตกตะลึง
Ye Xuan was in extreme puzzlement. This was simply too unbelievable. In his view, Nie Li hadn’t even reached the Heavenly Fate Realm so how could he have such powerful Dao intent? To the point that it surpassed Yan Yang’s? Not only that, there hadn’t been even the slightest ripple of Dao intent when Nie Li wrote that word.
เหย่ซวนนั้นยังคงอยู่ในความงงงวยเป็นอย่างมาก.นี่มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากเกินไป.ในมุมมองของเขานั้น,เนี่ยหลี่นั้นยังไปไม่ถึงระดับลิขิตสวรรค์ ดังนั้นเขานั้นจะมีพลังแห่งเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ได้อย่างไร?และในจุดดังกล่าวมันยังเหนือกว่าหยาน หยางรึ?มันไม่น่าจะใช่อย่างนั้น.มันไม่มีแม้แต่สัญญาณของเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้เลยเมื่อเนี่ยหลี่นั้นเขียนอักษรHowever, even Yan Yang had admitted defeat. People of his level definitely wouldn’t lie just to help a nameless guy like Nie Li. Just what was going on?
อย่างไรก็ตามแม้แต่หยาน หยางยังยอมรับความพ่ายแพ้.บุคคลระดับอย่างเขา แน่นอนว่าไม่สร้างเรื่องโกหกเพื่อที่จะช่วยแค่เพียงคนที่ไม่มีแม้แต่ชื่ออย่างเนี่ยหลี่เป็นแน่.นี่มันเกิดอะไรขึ้น?


Murong Yu’s brows were knitted tightly. Like the rest of the crowd, he couldn’t make heads or tails of the situation. However, he was even more upset because he couldn’t sense any of the profundity contained in Nie Li’s word! The feeling of being inferior to Nie Li infuriated him.
มู่หลงยู่ขมวดคิ้วแน่น.เหมือนดังฝูงชนทั้งหลาย.เขาไม่รู้ว่าจะยินดีหรือยินร้ายในตอนนี้.อย่างไรก็ตาม เขาก็รุ้สึกเศร้าเป็นอย่างมาก เพราะเขานั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความลึกซึ้งที่อยู่ภายใน อักษรของเนี่ยหลี่! ความรู้สึกที่ด้อยกว่าเนี่ยหลี่นั้นทำให้เขานั้นโกรธแค้นเป็นอย่างมาก


Xiao Ning’er, however, only pursed her lips and revealed a trace of a smile. Although she couldn’t sense the profundity contained in Nie Li’s word, she couldn’t help feeling proud of him. Even amongst the experts of the Draconic Ruins Realm, Nie Li was still unique and unmatched. No one could stand on par with him!
อย่างไรก็ตาม เสี่ยวหนิงเอ๋อ ก็ทำแค่เพียงเม้มริมฝึปากและเผยให้เห็นรอยยิ้มเล็กน้อย.แม้ว่าเธอนั้นจะไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความลึกซึ้งที่อยุ่ภายในอักษรของเนี่ยหลี่.เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขา.แม้แต่ท่ามกลางผุ้เชียวชาญในดินแดนซากมังกร.เนี่ยหลี่นั้นยังคงพิเศษและหาใครเปรียบเทียบ.ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ในระดับเดียวกับเขาได้


Long Yuyin sat nearby, her right fist tightly clenched on the table. Even Gu Bei could sense the intent in Nie Li’s word but not her. Did that mean that she was inferior to Gu Bei? Just what kind of intent was hidden in Nie Li’s word? To someone like herself who was obsessed with the Martial Dao, such a thing was filled with endless allure.
หลงยู่หยิ๋นที่นั่งอยู่ด้านข้าง,เธอกำมือขวาของเธอแน่นกับโต๊ะนั่ง,แม้แต่กุ่เป่ยยังสามารถที่จะรับรู้จุดมุ่งหมายในอักษรของเนี่ยหลี่ แต่ไม่ใช่เธอ.นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอนั้นยังด้อยกว่ากู่เป่ยอีกรึ?มันคือจุดมุ่งหมายใดกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในอักษรของเนี่ยหลี่? คนอย่างเธอนั้นได้ถูกครอบงำด้วยเจตจำนงแห่งญาณต่อสู้.สิ่งเหล่านั้นเป็นเสน่ห์ที่ช่วยเติมเติมและมีเสนห์อย่างไม่มีสิ้นสุด


She yearned to know the profundity contained in that word!
เธอปรารถนาที่จะรู้ความลึกซึ้งที่อยู่ภายในอักษรตัวนั้นเป็นอย่างมาก

She couldn’t contain the curiosity and urge within her heart! She already decided that regardless of everything, even if she had to pay a price, she’d grasp that profundity from Nie Li’s word!
เธอไม่สามารถเติมเติมความอยากรู้และสิ่งที่กระตุ้นหัวใจของเธอได้! เธอได้ตัดสินใจแล้วว่า ไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใด,แม้ว่าถ้าเธอจะต้องจ่ายมันด้วยราคาเท่าใด,เธอต้องเข้าใจในความลึกซึ้งของอักษรของเนี่ยหลี่ให้จงได้


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

28 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ
  ดีจังที่เข้ามาดูก่อนนอน หุหุ

  ตอบลบ
 2. อัพทุกวันเลยหรอครับ

  ตอบลบ
 3. นอนไม่หลับเบย ค้างง

  ตอบลบ
 4. นอนไม่หลับเบย ค้างง

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ สำหรับ 2 ตอน พรุ่งนี้จะมาอ่านใหม่นะครับ ^^

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆครับ ดีที่ตื่นมาอ่านตอนเช้าไม่งั้นคงนอนไม่หลับ

  ตอบลบ
 8. สมน้ำหน้าไอ้พวกที่ดูถูกดีนัก เป็นไงล่ะทีนี้ หน้าแตกซิ 555+ ขอบคุณมากคับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุนมากครับผม

  ตอบลบ
 10. thank you so much krub. i will waiting the next chapter ^^ sincerely yours

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ2ตอนเลย

  ตอบลบ
 12. ยอดเยี่ยมครับ บทนี้ไม่ขอแก้ไขอะไร

  ในบทที่ 313 ผมเข้ามาคอมเมนท์ แต่มันหายไปเข้าใจว่าเน็ตมีปัญหา เรื่อง Go ที่เรียกว่าหมากล้อม ซึ่งคุณ Shiro Kami ได้ช่วยคอมเมนท์ในเรื่องนี้แล้ว
  อีกเรื่องคือ ประโยคนี้
  That Go piece contained Yan Yang’s boundless Dao intent. It landed on the Tian Yuan position1 of the Go board.

  ประโยคหลัง ถ้าไม่ได้ศึกษาหมากล้อมก็คงไม่เข้าใจ Tian Yuan (เทียนหยวนในจีนกลาง หรือ เทียนเก็งในแต้จิ๋ว หรือเท็งเง็งในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนำมาใช้เป็นตำแหน่งแชมป์หมากล้อมรายการหนึ่งทั้งในประเทศจีน, เกาหลี และญี่ปุ่น) แปลว่าวิมานสวรรค์ ในที่นี้คือจุดตรงกลางกระดานหมากล้อม (ถ้าหมากรุกจีน ตรงกลางจะเป็นแม่น้ำไม่มีจุดกลาง)

  ดังนั้นควรแปลประโยคหลังว่า มันถูกวางลงบนตำแหน่งเทียนหยวน (จุดกลาง) ของกระดาน

  เพิ่มอีกนิด ชื่อพระเอกอ่านจากต้นฉบับแล้วคือ เนี่ยหลี (หลี เสียงจัตวา) แต่ไม่ต้องแก้ก็ได้ เพราะเราคุ้นกันแล้วครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่มีฉากบู๊ แต่เชือดเฉือนด้วยความรู้ความสามารถ

  ตอบลบ
 14. รอ316ต่อไป ตอนนี้เป็นตอนที่ไปอ่านอิงค์แล้วไม่รู้เนฝรื่องสักนิด

  ตอบลบ